(EU) 2023/594Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 79, 17.3.2023, s. 65-150 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 20. dubna 2028
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/594

ze dne 16. března 2023,

kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 71 odst. 3 a čl. 259 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z nich v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

Nařízení (EU) 2016/429 zavádí legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka. Africký mor prasat spadá pod definici nákazy uvedené na seznamu ve zmíněném nařízení a vztahují se na něj pravidla pro prevenci a tlumení nákaz v něm stanovená. Kromě toho příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (2) uvádí africký mor prasat na seznamu jako nákazu kategorie A, D a E postihující čeleď prasatovitých (Suidae), přičemž nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (3) doplňuje pravidla pro tlumení nákaz kategorie A, B a C, která jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/429, včetně opatření k tlumení afrického moru prasat.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4) stanoví veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu s cílem předcházet rizikům pro zdraví zvířat, která v souvislosti s uvedenými vedlejšími produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Pro vedlejší produkty živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, stanoví některá veterinární pravidla rovněž nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (5), a to včetně pravidel týkajících se požadavků na osvědčování pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu v Unii. Uvedená nařízení nezahrnují všechny dílčí podrobnosti a aspekty v souvislosti s rizikem šíření afrického moru prasat prostřednictvím vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III a vedlejších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat z uzavřených pásem I, II a III. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení zvláštní opatření k tlumení této nákazy týkající se uvedených vedlejších produktů živočišného původu a přemísťování zásilek takových vedlejších produktů živočišného původu z uzavřených pásem I, II a III.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 (6) bylo přijato v rámci nařízení (EU) 2016/429 a stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají členské státy uvedené na seznamu v příloze I zmíněného nařízení po omezenou dobu uplatňovat v uzavřených pásmech I, II a III uvedených na seznamu ve zmíněné příloze. Pravidla stanovená v uvedeném prováděcím nařízení byla co nejvíce sladěna s mezinárodními normami, jako jsou normy stanovené v kapitole 15.1 „Nákaza způsobená virem afrického moru prasat“ Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (7) (kodex WOAH).

(5)

Toto nařízení by mělo rovněž stanovit regionalizovaný přístup, který by se měl uplatňovat vedle opatření k tlumení nákazy stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a součástí tohoto přístupu by měl být seznam uzavřených pásem členských států, v nichž se objevila ohniska nákazy afrického moru prasat nebo které jsou vzhledem k blízkosti těmto ohniskům rizikové (dále jen „dotčené členské státy“). Uvedená uzavřená pásma by měla být rozlišena podle epizootologické situace afrického moru prasat a stupně rizika a měla by být klasifikována jako uzavřená pásma I, II a III, přičemž jako uzavřené pásmo III by měly být klasifikovány oblasti, kde je stupeň rizika šíření uvedené nákazy nejvyšší a kde má nákazová situace u chovaných prasat největší dynamiku. Tato uzavřená pásma by kromě toho měla být uvedena na seznamu v příloze I tohoto nařízení, přičemž by měly být zohledněny informace poskytnuté příslušnými orgány dotčených členských států ohledně nákazové situace, vědecky podložené zásady a kritéria pro zeměpisné vymezení regionalizace v důsledku afrického moru prasat a pokyny Unie týkající se afrického moru prasat dohodnuté s členskými státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a veřejně dostupné na internetových stránkách Komise (8), jakož i stupeň rizika šíření afrického moru prasat a celková epizootologická situace afrického moru prasat v dotčeném členském státě a v příslušném případě rovněž v sousedních členských státech nebo třetích zemích. Kromě toho veškeré následné změny hranic uzavřených pásem I, II a III uvedených v příloze I tohoto nařízení by měly mít podobné opodstatnění, jaké mělo zařazení těchto pásem na seznam, a měly by zohledňovat mezinárodní normy, jako je kodex WOAH, a uvádět zjištění, že nákaza se v daném pásmu nebo v dané zemi neobjevila po dobu nejméně dvanácti měsíců. V určitých situacích by uvedené období mělo být s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému příslušným orgánem dotčeného členského státu a k vědecky podloženým zásadám a kritériím pro zeměpisné vymezení regionalizace v důsledku afrického moru prasat a k pokynům dostupným na úrovni Unie zkráceno na tři měsíce.

(6)

Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se epizootologická situace v Unii vyvíjela a v členských státech byly o epizootologii afrického moru prasat získány nové zkušenosti a poznatky. S ohledem na tento vývoj a s cílem zabránit šíření této nákazy v Unii je proto vhodné stávající zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat stanovená v uvedeném prováděcím nařízení přezkoumat a upravit. Zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení by proto měla zohlednit zkušenosti získané při uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2021/605.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/605 stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která se obecně vztahují na přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III a produktů z nich mimo uvedená uzavřená pásma. Přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III a produktů z nich v rámci uzavřených pásem však rovněž představuje riziko v souvislosti s šířením této nákazy a přispívá k dlouhodobému přetrvávání nákazy v těchto uzavřených pásmech. S ohledem na epizootologickou situaci afrického moru prasat v dotčených členských státech je proto vhodné stanovit zvláštní zákazy a opatření ke zmírnění rizik pro přemísťování zásilek chovaných prasat v rámci uvedených uzavřených pásem a odpovídajícím způsobem rozšířit oblast působnosti stávajících zvláštních opatření k tlumení nákazy stanovených v pravidlech Unie.

(8)

V minulosti byla v zájmu zajištění účinné a rychlé reakce na nově vznikající rizika, jako je potvrzení ohniska afrického moru prasat v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy, přijata jednotlivá prováděcí rozhodnutí Komise, aby se v příslušném případě na úrovni Unie rychle určilo v případě ohnisek afrického moru prasat u chovaných prasat uzavřené pásmo, které zahrnovalo ochranné pásmo a pásmo dozoru, nebo v případě ohniska této nákazy u volně žijících prasat pásmo infekce, jak je stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. V zájmu zajištění jasnosti a transparentnosti pravidel Unie je vhodné, aby po potvrzení ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy byly dotčené oblasti na úrovni Unie označeny jako ochranná pásma a pásma dozoru nebo v případě volně žijících prasat jako pásmo infekce a uvedeny na seznamu v příloze II tohoto nařízení s uvedením doby trvání této regionalizace. V zájmu zajištění územní kontinuity uzavřených pásem pro chovaná nebo volně žijící prasata by mělo být ve zvláštních situacích a s ohledem na posouzení rizik v příslušném případě rovněž možné uvést po potvrzení ohniska afrického moru prasat oblasti dříve prosté nákazy jako uzavřená pásma II nebo III v příloze I tohoto nařízení namísto uvedení těchto pásem v příloze II tohoto nařízení.

(9)

S ohledem na vývoj epizootologické situace afrického moru prasat u volně žijících prasat v Unii by se zvláštní opatření k tlumení nákazy, včetně příslušných odchylek, použitelná pro uzavřená pásma II stanovená v tomto nařízení, měla použít také v pásmech infekce uvedených na seznamu v příloze II tohoto nařízení, a to vedle opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. Vzhledem k bezprostřednímu riziku dalšího šíření této nákazy zjištěné u volně žijících prasat by však nemělo být povolováno přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich z pásem infekce uvedených na seznamu v příloze II tohoto nařízení do jiných členských států a do třetích zemí.

(10)

V čl. 16 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se stanoví za určitých podmínek odchylka od požadavku na odolné ohrazení pro některá zařízení pro chovaná prasata po dobu tří měsíců od potvrzení prvního ohniska afrického moru prasat v uvedeném členském státě. S ohledem na specifickou situaci v členských státech, kdy tato odolná ohrazení nemohou být z technických a administrativních důvodů postavena v krátké době, je vhodné v tomto nařízení stanovit prodloužené období šesti měsíců, aby se zajistilo řádné provádění zvláštních pravidel k tlumení afrického moru prasat v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy.

(11)

Články 166 a 167 nařízení (EU) 2016/429 vyžadují, aby zásilky produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat produkovaných nebo zpracovaných v zařízeních, potravinářských podnicích nebo pásmech, na která se vztahují mimořádná opatření nebo omezení přemísťování, byly doprovázeny příslušnými veterinárními osvědčeními. Článek 19 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 stanoví povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat z uzavřených pásem I, II a III a uvádí seznam zásilek, u nichž může být veterinární osvědčení pro přemísťování určitých zásilek z uvedených uzavřených pásem nahrazeno označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením. Aby bylo zajištěno provádění zvláštních pravidel pro tlumení afrického moru prasat, je nezbytné stanovit v tomto nařízení upravená ustanovení týkající se seznamu zařízení, u nichž může příslušný orgán dotčeného členského státu nahradit veterinární osvědčení pro přemísťování určitých zásilek označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením.

(12)

V článku 10 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se stanoví zvláštní zákazy v souvislosti s přemísťováním zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma. Kromě toho článek 31 uvedeného prováděcího nařízení stanoví zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II z uvedeného uzavřeného pásma na území téhož členského státu. S ohledem na vysokou úroveň opatření biologické bezpečnosti zavedených ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty by toto nařízení mělo stanovit zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III z uvedeného uzavřeného pásma na území téhož členského státu. Kromě jiných podmínek by mělo být takové přemísťování povoleno příslušným orgánem dotčeného členského státu, pouze pokud byli dárcovští samci a dárcovské samice chováni ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty od narození nebo po dobu nejméně tří měsíců před odběrem zárodečných produktů, jak je stanoveno v kodexu WOAH. Na základě kodexu WOAH je rovněž vhodné stanovit povinnost alespoň jednou ročně testovat na africký mor prasat všechna chovaná prasata ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, která mají povolení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů z uzavřeného pásma III.

(13)

Článek 14 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 stanoví obecné podmínky pro odchylky od zvláštních zákazů v souvislosti s přemísťováním zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma. V čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení se odkazuje na obecnou podmínku stanovenou v čl. 28 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, která vyžaduje, aby se všechna povolená přemístění v ochranném pásmu prováděla výhradně po určených trasách. S ohledem na další opatření ke zmírnění rizik, která jsou zavedena pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III podle tohoto nařízení, a s cílem předcházet nadbytečným omezením, by měl být odkaz na obecné podmínky pro udělování odchylek od zákazů v ochranném pásmu podle článku 28 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 nahrazen odkazem na obecné podmínky pro udělování odchylek od zákazů týkajících se pásma dozoru podle článku 43 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, který mimo jiné vyžaduje, aby všechna povolená přemístění byla prováděna s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic.

(14)

Článek 35 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 stanoví zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož členského státu za účelem zpracování vedlejších produktů živočišného původu tlakovou sterilizací nebo některými alternativními metodami, výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a přeměny vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na bioplyn či kompost, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1069/2009. S ohledem na účinnost příslušných metod zpracování pro zmírnění rizik afrického moru prasat je vhodné v tomto nařízení rovněž stanovit zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo v rámci téhož členského státu za účelem zpracování vedlejších produktů živočišného původu tlakovou sterilizací nebo některými alternativními metodami, výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a přeměny vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na bioplyn či kompost.

(15)

Článek 44 prováděcího nařízení (EU) 2021/605 stanoví zvláštní označení zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikační označení pro některé produkty živočišného původu. Tyto produkty by měly být označeny zvláštním označením zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikačním označením, které nejsou oválné a nelze je zaměnit s označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9). S ohledem na pravidla stanovená v uvedeném nařízení a za účelem účinného uplatňování zvláštních pravidel pro tlumení afrického moru prasat, která se týkají přemísťování některých zásilek čerstvého masa a masných výrobků získaných z chovaných nebo volně žijících prasat v uzavřených pásmech nebo z nich, a v zájmu jasnosti by měla být v tomto nařízení stanovena konkrétní podoba zvláštních označení, což poskytne ucelený soubor technických opatření k tlumení uvedené nákazy. Kromě toho by mělo být zavedeno přechodné období pro harmonizovanou podobu těchto zvláštních označení, aby se zohlednila specifická situace příslušných orgánů a provozovatelů potravinářských podniků v členských státech postižených africkým morem prasat, kteří musí přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením.

(16)

Zkušenosti získané v boji proti africkému moru prasat v Unii svědčí o tom, že k prevenci šíření této nákazy v zařízeních pro chovaná prasata je nutné přijmout určitá opatření ke zmírnění rizik a posílená opatření biologické bezpečnosti. Tato opatření by měla být stanovena v příloze III tohoto nařízení a měla by se vztahovat na zařízení, která podléhají odchylkám stanoveným pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III.

(17)

Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se epizootologická situace v Unii v souvislosti s africkým morem prasat v několika členských státech dále vyvíjela, zejména v populacích volně žijících prasat, které hrály významnou roli při přenosu a přetrvávání viru v Unii. Navzdory tomu, že členské státy přijaly opatření k tlumení nákazy v souladu s pravidly Unie, jsou volně žijící prasata i nadále hlavním zdrojem přenosu a přetrvávání této nákazy v Unii. Ohniska uvedené nákazy u prasat představují riziko i pro členské státy, které jsou uvedené nákazy prosté, a to v důsledku pohybu volně žijících prasat nebo v důsledku šíření nákazy člověkem prostřednictvím infikovaných materiálů. S ohledem na současnou epizootologickou situaci v Unii, pokud jde o africký mor prasat, by členské státy měly přijmout dobře koordinovaná a jednotná opatření k tlumení nákazy. Uplatnění zvláštních opatření k tlumení nákazy před zavlečením afrického moru prasat bylo doporučeno také prostřednictvím vědeckých doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v jeho vědeckém stanovisku ze dne 12. června 2018 k africkému moru prasat u divokých prasat (10) a ve vědecké zprávě ze dne 18. prosince 2019 o epizootologických analýzách týkajících se afrického moru prasat v Evropské unii (11).

(18)

Aby se zabránilo šíření afrického moru prasat volně žijícími prasaty, je proto nezbytné, aby členské státy přijaly dobře koordinovaná opatření, která zabrání zdvojování úsilí. Toto nařízení by proto mělo členským státům stanovit povinnost vypracovat národní akční plány pro volně žijící prasata, aby se zabránilo šíření afrického moru prasat v Unii, a to zajištěním koordinovaného a jednotného přístupu ve všech členských státech (dále jen „národní akční plány“). Minimální požadavky na národní akční plány by měly zohledňovat vědecká doporučení úřadu EFSA, zejména pokud jde o preventivní opatření ke snížení a stabilizaci hustoty výskytu divokých prasat před zavlečením této nákazy, pasivní dozor, opatření biologické bezpečnosti při lovu volně žijících prasat, aby byl zajištěn harmonizovaný přístup v členských státech. Tyto národní akční plány a roční výsledky jejich provádění by měly být předkládány Komisi a ostatním členským státům.

(19)

Opatření pro hospodaření s volně žijícími prasaty přijatá v rámci národních akčních plánů by měla být v příslušném případě slučitelná s pravidly Unie v oblasti životního prostředí, včetně požadavků na ochranu přírody, stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (12) a směrnici Rady 92/43/EHS (13).

(20)

S cílem zohlednit nedávný vývoj epizootologické situace afrického moru prasat v Unii a nové zkušenosti a poznatky získané v Unii a s cílem aktivně snižovat rizika spojená s šířením této nákazy by měla být v tomto nařízení stanovena revidovaná a rozšířená zvláštní pravidla pro tlumení nákazy. Prováděcí nařízení (EU) 2021/605 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(21)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/605 se použije do dne 20. dubna 2028. S ohledem na současnou epizootologickou situaci afrického moru prasat v Unii je nezbytné zachovat zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení až do uvedeného data.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována členskými státy (14), které jsou uvedeny na seznamu v příloze I a II nebo jejichž oblasti jsou uvedeny na seznamu v příloze I a II (dále jen „dotčené členské státy“).

Uvedená zvláštní opatření k tlumení nákazy se použijí na chovaná a volně žijící prasata a na produkty získané z prasat spolu s opatřeními použitelnými v ochranných pásmech, pásmech dozoru, dalších uzavřených pásmech a pásmech infekce, která vymezily příslušné orgány uvedených členských států v souladu s čl. 21 odst. 1 a článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

zařazení uzavřených pásem I, II a III do přílohy I na úrovni Unie v návaznosti na ohniska afrického moru prasat;

c)

zařazení do přílohy II na úrovni Unie v návaznosti na ohnisko afrického moru prasat v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy:

i)

uzavřených pásem, která zahrnují ochranná pásma a pásma dozoru, v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat;

ii)

pásem infekce v případě ohniska uvedené nákazy u volně žijících prasat.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví pravidla pro zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována všemi členskými státy.

3.   Toto nařízení se použije na:

a)

přemísťování zásilek:

i)

prasat chovaných v zařízeních, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III a v pásmech infekce uvedených v odst. 1 písm. c) bodě ii);

ii)

zárodečných produktů, produktů živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu získaných z chovaných prasat uvedených v písm. a) bodě i);

iii)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, z uzavřených pásem I, II a III nebo pásem infekce uvedených v odst. 1 písm. c) bodě ii), pokud toto maso nebo masné výrobky byly získány z prasat chovaných v oblastech mimo uvedená uzavřená pásma a pásma infekce a poražených buď

na jatkách, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II nebo III nebo v pásmech infekce uvedených v odst. 1 písm. c) bodě ii), nebo

na jatkách, která se nacházejí mimo uvedená uzavřená pásma a pásma infekce;

b)

přemísťování:

i)

zásilek volně žijících prasat ve všech členských státech;

ii)

zásilek produktů živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat v uzavřených pásmech I, II a III nebo zpracovaných v zařízeních, která se nacházejí v uvedených uzavřených pásmech, včetně zásilek uvedených produktů pro soukromé použití ze strany myslivců (lovců);

c)

provozovatele potravinářských podniků, kteří nakládají se zásilkami uvedenými v písmenech a) a b);

d)

všechny členské státy, pokud jde o zvyšování informovanosti o africkém moru prasat;

e)

všechny členské státy, pokud jde o vypracování národních akčních plánů pro volně žijící prasata, aby se zabránilo šíření afrického moru prasat v Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae, který je uveden na seznamu v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

b)

„zárodečnými produkty“ se rozumí sperma, vajíčka a embrya prasat získaná z chovaných prasat za účelem umělého rozmnožování;

c)

„uzavřeným pásmem I“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části I přílohy I, která má přesné zeměpisné vymezení, podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy a hraničí s uzavřenými pásmy II nebo III;

d)

„uzavřeným pásmem II“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části II přílohy I v důsledku ohniska afrického moru prasat u volně žijícího prasete, která má přesné zeměpisné vymezení a podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy;

e)

„uzavřeným pásmem III“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části III přílohy I v důsledku ohniska afrického moru prasat u chovaného prasete, která má přesné zeměpisné vymezení a podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy;

f)

„členským státem nebo oblastí dříve prostými nákazy“ se rozumí členský stát nebo oblast členského státu, v nichž během předchozích dvanácti měsíců nebyl ani u chovaných, ani u volně žijících prasat potvrzen africký mor prasat;

g)

„oblastí uvedenou na seznamu v příloze II“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v příloze II:

i)

v její části A jako pásmo infekce v návaznosti na potvrzení ohniska afrického moru prasat u volně žijícího prasete v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy nebo

ii)

v její části B jako uzavřené pásmo, které zahrnuje ochranné pásmo a pásmo dozoru, v návaznosti na ohnisko afrického moru prasat u chovaného prasete v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy;

h)

„materiály kategorie 2“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 9 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat;

i)

„materiály kategorie 3“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat;

j)

„schváleným podnikem pro vedlejší produkty živočišného původu“ se rozumí podnik schválený příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009;

k)

„ schváleným zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty“ se rozumí zařízení definované v čl. 2 bodě 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (15);

l)

„registrovaným zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty“ se rozumí zařízení definované v čl. 2 bodě 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VYMEZENÍ UZAVŘENÝCH PÁSEM A PÁSEM INFEKCE V PŘÍPADĚ OHNISKA AFRICKÉHO MORU PRASAT

Článek 3

Zvláštní pravidla pro neprodlené vymezení uzavřených pásem a pásem infekce v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat

V případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat příslušný orgán členského státu neprodleně vymezí:

a)

v případě ohniska u chovaných prasat uzavřené pásmo v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a za podmínek stanovených v uvedeném článku nebo

b)

v případě ohniska u volně žijících prasat pásmo infekce v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 4

Zvláštní pravidla pro vymezení dalšího uzavřeného pásma v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat

1.   V případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat může příslušný orgán členského státu na základě kritérií a zásad pro zeměpisné vymezování uzavřených pásem stanovených v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 vymezit další uzavřené pásmo hraničící s již vymezeným uzavřeným pásmem nebo pásmem infekce uvedeným v článku 3 tohoto nařízení, aby bylo uzavřené pásmo nebo pásmo infekce vymezeno od oblastí nepodléhajících omezení.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby další uzavřené pásmo uvedené v odstavci 1 tohoto článku odpovídalo uzavřenému pásmu I uvedenému na seznamu v části I přílohy I v souladu s článkem 5.

Článek 5

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem I na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat v oblasti členského státu hraničící s oblastí, kde nebylo úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat

1.   V návaznosti na ohnisko afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat v oblasti členského státu hraničící s oblastí, kde nebylo úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat, se uvedená oblast, kde nebylo potvrzeno žádné ohnisko, v případě nutnosti zařadí na seznam v části I přílohy I jako uzavřené pásmo I.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby po zařazení určité oblasti na seznam v části I přílohy I tohoto nařízení jako uzavřeného pásma I bylo neprodleně upraveno další uzavřené pásmo vymezené v souladu s čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, a to tak, aby zahrnovalo alespoň příslušné uzavřené pásmo I uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení.

3.   Příslušný orgán členského státu neprodleně vymezí příslušné další uzavřené pásmo v souladu s čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, pokud uzavřené pásmo I bylo uvedeno na seznamu v příloze I tohoto nařízení.

Článek 6

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem II nebo pásem infekce na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v členském státě

1.   Vyskytne-li se v určité oblasti členského státu ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části II přílohy I tohoto nařízení jako uzavřené pásmo II s výjimkou případů, kdy je uvedená oblast zařazena na seznam v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Vyskytne-li se v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části A přílohy II jako pásmo infekce s výjimkou případů, kdy je uvedená oblast s ohledem na blízkost uzavřeného pásma II a za účelem zajištění teritoriální kontinuity uvedeného uzavřeného pásma II zařazena na seznam jako uzavřené pásmo II v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby pásmo infekce vymezené v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 bylo neprodleně upraveno tak, aby zahrnovalo pro daný členský stát alespoň příslušné:

a)

uzavřené pásmo II uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení

nebo

b)

pásmo infekce uvedené na seznamu v části A přílohy II tohoto nařízení.

Článek 7

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat v členském státě

1.   Vyskytne-li se v určité oblasti členského státu ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části III přílohy I jako uzavřené pásmo III s výjimkou případů, kdy je uvedená oblast zařazena na seznam v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Vyskytne-li se v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy první a ojedinělé ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části B přílohy II jako uzavřené pásmo, které zahrnuje ochranné pásmo a pásmo dozoru, s výjimkou případů, kdy je uvedená oblast s ohledem na blízkost uzavřeného pásma III a za účelem zajištění teritoriální kontinuity uvedeného uzavřeného pásma III zařazena na seznam jako uzavřené pásmo III v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby uzavřené pásmo vymezené v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 bylo neprodleně upraveno tak, aby zahrnovalo pro daný členský stát alespoň příslušné:

a)

uzavřené pásmo III uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení

nebo

b)

uzavřené pásmo, které zahrnuje ochranné pásmo a pásmo dozoru, uvedené na seznamu v části B přílohy II tohoto nařízení.

Článek 8

Obecné a specifické uplatňování zvláštních opatření k tlumení nákazy v uzavřených pásmech I, II a III a v pásmech infekce uvedených na seznamu v příloze II

1.   V uzavřených pásmech I, II a III uplatní dotčené členské státy vedle opatření k tlumení nákazy, která musejí být použita v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, také zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení, jedná-li se o:

a)

uzavřená pásma vymezená v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

pásma infekce vymezená v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   V oblastech uvedených na seznamu v části A přílohy II tohoto nařízení jako pásma infekce uplatní dotčené členské státy vedle opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 také zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení, která se vztahují na uzavřená pásma II.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich z pásma infekce tohoto dotčeného členského státu uvedeného na seznamu v části A přílohy II do jiných členských států a do třetích zemí.

4.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 3 se nepoužije na přemísťování zásilek masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v pásmu infekce uvedeném na seznamu v části A přílohy II, které byly v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY, KTERÁ SE UPLATNÍ NA ZÁSILKY PRASAT CHOVANÝCH V UZAVŘENÝCH PÁSMECH I, II A III A PRODUKTŮ Z NICH ZÍSKANÝCH V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

ODDÍL 1

Uplatňování zvláštních zákazů přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich v dotčených členských státech

Článek 9

Zvláštní zákazy přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije na:

a)

přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I do zařízení, která se nacházejí v témže nebo jiném uzavřeném pásmu I, do uzavřených pásem II a III nebo mimo uvedená uzavřená pásma, pokud se cílové zařízení nachází na území téhož dotčeného členského státu;

b)

přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených zařízeních, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III, pokud:

i)

příslušný orgán dotčeného členského státu posoudil rizika vyplývající z takového přemísťování a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

ii)

prasata jsou přemísťována pouze do jiného uzavřeného zařízení nacházejícího se v témže dotčeném členském státě.

3.   Odchylně od zákazů stanovených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně v případech, na něž se vztahují články 22 až 31, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích.

Článek 10

Zvláštní zákazy přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije na přemísťování zárodečných produktů prasat chovaných v uzavřených zařízeních, která se nacházejí v uzavřených pásmech II a III, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu posoudil rizika vyplývající z takového přemísťování a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

zárodečné produkty jsou přemísťovány pouze do jiného uzavřeného zařízení nacházejícího se v témže dotčeném členském státě.

3.   Odchylně od zákazů stanovených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma v případech, na něž se vztahují články 32, 33 a 34, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích.

Článek 11

Zvláštní zákazy přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije na přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a poražených na jatkách, která se nacházejí v uzavřených pásmech II a III, pokud jsou uvedené vedlejší produkty živočišného původu v zařízeních a během přepravy jasně odděleny od vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III.

3.   Odchylně od zákazů stanovených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma v případech, na něž se vztahují články 35 až 40, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích.

Článek 12

Zvláštní zákazy přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 tohoto článku se nepoužije na přemísťování zásilek masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, které byly v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, pokud jde o africký mor prasat, podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Odchylně od zákazů stanovených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma v případech, na něž se vztahují články 41, 42 a 43, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích.

Článek 13

Obecné zákazy přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich, které jsou z hlediska šíření afrického moru prasat považovány za rizikové

Příslušný orgán dotčeného členského státu může na území téhož členského státu zakázat přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů získaných z chovaných prasat, pokud se příslušný orgán domnívá, že existuje riziko, že uvedená chovaná prasata nebo produkty z nich mohou být zasaženy šířením afrického moru prasat nebo že mohou být zdrojem či nositelem jeho šíření.

ODDÍL 2

Obecné a zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená uzavřená pásma

Článek 14

Obecné podmínky pro odchylky od zvláštních zákazů přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně

1.   Odchylně od zvláštních zákazů přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně, stanovených v čl. 9 odst. 1, může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit tato přemísťování v případech, na něž se vztahují články 22 až 25 a články 28, 29 a 30, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a tyto podmínky:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

další obecné podmínky týkající se:

i)

přemísťování zásilek chovaných prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo ně, které jsou stanoveny v článku 15, pokud to připadá v úvahu;

ii)

zařízení pro chovaná prasata nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III, které jsou stanoveny v článku 16;

iii)

dopravních prostředků používaných pro přepravu chovaných prasat z uzavřených pásem I, II a III, které jsou stanoveny v článku 17.

2.   Před udělením povolení podle článků 22 až 25 a článků 28 až 31 posoudí příslušný orgán dotčeného členského státu rizika vyplývající z těchto povolení a uvedené posouzení musí vést k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že další obecné podmínky stanovené v článcích 15 a 16 se nepoužijí na přemísťování zásilek prasat držených na jatkách, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III, pokud:

a)

musí být držená prasata přemístěna na jiná jatka z důvodu výjimečných okolností, jako je závažné narušení provozu jatek;

b)

se cílová jatka nacházejí buď:

i)

v uzavřených pásmech I, II nebo III téhož členského státu, nebo

ii)

za výjimečných okolností, jako je situace, kdy se mimo uzavřená pásma I, II nebo III na území téhož členského státu žádná jatka podle písm. b) bodu i) nenacházejí;

c)

přemístění je povoleno příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Článek 15

Další obecné podmínky přemísťování zásilek prasat chovaných a zárodečných produktů odebraných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III nebo zárodečných produktů uvedených zvířat odebraných v uzavřených pásmech II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně v případech, na něž se vztahují články 22 až 25 a články 28 až 34, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a tyto další obecné podmínky:

a)

prasata byla chována v odesílajícím zařízení a nebyla z něj přemístěna po dobu alespoň 30 dnů před datem přemístění nebo od narození, pokud jsou mladší 30 dnů, a během této doby nebyla žádná jiná chovaná prasata ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech II, která nesplňují další obecné podmínky stanovené v tomto článku a v článku 16, ani ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech III dovezena:

i)

do uvedeného odesílajícího zařízení, nebo

ii)

do epizootologické jednotky, kde byla prasata, která mají být přemístěna, chována zcela odděleně. Poté, co příslušný orgán dotčeného členského státu provede posouzení rizik, určí hranice této epizootologické jednotky a potvrdí, že struktura a velikost epizootologických jednotek a vzdálenost mezi nimi a operace v nich prováděné zajišťují oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení chovaných prasat, aby se virus afrického moru prasat nemohl šířit z jedné epizootologické jednotky do druhé;

b)

bylo provedeno klinické vyšetření prasat chovaných v odesílajícím zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna nebo použita pro odběr zárodečných produktů, výsledky tohoto vyšetření byly s ohledem na africký mor prasat příznivé a toto vyšetření bylo provedeno:

i)

úředním veterinárním lékařem;

ii)

během 24 hodin před:

přemístěním zásilky prasat nebo

odběrem zárodečných produktů a

iii)

v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení;

c)

v případě potřeby byly podle pokynů příslušného orgánu před datem přemístění uvedených zásilek z odesílajícího zařízení nebo před datem odběru zárodečných produktů provedeny testy k identifikaci patogenu:

i)

po klinickém vyšetření uvedeném v písmenu b) u prasat chovaných v odesílajícím zařízení, včetně prasat, která mají být přemístěna nebo použita pro odběr zárodečných produktů, a

ii)

v souladu s bodem A.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   Předtím, než příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemístění zásilek prasat nebo před datem odběru zárodečných produktů, musí obdržet v příslušném případě negativní výsledky testů k identifikaci patogenu uvedených v odst. 1 písm. c).

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v případě přemísťování zásilek chovaných prasat z odesílajících zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech I a II v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně do zařízení nacházejících se v témže dotčeném členském státě platí, že klinické vyšetření uvedené v odst. 1 písm. b):

a)

se provede pouze u prasat, která mají být přemístěna, nebo

b)

nemusí být provedeno, pokud:

i)

v odesílajícím zařízení proběhly kontroly úředního veterinárního lékaře s četností uvedenou v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodě i) a všechny kontroly provedené úředním veterinárním lékařem za období nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění zásilky prasat skončily s příznivým výsledkem, z něhož vyplývá, že:

v odesílajícím zařízení jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b),

úřední veterinární lékař provedl během uvedených kontrol v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení u prasat chovaných v odesílajícím zařízení klinické vyšetření, jehož výsledky byly s ohledem na africký mor prasat příznivé;

ii)

v odesílajícím zařízení byl po dobu nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění zásilky prasat zaveden trvalý dozor podle čl. 16 odst. 1 písm. c).

4.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v případě přemísťování zásilek chovaných prasat z odesílajícího zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu III do zařízení nacházejících se v uvedeném uzavřeném pásmu III nebo v uzavřených pásmech I a II v témže dotčeném členském státě platí, že klinické vyšetření uvedené v odst. 1 písm. b):

a)

se provede pouze u prasat, která mají být přemístěna, nebo

b)

nemusí být provedeno, pokud:

i)

v odesílajícím zařízení proběhly kontroly úředního veterinárního lékaře s četností uvedenou v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodě ii) a všechny kontroly provedené úředním veterinárním lékařem za období nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění skončily s příznivým výsledkem, z něhož vyplývá, že:

v odesílajícím zařízení jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b),

úřední veterinární lékař provedl během uvedených kontrol v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení u prasat chovaných v odesílajícím zařízení klinické vyšetření, jehož výsledky byly s ohledem na africký mor prasat příznivé;

ii)

v odesílajícím zařízení byl po dobu nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění zaveden trvalý dozor podle čl. 16 odst. 1 písm. c).

5.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v případě přemísťování zásilek zárodečných produktů odebraných v uzavřených pásmech II a III do zařízení nacházejících se v témže dotčeném členském státě nebo v jiných členských státech, platí, že provedení klinického vyšetření uvedeného v odst. 1 písm. b) se nevyžaduje, pokud:

a)

v odesílajícím zařízení proběhly kontroly úředního veterinárního lékaře s četností uvedenou v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodě ii) a všechny kontroly provedené úředním veterinárním lékařem za období nejméně dvanácti měsíců před datem odběru zárodečných produktů skončily s příznivým výsledkem, z něhož vyplývá, že:

i)

v odesílajícím zařízení jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b),

ii)

úřední veterinární lékař provedl během uvedených kontrol v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení u prasat chovaných v odesílajícím zařízení klinické vyšetření, jehož výsledky byly s ohledem na africký mor prasat příznivé;

iii)

v odesílajícím zařízení byl po dobu nejméně dvanácti měsíců před datem odběru zárodečných produktů zaveden trvalý dozor podle čl. 16 odst. 1 písm. c).

Článek 16

Další obecné podmínky pro zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech I, II a III

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek prasat chovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech I, II nebo III nebo zásilek zárodečných produktů odebraných v uzavřených pásmech II nebo III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně pouze v případech, na něž se vztahují články 22 až 25 a články 28 až 34, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a tyto další obecné podmínky:

a)

v odesílajícím zařízení proběhla po zařazení uzavřených pásem I, II a III na seznam v příloze I tohoto nařízení nebo během tří měsíců před datem přemístění zásilky nejméně jedna kontrola úředního veterinárního lékaře a vztahuje se na ně povinnost pravidelných kontrol úředních veterinárních lékařů, kterou stanoví čl. 26 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a sice takto:

i)

v uzavřených pásmech I a II: alespoň dvakrát ročně v rozmezí alespoň čtyř měsíců mezi těmito kontrolami;

ii)

v uzavřeném pásmu III: alespoň každé tři měsíce;

b)

odesílající zařízení uplatňuje požadavky na biologickou bezpečnost týkající se afrického moru prasat:

i)

v souladu s posílenými opatřeními biologické bezpečnosti stanovenými v příloze III a

ii)

podle ustanovení dotčeného členského státu;

c)

v odesílajícím zařízení se trvalý dozor prostřednictvím testů k identifikaci patogenu afrického moru prasat provádí:

i)

v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a přílohou I uvedeného nařízení a

ii)

při negativních výsledcích testů každý týden alespoň u prvních dvou uhynulých chovaných prasat starších 60 dnů nebo v případě, že taková uhynulá zvířata starší 60 dnů nejsou k dispozici, u jakýchkoli uhynulých chovaných prasat po odstavení, a to v každé epizootologické jednotce a

iii)

alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a to před přemístěním zásilky z odesílajícího zařízení nebo

iv)

v případě potřeby podle pokynů příslušného orgánu v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. c), pokud v zařízení během monitorovacího období pro africký mor prasat uvedeného v písm. c) bodě iii) tohoto odstavce žádná uhynulá chovaná prasata nejsou.

2.   Příslušný orgán může rozhodnout, že v odesílajícím zařízení, které se nachází v uzavřeném pásmu III uvedeném v odst. 1 písm. a) bodě ii), budou kontroly prováděny s četností uvedenou v odst. 1 písm. a) bodě i) na základě příznivého výsledku poslední kontroly po zařazení uzavřených zón I, II a III na seznam v příloze I nebo během tří měsíců před datem přemístění zásilky, z nějž vyplývá, že:

a)

jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost uvedené v odst. 1 písm. b) a

b)

v daném zařízení je zaveden trvalý dozor uvedený v odst. 1 písm. c).

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že odolné ohrazení stanovené v bodě 2 písm. h) přílohy III, na něž se odkazuje v odst. 1 písm. b) bodě i) tohoto článku, není vyžadováno:

a)

u zařízení pro chovaná prasata po dobu šesti měsíců od data potvrzení prvního ohniska afrického moru prasat v členském státě nebo oblasti dříve prostých nákazy, pokud:

i)

příslušný orgán členského státu posoudil rizika vyplývající z takového rozhodnutí a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

ii)

je v členských státech, v nichž se nachází populace volně žijících prasat, zaveden alternativní systém, který zajišťuje, že prasata chovaná v zařízeních jsou oddělena od populace volně žijících prasat;

iii)

chovaná prasata pocházející z uvedených zařízení nejsou přemísťována do jiného členského státu;

iv)

v uvedených zařízeních nejsou prasata dočasně nebo trvale chována venku nebo

b)

pokud náležitý a trvalý dozor neprokázal trvalý výskyt volně žijících prasat v daném členském státě nebo

c)

u zařízení pro chovaná prasata po dobu šesti měsíců od data vyhlášení tohoto nařízení, pokud jsou zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III a produkty z nich přemísťovány pouze v rámci uvedených uzavřených pásem v souladu s články 22, 23, 24, 28 nebo 30 tohoto nařízení.

Článek 17

Další obecné podmínky týkající se dopravních prostředků používaných pro přepravu prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně

Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v rámci uvedených uzavřených pásem a mimo ně, pouze pokud pokud dopravní prostředky používané pro přepravu uvedených zásilek:

a)

splňují požadavky stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

byly vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 pod kontrolou nebo pod dohledem příslušného orgánu dotčeného členského státu.

ODDÍL 3

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení

Článek 18

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená uzavřená pásma

Provozovatelé smí přemísťovat zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená uzavřená pásma v rámci dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 22 až 25 a články 28 až 31 tohoto nařízení, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 143 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429, jehož součástí je alespoň jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

a)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

b)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

c)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

Jedná-li se však o přemísťování takových zásilek v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 143 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 19

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat z uzavřených pásem I, II a III

1.   Provozovatelé smí přemísťovat zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech I a II, z uzavřených pásem I a II v rámci téhož dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 41 a 42 tohoto nařízení, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení v (EU) 2016/429, které obsahuje:

a)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 (16) a

b)

jedno z těchto potvrzení v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

i)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

ii)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

2.   Provozovatelé smí přemísťovat zásilky masných výrobků, včetně střívek, které byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika a získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III, z uzavřených pásem I, II a III v rámci téhož dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

masné výrobky, včetně střívek, byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika stanovenému v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

uvedené zásilky jsou doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Masné výrobky, včetně střívek, které byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika a získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

3.   Provozovatelé smí přemísťovat zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených buď na jatkách nacházejících se v uzavřených pásmech I, II nebo III, nebo na jatkách nacházejících se mimo uvedená uzavřená pásma, z uzavřených pásem I, II a III v rámci téhož dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny:

a)

veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154, a

b)

jedno z těchto potvrzení v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

i)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených v uzavřených pásmech I, II nebo III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”; nebo

ii)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných a poražených v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”; nebo

iii)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných a poražených v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a vyrobené nebo zpracované v uzavřených pásmech I, II nebo III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

4.   Jedná-li se o přemísťování zásilek uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 167 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

5.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v případech, na které se nevztahuje čl. 167 odst. 1 první pododstavec nařízení (EU) 2016/429, může být veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek do jiných členských států nahrazeno označením zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004 umístěným na čerstvé maso nebo masné výrobky, včetně střívek, pokud:

a)

je označení zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikační označení na čerstvé maso nebo masné výrobky, včetně střívek, umístěno buď:

i)

v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1 tohoto nařízení, nebo

ii)

v zařízeních, která zpracovávají pouze čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I nebo v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a uvedených na seznamu zařízení stanoveném v odstavci 6 tohoto článku;

b)

je veterinární osvědčení nahrazeno pouze u zásilek:

i)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech I nebo II, z uvedených uzavřených pásem do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 1;

ii)

masných výrobků, včetně střívek, které byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika a získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech I nebo II, z uvedených uzavřených pásem do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 2;

iii)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených buď v uvedených oblastech, nebo na jatkách nacházejících se v uzavřených pásmech I, II nebo III, z uvedených uzavřených pásem do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 3;

iv)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a vyrobených nebo zpracovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III, z uvedených uzavřených pásem do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 3;

c)

příslušný orgán dotčeného členského státu zaručuje, že je zaveden alternativní systém, který zajišťuje, že zásilky uvedené v písmenu b) jsou sledovatelné a že uvedené zásilky splňují zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která jsou stanovena v tomto nařízení.

6.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

poskytne Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky příslušného orgánu se seznamem zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III:

i)

která zpracovávají pouze čerstvé maso nebo masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech I nebo v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a

ii)

pro něž příslušný orgán dotčeného členského státu umožnil nahradit veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek do jiných členských států označením zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikačním označením uvedeným v odstavci 5;

b)

udržuje seznam uvedený v písmenu a) v aktuálním stavu.

Článek 20

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech II nebo III mimo uvedená uzavřená pásma

Provozovatelé smí přemísťovat zásilky zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 32, 33 a 34 tohoto nařízení, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 161 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, jehož součástí je alespoň jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

a)

„Zárodečné produkty získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

b)

„Zárodečné produkty získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

Jedná-li se však o přemísťování zásilek v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 161 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 21

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 a 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III mimo uvedená uzavřená pásma

Provozovatelé smí přemísťovat zásilky materiálů kategorie 2 a 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 35 až 40, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny:

a)

obchodním dokladem uvedeným v kapitole III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 a

b)

veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a stanoveným v příloze VIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Jedná-li se však o přemísťování v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 22 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 rozhodnout, že veterinární osvědčení se nevydá.

ODDÍL 4

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně

Článek 22

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně do:

a)

zařízení nacházejícího se na území téhož dotčeného členského státu:

i)

v témže nebo jiném uzavřeném pásmu I;

ii)

v uzavřených pásmech II nebo III;

iii)

mimo uzavřená pásma I, II a III;

b)

zařízení nacházejícího se na území jiného členského státu;

c)

třetích zemí.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článcích 16 a 17.

ODDÍL 5

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně

Článek 23

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně na území téhož dotčeného členského státu

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně do zařízení nacházejícího se na území téhož dotčeného členského státu:

a)

v témže nebo jiném uzavřeném pásmu II;

b)

v uzavřených pásmech I nebo III;

c)

mimo uzavřená pásma I, II a III.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby prasata, na něž se vztahuje povolení k přemístění uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zůstala v cílovém zařízení alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 24

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně na jatka nacházející se na území téhož dotčeného členského státu za účelem okamžité porážky

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně na jatka nacházející se na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky;

b)

jsou cílová jatka určena v souladu s čl. 44 odst. 1.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článcích 16 a 17.

3.   Nesplňuje-li přemísťování uvedené v odstavci 1 tohoto článku podmínky stanovené v odstavci 2 tohoto článku, může příslušný orgán dotčeného členského státu odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v rámci uvedeného uzavřeného pásma nebo mimo ně, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu před udělením povolení posoudil rizika vyplývající z takového povolení a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky a v souladu s čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 2 písm. a) a čl. 29 odst. 2 písm. b) body i) až v) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

c)

jsou cílová jatka určena v souladu s čl. 44 odst. 1 a nacházejí se:

i)

v témže nebo jiném uzavřeném pásmu II v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení;

ii)

v uzavřených pásmech I nebo III na území téhož dotčeného členského státu, není-li možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu II;

iii)

v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, není-li možné porážet zvířata v uzavřených pásmech I, II nebo III;

d)

jsou vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 35 a 39;

e)

jsou čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II přemísťovány pouze z jatek v rámci téhož členského státu v souladu s čl. 41 odst. 2 písm. b).

Článek 25

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do uzavřených pásem II nebo III v jiném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřených pásmech II nebo III v jiném členském státě.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu udělí povolení stanovená v odstavci 1, pouze pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17;

c)

byl stanoven postup přemísťování pod dozorem v souladu s článkem 26;

d)

chovaná prasata splňují veškeré další potřebné záruky týkající se afrického moru prasat založené na pozitivním výsledku posouzení rizik u opatření proti šíření uvedené nákazy:

i)

požadovaných příslušným orgánem odesílajícího zařízení;

ii)

schválených příslušnými orgány členských států tranzitu a cílového zařízení před přemístěním zásilky chovaných prasat;

e)

nebylo v souladu s článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 během nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění zásilky chovaných prasat v odesílajícím zařízení úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat;

f)

provozovatel předem oznámil příslušnému orgánu záměr přemístit zásilku chovaných prasat v souladu s čl. 152 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 a článkem 96 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (17).

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

vypracuje seznam zařízení, která splňují záruky uvedené v odst. 2 písm. d);

b)

v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva informuje Komisi a ostatní členské státy o zárukách poskytnutých v souladu s odst. 2 písm. d) a o schválení příslušnými orgány uděleném v souladu s odst. 2 písm. d) bodem ii).

4.   Schválení stanovené v odst. 2 písm. d) bodě ii) tohoto článku a povinnost informování stanovená v odst. 3 písm. b) tohoto článku se nevyžaduje, pokud se jak odesílající zařízení, tak místa tranzitu i cílová zařízení nacházejí v uzavřených pásmech I, II nebo III a uvedená uzavřená pásma na sebe navazují, takže je zajištěno, že zásilka chovaných prasat se přemísťuje pouze mezi uvedenými uzavřenými pásmy I, II nebo III v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v čl. 22 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 26

Zvláštní postup přemísťování pod dozorem při udělování odchylek pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do uzavřených pásem II nebo III v jiném členském státě

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zavede postup přemísťování pod dozorem stanovený v čl. 25 odst. 2 písm. c) pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřených pásmech II nebo III v jiném členském státě pod kontrolou příslušných orgánů:

a)

odesílajícího zařízení;

b)

členských států tranzitu;

c)

cílového zařízení.

2.   Příslušný orgán pro odesílající zařízení:

a)

zajistí, aby každý dopravní prostředek používaný pro přemísťování zásilek chovaných prasat uvedených v odstavci 1 byl:

i)

jednotlivě vybaven družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

ii)

ihned po nakládce zásilky chovaných prasat zapečetěn úředním veterinárním lékařem; plombu smí v příslušném případě rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán dotčeného členského státu po dohodě s příslušným orgánem;

b)

předem informuje příslušný orgán v místě cílového zařízení a v příslušném případě příslušný orgán v členském státě tranzitu o záměru odeslat zásilku chovaných prasat;

c)

vytvoří systém, v jehož rámci budou mít provozovatelé povinnost neprodleně oznámit příslušnému orgánu v místě odesílajícího zařízení jakoukoli nehodu nebo poruchu kteréhokoli dopravního prostředku použitého k přepravě zásilky chovaných prasat;

d)

zajistí stanovení havarijního plánu, linie velení a potřebných podmínek spolupráce mezi příslušnými orgány uvedenými v odst. 1 písm. a), b) a c) pro případ nehod, k nimž může během přepravy dojít, jakékoli závažné poruchy nebo jakéhokoli podvodného jednání ze strany provozovatelů.

Článek 27

Povinnosti příslušného orgánu dotčeného členského státu v místě cílového zařízení pro zásilky prasat chovaných v uzavřeném pásmu II jiného členského státu

Příslušný orgán dotčeného členského státu, který je příslušným orgánem v místě cílového zařízení pro zásilky prasat chovaných v uzavřeném pásmu II jiného členského státu:

a)

bez zbytečného prodlení oznámí příslušnému orgánu odesílajícího zařízení příjezd zásilky;

b)

zajistí, aby chovaná prasata buď:

i)

zůstala v cílovém zařízení alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nebo

ii)

byla přemístěna přímo na jatka určená v souladu s čl. 44 odst. 1.

ODDÍL 6

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně

Článek 28

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III v rámci uvedeného uzavřeného pásma a mimo ně do uzavřeného pásma I nebo II v témže dotčeném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu za výjimečných okolností, kdy v důsledku uvedeného zákazu vzniknou problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zařízení, kde jsou prasata chována, povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu II, nebo pokud v daném členském státě takové uzavřené pásmo II není, v uzavřeném pásmu I na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1, 2 a 4 a v článcích 16 a 17;

c)

je cílové zařízení součástí téhož dodavatelského řetězce a chovaná prasata mají být přemístěna za účelem dokončení produkčního cyklu.

2.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III do zařízení nacházejícího se v rámci uvedeného uzavřeného pásma na území téhož dotčeného členského státu, pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1, 2 a 4 a v článcích 16 a 17.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby chovaná prasata nebyla přemísťována z cílového zařízení, které se nachází v uzavřeném pásmu I, II nebo III, alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 29

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo za účelem okamžité porážky v témže dotčeném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu za výjimečných okolností, kdy v důsledku uvedeného zákazu vzniknou problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zařízení, kde jsou prasata chována, a v případě logistických omezení kapacity jatek nacházejících se v uzavřeném pásmu III a určených v souladu s čl. 44 odst. 1 nebo v případě, že v uzavřeném pásmu III se žádná určená jatka nenacházejí, povolit za účelem okamžité porážky přemístění prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo na jatka určená v souladu s čl. 44 odst. 1 v témže členském státě v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení nacházejícího se:

a)

v uzavřeném pásmu II;

b)

v uzavřeném pásmu I, není-li možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu II;

c)

mimo uzavřená pásma I, II a III, není-li možné porážet zvířata v uvedených uzavřených pásmech.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a v článcích 16 a 17.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby:

a)

chovaná prasata byla určena za účelem okamžité porážky přímo na jatkách určených v souladu s čl. 44 odst. 1;

b)

prasata z uzavřeného pásma III byla po příjezdu na určená jatka držena odděleně od ostatních prasat a byla poražena buď:

i)

v určitý den, vyhrazený výlučně pro porážku prasat z uzavřeného pásma III, nebo

ii)

v závěru dne porážky, čímž se zajistí, aby následně nebyla poražena již žádná jiná chovaná prasata;

c)

po porážce prasat z uzavřeného pásma III a před zahájením porážky ostatních chovaných prasat byla jatka vyčištěna a vydezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu dotčeného členského státu.

4.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby:

a)

vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III a přemísťované mimo uvedené uzavřené pásmo byly zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 35 a 40;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III a přemísťované mimo uzavřené pásmo III byly zpracovány a uskladněny v souladu s čl. 43 písm. d).

5.   Nesplňuje-li přemísťování uvedené v odstavci 1 tohoto článku podmínky stanovené v odstavci 2 tohoto článku, může příslušný orgán dotčeného členského státu odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu před udělením povolení posoudil rizika vyplývající z takového povolení a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky za podmínek stanovených v čl. 29 odst. 3 písm. b) a c) a v souladu s čl. 28 odst. 2 a čl. 29 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

c)

jsou cílová jatka určena v souladu s čl. 44 odst. 1 a nacházejí se:

i)

v jiném uzavřeném pásmu III na území téhož dotčeného členského státu v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení;

ii)

v uzavřených pásmech II nebo I na území téhož dotčeného členského státu v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení, není-li možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu III;

iii)

v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, není-li možné porážet zvířata v uzavřených pásmech I, II nebo III;

d)

jsou vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 35, 38 a 40;

e)

jsou čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III, přemísťovány pouze z jatek v rámci téhož členského státu v souladu s čl. 41 odst. 2 písm. b) bodem i).

Článek 30

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III v rámci uvedeného uzavřeného pásma na jatka nacházející se na území téhož dotčeného členského státu za účelem okamžité porážky

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III na jatka nacházející se v rámci uvedeného uzavřeného pásma na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky;

b)

cílová jatka:

i)

jsou určena v souladu s čl. 44 odst. 1 a

ii)

nacházejí se uvnitř téhož uzavřeného pásma III;

c)

jsou vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 35, 38 a 40;

d)

jsou čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III přemísťovány pouze z jatek v rámci téhož členského státu v souladu s čl. 43 písm. d).

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 4 a v článcích 16 a 17.

3.   Nesplňuje-li přemísťování zásilek chovaných prasat uvedené v odstavci 1 tohoto článku podmínky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může příslušný orgán dotčeného členského státu odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III na jatka v rámci uvedeného uzavřeného pásma, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu před udělením povolení posoudil rizika vyplývající z takového povolení a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky;

c)

cílová jatka:

i)

jsou určena v souladu s čl. 44 odst. 1 a

ii)

nacházejí se v témže uzavřeném pásmu III v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení;

d)

jsou vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 35, 38 a 40;

e)

je čerstvé maso získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III označeno a přemísťováno v souladu se zvláštními podmínkami pro povolování přemísťování zásilek čerstvého masa získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu z určitých zařízení stanovených v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení.

ODDÍL 7

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená uzavřená pásma do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu

Článek 31

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu nacházejícího se v rámci uzavřených pásem I, II a III v témže dotčeném členském státě nebo mimo ně

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu nacházejícího se v rámci uzavřených pásem I, II a III v témže dotčeném členském státě nebo mimo ně, ve kterém:

a)

jsou chovaná prasata ihned usmrcena a

b)

výsledné vedlejší produkty živočišného původu jsou neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu udělí povolení stanovené v odstavci 1, pouze pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článku 17.

ODDÍL 8

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo

Článek 32

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II z uvedeného uzavřeného pásma na území téhož dotčeného členského státu

Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 10 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů z registrovaného nebo schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty, které se nachází v uzavřeném pásmu II, do jiného uzavřeného pásma II nebo do uzavřených pásem I nebo III nebo do oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, pokud:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních a byly získány z chovaných prasat, která splňují podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 5 a v článku 16;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli chováni v zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, do nichž nebyla po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech II, která nesplňují další obecné podmínky stanovené v článcích 15 a 16, a ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech III.

Článek 33

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III z uvedeného uzavřeného pásma na území téhož dotčeného členského státu

Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 10 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů ze schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty, které se nachází v uzavřeném pásmu III, do jiného uzavřeného pásma III nebo do uzavřených pásem I nebo II nebo do oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, pokud:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních a byly získány z chovaných prasat, která splňují podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 5 a v článku 16;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli chováni ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty:

i)

od narození nebo po dobu alespoň tří měsíců před datem odběru zárodečných produktů;

ii)

do nichž nebyla po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech II, která nesplňují další obecné podmínky stanovené v článcích 15 a 16, a ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech III;

c)

všechna chovaná prasata ve schváleném zařízení zacházejícím se zárodečnými produkty jsou nejméně jednou ročně podrobována laboratornímu vyšetření na africký mor prasat s příznivými výsledky.

Článek 34

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II z uvedeného uzavřeného pásma do uzavřených pásem II nebo III v jiném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 10 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II ze schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty nacházejícího se v uzavřeném pásmu II do uzavřených pásem II nebo III na území jiného dotčeného členského státu, pokud:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty za podmínek stanovených v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a v článku 16;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli chováni ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty:

i)

od narození nebo po dobu alespoň tří měsíců před datem odběru zárodečných produktů;

ii)

do nichž nebyla po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem II a III.

c)

zásilky zárodečných produktů splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na kladném výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat:

i)

požadovaných příslušnými orgány odesílajícího zařízení;

ii)

schválených příslušným orgánem členského státu cílového zařízení před datem přemístění zásilek zárodečných produktů;

d)

všechna chovaná prasata ve schváleném odesílajícím zařízení zacházejícím se zárodečnými produkty jsou nejméně jednou ročně podrobena laboratornímu vyšetření na africký mor prasat s příznivými výsledky.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

vypracuje seznam schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, která splňují podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku a která mají povolení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů z uzavřeného pásma II v uvedeném dotčeném členském státě do uzavřených pásem II a III v jiném dotčeném členském státě; uvedený seznam musí obsahovat informace, které musí příslušný orgán dotčeného členského státu podle ustanovení článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 uchovávat o schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty prasat;

b)

zpřístupní seznam stanovený v písmenu a) veřejnosti na svých internetových stránkách a udržuje jej v aktuálním stavu;

c)

poskytne Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky uvedené v písmenu b).

ODDÍL 9

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma

Článek 35

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož členského státu za účelem jejich zpracování nebo neškodného odstranění

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma do podniku nebo zařízení nacházejícího se mimo uzavřená pásma II nebo III v témže členském státě a schváleného příslušným orgánem za účelem zpracování vedlejších produktů živočišného původu nebo jejich neškodného odstranění spalováním jako odpadu nebo jejich neškodného odstranění nebo využití spoluspalováním podle čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud jsou dopravní prostředky jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jejich polohu v reálném čase.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu uvedených v odstavci 1:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

3.   Příslušný orgán může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odstavci 1 se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků, pokud:

a)

zásilky vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III jsou přemísťovány v rámci téhož členského státu pouze pro účely uvedené v odstavci 1;

b)

každý dopravní prostředek je bezprostředně po nakládce zásilky vedlejších produktů živočišného původu zapečetěn úředním veterinárním lékařem; plombu smí v příslušném případě rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán členského státu po dohodě s příslušným orgánem dotčeného členského státu.

4.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu rozhodnout o povolení přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu uvedených v odstavci 1 tohoto článku prostřednictvím dočasného sběrného zařízení schváleného v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu posoudil rizika vyplývající z takového přemísťování a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

vedlejší produkty živočišného původu se přemísťují pouze do schváleného dočasného sběrného zařízení, které se nachází v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení v témže dotčeném členském státě.

Článek 36

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek hnoje získaného od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož členského státu

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, získaného od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III na skládku nacházející se mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož členského státu v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v článku 51 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, získaného od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II za účelem jeho zpracování nebo neškodného odstranění v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 v podniku schváleném pro uvedené účely, který se nachází na území téhož členského státu.

3.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, uvedeného v odstavcích 1 a 2:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

4.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odst. 3 písm. a) se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků, pokud je každý dopravní prostředek zapečetěn úředním veterinárním lékařem bezprostředně po nakládce zásilky hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, uvedeného v odstavcích 1 a 2.

Uvedenou plombu smí v příslušném případě rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán dotčeného členského státu po dohodě s uvedeným příslušným orgánem.

Článek 37

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II mimo uvedená uzavřená pásma v rámci téhož členského státu pro účely zpracování vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do podniku nebo zařízení nacházejícího se mimo uzavřené pásmo II v témže členském státě a schváleného příslušným orgánem za účelem dalšího zpracování do podoby zpracovaného krmiva, pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn či kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

materiály kategorie 3 pocházejí z chovaných prasat a ze zařízení splňujících obecné podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategorie 3 jsou získány z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II a poražených buď:

i)

v uzavřeném pásmu II:

téhož dotčeného členského státu nebo

jiného dotčeného členského státu v souladu s článkem 25,

nebo

ii)

mimo uzavřené pásmo II nacházející se v témže dotčeném členském státě v souladu s článkem 24;

e)

dopravní prostředek je jednotlivě vybaven družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

f)

zásilky materiálů kategorie 3 jsou přemísťovány z jatek nebo jiných zařízení provozovatelů potravinářských podniků určených v souladu s čl. 44 odst. 1 přímo do:

i)

zpracovatelského zařízení na zpracování získaných produktů uvedených v příloze X nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu schváleného pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v kapitole II bodě 3 písm. a) a bodě 3 písm. b) bodech i), ii) a iii) přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu či kompostu schváleného pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost či bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v kapitole III oddíle 1 přílohy V nařízení (EU) č. 142/2011 nebo

iv)

zpracovatelského zařízení na zpracování získaných produktů uvedených v příloze XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 uvedených v odstavci 1:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odst. 1 písm. e) se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků, pokud:

a)

materiály kategorie 3:

i)

byly získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech II;

ii)

jsou přemísťovány pouze v rámci téhož členského státu pro účely uvedené v odstavci 1;

b)

každý dopravní prostředek je bezprostředně po nakládce zásilky materiálů kategorie 3 uvedené v odstavci 1 zapečetěn úředním veterinárním lékařem.

Uvedenou plombu smí v příslušném případě rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán dotčeného členského státu po dohodě s příslušným orgánem uvedeného členského státu.

Článek 38

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma pro účely zpracování a neškodného odstranění v jiném členském státě

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z materiálů kategorie 2, kromě hnoje (včetně podestýlky a použitého steliva), uvedeného v článku 36 tohoto nařízení, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III do zpracovatelského zařízení, kde mají být zpracovány metodami 1 až 5, jak jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV nařízení (EU) č. 142/2011, nebo do spalovacího či spoluspalovacího zařízení podle čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází v jiném členském státě, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

dopravní prostředek je jednotlivě vybaven družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kromě hnoje (včetně podestýlky a použitého steliva) uvedeného v článku 36 tohoto nařízení:

a)

umožní příslušnému orgánu dotčeného členského státu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase a

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

3.   Příslušné orgány členských států odeslání a cíle zásilky materiálů kategorie 2 uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kromě hnoje (včetně podestýlky a použitého steliva) uvedeného v článku 36 tohoto nařízení, zajistí kontroly uvedené zásilky v souladu s článkem 48 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Článek 39

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo za účelem dalšího zpracování nebo přeměny v jiném členském státě

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do podniku nebo zařízení nacházejícího se v jiném členském státě a schváleného příslušným orgánem pro zpracování materiálů kategorie 3 do podoby zpracovaného krmiva, zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo k přeměně materiálů kategorie 3 na bioplyn či kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

materiály kategorie 3 pocházejí z chovaných prasat a ze zařízení splňujících obecné podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategorie 3 uvedené v odstavci 1 jsou získány z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II a poražených buď:

i)

v uzavřeném pásmu II:

téhož dotčeného členského státu nebo

jiného dotčeného členského státu v souladu s článkem 25,

nebo

ii)

mimo uzavřené pásmo II nacházející se v témže dotčeném členském státě v souladu s článkem 24;

e)

dopravní prostředek je jednotlivě vybaven družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

f)

vedlejší produkty živočišného původu jsou přemísťovány přímo z jatek nebo jiných zařízení provozovatelů potravinářských podniků určených v souladu s čl. 44 odst. 1 do:

i)

zpracovatelského zařízení na zpracování získaných produktů uvedených v přílohách X a XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu schváleného pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v kapitole II bodě 3 písm. b) bodech i), ii) a iii) přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu či kompostu schváleného pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost či bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v kapitole III oddíle 1 přílohy V nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase; a

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

Článek 40

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech III mimo uvedené uzavřené pásmo v rámci téhož členského státu za účelem zpracování vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené uzavřené pásmo do podniku nebo zařízení nacházejícího se mimo uzavřené pásmo III v témže členském státě a schváleného příslušným orgánem pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo pro přeměnu materiálů kategorie 3 na bioplyn či kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

materiály kategorie 3 pocházejí z chovaných prasat a ze zařízení splňujících obecné podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategorie 3 jsou získány z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III a poražených v souladu s článkem 29 nebo 30;

e)

dopravní prostředek je jednotlivě vybaven družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

f)

zásilky materiálů kategorie 3 jsou přemísťovány přímo z jatek nebo jiných zařízení provozovatelů potravinářských podniků určených v souladu s čl. 44 odst. 1 do:

i)

zpracovatelského zařízení na zpracování získaných produktů uvedených v přílohách X a XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu schváleného příslušným orgánem pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v kapitole II bodě 3 písm. a) a bodě 3 písm. b) podbodech i), ii) a iii) přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu či kompostu schváleného příslušným orgánem pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost či bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v kapitole III oddíle 1 přílohy V nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 uvedených v odstavci 1:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění zásilky.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odst. 1 písm. e) se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků, pokud:

a)

jsou materiály kategorie 3 přemísťovány pouze v rámci téhož členského státu pro účely uvedené v odstavci 1;

b)

každý dopravní prostředek je bezprostředně po nakládce zásilky materiálů kategorie 3 uvedené v odstavci 1 zapečetěn úředním veterinárním lékařem.

Uvedenou plombu smí v příslušném případě rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán dotčeného členského státu po dohodě s příslušným orgánem uvedeného členského státu.

ODDÍL 10

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená uzavřená pásma

Článek 41

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo na území téhož dotčeného členského státu

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 12 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházejí z prasat chovaných v zařízeních, která splňují další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

c)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 12 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu, nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, jsou buď

i)

pouze v případě čerstvého masa označeny a přemísťovány v souladu se zvláštními podmínkami pro povolování přemísťování zásilek čerstvého masa získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu z určitých zařízení stanovených v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení,

nebo

ii)

byly označeny v souladu s článkem 47 a

iii)

jsou určeny pouze k přemístění v rámci téhož dotčeného členského státu.

Článek 42

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do jiných členských států a do třetích zemí

Odchylně od zákazů stanovených v čl. 12 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené uzavřené pásmo do jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly získány z prasat chovaných v zařízeních, která splňují obecné podmínky stanovené v:

i)

čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a

ii)

čl. 15 odst. 1 písm. a), s výjimkou případů, kdy jsou chovaná prasata přemísťována do zařízení v souladu s článkem 24, a

iii)

článku 16;

d)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1.

Článek 43

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu

Odchylně od zákazů stanovených v čl. 12 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 43 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

byly čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získány z prasat:

i)

chovaných v zařízeních, která splňují obecné podmínky stanovené v:

čl. 15 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 15 odst. 2 a

čl. 15 odst. 1 písm. a), s výjimkou případů, kdy jsou chovaná prasata přemísťována do zařízení v souladu s článkem 29, a

článku 16;

ii)

poražených:

uvnitř téhož uzavřeného pásma III nebo

mimo téhož uzavřeného pásma III po jejich povoleném přemístění v souladu s článkem 29;

d)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1; a buď

i)

pouze v případě čerstvého masa označeny a přemísťovány v souladu se zvláštními podmínkami pro povolování přemísťování zásilek čerstvého masa získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu z určitých zařízení stanovených v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení,

nebo

ii)

byly označeny v souladu s článkem 47 a

iii)

jsou určeny pouze k přemístění v rámci téhož dotčeného členského státu.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA TÝKAJÍCI SE AFRICKÉHO MORU PRASAT PRO POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 44

Zvláštní určení jatek a bouráren/porcoven, chladírenských skladů, zařízení na zpracování masa a zařízení pro nakládání se zvěřinou

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu určí na žádost provozovatele potravinářského podniku zařízení pro:

a)

okamžitou porážku chovaných prasat z uzavřených pásem II a III:

i)

v rámci uvedených uzavřených pásem II a III podle článků 24 a 30;

ii)

mimo uvedená uzavřená pásma II a III podle článků 24 a 29;

b)

bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, z prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III podle článků 41, 42 a 43;

c)

přípravu zvěřiny podle oddílu 1 bodu 1.18 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků z volně žijících prasat získaných v uzavřených pásmech I, II nebo III, jak je stanoveno v článcích 51 a 52 tohoto nařízení;

d)

přípravu zvěřiny podle oddílu 1 bodu 1.18 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků z volně žijících prasat, pokud se uvedená zařízení nacházejí v uzavřených pásmech I, II nebo III, jak je stanoveno v článcích 51 a 52 tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán může rozhodnout, že určení uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro zařízení na zpracování, bourání/porcování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III a z volně žijících prasat získaných v uzavřených pásmech I, II nebo III a pro zařízení uvedené v odst. 1 písm. d), pokud:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat jsou v uvedených zařízeních označeny zvláštním označením zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikačním označením podle článku 47;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat z uvedených zařízení jsou určeny pouze pro tentýž dotčený členský stát;

c)

vedlejší produkty živočišného původu z prasat z uvedených zařízení jsou zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s článkem 35 pouze v témže členském státě.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

poskytne Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky příslušného orgánu se seznamem určených zařízení a jejich činností uvedených v odstavci 1;

b)

udržuje seznam uvedený v písmenu a) v aktuálním stavu.

Článek 45

Zvláštní podmínky pro určení zařízení sloužících k okamžité porážce prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III

Příslušný orgán dotčeného členského státu určí zařízení sloužící k okamžité porážce prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

porážka prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a prasat chovaných v uzavřených pásmech II nebo III, jejichž přemísťování vyžaduje povolení podle článků 24, 29 a 30, a produkce a skladování produktů z nich se provádí odděleně od porážky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II nebo III a od produkce a skladování produktů z nich, které nesplňují příslušné:

i)

další obecné podmínky stanovené v článcích 15, 16 a 17 a

ii)

zvláštní podmínky stanovené v článcích 24, 29 a 30;

b)

provozovatel zařízení má zavedeny dokumentované pokyny nebo postupy schválené příslušným orgánem dotčeného členského státu, které zajišťují, že podmínky stanovené v písmenu a) jsou splněny.

Článek 46

Zvláštní podmínky pro určení zařízení na bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III

Příslušný orgán dotčeného členského státu určí zařízení na bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III se provádí odděleně od čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, které nesplňují příslušné:

i)

další obecné podmínky stanovené v článcích 15, 16 a 17 a

ii)

zvláštní podmínky stanovené v článcích 41, 42 a 43;

b)

provozovatel zařízení má zavedeny dokumentované pokyny nebo postupy schválené příslušným orgánem dotčeného členského státu, které zajišťují, že podmínky stanovené v písmenu a) jsou splněny.

Článek 47

Zvláštní označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikační označení

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby níže uvedené produkty živočišného původu byly označeny v souladu s odstavcem 2:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III, jak je uvedeno v čl. 43 písm. d) bodě ii);

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek uvedených komodit mimo uzavřené pásmo II stanovené v čl. 41 odst. 1, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 3 písm. e) a čl. 41 odst. 2 písm. b) bodě ii);

c)

čerstvé maso a masné výrobky z volně žijících prasat přemísťovaných v rámci uzavřeného pásma I nebo mimo uvedené uzavřené pásmo ze zařízení určeného v souladu s čl. 44 odst. 1, jak je stanoveno v čl. 52 odst. 1 písm. c) bodě iii) první odrážce.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu a v příslušném případě provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby:

a)

na produkty živočišného původu uvedené v odstavci 1 tohoto článku a určené k přemísťování pouze v rámci téhož dotčeného členského státu bylo umístěno označení zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikační označení stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 se dvěma dalšími rovnoběžnými diagonálními čarami;

b)

po označení produktů živočišného původu stanoveném v odst. 2 písm. a) tohoto článku zůstaly informace požadované pro označení zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikační označení stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 uvedeny dokonale čitelným písmem.

3.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit používání jiné podoby zvláštního označení zdravotní nezávadnosti nebo v příslušném případě identifikačního označení, které nebude oválné a nebude možné je zaměnit s označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004, po dobu dvanácti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VZTAHUJÍCÍ SE NA VOLNĚ ŽIJÍCÍ PRASATA V ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 48

Zvláštní zákazy přemísťování zásilek volně žijících prasat provozovateli

Příslušné orgány členských států zakáží v souladu s článkem 101 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 provozovatelům přemísťovat zásilky volně žijících prasat:

a)

na celém území členského státu;

b)

z celého území členského státu do:

i)

jiných členských států a

ii)

třetích zemí.

Článek 49

Zvláštní zákazy přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem I, II a III a z uvedených uzavřených pásem

1.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo ně.

2.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo ně:

a)

pro soukromé domácí použití;

b)

ze strany myslivců (lovců) za účelem dodávek malých množství volně žijících prasat nebo masa volně žijících prasat přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 50

Obecné zákazy přemísťování zásilek produktů získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě a jsou považovány za rizikové pro šíření afrického moru prasat

Příslušný orgán dotčeného členského státu může na území téhož členského státu zakázat přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, pokud se příslušný orgán domnívá, že existuje riziko, že uvedená volně žijící prasata nebo produkty z nich mohou být zasaženy šířením afrického moru prasat nebo že mohou být zdrojem či nositelem jeho šíření.

Článek 51

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek masných výrobků získaných z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a z uvedených uzavřených pásem

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 49 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek masných výrobků získaných z volně žijících prasat ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech I, II nebo III v rámci uzavřených pásem I, II nebo III a mimo ně do:

a)

jiných uzavřených pásem I, II nebo III nacházejících se v témže dotčeném členském státě;

b)

oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III téhož dotčeného členského státu a

c)

jiných členských států a do třetích zemí.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek masných výrobků získaných z volně žijících prasat ze zařízení nacházejících se v uzavřeném pásmu I, II nebo III a uvedených v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

u každého volně žijícího prasete použitého pro účely produkce a zpracování masných výrobků v uzavřených pásmech I, II a III byly provedeny testy k identifikaci patogenu afrického moru prasat;

b)

před ošetřením uvedeným v písm. c) bodě ii) získal příslušný orgán negativní výsledky testů k identifikaci patogenu afrického moru prasat uvedených v písmenu a);

c)

masné výrobky z volně žijících prasat:

i)

byly vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních určených v souladu s čl. 44 odst. 1 a

ii)

byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika pro produkty živočišného původu z uzavřených pásem v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, pokud jde o africký mor prasat.

Článek 52

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem I, II a III a z uzavřeného pásma I

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 49 odst. 1 a 2 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřeného pásma I a z uvedeného uzavřeného pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu, pokud:

a)

u každého volně žijícího prasete byly před přemístěním zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu z uvedeného volně žijícího prasete provedeny testy k identifikaci patogenu afrického moru prasat;

b)

před přemístěním zásilky získal příslušný orgán dotčeného členského státu negativní výsledky testů k identifikaci patogenu afrického moru prasat uvedených v písmenu a);

c)

čerstvé maso, masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z volně žijících prasat a těla volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, jsou přemísťovány v rámci uzavřeného pásma I nebo mimo ně v rámci téhož členského státu:

i)

pro soukromé domácí použití; nebo

ii)

ze strany myslivců (lovců) za účelem dodávek malých množství volně žijících prasat nebo masa volně žijících prasat přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004, nebo

iii)

ze zařízení určeného v souladu s čl. 44 odst. 1, kde byly čerstvé maso a masné výrobky označeny buď:

zvláštním označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. c), nebo

v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a jsou přemísťovány do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 49 odst. 1 a 2 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem II a III téhož členského státu, pokud:

a)

u každého volně žijícího prasete byly před přemístěním zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu pocházejících z uvedeného volně žijícího prasete nebo těla uvedeného volně žijícího prasete, které jsou určeny k lidské spotřebě, provedeny testy k identifikaci patogenu afrického moru prasat;

b)

před přemístěním zásilky získal příslušný orgán dotčeného členského státu negativní výsledky testů k identifikaci patogenu afrického moru prasat uvedených v písmenu a);

c)

čerstvé maso, masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z volně žijících prasat a těla volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, jsou přemísťovány v rámci uzavřených pásem II a III v rámci téhož členského státu buď:

i)

pro soukromé domácí použití,

nebo

ii)

jsou v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 přemísťovány do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika u produktů živočišného původu stanovených v příloze VII uvedeného nařízení.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že testy k identifikaci patogenu uvedené v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) se v uzavřených pásmech I, II nebo III nevyžadují, pokud:

a)

příslušný orgán dotčeného členského státu na základě náležitého a trvalého dozoru posoudil specifickou epizootologickou situaci afrického moru prasat a související rizika v konkrétním uzavřeném pásmu nebo v části takového uzavřeného pásma a uvedené posouzení vedlo k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

posouzení uvedené v písmenu a) je pravidelně přezkoumáváno:

i)

s přihlédnutím k vývoji specifické epizootologické situace afrického moru prasat v konkrétním uzavřeném pásmu a

ii)

příslušný orgán dotčeného členského státu považuje riziko šíření afrického moru prasat za zanedbatelné;

c)

zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu z volně žijících prasat a těla volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, jsou přemísťovány pouze:

i)

v rámci uzavřených pásem I, II a III téhož dotčeného členského státu v co nejkratší vzdálenosti od místa, kde bylo volně žijící prase odloveno, a

ii)

pro soukromé domácí použití.

Článek 53

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, za účelem přemísťování z uzavřených pásem I, II a III

Provozovatelé smí přemísťovat zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a těl volně žijících prasat, které jsou určeny k lidské spotřebě, z uzavřených pásem I, II a III pouze:

a)

v případech, na něž se vztahují články 51 a 52, a

b)

pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s čl. 168 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a informace uvedené v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

nejméně jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Čerstvé maso a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z uzavřeného pásma I získané z volně žijících prasat v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

„Těla volně žijících prasat, která jsou určena k lidské spotřebě, z uzavřeného pásma I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”;

„Masné výrobky, které byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika, z uzavřených pásem I, II a III získané z volně žijících prasat v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/594”.

Jedná-li se však o přemísťování takových zásilek v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 167 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 54

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená uzavřená pásma

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 49 odst. 1 a 2 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek získaných produktů z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená uzavřená pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu a do jiných členských států, pokud byly uvedené produkty podrobeny ošetření zmírňujícímu rizika, které zajišťuje, že tyto získané produkty nepředstavují riziko pro šíření afrického moru prasat.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 49 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená uzavřená pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III a do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu, pokud:

a)

jsou tyto vedlejší produkty živočišného původu sebrány, přepraveny a neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

b)

v případě přemísťování mimo uzavřená pásma I, II a III jsou dopravní prostředky jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jejich polohu v reálném čase; dopravce příslušnému orgánu umožní kontrolovat pohyb dopravního prostředku v reálném čase a uchová elektronické záznamy o přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od přemístění zásilky.

Článek 55

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož dotčeného členského státu

Provozovatelé smí přemísťovat zásilky vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat mimo uzavřená pásma I, II a III v rámci téhož dotčeného členského státu v případě uvedeném v čl. 54 odst. 2, pouze pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny:

a)

obchodním dokladem uvedeným v kapitole III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 a

b)

veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Příslušný orgán dotčeného členského státu však může v souladu s čl. 22 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 rozhodnout, že veterinární osvědčení se nevydá.

Článek 56

Národní akční plány pro volně žijící prasata za účelem zabránění šíření afrického moru prasat v Unii

1.   Všechny členské státy vypracují ve lhůtě šesti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie národní akční plány týkající se populací volně žijících prasat na jejich území za účelem zabránění šíření afrického moru prasat v Unii (dále jen „národní akční plány“), s cílem zajistit:

a)

vysokou úroveň informovanosti o této nákaze a připravenosti s ohledem na rizika související se šířením afrického moru prasat prostřednictvím volně žijících prasat;

b)

prevenci, omezení šíření, tlumení a eradikaci afrického moru prasat;

c)

koordinovaná opatření týkající se volně žijících prasat s cílem zohlednit rizika, která uvedená zvířata představují v souvislosti se šířením afrického moru prasat.

2.   Národní akční plány se vypracují v souladu s minimálními požadavky stanovenými v příloze IV.

3.   Členský stát může rozhodnout, že národní akční plán nevypracuje, pokud náležitý a trvalý dozor neprokázal v daném členském státě trvalý výskyt volně žijících prasat.

4.   Opatření přijatá členskými státy v rámci národních akčních plánů musí být v příslušném případě kompatibilní s pravidly Unie v oblasti životního prostředí, včetně požadavků na ochranu přírody, stanovenými ve směrnicích 2009/147/ES a 92/43/EHS.

5.   Členské státy předloží své národní akční plány a roční výsledky jejich provádění Komisi a ostatním členským státům.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ INFORMAČNÍ A ŠKOLICÍ POVINNOSTI V ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 57

Zvláštní informační povinnosti dotčených členských států

1.   Dotčené členské státy zajistí, aby přinejmenším provozovatelé železniční a autobusové dopravy a provozovatelé letišť a přístavů, cestovní kanceláře, pořadatelé loveckých výletů a provozovatelé poštovních služeb měli povinnost upozornit své zákazníky na opatření k tlumení této nákazy stanovená v tomto nařízení, a to tak, že cestujícím, kteří se přesouvají z uzavřených pásem I, II a III, a zákazníkům poštovních služeb poskytnou vhodným způsobem informace alespoň o hlavních zákazech stanovených v článcích 9, 11, 12, 48 a 49.

Za tímto účelem dotčené členské státy musí organizovat a realizovat pravidelné veřejné informační kampaně zaměřené na propagaci a šíření informací o zvláštních opatřeních k tlumení této nákazy stanovených v tomto nařízení.

2.   Dotčené členské státy musí informovat Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva:

a)

o změnách epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat na jejich území;

b)

o výsledcích dozoru týkajícího se afrického moru prasat u chovaných a volně žijících prasat prováděného v uzavřených pásmech I, II a III a v oblastech mimo uvedená uzavřená pásma;

c)

o výsledcích dozoru týkajícího se afrického moru prasat u chovaných a volně žijících prasat prováděného v oblastech uvedených na seznamu v příloze II;

(d)

o dalších opatřeních a iniciativách přijatých za účelem prevence, tlumení a eradikace afrického moru prasat.

Článek 58

Zvláštní školicí povinnosti dotčených členských států

Dotčené členské státy musí organizovat a pravidelně nebo ve vhodných intervalech pořádat zvláštní školení týkající se rizik afrického moru prasat a možných opatření v oblasti prevence, tlumení a eradikace alespoň pro tyto cílové skupiny:

a)

veterinární lékaři;

b)

zemědělci chovající prasata a další příslušní provozovatelé a dopravci;

c)

myslivci (lovci).

Článek 59

Zvláštní informační povinnosti všech členských států

1.   Všechny členské státy zajistí, aby:

a)

na důležitých trasách pozemní infrastruktury, jako jsou mezinárodní silniční komunikace a železnice, a v souvisejících pozemních dopravních sítích byly cestujícím poskytovány vhodné informace o rizicích přenosu afrického moru prasat a o zvláštních opatřeních k tlumení této nákazy stanovených v tomto nařízení:

i)

viditelným a upoutávajícím způsobem;

ii)

způsobem snadno srozumitelným pro cestující:

kteří přijíždějí z uzavřených pásem I, II a III nebo do nich jedou, nebo

kteří přijíždějí ze třetích zemí, které jsou z hlediska šíření afrického moru prasat rizikové, nebo do takových zemí jedou;

b)

byla zavedena nezbytná opatření ke zvyšování informovanosti zúčastněných stran působících v odvětví chovu prasat, včetně malých zařízení, o rizicích zavlečení a šíření viru afrického moru prasat a k poskytnutí nejvhodnějších informací o posílených opatřeních biologické bezpečnosti pro zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech I, II nebo III, jak jsou stanovena v příloze III, zejména o opatřeních, která mají být v uzavřených pásmech I, II a III prosazována, a to prostředky, které jsou nejvhodnější k tomu, aby se tyto informace dostaly do jejich povědomí.

2.   Všechny členské státy musí zvyšovat informovanost o africkém moru prasat:

a)

u veřejnosti v souladu s ustanovením článku 15 nařízení (EU) 2016/429;

b)

mezi veterinárními lékaři, zemědělci, dalšími příslušnými provozovateli a dopravci a myslivci (lovci).

3.   Všechny členské státy poskytnou veřejnosti a odborníkům uvedeným v odstavci 2 nejvhodnější informace o zmírňování rizik a posílených opatřeních biologické bezpečnosti, jak jsou stanoveny:

a)

v příloze III;

b)

v pokynech Unie týkajících se afrického moru prasat, které byly dohodnuty s členskými státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva;

c)

v dostupných vědeckých podkladech poskytnutých Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

d)

v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 60

Zrušení prováděcího nařízení (EU) 2021/605

Prováděcí nařízení (EU) 2021/605 se zrušuje ode dne 21. dubna 2023.

Článek 61

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2023 do dne 20. dubna 2028.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Úř. věst. L 129, 15.4.2021, s. 1).

(7)  Kodex zdraví suchozemských živočichů, Světová organizace pro zdraví zvířat (2022).

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_cs

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  EFSA Journal 2018;16(7):5344.

(11)  EFSA Journal 2020;18(1):5996.

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(13)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(14)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 5).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).


PŘÍLOHA I

UZAVŘENÁ PÁSMA I, II A III

ČÁST I

1.   Německo

Tato uzavřená pásma I v Německu:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

 

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonsko

Tato uzavřená pásma I v Estonsku:

Hiiu maakond.

3.   Řecko

Tato uzavřená pásma I v Řecku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma I v Lotyšsku:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Litva

Tato uzavřená pásma I v Litvě:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma I v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polsko

Tato uzavřená pásma I v Polsku:

 

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

 

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

 

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

 

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

 

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

 

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

 

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

 

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovensko

Tato uzavřená pásma I na Slovensku:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Itálie

Tato uzavřená pásma I v Itálii:

 

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

 

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

 

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

 

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Česká republika

Tato uzavřená pásma I v České republice:

 

Liberecký kraj:

v okrese Liberec obce Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

ČÁST II

1.   Bulharsko

Tato uzavřená pásma II v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Německo

Tato uzavřená pásma II v Německu:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

 

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonsko

Tato uzavřená pásma II v Estonsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma II v Lotyšsku:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Litva

Tato uzavřená pásma II v Litvě:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma II v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polsko

Tato uzavřená pásma II v Polsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,