(EU) 2023/564Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/564 ze dne 10. března 2023 o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 74, 13.3.2023, s. 4-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2026
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

71;

Předpisy EU

(EU) 2019/1024; (EU) 2022/1173;
Původní znění předpisu

13.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/564

ze dne 10. března 2023

o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 67 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 vedou profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin záznamy o jimi používaných přípravcích, v nichž uvedou název přípravku na ochranu rostlin, dobu a aplikační dávku a oblast a plodinu, pro něž byl tento přípravek použit.

(2)

Podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 zpřístupní profesionální uživatelé všechny příslušné informace obsažené v těchto záznamech na požádání příslušnému orgánu. Kromě toho mohou třetí strany požádat o přístup k těmto informacím a příslušné orgány tento přístup poskytnou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Unie.

(3)

Cílem strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy (dále jen strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“) (2) přijaté Komisí v roce 2020 je snížit závislost na chemických přípravcích na ochranu rostlin a jejich používání. Náležité zaznamenávání používání přípravků na ochranu rostlin a sledovací a kontrolní činnosti vnitrostátních orgánů založené na těchto záznamech mají proto pro dosažení cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zásadní význam.

(4)

Mezi vnitrostátními režimy existují rozdíly, pokud jde o záznamy vedené profesionálními uživateli přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 a o to, zda jsou vedeny elektronicky. Toto nařízení proto stanoví podrobná pravidla týkající se obsahu a formátu těchto záznamů.

(5)

Zmíněná pravidla vymezují způsob zaznamenávání prvků uvedených v čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajících se používání přípravků na ochranu rostlin (název přípravku, doba, aplikační dávka, oblast a plodina, pro kterou byl přípravek použit), aby byla v celé Unii zajištěna odpovídající a jednotná kvalita záznamů vedených podle uvedeného článku.

(6)

Vzhledem k tomu, že k používání přípravků na ochranu rostlin profesionálními uživateli nejčastěji dochází v rámci zemědělských činností, a za účelem sladění se stávajícími požadavky relevantními pro zemědělství by měla být identifikace umístění plochy nebo zařízení, kde byl přípravek na ochranu rostlin použit, pokud je to možné, prováděna prostřednictvím jednotky půdy v rámci geoprostorové žádosti o podporu v integrovaném administrativním a kontrolním systému, jak je uvedeno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1173 (3). Pokud to není možné, měly by členské státy profesionálním uživatelům poskytnout vhodné alternativní metody pro identifikaci umístění plochy, kde byl přípravek na ochranu rostlin použit, a případně geoprostorovou polohu.

(7)

Aby bylo dosaženo jednotnosti záznamů, měly by být názvy plodin, situace nebo způsoby využití půdy v příslušných případech zaznamenávány v souladu s kódy používanými Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin (dále jen „kódy EPPO“) a případně růstové fáze rostlin v souladu s monografií BBCH (4).

(8)

S cílem zabránit tomu, aby byli profesionální uživatelé povinni vytvářet více souborů záznamů pro stejné použití za účelem splnění různých povinností, je vhodné vyjasnit, že členské státy mohou požadovat, aby uživatelé zahrnuli další informace v kombinaci se záznamy požadovanými podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Záznamy by měly být vedeny elektronicky, neboť elektronické prostředky pro vedení záznamů jsou nejvhodnější z hlediska jednotného plnění povinnosti vést záznamy. To zajišťuje větší spolehlivost záznamů, usnadňuje jejich shromažďování a ověřování příslušnými orgány a v konečném důsledku podporuje přesné, účinné a účelné činnosti členských států v oblasti sledování a kontroly. Za tímto účelem by používané elektronické formáty měly být rovněž strojově čitelné ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 (5).

(10)

Aby se snížila administrativní zátěž, měli by mít profesionální uživatelé dostatek času mezi zaznamenáním každého použití přípravků na ochranu rostlin a převedením záznamů do elektronického formátu.

(11)

Profesionální uživatel může používat přípravky na ochranu rostlin na základě smluvních ujednání za jinou fyzickou nebo právnickou osobu. V těchto případech by profesionální uživatel měl uvedené osobě poskytnout přístup k příslušným záznamům nebo jejich kopii bez zbytečných průtahů nebo omezení.

(12)

Tímto nařízením není dotčeno použití údajů obsažených v záznamech pro jiné účely mimo oblast působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009 v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem. Dostupnost harmonizovaných elektronických záznamů může usnadnit využívání informací pro jiné legitimní účely, čímž se zabrání zdvojování úsilí a sníží se zátěž profesionálních uživatelů a orgánů veřejné moci.

(13)

Aby se profesionální uživatelé mohli připravit na plnění požadavků stanovených v tomto nařízení, měla by jim být poskytnuta přiměřená lhůta před tím, než jeho požadavky vstoupí v platnost.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obsah záznamů

1.   Profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin uvedou v záznamech podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 (dále jen „záznamy“) informace stanovené v příloze tohoto nařízení.

2.   Pokud umístění plochy nebo zařízení, kde byl přípravek na ochranu rostlin použit, nelze identifikovat prostřednictvím jednotky půdy v rámci geoprostorové žádosti o podporu v integrovaném administrativním a kontrolním systému podle čl. 8 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2022/1173, nebo pokud to podle odstavce 1 není pro určitý druh použití vyžadováno, poskytnou členské státy profesionálním uživatelům vhodné alternativní identifikační metody. Tyto identifikační metody umožní určit umístění plochy, jednotky nebo zařízení, kde byl přípravek na ochranu rostlin použit, a případně jeho geoprostorovou polohu.

3.   Členské státy zpřístupní profesionálním uživatelům obecné názvy plodin, situace nebo způsoby využití půdy odpovídající kódům EPPO a růstovým fázím plodin v souladu s monografií BBCH pro zaznamenávání používání přípravků na ochranu rostlin.

4.   Ustanoveními tohoto článku není dotčena možnost členských států požadovat, aby profesionální uživatelé do záznamů zahrnuli další informace, které nespadají do oblasti působnosti čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Článek 2

Formát záznamů

Profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin vedou záznamy elektronicky ve strojově čitelném formátu, jak je definován v čl. 2 bodě 13 směrnice (EU) 2019/1024.

Článek 3

Načasování provádění záznamu a převodu do elektronického formátu

Profesionální uživatel bez zbytečného odkladu zaznamená každé použití přípravku na ochranu rostlin.

Nejsou-li záznamy původně vytvořeny v předepsaném elektronickém formátu, převedou se do tohoto formátu nejpozději do 30 dnů ode dne použití přípravku na ochranu rostlin. Členské státy mohou u použití přípravků na ochranu rostlin na svém území pro převedení do předepsaného elektronického formátu stanovit kratší lhůty.

U použití přípravků na ochranu rostlin na svém území před 1. lednem 2030 mohou členské státy povolit delší lhůty, než jsou lhůty stanovené ve druhém pododstavci, během nichž se záznamy převedou do předepsaného elektronického formátu, za podmínky, že všechny záznamy budou k dispozici v předepsaném elektronickém formátu před 31. lednem roku následujícího po roce použití přípravku na ochranu rostlin.

Článek 4

Poskytování informací příslušným orgánům a jiným fyzickým nebo právnickým osobám

Na žádost příslušného orgánu podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 o poskytnutí informací obsažených v záznamech poskytne profesionální uživatel tyto informace bez zbytečného odkladu.

Pokud příslušný orgán výslovně požaduje informace obsažené v záznamech vytvořených pro použití přípravků na ochranu rostlin v předepsaném elektronickém formátu stanoveném v článku 2 před uplynutím příslušné lhůty stanovené v čl. 3 druhém a třetím pododstavci, poskytne profesionální uživatel informace v předepsaném elektronickém formátu před uplynutím této lhůty nebo do deseti pracovních dnů, podle toho, co nastane dříve.

Profesionální uživatelé, kteří jednají na základě smluvních ujednání za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, poskytnou této smluvní straně přístup k záznamům nebo jejich kopii bez zbytečného odkladu nebo omezení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, COM(2020) 381 final.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 183, 8.7.2022, s. 23).

(4)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants (Růstové fáze jednoděložných a dvouděložných rostlin). BBCH Monograph (Monografie BBCH). Quedlinburg 2018. OpenAgrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619, ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 56).


PŘÍLOHA

Informace, které mají být uvedeny v záznamech podle článku 1

Druh použití

Použitý přípravek na ochranu plodin

Doba použití

Aplikační dávka (1)

Umístění nebo identifikace ošetřené plochy nebo jednotky (2)

Velikost nebo množství ošetřené plochy nebo jednotky (3)

Plodina nebo situace/využívání půdy

Ošetření povrchových ploch (např. zemědělských polí, rekreačních oblastí, železničních tratí, neplodinových ploch nebo skleníků neuvedených na následujícím řádku)

Název přípravku a číslo povolení

Datum a v relevantních případech (4) čas zahájení (hodiny)

Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech na hektar

Jednotka půdy v rámci geoprostorové žádosti o podporu v integrovaném administrativním a kontrolním systému podle čl. 8 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2022/1173, pokud je k dispozici.

Nelze-li plochu identifikovat v rámci geoprostorové žádosti o podporu, jak je uvedeno výše, identifikační metoda uvedená v čl. 1 odst. 2

Počet ošetřených hektarů

Názvy plodin, situace/použití půdy v souladu s kódy EPPO (5), je-li to relevantní, a růstové fáze v souladu s monografií BBCH (6), jsou-li relevantní (7)

Ošetření uzavřených prostor nebo v uzavřených prostorách (např. skladovací zařízení pro mlžení/postřik, prázdné sklady zrn nebo stálé skleníky podle definice v čl. 3 bodě 27 nařízení (ES) č. 1107/2009)

Název přípravku a číslo povolení

Datum

Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech na metr krychlový nebo metr čtvereční

Číslo skladu/skleníku a identifikační metoda podle čl. 1 odst. 2

Objem v metrech krychlových nebo plocha (8) v metrech čtverečních ošetřeného zařízení

Názvy plodin, situace/použití půdy v souladu s kódy EPPO, je-li to relevantní, a fáze růstu v souladu s monografií BBCH, jsou-li relevantní

Ošetření osiva nebo rozmnožovacího materiálu rostlin (např. sadby brambor)

Název přípravku a číslo povolení

Datum

Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech na kilogram, tunu nebo počet semen (9)

Metoda identifikace uvedená v čl. 1 odst. 2

Ošetřené množství v kilogramech, tunách nebo počtu semen

Názvy plodin v souladu s kódy EPPO, je-li to relevantní, a číslo šarže, je-li relevantní


(1)  Jednotky pro zaznamenání množství mohou být v případě potřeby upraveny.

(2)  Pokud je to relevantní, uveďte, jaká část jednotky nebo plochy je ošetřena.

(3)  Jednotky pro zaznamenání plochy a objemu mohou být v případě potřeby upraveny.

(4)  Např. pokud je použití přípravku na ochranu rostlin omezeno na konkrétní denní dobu nebo pokud je doba použití v souvislosti s konkrétním použitím relevantní.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants (Růstové fáze jednoděložných a dvouděložných rostlin). BBCH Monograph (Monografie BBCH). Quedlinburg 2018. OpenAgrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619, ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Např. pokud je použití přípravku na ochranu rostlin omezeno na konkrétní růstové fáze nebo pokud je růstová fáze relevantní v souvislosti s konkrétním použitím.

(8)  U vícevrstvých zařízení se zaznamená celková ošetřená plocha.

(9)  Jednotky pro zaznamenání plochy a objemu mohou být v případě potřeby upraveny.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU