(EU) 2023/511Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/511 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro výpočet objemů rizikově vážených expozic subjektů kolektivního investování podle přístupu založeného na pověření (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2023 Nabývá účinnosti: 29. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 575/2013;

Provádí předpisy

(EU) č. 575/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

64;

Předpisy EU

(EU) č. 1093/2010;
Původní znění předpisu

9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/511

ze dne 24. listopadu 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro výpočet objemů rizikově vážených expozic subjektů kolektivního investování podle přístupu založeného na pověření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 132a odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zabránilo nepřiměřené variabilitě kapitálových požadavků mezi institucemi a aby byl přístup založený na pověření funkční v situacích, kdy nejsou k dispozici dostatečné informace, je nezbytné upřesnit metodu výpočtu objemu rizikově vážené expozice pro subjekt kolektivního investování podle přístupu založeného na pověření v případech, kdy objem rizikově vážené expozice není možné vypočítat z důvodu chybějících vstupů.

(2)

Pokud subjekt kolektivního investování vstupuje do derivátových transakcí a nejsou známy podklady daných derivátů nebo podkladové riziko derivátových pozic, nemohou instituce stanovit reprodukční náklady daných pozic, a tudíž ani příslušnou hodnotu expozice. V takovém případě by instituce měly při svých výpočtech vycházet z pomyslné hodnoty derivátové pozice, která je obvykle známa a představuje nejlepší ukazatel velikosti dané pozice, takže poskytuje aproximaci hodnoty expozice.

(3)

Pokud pověření subjektu kolektivního investování nevylučuje uzavírání derivátů, ale neobsahuje dostatečné informace k určení toho, zda podklad představuje rozvahovou nebo podrozvahovou expozici, nelze vyloučit, že taková expozice vznikne. Je proto nezbytné zahrnout tuto expozici do výpočtu objemu rizikově vážené expozice expozic subjektu kolektivního investování.

(4)

Pokud pověření neposkytuje dostatečné informace o hodnotě expozice takové pozice, nelze vyloučit, že danou hodnotou expozice je plná pomyslná hodnota derivátové pozice.

(5)

Pokud pověření neupřesňuje pomyslnou hodnotu derivátové pozice, měla by být tato hodnota v zájmu zajištění dostatečně obezřetného přístupu odvozena z maximální pomyslné hodnoty derivátů povolené na základě daného pověření.

(6)

Nejsou-li pro účely výpočtu objemu expozice spojené s úvěrovým rizikem protistrany známy reprodukční náklady nebo potenciální budoucí expozice, měly by instituce při svých výpočtech vycházet ze součtu pomyslných hodnot transakcí ve skupině transakcí se započtením, což představuje nejlepší dostupný konzervativní odhad umožňující uplatnit přístup založený na pověření.

(7)

V některých případech není možné, aby instituce pro určitý druh derivátu v subjektu kolektivního investování určily příslušné skupiny transakcí se započtením, jelikož nejsou k dispozici žádné informace o protistranách nebo o tom, zda transakce podléhají právně vymahatelnému dvoustrannému ujednání o započtení podle čl. 272 bodu 4 nařízení (EU) č. 575/2013. V těchto případech by instituce měly předpokládat, že pro tento druh derivátu neexistují ani účinky započtení, ani diverzifikace protistrany. Instituce by proto měly předpokládat, že daný subjekt kolektivního investování uzavřel jediný derivát s maximální pomyslnou hodnotou povolenou na základě pověření pro tento druh derivátu.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(9)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Určení hodnoty expozice derivátových pozic subjektu kolektivního investování pro účely čl. 132a odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud není znám podklad

1.   Pokud pověření subjektu kolektivního investování nevylučuje, že podklad derivátové pozice subjektu kolektivního investování představuje rozvahovou nebo podrozvahovou expozici, ale hodnota expozice nebo v případě podrozvahových expozic použitelná procentní část podle článku 111 nařízení (EU) č. 575/2013 nejsou známy, použijí instituce při uplatňování přístupu založeného na pověření v souladu s čl. 132a odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 jako hodnotu expozice pro výpočet objemů rizikově vážených expozic plnou pomyslnou hodnotu derivátové pozice.

2.   Pro účely stanovení hodnoty expozice podle odstavce 1 v případě, že pomyslná hodnota derivátových pozic není známa, použijí instituce jako hodnotu expozice konzervativní odhad založený na maximální pomyslné hodnotě derivátů povolené na základě pověření subjektu kolektivního investování.

Článek 2

Výpočet hodnot expozice pro úvěrové riziko protistrany u skupiny transakcí se započtením derivátových pozic subjektu kolektivního investování

1.   Při výpočtu hodnoty expozice skupiny transakcí se započtením pro úvěrové riziko protistrany v souladu s přístupy stanovenými v části 3 hlavě II kapitole 6 oddílech 3, 4 nebo případně 5 nařízení (EU) č. 575/2013 použijí instituce tento postup:

a)

pokud instituce není schopna z důvodu chybějících vstupů vypočítat reprodukční náklady skupiny transakcí se započtením podle příslušného přístupu, použije jako reprodukční náklady součet pomyslných hodnot všech derivátů ve skupině transakcí se započtením;

b)

pokud instituce není schopna z důvodu chybějících vstupů vypočítat potenciální budoucí expozici skupiny transakcí se započtením podle příslušného přístupu, nahradí ji 0,15násobkem součtu pomyslných hodnot všech derivátů ve skupině transakcí se započtením.

2.   Není-li pomyslná hodnota derivátů ve skupině transakcí se započtením známa, použijí instituce při výpočtu hodnoty expozice pro úvěrové riziko protistrany v souladu s odstavcem 1 ke stanovení hodnoty expozice této skupiny transakcí se započtením konzervativní odhad založený na maximální pomyslné hodnotě derivátů povolené na základě pověření subjektu kolektivního investování.

3.   Pokud instituce nejsou pro určitý druh derivátu v subjektu kolektivního investování schopny určit příslušné skupiny transakcí se započtením, pro účely odstavců 1 a 2 předpokládají, že subjekt kolektivního investování uzavřel jediný derivát s maximální pomyslnou hodnotou povolenou na základě pověření pro tento druh derivátu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU