(EU) 2023/466Nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 68, 6.3.2023, s. 55-93 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2023 Nabývá účinnosti: 26. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/466

ze dne 3. března 2023,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol jsou stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V případě isoxabenu Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Úřad doporučil snížit stávající MLR pro ovoce a ořechy, kořenovou a hlíznatou zeleninu, cibulovou zeleninu, melouny cukrové, dýně, čekanku obecnou setou, pažitku, celerovou nať, řapíkatou a stonkovou zeleninu, šalvěj lékařskou, rozmarýn lékařský, tymián, bazalku pravou, olejnatá semena a olejnaté plody, obiloviny a kořeny čekanky, a to v souladu se zásadou stanovení MLR na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni a na základě dostatečných podpůrných údajů pro stávající správnou zemědělskou praxi. Na základě dostatečných podpůrných údajů o stávající správné zemědělské praxi doporučil zachovat stávající MLR pro cukety a čerstvá vyluštěná fazolová semena. Vzhledem k tomu, že u žádného z uvedených MLR neexistuje riziko pro spotřebitele, je vhodné stanovit MLR pro uvedené produkty v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem.

(3)

V případě isoxabenu úřad dále dospěl k závěru, že MLR pro bavlníková semena, bylinné čaje (sušené, květy), bylinné čaje (sušené, kořen) a chmel by měly být stanoveny na současných mezích stanovitelnosti specifických pro každý produkt, a to v souladu se zásadou stanovení MLR na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni a na základě stávající správné zemědělské praxe. Jelikož však některé informace nebyly k dispozici, bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Tyto MLR budou proto přezkoumány, ačkoli jsou považovány za bezpečné. Přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, je vhodné stanovit MLR pro uvedené produkty na mezích stanovitelnosti specifických pro jednotlivé produkty v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(4)

V případě isoxabenu byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajícího MLR pro čerstvá vyluštěná hrachová zrna. Pokud jde o tuto žádost, členský stát požádal o použití zrychleného postupu stanoveného v technických pokynech pro postup stanovení MLR (3) za účelem stanovení MLR na základě pokusů týkajících se reziduí provedených s čerstvými vyluštěnými fazolovými semeny. Úřad nedávno posoudil pokusy týkající se reziduí provedené s čerstvými vyluštěnými fazolovými semeny v rámci přezkumu stávajících MLR pro isoxaben a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (4). Toto stanovisko úřadu vychází ze současných vědeckých a technických poznatků v této oblasti. Jelikož je vhodné extrapolovat údaje z pokusů týkajících se reziduí provedených s čerstvými vyluštěnými fazolovými semeny na čerstvá vyluštěná hrachová zrna, jak potvrzují stávající pokyny Unie pro extrapolaci MLR (5), není nutné žádat úřad o vydání odůvodněného stanoviska týkajícího se čerstvých vyluštěných hrachových zrn. Je proto vhodné stanovit MLR pro čerstvá vyluštěná hrachová zrna na stejné úrovni jako MLR pro čerstvá vyluštěná fazolová semena na základě pokusů týkajících se reziduí prováděných na čerstvých vyluštěných fazolových semenech v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(5)

V případě novaluronu úřad předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (6). Vzhledem k různým nedostatkům v údajích o toxikologicky významných otázkách, včetně nejistot ohledně možných vlastností této účinné látky vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, nemohl úřad vyloučit škodlivé účinky na lidské zdraví u MLR pro novaluron ve všech produktech. Je proto vhodné stanovit MLR pro všechny produkty na mezích stanovitelnosti specifických pro každý produkt v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005.

(6)

Pokud jde o novaluron, referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů navrhly změnit definici rezidua na „Novaluron (suma konstitučních izomerů)“, aby se vyjasnilo, že rezidua se mohou vyskytovat při jakémkoli poměru izomerů, neboť novaluron je chirální sloučenina. Komise považuje tuto novou definici rezidua za vhodnou, neboť zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a usnadní kontroly ze strany donucovacích orgánů a nemá vliv na odůvodněné stanovisko úřadu. V souladu s čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měla být definice rezidua pro novaluron „Novaluron (suma konstitučních izomerů)“.

(7)

V případě tetrakonazolu předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (7). Doporučil zachovat stávající MLR pro tomel japonský/kaki churmu/persimon na základě dostatečných podpůrných údajů pro stávající správnou zemědělskou praxi. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, je vhodné stanovit MLR pro tomel japonský/kaki churmu/persimon v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem.

(8)

Pokud jde o tetrakonazol, úřad dále dospěl k závěru, že MLR pro mišpule japonské/lokváty, meruňky, broskve, hrozny stolní, hrozny moštové, jahody, okurky salátové, okurky nakládačky, cukety, žito, pšenici, řepu cukrovku (kořen), produkty živočišného původu kromě jater skotu a jater koňovitých a mléko by měly být sníženy v souladu se zásadou stanovení MLR na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni a na základě stávající správné zemědělské praxe. Dospěl k závěru, že MLR pro jablka, hrušky, kdoule, mišpule obecné/německé, čekanku obecnou setou, artyčoky, lněná semena, semena řepky olejky a ptačí vejce by měly být zachovány na základě stávající správné zemědělské praxe. Úřad dále dospěl k závěru, že MLR pro rajčata, lilky, melouny cukrové, dýně, melouny vodní, kořeny čekanky, játra skotu a játra koňovitých by měly zvýšeny být na základě stávající správné zemědělské praxe. Jelikož však některé informace nebyly k dispozici, bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Tyto MLR budou proto přezkoumány, ačkoli jsou považovány za bezpečné. Přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, je vhodné stanovit MLR pro uvedené produkty v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovních určených úřadem.

(9)

V případě tetrakonazolu úřad zjistil, že nebyly k dispozici žádné pokusy týkající se reziduí pro stanovení hodnot MLR pro papriku zeleninovou, ječmen, pohanku, kukuřici, proso, oves, rýži a čirok, takže je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že takové zkoušky nebyly provedeny, se Komise domnívá, že je vhodné stanovit MLR pro uvedené produkty na úrovni mezí stanovitelnosti specifických pro jednotlivé produkty v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

V případě tetrakonazolu referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů navrhly změnit definici rezidua na „Tetrakonazol (suma konstitučních izomerů)“, aby se vyjasnilo, že rezidua se mohou vyskytovat při jakémkoli poměru izomerů, neboť tetrakonazol je chirální sloučenina. Komise považuje tuto novou definici rezidua za vhodnou, neboť zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a usnadní kontroly ze strany donucovacích orgánů a nemá vliv na odůvodněné stanovisko úřadu. V souladu s čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měla být definice rezidua pro tetrakonazol „Tetrakonazol (suma konstitučních izomerů)“.

(11)

Úřad posoudil stávající maximální limity reziduí stanovené Codexem (dále jen „CXL“) ve svých odůvodněných stanoviscích. Při stanovení MLR vzala Komise v úvahu ty CXL, které jsou považovány za bezpečné pro spotřebitele v Unii.

(12)

V případě produktů, k jejichž ošetření není povoleno používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky isoxaben, novaluron nebo tetrakonazol a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo CXL, je vhodné stanovit MLR na specifických mezích stanovitelnosti, nebo by se měl použít standardní MLR podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. Pro všechny účinné látky, na které se vztahuje toto nařízení, navrhly zmíněné laboratoře meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt.

(14)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(15)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

V případě isoxabenu a tetrakonazolu by se toto nařízení v zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů nemělo vztahovat na produkty, které byly vyprodukovány v Unii nebo do Unie dovezeny před tím, než se nové MLR stanou použitelnými, a u kterých je zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(17)

Před tím, než se nové MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní přizpůsobit se požadavkům, které ze změny MLR vyplývají.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinné látky isoxaben a tetrakonazol ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované v EU nebo dovezené do EU před dnem 26. září 2023 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. září 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(1):7062.

(3)  Technické pokyny, kterými se stanoví postup pro stanovení MLR v souladu s články 6 až 11 nařízení (ES) č. 396/2005 a článkem 8 nařízení (ES) č. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(1):7062.

(5)  Technické pokyny k požadavkům na údaje pro stanovení maximálních limitů reziduí, srovnatelnost pokusů týkajících se reziduí a extrapolaci údajů o reziduích u produktů rostlinného a živočišného původu (SANTE/2019/12752 – 23. listopadu 2020).

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for novaluron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(1):7041.

(7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tetraconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(1):7111.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se doplňují nové sloupce pro isoxaben a tetrakonazol, které znějí:

"Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Isoxaben

Tetrakonazol (suma konstitučních izomerů) (F)

1)

2)

3)

4)

0 100 000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0 110 000

Citrusové plody

0,01  (*)

0,01  (*)

0 110 010

Grapefruity

 

 

0 110 020

Pomeranče

 

 

0 110 030

Citrony

 

 

0 110 040

Kyselé lajmy

 

 

0 110 050

Mandarinky

 

 

0 110 990

Ostatní (2)

 

 

0 120 000

Ořechy ze stromů

0,01  (*)

0,01  (*)

0 120 010

Mandle

 

 

0 120 020

Para ořechy

 

 

0 120 030

Kešu ořechy

 

 

0 120 040

Kaštany jedlé

 

 

0 120 050

Kokosové ořechy

 

 

0 120 060

Lískové ořechy

 

 

0 120 070

Makadamové ořechy

 

 

0 120 080

Pekanové ořechy

 

 

0 120 090

Piniové oříšky

 

 

0 120 100

Pistácie

 

 

0 120 110

Vlašské ořechy

 

 

0 120 990

Ostatní (2)

 

 

0 130 000

Jádrové ovoce

0,01  (*)

 

0 130 010

Jablka

 

0,3 (+)

0 130 020

Hrušky

 

0,3 (+)

0 130 030

Kdoule

 

0,3 (+)

0 130 040

Mišpule obecná/německá

 

0,3 (+)

0 130 050

Mišpule japonská / lokvát

 

0,2 (+)

0 130 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 140 000

Peckové ovoce

0,01  (*)

 

0 140 010

Meruňky

 

0,03 (+)

0 140 020

Třešně

 

0,01  (*)

0 140 030

Broskve

 

0,03 (+)

0 140 040

Švestky

 

0,01  (*)

0 140 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 150 000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0 151 000

a)

hrozny

0,01  (*)

0,07

0 151 010

Hrozny stolní

 

(+)

0 151 020

Hrozny moštové

 

(+)

0 152 000

b)

jahody

0,01

0,15 (+)

0 153 000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*)

0,01  (*)

0 153 010

Ostružiny

 

 

0 153 020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0 153 030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0 153 990

Ostatní (2)

 

 

0 154 000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*)

0,01  (*)

0 154 010

Brusnice/borůvky

 

 

0 154 020

Klikvy

 

 

0 154 030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0 154 040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0 154 050

Šípky

 

 

0 154 060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0 154 070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0 154 080

Bez černý / bezinky

 

 

0 154 990

Ostatní (2)

 

 

0 160 000

Různé ovoce s

0,01  (*)

 

0 161 000

a)

jedlou slupkou

 

 

0 161 010

Datle

 

0,01  (*)

0 161 020

Fíky

 

0,01  (*)

0 161 030

Stolní olivy

 

0,01  (*)

0 161 040

Kumquaty/kumkváty

 

0,01  (*)

0 161 050

Karamboly

 

0,01  (*)

0 161 060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0,09

0 161 070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,01  (*)

0 161 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 162 000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01  (*)

0 162 010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0 162 020

Liči

 

 

0 162 030

Mučenka/passiflora

 

 

0 162 040

Opuncie

 

 

0 162 050

Zlatolist

 

 

0 162 060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0 162 990

Ostatní (2)

 

 

0 163 000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0,01  (*)

0 163 010

Avokádo

 

 

0 163 020

Banány

 

 

0 163 030

Mango

 

 

0 163 040

Papája

 

 

0 163 050

Granátová jablka

 

 

0 163 060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0 163 070

Kvajáva hrušková

 

 

0 163 080

Ananas

 

 

0 163 090

Chlebovník

 

 

0 163 100

Durian cibetkový

 

 

0 163 110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0 163 990

Ostatní (2)

 

 

0 200 000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0 210 000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0 211 000

a)

brambory

 

 

0 212 000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0 212 010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0 212 020

Batáty

 

 

0 212 030

Jamy

 

 

0 212 040

Maranta třtinová

 

 

0 212 990

Ostatní (2)

 

 

0 213 000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0 213 010

Řepa červená/salátová

 

 

0 213 020

Mrkev/karotka

 

 

0 213 030

Celer bulvový

 

 

0 213 040

Křen

 

 

0 213 050

Topinambury

 

 

0 213 060

Pastinák

 

 

0 213 070

Petržel kořenová

 

 

0 213 080

Ředkve

 

 

0 213 090

Kozí brada

 

 

0 213 100

Brukev řepka tuřín

 

 

0 213 110

Brukev řepák vodnice

 

 

0 213 990

Ostatní (2)

 

 

0 220 000

Cibulová zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0 220 010

Česnek

 

 

0 220 020

Cibule kuchyňská

 

 

0 220 030

Šalotka

 

 

0 220 040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0 220 990

Ostatní (2)

 

 

0 230 000

Plodová zelenina

 

 

0 231 000

a)

lilkovité a slézovité

0,01  (*)

 

0 231 010

Rajčata

 

0,15 (+)

0 231 020

Paprika setá

 

0,01  (*)

0 231 030

Lilek/baklažán

 

0,15 (+)

0 231 040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,01  (*)

0 231 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 232 000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,15

0 232 010

Okurky salátové

0,01  (*)

(+)

0 232 020

Okurky nakládačky

0,01  (*)

(+)

0 232 030

Cukety

0,05

(+)

0 232 990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

0 233 000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (*)

0,08

0 233 010

Melouny cukrové

 

(+)

0 233 020

Dýně

 

(+)

0 233 030

Melouny vodní

 

(+)

0 233 990

Ostatní (2)

 

 

0 234 000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*)

0,01  (*)

0 239 000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*)

0,01  (*)

0 240 000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*)

0,01  (*)

0 241 000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0 241 010

Brokolice

 

 

0 241 020

Květák

 

 

0 241 990

Ostatní (2)

 

 

0 242 000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0 242 010

Kapusta růžičková

 

 

0 242 020

Zelí hlávkové

 

 

0 242 990

Ostatní (2)

 

 

0 243 000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0 243 010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0 243 020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0 243 990

Ostatní (2)

 

 

0 244 000

d)

kedlubny

 

 

0 250 000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

0,01  (*)

 

0 251 000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0,01  (*)

0 251 010

Kozlíček polníček

 

 

0 251 020

Locika setá

 

 

0 251 030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0 251 040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0 251 050

Barborky

 

 

0 251 060

Roketa setá / rukola

 

 

0 251 070

Červená hořčice

 

 

0 251 080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0 251 990

Ostatní (2)

 

 

0 252 000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,01  (*)

0 252 010

Špenát

 

 

0 252 020

Šrucha

 

 

0 252 030

Mangold

 

 

0 252 990

Ostatní (2)

 

 

0 253 000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

0,01  (*)

0 254 000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0,01  (*)

0 255 000

e)

čekanka obecná setá

 

0,02 (+)

0 256 000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,02  (*)

0 256 010

Kerblík

 

 

0 256 020

Pažitka

 

 

0 256 030

Celerová nať

 

 

0 256 040

Petrželová nať

 

 

0 256 050

Šalvěj lékařská

 

 

0 256 060

Rozmarýn lékařský

 

 

0 256 070

Tymián

 

 

0 256 080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0 256 090

Vavřín / bobkový list

 

 

0 256 100

Estragon

 

 

0 256 990

Ostatní (2)

 

 

0 260 000

Lusková zelenina

 

0,01  (*)

0 260 010

Fazolové lusky

0,01  (*)

 

0 260 020

Vyluštěná fazolová semena

0,02

 

0 260 030

Hrachové lusky

0,01  (*)

 

0 260 040

Vyluštěná hrachová zrna

0,02

 

0 260 050

Čočka

0,01  (*)

 

0 260 990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

0 270 000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*)

 

0 270 010

Chřest

 

0,01  (*)

0 270 020

Kardy

 

0,01  (*)

0 270 030

Celer řapíkatý

 

0,01  (*)

0 270 040

Fenykl obecný sladký

 

0,01  (*)

0 270 050

Artyčoky

 

0,2 (+)

0 270 060

Pór

 

0,01  (*)

0 270 070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,01  (*)

0 270 080

Bambusové výhonky

 

0,01  (*)

0 270 090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,01  (*)

0 270 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 280 000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*)

0,01  (*)

0 280 010

Pěstované houby

 

 

0 280 020

Volně rostoucí houby

 

 

0 280 990

Mechy a lišejníky

 

 

0 290 000

Řasy a prokaryota

0,01  (*)

0,01  (*)

0 300 000

LUŠTĚNINY

0,01  (*)

0,01  (*)

0 300 010

Fazole

 

 

0 300 020

Čočka

 

 

0 300 030

Hrách

 

 

0 300 040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0 300 990

Ostatní (2)

 

 

0 400 000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*)

 

0 401 000

Olejnatá semena

 

 

0 401 010

Lněná semena

 

0,15

0 401 020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,01  (*)

0 401 030

Maková semena

 

0,01  (*)

0 401 040

Sezamová semena

 

0,01  (*)

0 401 050

Slunečnicová semena

 

0,01  (*)

0 401 060

Semena řepky olejky

 

0,15 (+)

0 401 070

Sójové boby

 

0,01  (*)

0 401 080

Hořčičná semena

 

0,01  (*)

0 401 090

Bavlníková semena

(+)

0,01  (*)

0 401 100

Dýňová semena

 

0,01  (*)

0 401 110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (*)

0 401 120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (*)

0 401 130

Semena lničky seté

 

0,01  (*)

0 401 140

Konopná semena

 

0,01  (*)

0 401 150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*)

0 401 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 402 000

Olejnaté plody

 

0,01  (*)

0 402 010

Olivy na olej

 

 

0 402 020

Jádra plodů palem

 

 

0 402 030

Plody palem

 

 

0 402 040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0 402 990

Ostatní (2)

 

 

0 500 000

OBILOVINY

0,01  (*)

 

0 500 010

Ječmen

 

0,01  (*)

0 500 020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0,01  (*)

0 500 030

Kukuřice

 

0,01  (*)

0 500 040

Proso

 

0,01  (*)

0 500 050

Oves

 

0,01  (*)

0 500 060

Rýže

 

0,01  (*)

0 500 070

Žito

 

0,02 (+)

0 500 080

Čirok

 

0,01  (*)

0 500 090

Pšenice

 

0,02 (+)

0 500 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

0 600 000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*)

0,05  (*)

0 610 000

Čaje

 

 

0 620 000

Kávová zrna

 

 

0 630 000

Bylinné čaje z

 

 

0 631 000

a)

květů

(+)

 

0 631 010

Heřmánek

(+)

 

0 631 020

Ibišek súdánský

(+)

 

0 631 030

Růže

(+)

 

0 631 040

Jasmín

(+)

 

0 631 050

Lípa

(+)

 

0 631 990

Ostatní (2)

 

 

0 632 000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0 632 010

Jahodník

 

 

0 632 020

Roibos

 

 

0 632 030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0 632 990

Ostatní (2)

 

 

0 633 000

c)

kořenů

(+)

 

0 633 010

Kozlík lékařský / baldrián

(+)

 

0 633 020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

(+)

 

0 633 990

Ostatní (2)

 

 

0 639 000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0 640 000

Kakaové boby

 

 

0 650 000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

0 700 000

CHMEL

0,05  (*) (+)

0,05  (*)

0 800 000

KOŘENÍ

 

 

0 810 000

Semena

0,05  (*)

0,05  (*)

0 810 010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0 810 020

Bulvuška

 

 

0 810 030

Miřík celer

 

 

0 810 040

Koriandr setý

 

 

0 810 050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0 810 060

Kopr vonný

 

 

0 810 070

Fenykl sladký

 

 

0 810 080

Pískavice řecké seno

 

 

0 810 090

Muškátový oříšek

 

 

0 810 990

Ostatní (2)

 

 

0 820 000

Plody

0,05  (*)

0,05  (*)

0 820 010

Nové koření

 

 

0 820 020

Žlutodřev

 

 

0 820 030

Kmín kořenný

 

 

0 820 040

Kardamom

 

 

0 820 050

Jalovcové bobule

 

 

0 820 060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0 820 070

Vanilka

 

 

0 820 080

Tamarind / indické datle

 

 

0 820 990

Ostatní (2)

 

 

0 830 000

Kůra

0,05  (*)

0,05  (*)

0 830 010

Skořice

 

 

0 830 990

Ostatní (2)

 

 

0 840 000

Kořeny a oddenky

 

 

0 840 010

Lékořice

0,05  (*)

0,05  (*)

0 840 020

Zázvor (10)

 

 

0 840 030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0 840 040

Křen (11)

 

 

0 840 990

Ostatní (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0 850 000

Pupeny

0,05  (*)

0,05  (*)

0 850 010

Hřebíček

 

 

0 850 020

Kapary

 

 

0 850 990

Ostatní (2)

 

 

0 860 000

Květinové pestíky

0,05  (*)

0,05  (*)

0 860 010

Šafrán

 

 

0 860 990

Ostatní (2)

 

 

0 870 000

Semenné míšky

0,05  (*)

0,05  (*)

0 870 010

Muškátový květ

 

 

0 870 990

Ostatní (2)

 

 

0 900 000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*)

 

0 900 010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0,01  (*) (+)

0 900 020

Cukrová třtina

 

0,01  (*)

0 900 030

Kořen čekanky

 

0,06 (+)

0 900 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 000 000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1 010 000

Komodity z

0,01  (*)

 

1 011 000

a)

prasat

 

 

1 011 010

Svalovina

 

0,01  (*) (+)

1 011 020

Tuk

 

0,07 (+)

1 011 030

Játra

 

0,7 (+)

1 011 040

Ledviny

 

0,04 (+)

1 011 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,7

1 011 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 012 000

b)

skotu

 

 

1 012 010

Svalovina

 

0,015 (+)

1 012 020

Tuk

 

0,2 (+)

1 012 030

Játra

 

1,5 (+)

1 012 040

Ledviny

 

0,06 (+)

1 012 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1,5

1 012 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 013 000

c)

ovcí

 

 

1 013 010

Svalovina

 

0,01  (*) (+)

1 013 020

Tuk

 

0,09 (+)

1 013 030

Játra

 

0,9 (+)

1 013 040

Ledviny

 

0,05 (+)

1 013 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,9

1 013 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 014 000

d)

koz

 

 

1 014 010

Svalovina

 

0,01  (*) (+)

1 014 020

Tuk

 

0,09 (+)

1 014 030

Játra

 

0,9 (+)

1 014 040

Ledviny

 

0,05 (+)

1 014 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,9

1 014 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 015 000

e)

koňovitých

 

 

1 015 010

Svalovina

 

0,015 (+)

1 015 020

Tuk

 

0,2 (+)

1 015 030

Játra

 

1,5 (+)

1 015 040

Ledviny

 

0,06 (+)

1 015 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1,5

1 015 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 016 000

f)

drůbeže

 

 

1 016 010

Svalovina

 

0,015 (+)

1 016 020

Tuk

 

0,3 (+)

1 016 030

Játra

 

0,05 (+)

1 016 040

Ledviny

 

0,01  (*) (+)

1 016 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,3

1 016 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 017 000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1 017 010

Svalovina

 

0,01  (*)

1 017 020

Tuk

 

0,09

1 017 030

Játra

 

0,9

1 017 040

Ledviny

 

0,05

1 017 050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,9

1 017 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 020 000

Mléko

0,01  (*)

 

1 020 010

Kravské

 

0,02 (+)

1 020 020

Ovčí

 

0,01  (*) (+)

1 020 030

Kozí

 

0,01  (*) (+)

1 020 040

Kobylí

 

0,02 (+)

1 020 990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

1 030 000

Ptačí vejce

0,01  (*)

0,05

1 030 010

Slepičí

 

(+)

1 030 020

Kachní

 

(+)

1 030 030

Husí

 

(+)

1 030 040

Křepelčí

 

(+)

1 030 990

Ostatní (2)

 

 

1 040 000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

1 050 000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*)

0,01  (*)

1 060 000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*)

0,01  (*)

1 070 000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*)

0,01  (*)

1 100 000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1 200 000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1 300 000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

Isoxaben

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401090 Bavlníková semena

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0700000 CHMEL

Tetrakonazol (suma konstitučních izomerů) (F)

(F)

Rozpustné v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy mateřské sloučeniny a metabolitů, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0140010 Meruňky

0140030 Broskve

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě metabolitů při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151010 Hrozny stolní

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a o stabilitě metabolitů při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151020 Hrozny moštové

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů, o stabilitě metabolitů při skladování a o reziduích metabolitů v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0152000 b) jahody

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů a reziduí metabolitů v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231010 Rajčata

0231030 Lilek/baklažán

0232010 Okurky salátové

0232030 Cukety

0233010 Melouny cukrové

0233020 Dýně

0233030 Melouny vodní

0500070 Žito

0500090 Pšenice

0900010 Řepa cukrovka (kořen)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o reziduích metabolitů v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0232020 Okurky nakládačky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy metabolitů, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0255000 e) čekanka obecná setá

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy mateřské sloučeniny a metabolitů a reziduí metabolitů v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270050 Artyčoky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy mateřské sloučeniny a metabolitů, o stabilitě metabolitů při skladování a o reziduích metabolitů v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401060 Semena řepky olejky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně analýzy mateřské sloučeniny, nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0900030 Kořen čekanky"

2)

v části A přílohy III se zrušují sloupce pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol;

3)

v příloze V se vkládá nový sloupec pro novaluron, který zní:

"Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Novaluron (suma konstitučních izomerů) (F)

1)

2)

3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní (2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (*)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05  (*)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05  (*)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*)

0850000

Pupeny

0,05  (*)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

 

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

0,02  (*)

1011020

Tuk

0,1  (*)

1011030

Játra

0,05  (*)

1011040

Ledviny

0,05  (*)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1011990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,02  (*)

1012020

Tuk

0,1  (*)

1012030

Játra

0,05  (*)

1012040

Ledviny

0,05  (*)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1012990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

0,02  (*)

1013020

Tuk

0,1  (*)

1013030

Játra

0,05  (*)

1013040

Ledviny

0,05  (*)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1013990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

0,02  (*)

1014020

Tuk

0,1  (*)

1014030

Játra

0,05  (*)

1014040

Ledviny

0,05  (*)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1014990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

0,02  (*)

1015020

Tuk

0,1  (*)

1015030

Játra

0,05  (*)

1015040

Ledviny

0,05  (*)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1015990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

0,02  (*)

1016020

Tuk

0,1  (*)

1016030

Játra

0,05  (*)

1016040

Ledviny

0,05  (*)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1016990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

0,02  (*)

1017020

Tuk

0,1  (*)

1017030

Játra

0,05  (*)

1017040

Ledviny

0,05  (*)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05  (*)

1017990

Ostatní (2)

0,1  (*)

1020000

Mléko

0,02  (*)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Novaluron (suma konstitučních izomerů) (F)

(F)

Rozpustné v tuku."


(*)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(*)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU