(EU) 2023/897Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/897 ze dne 2. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Publikováno: Úř. věst. L 115, 3.5.2023, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2023 Nabývá účinnosti: 10. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/897

ze dne 2. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/128 (2) stanoví čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a částky uvolňované pro rozpočtové roky 2021 až 2027 pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).

(2)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2116 má být roční strop výdajů EZZF tvořen maximálními částkami dílčího stropu pro výdaje související s trhem a přímými platbami stanovenými v příloze I nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (3).

(3)

V souladu s čl. 17 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (4) se jeden členský stát ve svém strategickém plánu SZP rozhodl snížit částku přímých plateb na kalendářní roky 2023 až 2026, která má být poskytnuta zemědělcům, a převést výsledný odhadovaný výsledek snížení do EZFRV.

(4)

V souladu s čl. 103 odst. 1 písm. a) a čl. 103 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 se několik členských států v rámci svých strategických plánů SZP rozhodlo převést určitý procentní podíl svých přídělů na přímé platby na kalendářní roky 2023 až 2026 do svých přídělů na EZFRV.

(5)

V souladu s čl. 103 odst. 1 písm. b) a čl. 103 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115 se několik členských států v rámci svých strategických plánů SZP rozhodlo převést do svých přídělů na přímé platby určitý procentní podíl svých přídělů z EZFRV na rozpočtové roky 2024–2027.

(6)

Příděly příslušných členských států na přímé platby stanovené v přílohách V a IX nařízení (EU) 2021/2115, jakož i roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle členských států stanovený v příloze XI uvedeného nařízení byly následně upraveny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 (5).

(7)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2020/2093 musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v článku 4 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.

(8)

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF na roky 2024–2027 stanovený prováděcím nařízení (EU) 2021/128 je proto nezbytné upravit. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/128 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2021/128 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/128 ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF (Úř. věst. L 40, 4.2.2021, s. 8).

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby a roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle členských států (Úř. věst. L 102, 17.4.2023, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

(v milionech EUR)

Rozpočtový rok

Částky vyčleněné pro EZFRV

Částky převedené z EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

1 086,292

57,919

525,400

40 638,189

2023

1 277,253

55,858

507,322

40 692,211

 

Ustanovení čl. 103 odst. 1 písm. a) a čl. 103 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115

Ustanovení čl. 17 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EU) 2021/2115

Ustanovení čl. 103 odst. 1 písm. b) a čl. 103 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115

 

2024

1 632,136

5,000

590,214

40 602,078

2025

1 702,286

5,000

590,214

40 664,928

2026

1 807,987

5,000

590,214

40 690,227

2027

1 981,419

5,000

590,214

40 650,795


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU