(EU) 2023/889Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/889 ze dne 25. dubna 2023, kterým se názvu „De Voerendaalse Bergen“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Publikováno: Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 12-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. dubna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. května 2023 Nabývá účinnosti: 22. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/889

ze dne 25. dubna 2023,

kterým se názvu „De Voerendaalse Bergen“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 posoudila žádost Nizozemska o zápis názvu „De Voerendaalse Bergen“ do evidence a následně ji zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „De Voerendaalse Bergen“ chráněn a zapsán do evidence uvedené v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „De Voerendaalse Bergen“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 444, 23.11.2022, s. 24.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU