(EU) 2023/566Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/566 ze dne 10. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 74, 13.3.2023, s. 47-52 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2015/1998;

Provádí předpisy

(ES) č. 300/2008;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

13.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/566

ze dne 10. března 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností získaných při uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2) vyplynulo, že je třeba provést menší změny ve způsobech provádění některých společných základních norem letecké bezpečnosti.

(2)

Některá podrobná opatření k ochraně letectví před protiprávními činy by měla být objasněna, harmonizována nebo zjednodušena s cílem zlepšit právní jasnost, standardizovat společný výklad příslušných ustanovení a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem letecké bezpečnosti. Některé změny se navíc staly nezbytnými v důsledku vývoje situace v oblasti hrozeb a rizik, jakož i nejnovějšího vývoje v oblasti technologií. Uvedené změny se týkají softwaru pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID), systémů detekce výbušnin (EDS) pro kabinová zavazadla, zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD), bezpečnostních skenerů a zařízení pro detekci výbušných par (EVD).

(3)

Ze zkušeností získaných při uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 vyplynulo, že je třeba provést několik změn ve způsobech provádění některých společných základních norem v oblasti vydávání osvědčení školitelům poskytujícím odbornou přípravu, odstranit zastaralé odkazy v doplňku 6-E a vysvětlit provádění předávání informací v rámci analýzy předběžných informací o nákladu před nakládkou (PLACI) v příloze uvedeného nařízení. Související ustanovení v příloze je třeba upravit s cílem zlepšit právní jasnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem letecké bezpečnosti.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

1)

body 1.3.1.4 a 1.3.1.5 se nahrazují tímto:

„1.3.1.4.

Detekční kontrola předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími se provádí jedním z těchto prostředků:

a)

ruční prohlídkou;

b)

rentgenem;

c)

zařízením systémů detekce výbušnin (EDS);

d)

softwarem pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID) v kombinaci s písmenem c);

e)

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

f)

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda vnášený předmět obsahuje zakázané předměty, je tento předmět odmítnut nebo je podroben nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

1.3.1.5.

Pokud jde o detekční kontrolu předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími, použijí se body 4.1.2.4 až 4.1.2.7 a 4.1.2.11 až 4.1.2.12.“;

2)

bod 4.1.1.1 se nahrazuje tímto:

„4.1.1.1.

Před detekční kontrolou si cestující musí svléknout svrchní oděv, který se podrobí detekční kontrole stejně jako kabinová zavazadla, ledaže provozní koncepce zařízení umožňuje svrchní oděv si ponechat. Kontrolní pracovník může cestujícího případně požádat o svléknutí dalších kusů oděvu.“;

3)

bod 4.1.2.3 se nahrazuje tímto:

„4.1.2.3.

Kabinová zavazadla se podrobí detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod:

a)

ruční prohlídkou;

b)

rentgenem;

c)

zařízením systémů detekce výbušnin (EDS);

d)

softwarem pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID) v kombinaci s písmenem c);

e)

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a);

f)

zařízením ETD.

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda kabinové zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.“;

4)

body 4.1.2.5 a 4.1.2.6 se nahrazují tímto:

„4.1.2.5.

Pokud se používá rentgen, musí být každý snímek prohlédnut kontrolním pracovníkem.

Pokud se používá zařízení EDS, musí být každý snímek prohlédnut kontrolním pracovníkem nebo musí být analyzován pomocí softwaru pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID).

4.1.2.6.

Pokud se používá software APID, musí být všechny poplachové signály uvedené v bodě 12.13.1.1 vyřešeny ke spokojenosti kontrolního pracovníka, aby bylo přiměřeně zajištěno, že do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na palubu letadla nejsou vnášeny žádné zakázané předměty.

Pokud se používá zařízení EDS, musí být všechny poplachové signály uvedené v bodě 12.4.1.3 vyřešeny dodatečnou detekční kontrolou zavazadla.

Pokud bylo zařízení EDS instalováno před 1. červencem 2023 a používá se bez softwaru APID, musí být všechny poplachové signály uvedené v bodě 12.4.1.3 vyřešeny ke spokojenosti kontrolního pracovníka, aby bylo přiměřeně zajištěno, že do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na palubu letadla nejsou vnášeny žádné zakázané předměty. Je-li totožnost předmětu nejasná, poplachové signály musí být vyřešeny dodatečnou detekční kontrolou zavazadla.“;

5)

bod 4.1.2.12 se nahrazuje tímto:

„4.1.2.12.

Pokud se používá software APID v kombinaci se zařízením EDS, které splňuje kterýkoli ze standardů C1, C1+, C2 nebo C2+, provozovatel nebo subjekt používající zařízení zajistí, aby postupy byly v souladu s provozní koncepcí těchto standardů, pokud jde o detekční kontrolu velké elektroniky a detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů.“;

6)

doplňuje se nový bod 4.1.2.13, který zní:

„4.1.2.13.

Na detekční kontrolu kabinových zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

7)

bod 6.2.1.5 se mění takto:

a)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zařízením pro detekci kovů (MDE);“

b)

doplňuje se nový bod, který zní:

„h)

zařízením EVD.“;

8)

v bodě 6.3.2.6 písm. e) se podbod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

o následujícím použitém prostředku nebo metodě detekční kontroly:

ruční prohlídka (PHS),

rentgen (XRY),

zařízení EDS (EDS),

psi cvičení k zjišťování výbušnin (EDD),

zařízení ETD (ETD),

vizuální kontrola (VCK),

zařízení pro detekci kovů (CMD),

zařízení EVD (EVD),

jiná metoda (AOM) v souladu s bodem 6.2.1.6, s uvedením použité metody, nebo“;

9)

v bodě 6.8.7.2 se doplňuje nová věta, která zní:

„Letecký dopravce nesmí takovou zásilku naložit za účelem přepravy do Unie, pokud nebyla uspokojivě provedena požadovaná opatření stanovená podle situace v bodech 6.8.7.3 a 6.8.7.4.“;

10)

druhý pododstavec v doplňku 6-E se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„potvrzuji, že při vyzvedávání, přepravě, skladování a doručování leteckého nákladu/letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly [jménem název schváleného agenta/leteckého dopravce provádějícího bezpečnostní kontroly nákladu či pošty/známého odesílatele], budou dodrženy tyto bezpečnostní postupy:“;

b)

sedmá odrážka se mění takto:

1)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

nemá uzavřenou dohodu o přepravě se schváleným agentem nebo známým odesílatelem odpovědným za přepravu [stejný název jako výše]; nebo“;

2)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

nemá s níže podepsaným dopravcem uzavřenou dohodu o přepravě, která požaduje, aby třetí osoby nesměly dále zadávat subdodávky, a nezavádí bezpečnostní postupy obsažené v tomto prohlášení. Podepsaný dopravce přebírá plnou odpovědnost za celou přepravu jménem schváleného agenta nebo známého odesílatele; a“;

11)

bod 8.1.2.3 se mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

psi cvičení k zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a);“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

zařízení EVD použité v souladu s příslušnými ustanoveními doplňku 6-J a v kombinaci s písmenem a).“;

12)

bod 9.1.2.3 se mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

psi cvičení k zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a);“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

zařízení EVD použité v souladu s příslušnými ustanoveními doplňku 6-J a v kombinaci s písmenem a).“;

13)

v bodě 11.5.1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Osvědčení se vztahuje přinejmenším na školitele, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou přípravu podle bodů 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a bodů 11.2.4 (pokud se nejedná o odbornou přípravu dohlížitelů výhradně dohlížejících na osoby uvedené v bodech 11.2.3.6 až 11.2.3.11) a 11.2.5.“;

14)

bod 12.0.2.1 se nahrazuje tímto:

„12.0.2.1.

S výhradou bodu 12.0.5 smí být po 1. říjnu 2020 následující bezpečnostní vybavení a software instalovány pouze tehdy, pokud jim bylo uděleno označení „známka EU“ nebo pokud byl udělen status označení „známka EU dosud neudělena“, jak je uvedeno v bodě 12.0.2.5:

a)

průchozí detektor kovů (WTMD);

b)

zařízení systémů detekce výbušnin (EDS);

c)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

d)

zařízení systémů detekce kapalných výbušnin (LEDS);

e)

zařízení pro detekci kovů (MDE);

f)

bezpečnostní skenery;

g)

zařízení pro skenování obuvi;

h)

zařízení pro detekci výbušných par (EVD);

i)

software pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID).“;

15)

bod 12.4.1.1 se nahrazuje tímto:

„12.4.1.1.

Zařízení systémů detekce výbušnin (EDS) musí být schopno odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného nebo chemického materiálu obsaženého v zavazadle či jiných zásilkách.“;

16)

bod 12.4.1.2 se nahrazuje tímto:

„12.4.1.2.

Detekce nezávisí na tvaru, poloze nebo orientaci výbušného nebo chemického materiálu.“;

17)

v bodě 12.4.1.3 se první a druhá odrážka nahrazují tímto:

„–

pokud odhalí výbušný nebo chemický materiál a

pokud odhalí přítomnost předmětu, který brání v odhalení výbušného nebo chemického materiálu, a“;

18)

bod 12.6.1 se mění takto:

a)

první věta se nahrazuje tímto:

„Zařízení ETD musí být schopno odebírat a analyzovat stopová množství částic z kontaminovaných povrchů nebo z obsahu zavazadel či zásilek a pomocí poplachového signálu označit přítomnost výbušnin nebo chemických látek.“;

b)

věta následující po písmeni b) se nahrazuje tímto:

„Pro zařízení ETD musí být zavedeny standardy pro odběr vzorků částic. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

19)

bod 12.6.2 se nahrazuje tímto:

„12.6.2.

Na zařízení ETD zavedená od 1. září 2014 se vztahují standardy pro zařízení ETD pro detekci výbušnin, která využívají odběr vzorků částic.

Na zařízení ETD zavedená od 1. září 2014 se od 1. července 2024 vztahují standardy pro zařízení ETD pro detekci chemických látek, která využívají odběr vzorků částic.“;

20)

kapitoly 12.13 a 12.14 se nahrazují tímto:

„12.13.

SOFTWARE PRO AUTOMATIZOVANOU DETEKCI ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ (APID)

12.13.1.

Obecné zásady

12.13.1.1.

Software pro automatizovanou detekci zakázaných předmětů (APID) musí být schopen odhalit a pomocí poplachového signálu označit zakázané předměty obsažené v zavazadlech nebo jiných zásilkách.

12.13.2.

Standardy pro software APID

12.13.2.1.

Pro software APID musí existovat tři standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

12.14.

ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI VÝBUŠNÝCH PAR (EVD)

12.14.1.

Obecné zásady

12.14.1.1.

Zařízení pro detekci výbušných par (EVD) musí být schopno odebírat vzorky vzduchu a analyzovat v nich páry, aerosoly a/nebo částice přenášené vzduchem, které naznačují přítomnost výbušnin a materiálů souvisejících s výbušninami.

Jsou-li ve vzorku zjištěny stopová množství výbušnin nebo materiálů souvisejících s výbušninami, musí zařízení EVD signalizovat poplach.

12.14.1.2.

Pro účely detekční kontroly pomocí zařízení EVD se použijí tyto požadavky:

a)

zařízení EVD se použije pouze v prostředí a pro účel, pro který bylo schváleno, tj. detekční kontrolu:

cestujících a osob jiných než cestující (EVD-PX),

kabinových zavazadel (EVD-CB),

zapsaných zavazadel (EVD-HB),

leteckého nákladu a pošty, pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek (EVD-CS);

b)

spotřební materiál lze používat pouze v souladu s doporučeními jeho výrobce a nelze jej používat tehdy, jestliže se v důsledku používání opotřeboval.

12.14.2.

Standardy pro EVD

12.14.2.1.

Veškeré zařízení EVD používané pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel, leteckého nákladu a pošty, pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce naložených v nákladovém prostoru letadla, palubních zásob a letištních dodávek musí splňovat alespoň standard 1.

12.14.2.2.

Veškeré zařízení EVD používané pro detekční kontrolu cestujících a osob jiných než cestujících a kabinových zavazadel musí splňovat alespoň standard 3.

12.14.2.3.

Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

21)

doplněk 12-M se nahrazuje tímto:

 

DOPLNĚK 12-M

 

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon APID jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU