(EU) 2023/462Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/462 ze dne 2. března 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 68, 6.3.2023, s. 4-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2023 Nabývá účinnosti: 21. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10;

Předpisy EU

(EU) 2020/692; (EU) 2023/139; (EU) 2023/268;
Původní znění předpisu

6.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/462

ze dne 2. března 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v provincii Quebec, která byla mezi 31. lednem 2023 a 8. únorem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království navíc oznámilo Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v okrese Fife (1) a v územním samosprávném celku Stirling (1) ve Skotsku ve Spojeném království a v hrabství Norfolk (1) v Anglii ve Spojeném království, která byla mezi 2. únorem 2023 a 21. únorem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy navíc oznámily Komisi deset ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve státech Kalifornie (1), Kansas (1), New York (1), Mississippi (2) a Pensylvánie (5) ve Spojených státech, která byla mezi 1. únorem 2023 a 22. únorem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranná pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(9)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(10)

Kanada navíc předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s 15 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Alberta (3), Britská Kolumbie (2), Ontario (4), Quebec (3) a Saskatchewan (3) v Kanadě, která byla potvrzena mezi 19. zářím 2022 a 6. prosincem 2022.

(11)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s šesti ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže ve správních oblastech Orkneje (2) a East Ayrshire (1) ve Skotsku ve Spojeném království a v hrabstvích Cheshire (1) a Yorkshire (2) v Anglii ve Spojeném království, která byla potvrzena mezi 28. srpnem 2022 a 8. listopadem 2022.

(12)

Spojené státy navíc předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se 77 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Arkansas (1), Kalifornie (7), Colorado (1), Iowa (2), Minnesota (16), Mississipi (1), Nebraska (1), New York (1), Severní Dakota (4), Oregon (1), Pensylvánie (3), Jižní Dakota (15), Tennesse (1), Utah (16), Washington (3) a Wisconsin (4) ve Spojených státech, která byla potvrzena mezi 29. březnem 2022 a 8. prosincem 2022.

(13)

Kanada, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V návaznosti na uvedená ohniska zmíněné nákazy Kanada, Spojené království a Spojené státy zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(14)

Komise informace předložené Kanadou, Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(15)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/139 (4) byla změněna příloha V a příloha XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 změnou řádků pro oblast CA-2.99 v příloze V a v příloze XIV, a sice stanovením data zahájení u této dříve uzavřené oblasti v položkách pro Kanadu. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny chyby týkající se data ukončení u oblasti CA-2.99 v přílohách V a XIV, měly by být řádky pro oblast CA-2.99 v přílohách V a XIV odpovídajícím způsobem opraveny. Tato oprava by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2023/139.

(18)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/268 (5) byla změněna příloha V a příloha XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 změnou řádků GB-2.136 až GB-2.218 v příloze V a v příloze XIV, a sice stanovením dat zahájení u těchto dvou dříve uzavřených oblastí v položkách pro Spojené království. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna jedna chyba týkající se definice oblasti GB-2.218 v příloze V, která by mohla vést k nejasnostem, mělo by být stanovení data uzavření a zahájení pro oblasti GB-2.136 a GB-2.218 v příloze V uvedeno znovu. Tato oprava by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2023/268.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

1.   V příloze V části 1 oddíle B v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.99 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.99

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

13.1.2023“.

2.   V příloze XIV části 1 oddíle B v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.99 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.99

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

23.9.2022

13.1.2023“.

3.   V příloze V části 1 oddíle B v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.136 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.136

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.8.2022

17.1.2023“.

4.   V příloze V části 1 oddíle B v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.218 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.218

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

27.1.2023“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Avšak pokud jde o článek 2, odstavce 1 a 2 se použijí ode dne 21. ledna 2023 a odstavce 3 a 4 se použijí ode dne 10. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/139 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 76).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/268 ze dne 8. února 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 39, 9.2.2023, s. 5).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.95 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.95

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

8.2.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.123 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.123

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

20.1.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.132 a CA-2.133 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.132

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023

CA-2.133

N, P1

 

20.10.2022

16.12.2022“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.141 až CA-2.144 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

14.1.2023

CA-2.142

N, P1

 

28.10.2022

13.1.2023

CA-2.143

N, P1

 

31.10.2022

19.1.2023

CA-2.144

N, P1

 

4.11.2022

4.1.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.146 a CA-2.147 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.146

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2022

19.2.2023

CA-2.147

N, P1

 

16.11.2022

5.1.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.150 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.150

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

11.1.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.155 a CA-2.156 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.155

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

19.1.2023

CA-2.156

N, P1

 

22.11.2022

28.1.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.159 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.159

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.11.2022

29.1.2023“;

ix)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.163 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.163

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.12.2022

9.1.2023“;

x)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.171 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.172 až CA-2.174, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

 

CA-2.173

N, P1

 

2.2.2023

 

CA-2.174

N, P1

 

8.2.2023“;

 

xi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.135 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.135

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.8.2022

19.2.2023“;

xii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.140 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.140

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

19.2.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.185 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.185

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

10.2.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.231 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

10.2.2023“;

xv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.242 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.242

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

13.2.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.248 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.248

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.11.2022

17.2.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.292 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.293 až GB-2.295, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.293

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

 

GB-2.294

N, P1

 

15.2.2023

 

GB-2.295

N, P1

 

21.2.2023“;

 

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.61 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

5.10.2022“;

xix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.68 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.68

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

28.9.2022“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.70 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.70

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

28.9.2022“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.109 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.109

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

1.1.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.158 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

9.12.2022“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.178 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.178

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

9.12.2022“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.187 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

9.12.2022“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.225 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.225

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.6.2022

7.12.2022“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.228 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.228

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022

3.12.2022“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.230 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.230

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.7.2022

30.12.2022“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.232 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.232

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.7.2022

22.1.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.234 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.234

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.7.2022

21.1.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.236 až US-2.238 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.236

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

22.1.2023

US-2.237

N, P1

 

21.7.2022

9.2.2023

US-2.238

 

 

26.7.2022

22.1.2023“;

xxxi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.242 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.242

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

12.12.2022“;

xxxii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.245 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.245

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.8.2022

12.12.2022“;

xxxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.248 a US-2.249 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.248

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.9.2022

10.12.2022

US-2.249

N, P1

 

1.9.2022

12.12.2022“;

xxxiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.251 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022

19.1.2023“;

xxxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.254 a US-2.255 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.254

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022

30.11.2022

US-2.255

N, P1

 

9.9.2022

10.12.2022“;

xxxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.259 a US-2.260 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.259

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

9.12.2022

US-2.260

N, P1

 

13.9.2022

22.1.2023“;

xxxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.264 a US-2.265 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.264

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022

10.12.2022

US-2.265

N, P1

 

15.9.2022

10.12.2022“;

xxxviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.267 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.267

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

9.12.2022“;

xxxix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.270 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.270

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

11.12.2022“;

xl)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.273 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.273

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

3.12.2022“;

xli)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.275 a US-2.276 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.275

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

11.12.2022

US-2.276

N, P1

 

21.9.2022

9.12.2022“;

xlii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.283 až US-2.288 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.283

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

22.1.2023

US-2.284

N, P1

 

28.9.2022

1.1.2023

US-2.285

N, P1

 

29.9.2022

18.12.2022

US-2.286

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.287

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.288

N, P1

 

29.9.2022

4.12.2022“;

xliii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.292 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.292

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

2.12.2022“;

xliv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.295 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.295

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

2.1.2023“;

xlv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.300 a US-2.301 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.300

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

US-2.301

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023“;

xlvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.303 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

3.2.2023“;

xlvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.305 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.305

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

1.12.2022“;

xlviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.308 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.308

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023“;

xlix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.310 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.310

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

22.1.2023“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.314 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.314

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

3.2.2023“;

lii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.316 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.316

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

22.1.2023“;

lii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.318 a US-2.319 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.318

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.12.2022

US-2.319

N, P1

 

19.10.2022

22.1.2023“;

liii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.322 až US-2.328 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.322

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2022

27.1.2023

US-2.323

N, P1

 

25.10.2022

22.1.2023

US-2.324

N, P1

 

27.10.2022

1.1.2023

US-2.325

N, P1

 

27.10.2022

25.12.2022

US-2.326

N, P1

 

31.10.2022

31.1.2023

US-2.327

N, P1

 

31.10.2022

27.1.2023

US-2.328

N, P1

 

1.11.2022

1.1.2023“;

liv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.335 nahrazuje tímto:

„US

Spojené státy

US-2.335

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

8.1.2023“;

lv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.337 nahrazuje tímto:

„US

Spojené státy

US-2.337

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

31.1. 2023“;

lvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.346 až US-2.348 nahrazují tímto:

„US

Spojené státy

US-2.346

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.11.2022

15.12. 2022

US-2.347

N, P1

 

15.11.2022

29.1. 2023

US-2.348

N, P1

 

15.11.2022

21.1. 2023“;

lvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.351 nahrazuje tímto:

„US

Spojené státy

US-2.351

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

25.12. 2022“;

lviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.353 až US-2.359 nahrazují tímto:

„US

Spojené státy

US-2.353

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

11.1. 2023

US-2.354

N, P1

 

23.11.2022

8.2. 2023

US-2.355

N, P1

 

23.11.2022

8.1. 2023

US-2.356

N, P1

 

25.11.2022

4.2. 2023

US-2.357

N, P1

 

25.11.2022

11.1. 2023

US-2.358

N, P1

 

25.11.2022

7.1. 2023

US-2.359

N, P1

 

25.11.2022

25.1. 2023“;

lix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.364 nahrazuje tímto:

„US

Spojené státy

US-2.364

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

2.2. 2023“;

lx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.366 až US-2.368 nahrazují tímto:

„US

Spojené státy

US-2.366

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

17.1. 2023

US-2.367

N, P1

 

30.11.2022

22.1. 2023

US-2.368

N, P1

 

1.12.2022

6.2. 2023“;

lxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.370 až US-2.371 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.370

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.12.2022

14.1. 2023

US-2.371

N, P1

 

5.12.2022

21.1. 2023“;

lxii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.374 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.374

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.12.2022

22.1. 2023“;

lxiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.381 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.381

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.12.2022

10.2. 2023“;

lxiv)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.406 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.407 až US-2.416, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

 

US-2.408

N, P1

 

1.2.2023

 

US-2.409

N, P1

 

6.2.2023

 

US-2.410

N, P1

 

7.2.2023

 

US-2.411

N, P1

 

8.2.2023

 

US-2.412

N, P1

 

8.2.2023

 

US-2.413

N, P1

 

15.2.2023

 

US-2.414

N, P1

 

17.2.2023

 

US-2.415

N, P1

 

21.2.2023

 

US-2.416

N, P1

 

22.2.2023“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.171 doplňuje nový popis oblastí CA-2.172 až CA-2.174, který zní:

„Kanada

CA-2.172

Quebec - Latitude 45.19, Longitude -74.01

The municipalities involved are:

3 km PZ: Ormstown and Saint-Louis-de-Gonzague

10 km SZ: Dewittville, Godmanchester, Howick, Huntingdon, Ormstown, SaintÉtienne-de-Beauharnois, Sainte-Barbe, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislasde-Kostka, and Salaberry-de-Valleyfield.

CA-2.173

Quebec - Latitude 45.18, Longitude -73.89

The municipalities involved are:

3 km PZ: Howick, Saint-Étienne-de-Beauharnois, and Saint-Louis-De-Gonzague.

10 km SZ: Beauharnois, Howick, Ormstown, Saint-Antoine-Abbé, Saint-Chrysostome, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-De-Gonzague, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine, Salaberry-De-Valleyfield, and Très-Saint-Sacrement.

CA-2.174

Quebec - Latitude 45.09, Longitude -74

The municipalities involved are:

3 km PZ: Franklin and Ormstown

10 km SZ: Franklin, Hinchinbrooke, Ormstown, Saint-Chrysotome, Saint-Louis-de-Gonzague, and Très-Saint-Sacrement.“

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.292 doplňuje nový popis oblastí GB-2.293 až GB-2.295, který zní:

„Spojené království

GB-2.293

near Crossgates, Fife, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat N56.07 and Long: W3.38

GB-2.294

near Stirling, Stirling Local Authority area, Scotland

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N56.13 and Long: W4.01

GB-2.295

near Thetford, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.47 and Long: E0.82“;

iii)

v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.406 doplňují nové popisy oblastí US-2.407 až US-2.416, které znějí:

„Spojené státy

US-2.407

State of Pennsylvania - Lancaster 10

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2203816°W 40.2946113°N)

US-2.408

State of Pennsylvania - Lancaster 11

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0247864°W 40.2619901°N)

US-2.409

State of California - Merced 01

Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.6486684°W 37.5471443°N)

US-2.410

State of Mississippi - Leake 01

Leake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 89.4542387°W 32.9719369°N)

US-2.411

State of Kansas - Mitchell 03

Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4796205°W 39.4308983°N)

US-2.412

State of Pennsylvania - Lancaster 12

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2144925°W 40.2993200°N)

US-2.413

State of New York - Columbia 01

Columbia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.6642059°W 42.4915811°N)‘;

US-2.414

State of Mississippi - Copiah 01

Copiah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 90.3385080°W 31.8434914°N)

US-2.415

State of Pennsylvania - Lancaster 13

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1487574°W 40.0307701°N)

US-2.416

State of Pennsylvania - Lancaster 14

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0390911°W 40.2981726°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.95 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.95

POU, RAT

N, P1

 

19.9.2022

8.2.2023

GBM

P1

 

19.9.2022

8.2.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.123 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.123

POU, RAT

N, P1

 

9.10.2022

20.1.2023

GBM

P1

 

9.10.2022

20.1.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.132 a CA-2.133 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.132

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

19.1.2023

CA-2.133

POU, RAT

N, P1

 

20.10.2022

16.12.2022

GBM

P1

 

20.10.2022

16.12.2022“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.141 až CA-2.144 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.141

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

14.1.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

14.1.2023

CA-2.142

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

13.1.2023

CA-2.143

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

19.1.2023

CA-2.144

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

4.1.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

4.1.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.146 a CA-2.147 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.146

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

14.11.2022

19.2.2023

CA-2.147

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

5.1.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

5.1.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.150 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.150

POU, RAT

N, P1

 

18.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

18.11.2022

11.1.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.155 a CA-2.156 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.155

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

21.11.2022

19.1.2023

CA-2.156

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

28.1.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

28.1.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.159 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.159

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2022

29.1.2023

GBM

P1

 

27.11.2022

29.1.2023“;

ix)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.163 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.163

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

9.1.2023

GBM

P1

 

6.12.2022

9.1.2023“;

x)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.171 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.172 až CA-2.174, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

 

GBM

P1

 

31.1.2023

 

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

 

GBM

P1

 

2.2.2023

 

CA-2.174

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023“;

 

xi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.135 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.135

POU, RAT

N, P1

 

28.8.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

28.8.2022

19.2.2023“;

xii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.140 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.140

POU, RAT

N, P1

 

6.9.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

6.9.2022

19.2.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.185 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.185

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

10.2.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.231 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.231

POU, RAT

N, P1

 

30.10.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

30.10.2022

10.2.2023“;

xv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.242 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.242

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

13.2.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

13.2.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.248 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.248

POU, RAT

N, P1

 

8.11.2022

17.2.2023

GBM

P1

 

8.11.2022

17.2.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.292 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.293 až GB-2.295, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.293

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

 

GBM

P1

 

2.2.2023

 

GB-2.294

POU, RAT

N, P1

 

15.2.2023

 

GBM

P1

 

15.2.2023

 

GB-2.295

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

 

GBM

P1

 

21.2.2023“;

 

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.61 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.61

POU, RAT

N, P1

 

29.3.2022

5.10.2022

GBM

P1

 

29.3.2022

5.10.2022“;

xviv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.68 nahrazují tímto:

„US

Spojené státy

US-2.68

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2022

28.9.2022

GBM

P1

 

31.3.2022

28.9.2022“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.70 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.70

POU, RAT

N, P1

 

1.4.2022

28.9.2022

GBM

P1

 

1.4.2022

28.9.2022“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.109 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.109

POU, RAT

N, P1

 

6.4.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

6.4.2022

1.1.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.158 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.158

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

19.4.2022

9.12.2022“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.178 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.178

POU, RAT

N, P1

 

23.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

23.4.2022

9.12.2022“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.187 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.187

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

29.4.2022

9.12.2022“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.225 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.225

POU, RAT

N, P1

 

6.6.2022

7.12.2022

GBM

P1

 

6.6.2022

7.12.2022“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.228 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.228

POU, RAT

N, P1

 

7.6.2022

3.12.2022

GBM

P1

 

7.6.2022

3.12.2022“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.230 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.230

POU, RAT

N, P1

 

1.7.2022

30.12.2022

GBM

P1

 

1.7.2022

30.12.2022“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.232 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.232

POU, RAT

N, P1

 

14.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

14.7.2022

22.1.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.234 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.234

POU, RAT

N, P1

 

18.7.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

18.7.2022

21.1.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.236 až US-2.238 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.236

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

22.1.2023

US-2.237

POU, RAT

N, P1

 

21.7.2022

9.2.2023

GBM

P1

 

21.7.2022

9.2.2023

US-2.238

POU, RAT

N, P1

 

26.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

26.7.2022

22.1.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.242 nahrazují tímto:

„US

Spojené státy

US-2.242

POU, RAT

N, P1

 

26.8.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

26.8.2022

12.12.2022“;

xxxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.245 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.245

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

30.8.2022

12.12.2022“;

xxxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.248 a US-2.249 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.248

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

1.9.2022

10.12.2022

US-2.249

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

1.9.2022

12.12.2022“;

xxxiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.251 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

2.9.2022

19.1.2023“;

xxxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.254 a US-2.255 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.254

POU, RAT

N, P1

 

8.9.2022

30.11.2022

GBM

P1

 

8.9.2022

30.11.2022

US-2.255

POU, RAT

N, P1

 

9.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

9.9.2022

10.12.2022“;

xxxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.259 a US-2.260 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.259

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

13.9.2022

9.12.2022

US-2.260

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

13.9.2022

22.1.2023“;

xxxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.264 a US-2.265 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.264

POU, RAT

N, P1

 

14.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

14.9.2022

10.12.2022

US-2.265

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

15.9.2022

10.12.2022“;

xxxviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.267 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.267

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

20.9.2022

9.12.2022“;

xxxix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.270 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.270

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

11.12.2022

GBM

P1

 

20.9.2022

11.12.2022“;

xl)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.273 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.273

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

3.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

3.12.2022“;

xli)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.275 a US-2.276 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.275

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

11.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

11.12.2022

US-2.276

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

9.12.2022“;

xlii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.283 až US-2.288 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.283

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

22.1.2023

US-2.284

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

1.1.2023

US-2.285

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

18.12.2022

GBM

P1

 

29.9.2022

18.12.2022

US-2.286

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.287

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.288

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

4.12.2022

GBM

P1

 

29.9.2022

4.12.2022“;

xliii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.292 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.292

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

2.12.2022

GBM

P1

 

4.10.2022

2.12.2022“;

xliv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.295 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.295

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

2.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

2.1.2023“;

xlv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.300 a US-2.301 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.300

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

22.1.2023

US-2.301

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

22.1.2023“;

xlvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.303 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.303

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

3.2.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

3.2.2023“;

xlvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.305 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.305

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

1.12.2022

GBM

P1

 

12.10.2022

1.12.2022“;

xlviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.308 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.308

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

22.1.2023“;

xlix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.310 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.310

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

13.10.2022

22.1.2023“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.314 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.314

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2022

3.2.2023

GBM

P1

 

17.10.2022

3.2.2023“;

li)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.316 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

22.1.2023“;

lii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.318 a US-2.319 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.318

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.12.2022

GBM

P1

 

19.10.2022

23.12.2022

US-2.319

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

22.1.2023“;

liii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.322 až US-2.328 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.322

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

25.10.2022

27.1.2023

US-2.323

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

25.10.2022

22.1.2023

US-2.324

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

1.1.2023

US-2.325

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

25.12.2022

GBM

P1

 

27.10.2022

25.12.2022

US-2.326

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

31.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

31.1.2023

US-2.327

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

27.1.2023

US-2.328

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

1.11.2022

1.1.2023“;

liv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.335 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.335

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

8.1.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

8.1.2023“;

lv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.337 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.337

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

31.1.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

31.1.2023“;

lvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.346 až US-2.348 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.346

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2022

15.12.2022

GBM

P1

 

12.11.2022

15.12.2022

US-2.347

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2022

29.1.2023

GBM

P1

 

15.11.2022

29.1.2023

US-2.348

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

15.11.2022

21.1.2023“;

lvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.351 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.351

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

25.12.2022

GBM

P1

 

21.11.2022

25.12.2022“;

lviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.353 až US-2.359 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.353

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

11.1.2023

US-2.354

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

8.2.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

8.2.2023

US-2.355

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

8.1.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

8.1.2023

US-2.356

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

4.2.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

4.2.2023

US-2.357

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

11.1.2023

US-2.358

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

7.1.2023

US-2.359

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

25.1.2023“;

lix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.364 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.364

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

2.2.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

2.2.2023“;

lx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.366 až US-2.368 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.366

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

17.1.2023

US-2.367

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

22.1.2023

US-2.368

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2022

6.2.2023

GBM

P1

 

1.12.2022

6.2.2023“;

lxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.370 a US-2.371 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.370

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

14.1.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

14.1.2023

US-2.371

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

21.1.2023“;

lxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.374 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.374

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

8.12.2022

22.1.2023“;

lxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.381 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.381

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

8.12.2022

10.2.2023“;

lxiv)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.406 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.407 až US-2.416, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

 

GBM

P1

 

1.2.2023

 

US-2.408

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

 

GBM

P1

 

1.2.2023

 

US-2.409

POU, RAT

N, P1

 

6.2.2023

 

GBM

P1

 

6.2.2023

 

US-2.410

POU, RAT

N, P1

 

7.2.2023

 

GBM

P1

 

7.2.2023

 

US-2.411

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023

 

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023

 

US-2.413

POU, RAT

N, P1

 

15.2.2023

 

GBM

P1

 

15.2.2023

 

US-2.414

POU, RAT

N, P1

 

17.2.2023

 

GBM

P1

 

17.2.2023

 

US-2.415

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

 

GBM

P1

 

21.2.2023

 

US-2.416

POU, RAT

N, P1

 

22.2.2023

 

GBM

P1

 

22.2.2023“.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU