(EU) 2023/842Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/842 ze dne 17. února 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly pro přepravu hospodářských zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 109, 24.4.2023, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2023 Nabývá účinnosti: 14. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.4.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/842

ze dne 17. února 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly pro přepravu hospodářských zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 21 odst. 8 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví rámec pro úřední kontroly a další úřední činnosti za účelem ověření dodržování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Článek 21 nařízení (EU) 2017/625 stanoví zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření, která mají být přijata příslušnými orgány v souvislosti s požadavky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, včetně pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (2).

(3)

V této souvislosti provedla Komise sérii auditů systémů členských států pro dodržování předpisů na ochranu dobrých životních podmínek zvířat během přepravy do třetích zemí, pokud část cesty zahrnuje použití plavidel pro přepravu hospodářských zvířat. Jedním z klíčových závěrů auditů Komise je, že způsob, jakým členské státy provádějí kontroly nakládky a vykládky zvířat v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení, obecně nestačí k minimalizaci rizika pro dobré životní podmínky zvířat, které je s uvedeným druhem přepravy spojeno.

(4)

Audity Komise zjistily v systémech členských států pro dodržování předpisů nedostatky, pokud jde o nouzové plány pro případ mimořádných situací. Z tohoto důvodu by příslušné orgány v místě odeslání měly zajistit, aby měl přepravce nouzový plán pro případ mimořádných situací a aby tento nouzový plán splňoval příslušné požadavky.

(5)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (3) mají všechny členské státy s námořními přístavy v rámci státní přístavní inspekce provádět inspekce lodí, které vplouvají do jejich přístavů. Výsledky inspekcí v rámci státní přístavní inspekce mohou být relevantní pro inspekce požadované podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005, jako jsou zjištěné nedostatky týkající se vodotěsnosti, větrání, vztlaku nebo protipožárního zařízení. Je proto nezbytné, aby příslušný orgán výsledky těchto inspekcí zohlednil při kontrole plavidel pro přepravu hospodářských zvířat během nakládky a vykládky.

(6)

Inspektoři z příslušných orgánů, kteří provádějí inspekce plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, jsou většinou úřední veterinární lékaři. Samotná veterinární způsobilost nestačí ke kontrole fungování mechanických a řídicích systémů plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, které mohou mít dopad na dobré životní podmínky přepravovaných zvířat. Jak je navrženo v dokumentu sítě (4), týmy provádějící inspekce nakládky zásilek živých zvířat stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005 by se měly skládat z úředních veterinárních lékařů a námořních odborníků s odpovídajícími odbornými znalostmi o uvedených mechanických a řídicích systémech a praktickými zkušenostmi s provozem plavidel pro přepravu hospodářských zvířat.

(7)

Jsou-li zvířata předložena k nakládce a vykládce na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat na místech výstupu v námořních přístavech, měly by mít příslušné orgány dostatek času na posouzení, zda plavidla pro přepravu hospodářských zvířat splňují podmínky stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005 a v čl. 21 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625. Organizátor cesty by proto měl uvedeným příslušným orgánům poskytnout příslušnou dokumentaci nejméně pět pracovních dnů před datem inspekce nebo datem úředních kontrol plavidla pro přepravu hospodářských zvířat.

(8)

Příslušné orgány na místech výstupu v námořních přístavech by rovněž měly po naložení zvířat na plavidlo pro přepravu hospodářských zvířat provést fyzickou inspekci, aby ověřily, že rozmístění zvířat v boxech je v souladu s vymezenými prostory stanovenými v kapitole VII přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005.

(9)

Aby byl o stavu plavidla pro přepravu hospodářských zvířat a o stavu zvířat určených k nakládce uchován vizuální záznam, měli by inspektoři z příslušných orgánů pořídit prostřednictvím fotografií nebo videozáznamů důkazy o nedodržení předpisů na palubě a o jakýchkoli jiných prvcích, které by mohly nepříznivě ovlivnit dobré životní podmínky zvířat. Uvedené fotografie nebo videozáznamy by měly příslušné orgány uchovat po dobu platnosti osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol uvedených v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, a zejména pro inspekce podle článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 1/2005.

2.   „Inspekcí v rámci státní přístavní inspekce“ se rozumí inspekce prováděná orgány státní přístavní inspekce v souladu se směrnicí 2009/16/ES.

Článek 3

Kontroly dokladů týkající se nouzových plánů pro případ mimořádných situací

Pokud jsou zvířata přepravována do třetích zemí a úsek cesty zahrnuje použití plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, příslušné orgány v místě odeslání ověří, zda nouzové plány pro případ mimořádných situací splňují požadavky stanovené v článku 7 prováděcího nařízení Komise 2023/372 (5).

Článek 4

Výsledky inspekcí v rámci státní přístavní inspekce

Za účelem přijetí náležitě informovaných rozhodnutí při inspekci plavidel pro přepravu hospodářských zvířat během nakládky a vykládky pro účely článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005 vezmou příslušné orgány v úvahu příslušné veřejně dostupné výsledky inspekcí v rámci státní přístavní inspekce.

Článek 5

Týmy inspektorů plavidel pro přepravu hospodářských zvířat

1.   Příslušné orgány zajistí, aby inspekce nakládky plavidel pro přepravu hospodářských zvířat stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005 a úřední kontroly na místech výstupu v námořních přístavech stanovené v čl. 21 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 prováděl tým inspektorů.

2.   V týmu inspektorů musí být alespoň:

a)

úřední veterinární lékař a

b)

námořní odborník schválený námořními orgány členského státu.

3.   Námořní odborník uvedený v odst. 2 písm. b) musí splňovat alespoň jeden z těchto požadavků:

a)

mít vhodnou kvalifikaci od námořního či plavebního orgánu uznanou členskými státy a náležité námořní zkušenosti jako osvědčený lodní důstojník, který má platné osvědčení o způsobilosti STCW II/2 nebo III/2, které je stanoveno v Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW) a které není omezeno, pokud jde o provozní oblast, výkon pohonného zařízení nebo prostornost;

b)

mít vykonanou zkoušku jako námořní konstruktér, strojní důstojník nebo inženýr námořnických oborů, která je uznaná příslušnými námořními orgány, a pracovat v této funkci nejméně pět let nebo

c)

mít odpovídající univerzitní diplom nebo rovnocenný diplom z vysokoškolské instituce v příslušném oboru inženýrství nebo vědy uznaný členským státem.

Článek 6

Inspekce plavidel pro přepravu hospodářských zvířat při nakládce a vykládce na místech výstupu v námořních přístavech

1.   Jsou-li zvířata předložena k nakládce a vykládce na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat na místech výstupu, poskytne organizátor příslušnému orgánu na místech výstupu nejméně pět pracovních dnů před datem inspekce plavidel pro přepravu hospodářských zvířat stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1/2005 nebo před datem úředních kontrol stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 tyto doklady:

a)

kopii povolení přepravce pro námořní úsek cesty, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005;

b)

u dlouhotrvajících cest kopii povolení přepravce a nouzové plány pro případ mimořádných situací vztahující se na námořní úsek cesty, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005.

2.   Příslušné orgány na místech výstupu v námořních přístavech:

a)

ověří, zda nouzové plány pro případ mimořádných situací stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. b) bodě iv) nařízení (ES) č. 1/2005 splňují požadavky stanovené v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2023/372, a

b)

prostřednictvím fyzické inspekce ověří, že rozmístění zvířat v boxech splňuje požadavky na vymezené prostory stanovené v kapitole VII přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005.

Článek 7

Vizuální důkazy o inspekcích a úředních kontrolách

1.   Při provádění inspekcí a úředních kontrol v souladu s čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení pořídí příslušné orgány členského státu námořního přístavu, kde jsou zvířata vyložena a naložena v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1/2005, fotografie nebo videozáznamy:

a)

jakýchkoli konstrukčních prvků nebo vybavení stanovených v kapitole IV oddíle 1 přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005, které nejsou s uvedeným oddílem v souladu, a

b)

jakýchkoli jiných prvků, které vykazují nedostatky, nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními nebo by mohly nepříznivě ovlivnit dobré životní podmínky zvířat.

2.   Fotografie nebo videozáznamy pořízené během inspekcí a úředních kontrol stanovených v odstavci 1 se připojí k inspekční dokumentaci a příslušné orgány je uchovají po dobu platnosti osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).

(4)  Dokument sítě o plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, k dispozici na https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/372 ze dne. 17. února 2023, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, nouzové plány pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat pro případ mimořádných situací, schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a minimální požadavky na místa výstupu (Úř. věst. L 51, 20.2.2023, s. 32).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU