(EU) 2023/513Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/513 ze dne 8. března 2023, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2023 Nabývá účinnosti: 29. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/513

ze dne 8. března 2023,

kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země, území nebo jejich oblasti či jednotky, které jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těch druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Příloha XV část 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Příloha XIX část 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec a vaječných výrobků do Unie.

(5)

Moldavsko předložilo Komisi žádost o povolení pro vstup zásilek masných výrobků z drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci a vajec do Unie a poskytlo záruky, pokud jde o dodržování požadavků na oznamování a hlášení nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, které jsou relevantní pro drůbež, a záruky, pokud jde o soulad uvedené třetí země s příslušnými veterinárními požadavky Unie nebo s rovnocennými požadavky. S ohledem na nákazovou situaci drůbeže v Moldavsku je proto vhodné zařadit uvedenou třetí zemi na seznamy stanovené v příloze XV části 1 a v příloze XIX části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o masné výrobky z drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci a vejce.

(6)

Přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

v příloze XV části 1 se mezi položku pro Maroko a položku pro Černou horu vkládá nová položka pro Moldavsko, která zní:

MD

Moldavsko

MD-0

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

D

Není povoleno

Není povoleno

MPST“

 

2)

v příloze XIX části 1 se položka pro Moldavsko nahrazuje tímto:

MD

Moldavsko

MD-0

Vejce

E

 

 

 

 

Vaječné výrobky

EP“

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU