(EU) 2023/514Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/514 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 11-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2023 Nabývá účinnosti: 29. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/405;

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10;

Předpisy EU

(ES) č. 2160/2003; (ES) č. 853/2004; (ES) č. 1334/2008; (EU) 2022/2258; (EU) 2022/2292;
Původní znění předpisu

9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/514

ze dne 8. března 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 (2) doplňuje nařízení (EU) 2017/625 a jeho cílem je zajistit, aby zásilky zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí splňovaly určité požadavky Unie na bezpečnost potravin nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Uvedené nařízení konkrétně určuje zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, na něž se vztahuje požadavek původu ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(2)

Článek 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 stanoví, že určité zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů mohou vstoupit do Unie pouze ze třetí země, která je zařazena na seznam třetích zemí schválených pro vstup těchto zásilek určených k lidské spotřebě do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 (3) stanoví seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých vysoce rafinovaných produktů určených k lidské spotřebě do Unie.

(4)

Od nedávné změny (4) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5) patří mezi vysoce rafinované produkty rovněž tukové deriváty a aromata, která jsou povolena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (6), s výhradou ošetření, která vylučují jakékoli riziko pro zdraví lidí nebo zvířat. Prováděcí nařízení (EU) 2021/405 by mělo být změněno, aby bylo s touto změnou v souladu.

(5)

Ázerbájdžán předložil plán kontrol, který se vztahuje na jikry a kaviár. Tento plán poskytuje dostatečné záruky, a měl by být proto schválen.

(6)

Libanon předložil plán kontrol, který se vztahuje na med. Tento plán poskytuje dostatečné záruky, a měl by být proto schválen.

(7)

Ostrov Man je uveden na seznamu v tabulce v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 pro vývoz masa ovcí a koz do Unie. Ostrov Man však informoval Komisi, že již nemá zájem o vývoz kozího masa do Unie. Položka pro Ostrov Man týkající se masa ovcí a koz v uvedené tabulce v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by se proto měla vztahovat pouze na skopové maso.

(8)

Japonsko je uvedeno na seznamu v tabulce v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 pro vývoz vepřového masa do Unie. Japonsko však informovalo Komisi, že již nemá zájem předkládat plán kontrol pro vepřové maso, ale má v úmyslu používat pouze vepřové maso pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, z nichž je povolen vstup těchto produktů do Unie. Položka pro Japonsko týkající se vepřového masa v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(9)

Spojené království je uvedeno na seznamu v tabulce v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 pro vývoz králičího masa do Unie. Spojené království však informovalo Komisi, že již nemá zájem předkládat plán kontrol pro králičí maso, ale má v úmyslu používat pouze králičí maso pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, z nichž je povolen vstup těchto produktů do Unie. Položka pro Spojené království týkající se králičího masa v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(10)

Thajsko nepředložilo Komisi plán kontrol pro mléko. Thajsko však poskytlo záruky, že bude používat pouze mléko pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléka do Unie. Rovněž informovalo Komisi, že toto mléko, které má být vyvezeno do Unie, nebude omezeno na směsné produkty obsahující zpracované mléčné výrobky. Položka pro Thajsko týkající se mléka v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(11)

Spojené státy americké předložily plán kontrol, který se vztahuje na střívka. Tento plán poskytuje dostatečné záruky, a měl by být proto schválen.

(12)

Rwanda je v současné době uvedena na seznamu v tabulce v příloze -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 pro med a Kolumbie a Sýrie jsou na seznamu uvedeny pro střívka. Vzhledem k tomu, že uvedené třetí země nepředložily Komisi plány týkající se příslušných produktů, měly by být uvedené položky z tabulky ve zmíněné příloze odstraněny.

(13)

Moldavsko předložilo program pro tlumení salmonel v hejnech nosnic, aby získalo povolení pro vstup vajec třídy A do Unie v souladu s článkem 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Komise uvedený kontrolní program posoudila s uspokojením. Soulad s požadavky na tlumení salmonel podle čl. 10 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (7) byl zkontrolován během auditu provedeného Komisí v dubnu 2022 (8). Moldavsko by proto mělo získat povolení pro vstup vajec třídy A do Unie.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/405 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/405

Prováděcí nařízení (EU) 2021/405 se mění takto:

1)

v článku 22 se návětí nahrazuje tímto:

„Zásilky vysoce rafinovaných produktů popsaných v příloze III oddíle XVI nařízení (ES) č. 853/2004 určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z těchto třetích zemí nebo regionů třetích zemí:“;

2)

příloha -I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

3)

příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2258 ze dne 9. září 2022, kterým se mění a opravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu, pokud jde o produkty rybolovu, vejce a některé vysoce rafinované produkty, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o některé mlže (Úř. věst. L 299, 18.11.2022, s. 5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1).

(8)  DG(SANTE)2021-7268 – závěrečná zpráva je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4533


PŘÍLOHA I

Příloha -I prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA -I

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí se schválenými plány kontrol pro určitá zvířata určená k produkci potravin a produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě podle článku 2a, článku 3, čl. 6 prvního pododstavce, čl. 7 prvního pododstavce, čl. 10 druhého pododstavce, článků 11, 15, 16, 21 a čl. 25 písm. a) a c)

Kód ISO země

Třetí země  (1) nebo regiony třetí země

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura  (17)

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

Střívka

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

AZE

Ázerbájdžán

 

 

 

 

 

X (16)

P

 

 

 

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Švýcarsko (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X5

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Egypt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Falklandské ostrovy

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Spojené království (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

Δ

X

X

X

X

GE

Gruzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Izrael  (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Ostrov Man

X

X (5)

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

Indie

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Japonsko

X

 

Δ

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Černá Hora

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Severní Makedonie

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Barma

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongolsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Mexiko

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malajsie

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Nigérie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Nový Zéland

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pákistán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Srbsko

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapur

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Sýrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thajsko

O

 

O

 

X

X

M

Δ

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisko

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Spojené státy

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis a Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Seznam třetích zemí a území (není omezen pouze na třetí země uznané Unií).

(2)  Pouze velbloudí mléko.

(3)  Pouze region Rás al-Chajma.

(4)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(5)  Pouze ovce.

(6)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(7)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(8)  Vývoz živých koňovitých určených k porážce do Unie (pouze zvířata určená k produkci potravin).

(9)  Pouze sobi.

(10)  Pouze pro zásilky čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a jsou během tranzitu přes Singapur vykládány, též včetně uskladnění, v Singapuru a znovu nakládány ve schváleném zařízení.

(11)  Pouze kozy.

(12)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(13)  Pouze ptáci nadřádu běžci.

(14)  Pouze ryby.

(15)  Pouze korýši.

(16)  Pouze jikry a kaviár.

(17)  Akvakultura zahrnuje ryby, včetně úhořů, produkty z ryb (např. jikry a kaviár) a korýše. Třetí země nebo jejich regiony uvedené pro živé, chlazené, zmrazené nebo zpracované mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže v příloze VIII jsou v tomto sloupci označeny písmenem „M“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie, podle čl. 7 druhého pododstavce

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

CH

Švýcarsko  (1)

 

GB

Spojené království  (2)

 

JP

Japonsko

 

MD

Moldavsko

 

MK

Severní Makedonie

 

UA

Ukrajina

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU