(EU) 2023/467Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/467 ze dne 3. března 2023, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Prosciutto di San Daniele“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 68, 6.3.2023, s. 94-95 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2023 Nabývá účinnosti: 26. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1107/96;
Původní znění předpisu

6.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/94


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/467

ze dne 3. března 2023,

kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Prosciutto di San Daniele“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Prosciutto di San Danielle“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Dne 21. června 2022 obdržela Komise námitku a související odůvodněné prohlášení o námitce od právnické osoby usazené ve Spojeném království.

(4)

Namítající strana tvrdila, že změny jsou v rozporu s čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, neboť zavádějí nadměrná a neodůvodněná omezení týkající se surovin a v případě schválení by vedly k nerovnému zacházení s hospodářskými subjekty ve prospěch italských producentů. Námitka byla shledána přípustnou. Dopisem ze dne 24. srpna 2022 proto Komise Itálii a namítající stranu vyzvala, aby zahájily náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(5)

V návaznosti na konzultace bylo dohody mezi Itálií a namítající stranou dosaženo a Komise o tom byla informována dopisem ze dne 21. listopadu 2022. V důsledku toho namítající strana stáhla svou námitku a souhlasila s tím, že v navrhovaných změnách specifikace produktu s chráněným označením původu „Prosciutto di San Daniele“ nejsou nutné žádné změny.

(6)

Dne 23. června 2022 obdržela Komise námitku od Nizozemska a následně jí dne 25. srpna 2022 bylo zasláno odůvodněné prohlášení o námitce. V souladu s čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí odůvodněné prohlášení o námitce následovat do dvou měsíců po námitce. V tomto případě nezaslalo Nizozemsko odůvodněné prohlášení o námitce ve stanovené lhůtě. Námitka Nizozemska proto nebyla shledána přípustnou.

(7)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že změny specifikace chráněného označení původu „Prosciutto di San Daniele“ by měly být schváleny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Prosciutto di San Daniele“ (CHOP) se schvalují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 139, 29.3.2022, s. 10.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU