(EU) 2023/516Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/516 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 27-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. března 2023 Nabývá účinnosti: 10. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/516

ze dne 8. března 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 238 odst. 3 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na článek 90 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 (3) stanoví vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie.

(2)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2236 konkrétně stanoví vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie (vzor „AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER“). Článek 166 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (4) byl nedávno změněn nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 (5), aby se odborníkům zabývajícím se zdravím vodních živočichů umožnilo provádět klinické prohlídky zásilek vodních živočichů před vývozem do Unie, jsou-li k tomu oprávněni podle práva vyvážející třetí země nebo území. Uvedené nové požadavky na vstup zmíněných zásilek do Unie by se měly odrazit v bodě II.3.2 uvedeného vzorového veterinárního osvědčení. Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2236 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby, do Unie, mělo by být používání veterinárního osvědčení vydaného v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2020/2236 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením i nadále povoleno během přechodného období a při splnění určitých podmínek.

(4)

Jelikož se prováděcí nařízení (EU) 2020/2236 použije ode dne 21. dubna 2021, měly by změny, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2020/2236, v zájmu právní jistoty a zjednodušení obchodu nabýt účinku co nejdříve.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2236 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 15. prosince 2023 je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby doprovázené veterinárním osvědčením vydaným v souladu se vzorem stanoveným v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2020/2236 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením, pokud bylo dané osvědčení vydáno nejpozději dne 15. září 2023.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 410).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 16, 18.1.2023, s. 5).


PŘÍLOHA

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2236 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Příloha II obsahuje toto vzorové veterinární osvědčení:

Vzor

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Vzorové veterinární osvědčení pro vstup vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie

VZOROVÉ VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP VODNÍCH ŽIVOČICHŮ URČENÝCH PRO URČITÁ ZAŘÍZENÍ AKVAKULTURY, PRO VYPUŠTĚNÍ DO VOLNÉ PŘÍRODY NEBO PRO JINÉ ÚČELY S VÝJIMKOU PŘÍMÉ LIDSKÉ SPOTŘEBY DO UNIE (VZOR „AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER“)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU