(EU) 2023/455Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/455 ze dne 2. března 2023, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády

Publikováno: Úř. věst. L 67, 3.3.2023, s. 41-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2023 Nabývá účinnosti: 6. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



3.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/455

ze dne 2. března 2023,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 aktu o přistoupení (1), a zejména na čl. 4 odst. 12 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro kontrolu linie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1166 (2) byl změněn čl. 3 odst. 2 a příloha III nařízení (ES) č. 1480/2004 (3). Tato změna neúmyslně odstranila z uvedených ustanovení odkazy na sadbové brambory, které zůstaly v hospodářství, čímž se změnila jejich oblast působnosti.

(2)

Nařízení (ES) č. 1480/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Aby byla chyba co nejdříve opravena a aby byla zajištěna právní jistota, pokud jde o sadbové brambory, které zůstaly v hospodářství, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1480/2004 se opravuje takto:

1)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě brambor výše uvedení odborníci ověří, zda byly brambory v příslušné zásilce vypěstovány přímo ze sadbových brambor certifikovaných v jednom ze členských států, nebo ze sadbových brambor certifikovaných v jakékoli jiné zemi, ze které není dovoz brambor pro sadbu do Unie zakázán v souladu s přílohou VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, nebo ze sadbových brambor, které zůstaly v hospodářství a které byly pod dohledem uvedených odborníků vypěstovány jako první potomstvo certifikovaných sadbových brambor uvedených v tomto odstavci.“;

2)

v 10. bodě přílohy III se pátá odrážka nahrazuje tímto:

„—

v případě brambor byly brambory v příslušné zásilce vypěstovány přímo ze sadbových brambor certifikovaných v jednom ze členských států nebo ze sadbových brambor certifikovaných v jakékoli jiné zemi, ze které není dovoz brambor pro sadbu do Unie zakázán v souladu s přílohou VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, nebo ze sadbových brambor, které zůstaly v hospodářství a které byly pod dohledem výše uvedených odborníků vypěstovány jako první potomstvo certifikovaných sadbových brambor uvedených výše.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1166 ze dne 6. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády (Úř. věst. L 181, 7.7.2022, s. 11).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 ze dne 10. srpna 2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU