(EU) 2023/543Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/543 ze dne 9. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 73, 10.3.2023, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. března 2023 Nabývá účinnosti: 30. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 686/2012;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

10.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/543

ze dne 9. března 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení účinných látek pro účely postupu obnovení zpravodajskému členskému státu a spoluzpravodajskému členskému státu. Jelikož hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, dosud nebylo zpravodajskému nebo spoluzpravodajskému členskému státu přiděleno, je namístě toto přidělení provést.

(2)

Toto přidělení by mělo být provedeno způsobem, který zajistí vyvážené rozdělení povinností a činností mezi členskými státy.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se doplňuje nová část E, která zní:

„Část E

Přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

1-methylcyklopropen

DE

EL

2,4-D

DE

EL

2,4-DB

EL

IE

ABE-IT 56

FR

PT

Acetamiprid

DE

ES

Acibenzolar-S-methyl

ES

BE

Ampelomyces quisqualis kmen AQ10

SE

NL

Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24

DE

AT

Bacillus subtilis kmen IAB/BS03

ES

AT

Beauveria bassiana kmen 203

DK

NL

Beauveria bassiana kmen IMI389521

SE

NL

Beauveria bassiana kmen PPRI 5339

SE

NL

Kyselina benzoová

HU

CZ

Karfentrazonethyl

FR

DE

Karvon

IT

NL

Cerevisan

ES

DE

Clonostachys rosea kmen J1446

HU

AT

Coniothyrium minitans kmen CON/M/91-08

AT

EE

COS-OGA

FR

HR

Cyhalofopbutyl

CZ

BE

Cypermethrin

CZ

DE

Dimethenamid-P

BE

DE

Ethofumesát

AT

FI

Fenhexamid

BE

CZ

Fosforečnan železitý

PL

DK

Difosforečnan železitý

CZ

FR

Flazasulfuron

ES

PL

Florasulam

CZ

FR

Florpyrauxifen-benzyl

FR

IT

Flutianil

DE

EL

Foramsulfuron

FR

SK

Forchlorfenuron

ES

BE

Jodosulfuron

BE

FR

Iprovalikarb

SE

LV

Isaria fumosorosea kmen Apopka 97

NL

AT

Isoxaflutol

SE

BE

Laminarin

EL

FR

Lavandulyl-senecioát

SE

NL

Maleinohydrazid

SI

IT

Mefentriflukonazol

ES

FR

Mesosulfuron

PL

SE

Mesotrion

NL

SK

Metalaxyl-M

DE

EL

Virus mozaiky pepina mírný izolát VC1

FR

DE

Virus mozaiky pepina mírný izolát VX1

FR

DE

Pasteuria nishizawae Pn1

NL

DK

Virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906

FI

BE

Pethoxamid

AT

FR

Phlebiopsis gigantea kmen FOC PG 410.3

EE

FI

Phlebiopsis gigantea kmen VRA 1835

EE

FI

Phlebiopsis gigantea kmen VRA 1984

EE

FI

Pikolinafen

LT

IT

Propoxykarbazon

SE

BE

Pyraflufen-ethyl

DE

FR

Pyridát

AT

DE

Pyriproxyfen

ES

BE

Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02

EL

AT

Silthiofam

NL

IE

Hydrogenuhličitan sodný

AT

FR

Sulfosulfuron

IE

SE

Thiabendazol

NO

ES

Thifensulfuron-methyl

FR

DK

Tolklofos-methyl

FI

SE

Tribenuron

FR

SE

Trichoderma atroviride kmen SC1

SI

NL

Trifloxystrobin

HR

DE

Verticillium albo-atrum kmen WCS850

NL

SE

Zoxamid

BE

PL“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU