(EU) 2023/494Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/494 ze dne 28. února 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Emmental français est-central“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 69, 7.3.2023, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 2023 Nabývá účinnosti: 27. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1107/96; (EU) č. 1005/2013;
Původní znění předpisu

7.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/494

ze dne 28. února 2023,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Emmental français est-central“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Emmental français est-central“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1005/2013 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Emmental français est-central“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1005/2013 ze dne 17. října 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Emmental français est-central (CHZO)) (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 57).

(4)  Úř. věst. C 431, 14.11.2022, s. 26.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU