(EU) 2023/865Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/865 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907, pokud jde o osvědčení o způsobilosti a odborné kvalifikace v některých členských státech

Publikováno: Úř. věst. L 113, 28.4.2023, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2023 Nabývá účinnosti: 18. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.4.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/865

ze dne 23. února 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907, pokud jde o osvědčení o způsobilosti a odborné kvalifikace v některých členských státech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 49b odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 (2) byl zřízen systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) jako elektronický nástroj poskytnutý Komisí k usnadnění správní spolupráce mezi subjekty IMI.

(2)

V oblasti uznávání odborných kvalifikací vyžaduje článek 56 směrnice 2005/36/ES, aby příslušné orgány hostitelského a domovského členského státu pro účely správní spolupráce používaly systém IMI.

(3)

Systém IMI byl dále rozpracován, aby vnitrostátním orgánům umožňoval vydávat osvědčení o způsobilosti instruktorů lyžování zavedené článkem 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 (3). Požadavek stanovený v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, aby se k osvědčení o způsobilosti přiložila nálepka, kterou lze umístit na vnitrostátní průkaz instruktora lyžování, tudíž zastaral. Článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 by proto měl být změněn tak, aby pro vydávání osvědčení o způsobilosti instruktorů lyžování bylo vyžadováno používání systému IMI a aby byl odkaz na nálepku zrušen.

(4)

Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie a konci přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (4) nelze ode dne 1. ledna 2021 ve Spojeném království vydávat žádné doklady o dosažené kvalifikaci podle definice obsažené v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2005/36/ES. Doklady o dosažené kvalifikaci vydané před 1. lednem 2021 jsou však stále platné.

(5)

Občané Unie, kteří jsou držiteli kvalifikace vydané ve Spojeném království před 1. lednem 2021, jsou způsobilí vykonat společnou závěrečnou zkoušku odborné přípravy (dále jen „závěrečná zkouška“).

(6)

V zájmu větší flexibility by všechny příslušné subjekty v členských státech uvedené v příloze I měly mít možnost zadávat údaje do systému IMI. Obecně by to měly být příslušné subjekty odpovědné za závěrečnou zkoušku, a to i na základě žádosti občana Unie, který je držitelem kvalifikace vydané ve Spojeném království před 1. lednem 2021, ale může to být i jakýkoli jiný příslušný subjekt, například v případě nabytých práv, a to i na základě žádosti občana Unie, který je držitelem kvalifikace vydané ve Spojeném království před 1. lednem 2021.

(7)

Finsko požádalo o výmaz subjektu „Vuokatti Sports Institute“ z přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907, neboť tento subjekt neuděluje kvalifikaci úrovně 3 pro Finsko uvedenou ve zmíněné příloze.

(8)

Regiony a autonomní provincie Trento a Bolzano mají výlučnou pravomoc udělovat kvalifikaci „Maestro di Sci“ a mohou ji delegovat na ostatní italské subjekty uvedené v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907.

(9)

V roce 2018 bylo založeno sdružení Lithuanian Snowsports Instructors Association. Toto sdružení uděluje kvalifikaci „Ski instructor Level 4“. Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 by měla být změněna tak, aby odrážela tuto kvalifikaci, díky čemuž by instruktoři lyžování, kteří úspěšně dokončili odpovídající odbornou přípravu, mohli vykonat závěrečnou zkoušku. Na druhé straně Litva požádala, aby byla z uvedené přílohy vymazána Národní ruská liga instruktorů (NRLI).

(10)

V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 by měla být zohledněna skutečnost, že sdružení British Association of Snowsport Instructors (BASI), uvedené jako příslušný subjekt pro Spojené království, již není oprávněno pořádat závěrečnou zkoušku.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 se mění takto:

1)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Instruktorům lyžování, kteří spadají do působnosti tohoto nařízení a kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku nebo kteří využívají nabytých práv podle článku 7, se prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zřízeného nařízením (EU) č. 1024/2012 vydá osvědčení o způsobilosti. Osvědčení má formu dokladu o závěrečné zkoušce a vydává je příslušný subjekt v členském státě.“

;

b)

odstavec 3 se zrušuje;

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 ze dne 14. března 2019, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 145, 4.6.2019, s. 7).

(4)  Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 se tabulka mění takto:

1)

V položce pro Finsko se ve třetím sloupci zrušuje druhá odrážka.

2)

V položce pro Itálii se ve třetím sloupci doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“.

3)

Položka pro Litvu se nahrazuje tímto:

„Litva

Ski instructor Level 4

Lithuanian Snowsports Instructors Association (LSIA)“

4)

Položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

„Spojené království

Alpine Level 4 — International Ski Teacher Diploma*

BASI — British Association of Snowsport Instructors**“

5)

Doplňují se nové poznámky, které znějí:

„Poznámky:

*

Vydané před 1. lednem 2021.

**

Od 1. ledna 2021 již sdružení BASI není oprávněno pořádat závěrečnou zkoušku.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU