(EU) 2023/512Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/512 ze dne 2. března 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 4-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2023 Nabývá účinnosti: 29. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 583/2009; (EU) č. 1308/2013; (EU) č. 668/2014;
Původní znění předpisu

9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/512

ze dne 2. března 2023,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Itálie o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, u chráněného zeměpisného označení „Aceto Balsamico di Modena“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Dne 31. srpna 2021 obdržela Komise od Německa tři námitky a jedno odůvodněné prohlášení o námitce. Další dvě odůvodněná prohlášení o námitce byla Německem předložena dne 11. října 2021. Dne 16. září 2021 obdržela Komise námitku od čtvrtého namítajícího se sídlem v Turecku. Související odůvodněné prohlášení o námitce bylo předloženo dne 16. listopadu 2021.

(3)

Poté, co Komise ověřila přípustnost odůvodněných prohlášení o námitce, vyzvala v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 dopisem ze dne 10. prosince 2021 jak Itálii a Německo, tak Itálii a namítajícího se sídlem v Turecku, aby vedli náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(4)

Dne 4. března 2021 Německo informovalo Komisi o tom, že jedna z námitek byla stažena, ale zbylí dva namítající se sídlem v Německu na podání své námitky dále trvají.

(5)

Konzultace mezi Itálií a Německem na jedné straně a Itálií a namítajícím se sídlem v Turecku na straně druhé skončily, aniž by bylo dosaženo dohody. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací rozhodnout o požadovaných změnách specifikace produktu v souladu s postupem stanoveným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(6)

Podle názoru namítajících by změna specifikace produktu vedla k nedodržení podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, a to zejména v případě narušení souvislosti mezi produktem a zeměpisnou oblastí. V návaznosti na to byly zpochybněny údajné změny organoleptických vlastností produktu „Aceto Balsamico di Modena“, změna minimální celkové kyselosti zralého produktu a postup pro korekci možných odchylek od stanovených parametrů. Dále se posuzovalo, zda tyto změny nesnižují kvalitu „Aceto Balsamico di Modena“ a nevedou k nedodržení požadavků stanovených pro vinné octy podle přílohy VII části II bodu 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3), kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (obsah kyselin nejméně 60 gramů na litr = nejméně 6 %).

(7)

Navíc namítající tvrdili, že nebyly dodrženy minimální požadavky pro obsah specifikace produktu, pokud jde o odstranění označení kontrolního subjektu pro „Aceto Balsamico di Modena“ v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(8)

Namítající také prohlásili, že stávající rozsah ochrany byl neoprávněně rozšířen, a zápis změn by tak ohrozil existenci názvů, ochranných známek nebo produktů, včetně balzamických octů jiného původu. Toto tvrzení by se týkalo zejména údajného začlenění povinnosti plnění do lahví ve vymezené oblasti, dodatečného pravidla týkajícího se tvaru nádob, jakož i zavedení parametrů pro poměr izotopů. Podle namítajících tak plánované změny údajně poškozují zájmy balíren „Aceto Balsamico di Modena“ a německých výrobců dalších druhů octů.

(9)

Na závěr namítající upozornili na to, že nově zavedené snížení minimální kyselosti by mohlo vést k záměně CHZO „Aceto Balsamico di Modena“ za CHOP „Aceto Balsamico Tradizionale di Modena“.

(10)

Komise argumenty uvedené v odůvodněných prohlášeních o námitce, která od Německa a Turecka obdržela, posoudila na základě ustanovení nařízení (EU) č. 1151/2012 a s přihlédnutím k výsledkům náležitých konzultací, které vedli žadatel a namítající, dospěla k závěru, že by změna specifikace produktu u chráněného zeměpisného označení „Aceto Balsamico di Modena“ měla být schválena.

(11)

Podle Itálie namítající zpochybnili změny, o něž se buď nežádalo, nebo které nevedly k překážkám obchodu a/nebo trhu, čímž neprokázali oprávněný zájem na podání námitek, jak stanovuje čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012.

V rámci postupu použitelného při žádosti o změnu specifikace, která není menšího rozsahu, může proti předložené žádosti o změnu podat námitku jakákoli fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem. V projednávané věci nebylo riziko poškození zájmů namítajících považováno za čistě nepravděpodobné ani za hypotetické, a proto byl učiněn závěr, že namítající prokázali oprávněný zájem na podání námitek.

(12)

Analýza výhrad předložených namítajícími ukázala, že některá tvrzení byla skutečně vznesena s ohledem na prvky specifikace produktu, které se v důsledku těchto změn ve skutečnosti nezměnily, ale týkaly se pouze redakčních změn. Cílem těchto redakčních změn bylo uvést jednotný dokument do souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a lépe zohlednit podmínky stanovené ve specifikaci produktu CHZO „Aceto Balsamico di Modena“. To se týká zejména údajných změn organoleptických vlastností, údajných změn, pokud jde o používání přísad a plastových nádob, jakož i údajné povinnosti plnění do láhví ve vymezené oblasti. Tato pravidla se nezměnila, zatímco přeformulování, které bylo uvedeno v jednotném dokumentu a mohlo být vnímáno jako změna specifikace produktu, bylo ve skutečnosti výsledkem opravy rozdílů mezi specifikací produktu a souhrnem specifikace produktu, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie (4). Komise se při posouzení žádosti o změnu CHZO „Aceto Balsamico di Modena“ zaměřila na podstatné změny uvedené v žádosti.

(13)

Změna minimálního procentního podílu kyselin u druhu „invecchiato“ (zralý) ze 6 % na 5,5 % nebo povolený postup pro korekci možných odchylek nelze považovat za změny, které negativně ovlivňují souvislost mezi produktem a určitou zeměpisnou oblastí. Důvody těchto změn byly vysvětleny a řádně odůvodněny ve zveřejněné žádosti, přičemž je zřejmé, že povaha a rozsah těchto změn nemění základní vlastnosti CHZO „Aceto Balsamico di Modena“, a souvislost se zeměpisnou oblastí tak nemůže být narušena.

(14)

Podobná úroveň kyselosti navíc nemůže vést k záměně CHZO „Aceto Balsamico di Modena“ za CHOP „Aceto Balsamico Tradizionale di Modena“ ani k asociacím s tímto CHOP. Přestože oba produkty nesoucí tato ochranná označení mají určité shodné vlastnosti, jako je úroveň kyselosti, jsou vyrobeny z různých surovin a za pomoci rozdílných výrobních metod, čímž se od sebe liší.

(15)

Navíc CHZO „Aceto Balsamico di Modena“ není definováno jako vinný ocet, a nepodléhá tedy pravidlům vztahujícím se na vinné octy, a to především pokud jde o minimální kyselost.

(16)

S ohledem na námitky týkající se rozšíření škály velikostí lahví lze prohlásit, že změna specifikace nepředstavuje pro hospodářské subjekty zapojené do balení produktu „Aceto Balsamico di Modena“ žádná omezení. Naopak povolení dodatečných objemů nádob jako 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l nebo 1,5 l lze považovat za liberalizaci podmínek plnění do láhví. Možný účinek zvýšené hospodářské soutěže, který by mohl vyplynout z uvádění produktu „Aceto Balsamico di Modena“ na trh v širší škále velikostí láhví, by byl v souladu se základními zásadami politiky hospodářské soutěže EU a neměl by být pro pověst CHZO „Aceto Balsamico di Modena“ považován za škodlivý.

(17)

Cílem vlastností nádob o objemu menším než 0,250 litrů uvedených v oddíle 3.5 jednotného dokumentu je zajistit minimální standard jednotnosti mezi láhvemi, ve kterých se bude produkt prodávat. Toto pravidlo balení není zahrnuto v popisu produktu ani není vypracováno s ohledem na specifičnost produktu v oddíle jednotného dokumentu, v němž je popsána souvislost mezi produktem a zeměpisnou oblastí, a proto jej nelze považovat za zásadní prvek obchodní úpravy produktu. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky jsou stanoveny pouze pro nové nádoby o objemu menším než 0,250 litrů, jejichž použití před touto změnou nebylo povoleno, nebude mít změna, proti níž byly podány námitky, negativní dopad na předchozí investice do nádob realizované balírnami produktu „Aceto Balsamico di Modena“, a v důsledku toho nepovede k jejich hospodářské ztrátě.

(18)

Informace týkající se kontrolního subjektu nebyly uvedeny přímo v jednotném dokumentu, neboť zde nebyly v souladu s přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5) vyžadovány. Byly však zahrnuty do specifikace produktu, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(19)

Pokud jde o námitky, které namítající předložili proti požadovanému dodržování parametrů pro poměr izotopů, tyto parametry byly zavedeny s cílem snadněji odhalit možné falšování vinného octa a zlepšit kontrolní systém produktu „Aceto Balsamico di Modena“. Ověření poměru izotopů se však vždy provádí ve fázi výroby, a týká se tedy pouze výrobců produktu „Aceto Balsamico di Modena“.

(20)

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO) by měla být schválena.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 231, 16.6.2021, s. 11.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Úř. věst. C 152, 6.7.2007, s. 18 a nařízení Komise (ES) č. 583/2009 ze dne 3. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceto Balsamico di Modena (CHZO)) (Úř. věst. L 175, 4.7.2009, s. 7).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU