(EU) 2023/840Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/840 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy určující metodiku pro výpočet a udržování dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které mají být použity v souladu s čl. 9 odst. 14 nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 107, 21.4.2023, s. 29-38 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2023 Nabývá účinnosti: 11. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.4.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/29


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/840

ze dne 25. listopadu 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy určující metodiku pro výpočet a udržování dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které mají být použity v souladu s čl. 9 odst. 14 nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (1), a zejména na čl. 9 odst. 15 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které mají ústřední protistrany použít v problémových situacích, by měl být stanoven s přihlédnutím k individuálním charakteristikám každé ústřední protistrany.

(2)

Metodika výpočtu dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které má ústřední protistrana použít po události selhání nebo události jiné než selhání, by proto měla umožnit rozlišovat mezi ústředními protistranami se složitým rizikovým profilem, u nichž by měl být objem dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vyšší, a ústředními protistranami s méně složitým rizikovým profilem nebo konzervativnějším řízením rizik, u nichž by měl být objem dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů nižší.

(3)

Metodika výpočtu dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které má ústřední protistrana použít po události selhání nebo události jiné než selhání, by měla zahrnovat dostatečně jasné a objektivní parametry, aby se zabránilo potížím při posuzování, a měla by být konzistentně aplikovatelná všemi ústředními protistranami. Parametry by měly také umožňovat přizpůsobení dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů struktuře a vnitřní organizaci ústřední protistrany, povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a struktuře pobídek pro její akcionáře, členy vedení a clearingového systému a klienty těchto členů clearingového systému. Každému parametru by měla být přidělena hodnota vyjádřená v procentních bodech. Součtem všech parametrů by se měl získat procentní podíl kapitálu ústřední protistrany založeného na riziku, který se použije jako dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, jež mají ústřední protistrany použít v návaznosti na událost selhání nebo událost jinou než selhání.

(4)

Aby se zohlednila struktura a vnitřní organizace ústřední protistrany a povaha, rozsah a složitost jejích činností, měla by ústřední protistrana posoudit povahu a složitost kategorií aktiv, u nichž provádí clearing, počet a složitost svých propojení s jinými infrastrukturami finančního trhu a finančními institucemi, účinnost své vnitřní organizace, robustnost svého rámce pro řízení rizik a počet významných dosud nepřijatých nápravných opatření v návaznosti na zjištění příslušného orgánu ústřední protistrany.

(5)

Aby se zohlednila struktura pobídek akcionářům, členům vedení a clearingového systému ústředních protistran a klientům členů clearingového systému, měla by ústřední protistrana posoudit rizika spojená s jejím přímým nebo nepřímým vlastnictvím a kapitálovou strukturou, finanční pobídky obsažené v odměňování vrcholného vedení ústřední protistrany, jakož i míru zapojení členů clearingového systému a klientů do řízení rizik ústřední protistrany.

(6)

Ústřední protistrany by měly pravidelně přezkoumávat dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, aby zajistily, že tato částka zůstane na odpovídající úrovni, a to i v návaznosti na podstatnou změnu kapitálových požadavků ústřední protistrany založených na riziku vypočtených v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2).

(7)

Aby se zabránilo zbytečné zátěži, ústřední protistrana by neměla mít povinnost provádět výpočet na základě konkrétních parametrů metodiky, pokud se rozhodne dobrovolně uplatnit maximální objem dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ve výši 25 %.

(8)

Je důležité, aby v případě scénáře se selháním byl dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů spravedlivě rozdělen. Ústřední protistrany, které zřídily více než jeden fond pro riziko selhání pro různé kategorie finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí, by proto měly dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů rozdělit mezi jednotlivé fondy pro riziko selhání v poměru k jejich velikosti. V případě scénáře bez selhání by měla být na pokrytí ztrát k dispozici celá částka dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů.

(9)

Dodatečný objem vyčleněných vlastních zdrojů, které mají ústřední protistrany použít po události selhání nebo události jiné než selhání, by měl odrážet relativní význam různých parametrů odrážejících vnitřní organizaci ústřední protistrany, povahu, rozsah a složitost jejích činností a strukturu pobídek jejím zúčastněným stranám k posilování řádného řízení rizik. Aniž jsou dotčeny minimální a maximální procentní podíly, které se použijí ke stanovení dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, měl by proto být výpočet procentního podílu, který se použije ke stanovení dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, kumulativním součtem všech procentních bodů přidělených každému parametru. Procentní podíl, který se použije pro každý parametr, by měl být součtem příslušných kvantitativních ukazatelů. U nejvýznamnějších parametrů posuzování rizik a složitosti ústřední protistrany by měl být rozsah kvantitativních ukazatelů široký, zatímco u parametrů týkajících se konkrétních aspektů rizika ústřední protistrany by měl být užší.

(10)

Metodika pro udržování dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů by měla ústředním protistranám umožnit zmírnit dopad požadavku na tyto dodatečné zdroje tím, že jim umožní investovat je do jiných aktiv, než jsou aktiva uvažovaná v investiční politice ústředních protistran podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, za předpokladu, že tyto ústřední protistrany zavedou vhodné postupy uplatňování ozdravných opatření, aby zmírnily riziko, že tato aktiva nebudou okamžitě dostupná.

(11)

Je nezbytné zmírnit dopad dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů na ústřední protistrany. Investiční možnosti ústředních protistran za účelem udržování dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů by proto měly být částečně sladěny se seznamem aktiv, která jsou způsobilá jako kolaterál a která ústřední protistrany přijímají od členů clearingového systému. Tento přístup by i dál zaručoval, že ústřední protistrany budou mít vhodný rámec a postupy pro řízení rizik spojených s těmito aktivy a pro jejich likvidaci v době krize. Některá aktiva, která jsou způsobilá jako kolaterál, by však měla zůstat ze seznamu způsobilých investic vyňata, neboť je nelze považovat za dostatečně likvidní nebo by vystavila vlastní zdroje ústřední protistrany nadměrnému úvěrovému a tržnímu riziku, a proto je nelze pokládat za vhodná k tomu, aby do nich ústřední protistrana investovala.

(12)

Není-li dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů investovaných do jiných aktiv, než jsou aktiva uvedená v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, okamžitě k dispozici, měly by ústřední protistrany v návaznosti na událost selhání nebo událost jinou než selhání informovat o této skutečnosti svůj příslušný orgán a členy svého clearingového systému. V takovém případě by ústřední protistrany měly být oprávněny pokrýt nedostupný dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů tím, že požádají o finanční příspěvky členy svého clearingového systému, kteří neselhali. Příspěvky by měly být rozděleny spravedlivým a přiměřeným způsobem.

(13)

Ústřední protistrany by měly finanční příspěvek, který členové clearingového systému, kteří neselhali, poskytli na pokrytí nedostupného dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, těmto členům vrátit. Aby se omezila expozice členů clearingového systému ústředních protistran, kteří neselhali, a zajistilo se, že budou schopni ustát případné budoucí hotovostní příspěvky, měla by jim být tato náhrada poskytnuta v přiměřené lhůtě, v hotovosti a ve stejné měně, v níž byl finanční příspěvek poskytnut. Náhrada by měla být vyplacena až poté, co ústřední protistrany splní své další platební povinnosti. Pokud není úhrada provedena v přiměřené lhůtě, měla by jako pobídka k navrácení dlužných částek existovat povinnost ústřední protistrany platit z těchto částek roční úrok.

(14)

V zájmu zachování mezinárodní konkurenceschopnosti ústředních protistran v Unii analyzoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) při vypracovávání návrhů regulačních technických norem pravidla a postupy ústředních protistran ze třetích zemí, jakož i mezinárodní vývoj v oblasti ozdravných postupů a řešení krize ústředních protistran. Na základě těchto analýz orgán ESMA dospěl k závěru, že metodika navržená pro výpočet dodatečných objemů předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústředních protistran v Unii by neměla nepříznivě ovlivnit konkurenceschopnost mezinárodně působících ústředních protistran v Unii.

(15)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předloženého Komisi orgánem ESMA.

(16)

Orgán ESMA vypracoval návrh technických norem ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví a po konzultaci s Evropským systémem centrálních bank. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3) uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výpočet a rozdělení dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany

1.   Ústřední protistrany vypočítají dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů uvedený v čl. 9 odst. 14 nařízení (EU) 2021/23 vynásobením kapitálových požadavků založených na riziku vypočtených v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 (4) procentním podílem „P“ dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany stanoveným v souladu s článkem 2.

2.   Ústřední protistrany přezkoumají stanovení procentního podílu a dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vypočtených v souladu s odstavcem 1 po každé podstatné změně svých kapitálových požadavků založených na riziku vypočtených v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 a alespoň jednou ročně.

3.   Ústřední protistrany, které se rozhodnou při výpočtu dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů uvedeného v čl. 9 odst. 14 nařízení (EU) 2021/23 dobrovolně uplatnit maximální 25 % podíl, nemusí stanovit procentní podíl uvedený v článku 2 tohoto nařízení.

4.   Ústřední protistrany, které zřídily více než jeden fond pro riziko selhání pro různé kategorie finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí, rozdělí dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vypočtený podle odstavce 1 mezi jednotlivé fondy pro riziko selhání v poměru k jejich velikosti. Jednotlivé příděly ústřední protistrany vykáží ve svých rozvahách zvlášť. Dodatečné částky přidělené do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany použijí v případě selhání v segmentech trhu, s nimiž je daný fond pro riziko spojen. V případě události jiné než selhání přidělí ústřední protistrany celou výši dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vypočteného v souladu s odstavcem 1 na ztráty vzniklé v důsledku této události.

Článek 2

Stanovení procentního podílu dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany

Ústřední protistrany vypočítají procentní podíl dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany uvedený v čl. 1 odst. 1 podle vzorců uvedených v příloze.

Článek 3

Udržování dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany

1.   Ústřední protistrany neprodleně písemně oznámí svému příslušnému orgánu, pokud dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů klesne pod požadovanou dodatečnou částku vypočtenou v souladu s čl. 1 odst. 1, a v případě jakéhokoli následného poklesu tohoto dodatečného objemu. V písemném oznámení podrobně uvedou zbývající dodatečnou částku předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů a informují příslušný orgán o tom, zda lze v pěti pracovních dnech po oznámení očekávat jakýkoli další pokles této částky. Dále v písemném oznámení uvedou, proč dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů klesl pod požadovanou dodatečnou částku, a zahrnou do něj komplexní popis opatření a harmonogramu pro doplnění této částky.

2.   Jestliže předtím, než dotčená ústřední protistrana doplní své předem financované vyčleněné vlastní zdroje na celou dodatečnou částku vypočtenou podle čl. 1 odst. 1, dojde k následnému selhání jednoho nebo více členů clearingového systému nebo události jiné než selhání, použijí ústřední protistrany pro účely čl. 9 odst. 14 nařízení (EU) 2021/23 pouze zbytkovou hodnotu dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů.

3.   Ústřední protistrany doplní dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů nejpozději do 20 pracovních dnů od prvního písemného oznámení uvedeného v odstavci 1.

4.   Pokud je procentní podíl stanovený v souladu s článkem 2 vyšší než 10 %, mohou ústřední protistrany investovat nadbytečnou požadovanou částku dodatečných předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů do zlata a do finančních nástrojů považovaných za vysoce likvidní kolaterál v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 za předpokladu, že:

a)

tato aktiva jsou zahrnuta do politiky zajištění ústředních protistran;

b)

tato aktiva nejsou bankovními zárukami, deriváty ani akciemi;

c)

dotčené ústřední protistrany mají zavedeny postupy stanovené v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.

Článek 4

Postup uplatnění ozdravných opatření v případě, že dodatečný objem není okamžitě dostupný

1.   Ústřední protistrany neprodleně informují svůj příslušný orgán a členy svého clearingového systému o skutečnosti, že v důsledku události selhání nebo události jiné než selhání není dodatečný objem předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vypočtený v souladu s článkem 1 okamžitě dostupný. Svému příslušnému orgánu a členům svého clearingového systému poskytnou také podrobný popis nedostupného dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů a důvod jeho nedostupnosti.

2.   Pokud ústřední protistrany po události selhání nebo události jiné než selhání vybírají finanční zdroje od členů clearingového systému, kteří neselhali, musí se částka rovnat nedostupnému dodatečnému objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů a dotčené ústřední protistrany ji rozdělí mezi členy clearingového systému, kteří neselhali, úměrně jejich příspěvkům do fondu pro riziko selhání.

Článek 5

Postup poskytnutí náhrady členům clearingového systému, kteří neselhali a poskytli finanční příspěvek v případě, kdy dodatečný objem nebyl okamžitě dostupný

1.   Ústřední protistrany přijmou veškerá přiměřená opatření k tomu, aby členům clearingového systému, kteří neselhali a kteří ústřední protistraně finančně přispěli v souladu s čl. 4 odst. 2, poskytly náhradu. Učiní tak zpeněžením aktiv použitých k investování dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů vypočteného v souladu s čl. 1 odst. 1 nejpozději do 20 pracovních dnů od oznámení o nedostupnosti finančních prostředků podle čl. 4 odst. 1.

2.   S výhradou odstavce 4 ústřední protistrany poskytnou členům clearingového systému, kteří neselhali, v přiměřené lhůtě náhradu a pokračují v tom, dokud nejsou vráceny všechny částky.

3.   Úhrada všech částek splatných členům clearingového systému, kteří neselhali, se provádí v hotovosti v téže měně, v níž člen clearingového systému, který neselhal, poskytl ústřední protistraně svůj finanční příspěvek.

4.   Ústřední protistrany vyplatí členům clearingového systému, kteří neselhali, dlužné částky poté, co nastaly všechny tyto skutečnosti:

a)

byly pokryty provozní náklady;

b)

byly uhrazeny všechny splatné dluhové závazky;

c)

byly vyplaceny veškeré náhrady splatné ve lhůtě stanovené v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/450 (5).

5.   Ústřední protistrany platí ze splatných částek roční úrok, pokud plná úhrada trvá více než 120 pracovních dnů od data počátečního ozdravného opatření, které si vyžádalo finanční příspěvek členů clearingového systému, kteří neselhali. Úroková sazba se stanoví jako úroková sazba z prodlení vypočtená v souladu s článkem 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (6).

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 22, 22.1.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 37).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/450 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující pořadí, v jakém mají ústřední protistrany vyplácet náhradu uvedenou v čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2021/23, maximální počet let, během nichž mají tyto ústřední protistrany použít podíl svých ročních zisků na tyto platby držitelům nástrojů uznávajících nárok na jejich budoucí zisky, a maximální podíl těchto zisků, který má být použit na tyto platby (Úř. věst. L 67, 3.3.2023, s. 5).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

1.   Obecné pokyny

Procentní podíl dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů ústřední protistrany uvedených v čl. 1 odst. 1 vypočítá ústřední protistrana podle tohoto vzorce:

Formula
)

kde:

„A“ = parametry A1 až A5, které ústřední protistrana vypočítá podle oddílu 2 až 6 této přílohy;

„B“ = parametry B1 až B3, které ústřední protistrana vypočítá podle oddílu 7 až 9 této přílohy.

Parametry A 1A 5 odrážejí strukturu, vnitřní organizaci, jakož i povahu a složitost činností ústřední protistrany, parametry B 1B 3 odrážejí strukturu pobídek pro akcionáře, členy vedení a členy clearingového systému ústřední protistrany, včetně klientů členů clearingového systému.

Konečný procentní podíl (P) se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

2.   Povaha a složitost kategorií aktiv, u nichž se provádí clearing

Parametr A 1 se týká povahy a složitosti kategorií aktiv, u nichž se provádí clearing. Parametr A 1 se musí pohybovat v rozmezí od 1 % do 7 %. K výpočtu parametru A 1 se použije následující vzorec:

Formula

kde:

I assets odráží počet různých kategorií aktiv, jejichž clearing ústřední protistrana provádí. Hodnota I assets se vypočítá podle následujícího vzorce:

Formula
,

kde N assets = počet různých kategorií aktiv, jejichž clearing ústřední protistrana provádí;

I FX odráží počet měn, jejichž clearing ústřední protistrana provádí. Hodnota I FX činí 1 %, pokud ústřední protistrana provádí clearing aktiv denominovaných ve více než jedné měně nebo nabízí vypořádání ve více než jedné měně, a 0 % v ostatních případech;

I settl odráží způsob vypořádání derivátů. Hodnota I settl činí 1 %, pokud ústřední protistrana nabízí fyzické vypořádání derivátových smluv, a 0 % v ostatních případech.

3.   Vztahy a propojení ústřední protistrany s jinými infrastrukturami finančního trhu a jinými finančními institucemi

Parametr A 2 se týká vztahů a propojení ústřední protistrany s jinými infrastrukturami finančního trhu a jinými finančními institucemi. Parametr A 2 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 %. K výpočtu parametru A 2 se použije následující vzorec:

Formula

kde:

I FMI odráží počet vzájemných propojení. Hodnota I FMI činí 1 %, pokud má ústřední protistrana více než pět vzájemných propojení s obchodními systémy, platebními systémy a systémy vypořádání, a 0 % v ostatních případech;

I CMs odráží koncentraci členství v clearingovém systému ústřední protistrany. Hodnota I CMs činí 1 % v případě, že pět největších členů clearingového systému ústřední protistrany představuje více než 40 % celkových předem financovaných zdrojů ústřední protistrany, agregovaných přes všechny služby a fondy pro riziko selhání, a 0 % v ostatních případech. Ústřední protistrana určí podíl zdrojů pěti největších členů clearingového systému na základě ročního průměru.

4.   Vnitřní organizace ústřední protistrany

Parametr A 3 se týká účinnosti vnitřní organizace ústřední protistrany. Parametr A 3 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 5 %. K výpočtu parametru A 3 se použije následující vzorec:

Formula

kde:

I Riskco odráží interakci mezi radou a výborem pro rizika zřízeným podle článku 28 nařízení (EU) č. 648/2012. Hodnota I RiskCo činí 2 %, pokud rada ústřední protistrany přijala za poslední tři roky více než tři rozhodnutí, kdy se neřídila doporučením nebo doporučeným postojem výboru pro rizika, a 0 % v ostatních případech;

I reporting odráží úroveň vykazování pro validaci modelu. Hodnota I reporting činí 0 %, pokud je validace modelu strukturálně nezávislá na vývoji modelu, a 1 % v ostatních případech;

I Riskstaff odráží podíl zaměstnanců přidělených k útvaru řízení rizik. Hodnota I Riskstaff se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde P risk = podíl ekvivalentů plného pracovního úvazku v útvaru řízení rizik na celkovém počtu ekvivalentů plného pracovního úvazku v ústřední protistraně, včetně externě zajišťovaných funkcí. Hodnota I Riskstaff je 2 %, pokud P risk se rovná 0 %, a 0 %, pokud P risk se rovná 20 %.

5.   Robustnost rámce ústřední protistrany pro řízení rizik

Parametr A 4 se týká robustnosti rámce ústřední protistrany pro řízení rizik. Parametr A 4 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 8 %. K výpočtu parametru A 4 se použije následující vzorec:

Formula

kde:

I BT odráží přiměřenost marží ústřední protistrany podle jejího zpětného testování. Hodnota I BT se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 4 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde P BT = procentní podíl zúčtovacích účtů ústřední protistrany vypočtený jako počet zúčtovacích účtů splňujících dané kritérium v porovnání s celkovým počtem zúčtovacích účtů ústřední protistrany, u nichž jsou výsledky zpětných testů marží nižší než minimální požadavek podle nařízení EMIR stanovený v článku 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 (1) za posledních dvanáct měsíců. Hodnota I BT činí 4 %, pokud P BT činí 100 %;

I incident odráží provozní spolehlivost ústřední protistrany na základě počtu obchodních incidentů. Hodnota I incident se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde N days = počet dnů za posledních 12 měsíců, kdy ústřední protistrana nebyla schopna zpracovávat nové obchody po dobu dvou nebo více hodin. Hodnota I incident činí 2 %, pokud N days = 10 dní;

I payments odráží provozní spolehlivost ústřední protistrany na základě počtu platebních incidentů. Hodnota I payments se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde N days = počet dnů za posledních 12 měsíců, kdy ústřední protistrana nebyla schopna zpracovávat nebo přijímat platby po dobu dvou nebo více hodin. Hodnota I payments činí 2 %, pokud N days = 10 dní.

6.   Dosud nepřijatá nápravná opatření v návaznosti na zjištění příslušného orgánu ústřední protistrany

Parametr A 5 se týká počtu významných nápravných opatření, která dosud nebyla v návaznosti na zjištění příslušného orgánu ústřední protistrany přijata. Parametr A 5 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 %. Hodnota A 5 se vypočítá podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

I reco odráží dosud nepřijatá opatření v obezřetnostních záležitostech. Hodnota I reco činí 2 %, pokud má ústřední protistrana alespoň jedno významné dosud nepřijaté nápravné opatření v návaznosti na zjištění svého příslušného orgánu, u něhož překročila lhůtu stanovenou příslušným orgánem v plánu nápravy, a 0 % v ostatních případech.

Pro účely tohoto vzorce se nápravné opatření považuje za významné, pokud ústřední protistrana nebo dotčený příslušný orgán přidělily tomuto nápravnému opatření nejvyšší prioritu, a to buď na základě interní matice významnosti ústřední protistrany, nebo podle klasifikace příslušného orgánu.

7.   Vlastnictví, kapitálová struktura a ziskovost ústřední protistrany

Parametr B 1 se týká vlastnictví a kapitálové struktury ústřední protistrany. Parametr B 1 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 4 %. Hodnota B 1 se vypočítá podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

I majority odráží povahu mateřského podniku ústřední protistrany. Hodnota I majority činí 2 %, pokud mateřský podnik ústřední protistrany není skupina ve veřejném vlastnictví a je bez ratingu nebo s ratingem nižším než investiční stupeň, a 0 % v ostatních případech. Rating je nejhorším ratingem subjektu poskytnutým povolenou ratingovou agenturou;

I support odráží podporu ze strany mateřského podniku ústřední protistrany. Hodnota I support činí 0 %, pokud ústřední protistrana v případě události selhání či události jiné než selhání dostává smluvně dohodnutou významnou finanční podporu od svého mateřského podniku, včetně přislíbených linek nebo pojistných smluv, a 2 % v ostatních případech.

8.   Odměny vrcholného vedení

Parametr B 2 se týká rozsahu, v jakém může být odměna vrcholného vedení smluvně ovlivněna v důsledku události selhání nebo události jiné než selhání. Parametr B 2 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 %. Hodnota B 2 se vypočítá podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

I %amount odráží podíl celkové pohyblivé složky odměny vrcholného vedení podléhající ustanovením o zpětném vyžádání. Hodnota I %amount se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 1 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde P amount = procentuální podíl celkové roční pohyblivé složky odměny vrcholného vedení ústřední protistrany podléhající ustanovením o zpětném vyžádání v případě selhání nebo události jiné než selhání. Hodnota I %amount činí 1 %, pokud P amount činí 0 %;

I %staff odráží procentní podíl vedoucích pracovníků, na něž se vztahují doložky o zpětném vyžádání v případě ztrát ze selhání nebo ztrát jiných než ze selhání. Hodnota I %staff se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 1 % a vypočítá se podle tohoto vzorce:

Formula

kde P %staff = procentní podíl vrcholného vedení ústřední protistrany vyjádřený jako % ročního průměru plných pracovních úvazků vrcholného vedení, na něž se vztahuje doložka o zpětném vyžádání pohyblivé složky odměny.

9.   Zapojení členů clearingového systému a klientů do řízení rizik ústřední protistrany

Parametr B 3 se týká zapojení členů clearingového systému a klientů do řízení rizik ústřední protistrany. Parametr B 3 se musí pohybovat v rozmezí od 0 % do 2 %. Hodnota B 3 se vypočítá podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

I investment odráží zapojení členů clearingového systému a klientů do procesu přijímání investičních rozhodnutí. Hodnota I investment činí 0 %, pokud jsou členové clearingového systému zapojeni do investičního rozhodnutí a nesou část potenciálních ztrát, a 1 % v ostatních případech. Pro účely stanovení hodnoty ukazatele I investment ústřední protistrany považují členy clearingového systému za zapojené do investičního rozhodnutí, pokud jsou konzultováni buď v procesu schvalování investiční politiky ústřední protistrany, nebo v každém jednotlivém investičním rozhodnutí;

I incentives odráží pobídky pro členy clearingového systému v procesu řízení selhání. Hodnota I incentives činí 0 %, pokud existují pobídky pro členy clearingového systému k účasti na procesu řízení selhání, a 1 % v ostatních případech


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 , pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 41).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU