(EU) 2023/410Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/410 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Demokratické republiky Kongo, Gibraltaru, Mosambiku, Tanzanie a Spojených arabských emirátů do tabulky I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 a odstranění Nikaraguy, Pákistánu a Zimbabwe z uvedené tabulky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 59, 24.2.2023, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. prosince 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2023 Nabývá účinnosti: 16. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 59/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/410

ze dne 19. prosince 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Demokratické republiky Kongo, Gibraltaru, Mosambiku, Tanzanie a Spojených arabských emirátů do tabulky I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 a odstranění Nikaraguy, Pákistánu a Zimbabwe z uvedené tabulky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že by Komise měla identifikovat země, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

(2)

Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 (2).

(3)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie a stupni otevřenosti trhu představuje jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém hrozbu také pro finanční systém Unie.

(4)

V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohlední nejnovější dostupné informace, zejména nedávná veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), seznam FATF s názvem „Jurisdictions under enhanced Monitoring“ a zprávy FATF vypracované v rámci skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země.

(5)

Od posledních změn nařízení (EU) 2016/1675 FATF svůj seznam „Jurisdictions under Increased Monitoring“ obsáhle aktualizoval. Na svém plenárním zasedání v březnu 2022 FATF na svůj seznam doplnil Spojené arabské emiráty a odstranil z něj Zimbabwe. Na svém plenárním zasedání v červnu 2022 FATF na svůj seznam doplnil Gibraltar. Na svém plenárním zasedání v říjnu 2022 FATF na svůj seznam doplnil Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii a odstranil z něj Nikaraguu a Pákistán. Komise všechny tyto změny posoudila v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské emiráty přijaly v únoru 2022 politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázaly ke spolupráci s FATF a Finančním akčním výborem Blízkého východu a severní Afriky s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Spojené arabské emiráty od té doby prokázaly pozitivní pokrok, mimo jiné tím, že finanční zpravodajské jednotce (FIU) poskytují dodatečné zdroje pro zlepšení jejích analýz a donucovacím orgánům a státním zástupcům poskytují finanční zpravodajské informace za účelem boje proti vysoce rizikovým hrozbám praní peněz. Spojené arabské emiráty by měly pokračovat v provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) prostřednictvím případových studií a statistik prokáží trvalý nárůst odchozích žádostí o vzájemnou právní pomoc, jejichž cílem je usnadnit vyšetřování financování terorismu, praní peněz a vysoce rizikových predikativních trestných činů; 2) zlepší a zachovají společné chápání rizik praní peněz a financování terorismu mezi různými odvětvími, v nichž působí pověřené nefinanční subjekty a profese, a institucemi; 3) prokáží nárůst počtu a kvality oznámení podezřelé transakce, jež podávají finanční zprostředkovatelé a pověřené nefinanční subjekty a profese; 4) zajistí důkladnější pochopení rizika zneužití právnických osob a případně právních uspořádání pro praní peněz a financování terorismu; 5) prokáží, že finanční zpravodajské informace jsou ke sledování vysoce rizikových hrozeb praní peněz využívány ve větším měřítku, a prokáží trvalý nárůst účinného vyšetřování a stíhání různých druhů případů praní peněz v souladu s rizikovým profilem SAE a 6) proaktivně identifikují případy obcházení sankcí a budou proti nim proaktivně bojovat, mimo jiné tím, že prokáží, že soukromý sektor problematice obcházení sankcí lépe rozumí. Navzdory tomuto závazku a pokroku nebyly obavy, které FATF vedly k zařazení Spojených arabských emirátů na seznam, dosud plně vyřešeny. Spojené arabské emiráty by proto měly být považovány za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(7)

Gibraltar přijal v červnu 2022 politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázal ke spolupráci s FATF a výborem MONEYVAL (Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu), výborem odborníků Rady Evropy pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu, s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Gibraltar dosáhl od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v prosinci 2019 pokroku u značného počtu opatření doporučených v této zprávě, např. dokončení nového vnitrostátního posouzení rizik, řešení technických nedostatků v souvislosti s vedením záznamů týkajících se skutečného majitele, zavedení požadavků na transparentnost pro pověřené akcionáře a ředitele, posílení finanční zpravodajské jednotky a zlepšení politiky vyšetřování praní peněz v souladu s riziky. Gibraltar by měl pracovat na provádění svého akčního plánu, mimo jiné tím, že 1) zajistí, aby orgány dohledu nad nebankovními finančními institucemi a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi používaly řadu účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za porušení předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a 2) prokáže, že aktivněji a úspěšněji vykonává pravomocné konfiskační rozsudky, a to prostřednictvím trestního nebo občanskoprávního řízení založeného na finančním vyšetřování. Navzdory tomuto závazku a pokroku nebyly obavy, které FATF vedly k zařazení Gibraltaru na seznam, dosud plně vyřešeny. Gibraltar by proto měl být považován za jurisdikci třetí země se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická republika Kongo v říjnu 2022 přijala politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázala ke spolupráci s FATF a skupinou „Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale“ (GABAC), regionálním orgánem typu FATF, s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Demokratická republika Kongo dosáhla od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v říjnu 2020 pokroku u některých opatření doporučených v této zprávě, mimo jiné toho, že konfiskace výnosů z trestné činnosti je politickou prioritou. Demokratická republika Kongo bude pracovat na provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) dokončí vnitrostátní posouzení rizik praní peněz a financování terorismu a přijme vnitrostátní strategii pro boj proti praní peněz a financování terorismu; 2) určí orgány dohledu pro všechna odvětví, v nichž působí pověřené nefinanční subjekty a profese, a vypracuje a provede plán dohledu založený na posouzení rizik; 3) zajistí dostatečné zdroje pro finanční zpravodajskou jednotku a vybuduje její kapacitu pro provádění operačních a strategických analýz; 4) posílí kapacity orgánů zapojených do vyšetřování a stíhání praní peněz a financování terorismu a 5) prokáže účinné provádění opatření v oblasti cílených finančních sankcí souvisejících s financování terorismu a s financováním šíření zbraní. Navzdory tomuto závazku a pokroku nebyly obavy, které FATF vedly k zařazení Demokratické republiky Kongo na seznam, dosud plně vyřešeny. Demokratická republika Kongo by proto měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik přijal v říjnu 2022 politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázal ke spolupráci s FATF a Východoafrickou a jihoafrickou skupinou pro boj proti praní peněz (ESAAMLG) s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Mosambik dosáhl od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v dubnu 2021 pokroku u řady opatření doporučených v této zprávě, jejichž cílem bylo zlepšit jeho systém, mimo jiné dokončením vlastního vnitrostátního posouzení rizik a posílením úsilí o konfiskaci majetku. Mosambik bude pracovat na provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) zajistí spolupráci a koordinaci mezi příslušnými orgány za účelem provádění strategií a politik v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu založených na posouzení rizik; 2) provede odborné přípravy pro všechny donucovací orgány v oblasti vzájemné právní pomoci s cílem zlepšit shromažďování důkazů nebo zabavování/konfiskaci výnosů z trestné činnosti; 3) orgánům dohledu poskytne odpovídající finanční a lidské zdroje, vypracuje a provede plán dohledu založený na posouzení rizik; 4) orgánům poskytne dostatečné zdroje, aby mohly začít shromažďovat přiměřené, přesné a aktuální informace o skutečných majitelích právnických osob; 5) navýší lidské zdroje finanční zpravodajské jednotky a zvýší počet finančních zpravodajských informací zasílaných orgánům; 6) prokáže, že donucovací orgány jsou schopny účinně vyšetřovat případy praní peněz a financování terorismu s využitím finančních zpravodajských informací; 7) provede komplexní posouzení rizik financování terorismu a zahájí provádění komplexní vnitrostátní strategie pro boj proti financování terorismu; 8) zvýší povědomí o financování terorismu a cílených finančních sankcích souvisejících s financováním šíření zbraní a 9) v souladu se standardy FATF provede posouzení rizik financování terorismu u neziskových organizací a toto posouzení použije jako základ při vypracování informačního plánu. Navzdory uvedenému závazku a pokroku nebyly obavy, které FATF vedly k zařazení Mosambiku na seznam, dosud plně vyřešeny. Mosambik by proto měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie v říjnu 2022 přijala politický závazek na vysoké úrovni, kterým se zavázala ke spolupráci s FATF a Východoafrickou a jihoafrickou skupinou pro boj proti praní peněz (ESAAMLG) s cílem posílit účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tanzanie dosáhla od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení v dubnu 2021 pokroku u řady opatření doporučených v této zprávě, jejichž cílem bylo zlepšit její systém, mimo jiné vytvořením právního rámce pro opatření v oblasti financování terorismu a cílených finančních sankcí souvisejících s financováním šíření zbraní a šířením strategické analýzy finanční zpravodajské jednotky. Tanzanie bude pracovat na provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) zlepší dohled založený na posouzení rizik zaměřený na finanční instituce a pověřené nefinanční subjekty a profese, mimo jiné prováděním kontrol na základě posouzení rizik a uplatňováním účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za nedodržování předpisů; 2) prokáže, že orgány jsou schopny účinně provádět různá vyšetřování a stíhání praní peněz v souladu s rizikovým profilem dané země; 3) prokáže, že donucovací orgány přijímají opatření k identifikaci, vysledování, zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti; 4) provede komplexní posouzení rizik financování terorismu, zahájí provádění komplexní vnitrostátní strategie pro boj proti financování terorismu a prokáže, že je schopna vést vyšetřování v oblasti financování terorismu a vést trestní stíhání v souladu s rizikovým profilem země; 5) zvýší povědomí soukromého sektoru a příslušných orgánů o cílených finančních sankcích souvisejících s financování terorismu a s financováním šíření zbraní a 6) v souladu se standardy FATF provede posouzení rizik financování terorismu u neziskových organizací a toto posouzení použije jako základ při vypracování informačního plánu. Navzdory uvedenému závazku a pokroku nebyly obavy, které FATF vedly k zařazení Tanzanie seznam, dosud plně vyřešeny. Tanzanie by proto měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Komise proto dochází k závěru, že Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty by měly být považovány za jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie podle kritérií stanovených v článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(12)

Komise přezkoumala pokrok, kterého při řešení strategických nedostatků dosáhly země, jež byly uvedeny na seznamu v nařízení (EU) 2016/1675, ale FATF je ze seznamu odstranil v březnu, červnu a říjnu 2022. Za účelem aktualizace přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, jak vyžaduje článek 9 směrnice (EU) 2015/849, Komise přezkoumala pokrok, jehož dosáhla Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe.

(13)

FATF uvítal významný pokrok, kterého Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Vzal na vědomí, že Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe zavedly právní a regulační rámce, aby splnily závazky obsažené v jejich příslušných akčních plánech pro řešení strategických nedostatků, které FATF identifikoval. Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe proto již nepodléhají monitorovacímu postupu FATF v rámci probíhajícího globálního procesu ověřování dodržování požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Nikaragua by měla pokračovat ve spolupráci se skupinou „Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica“ (GAFILAT), regionálním orgánem typu FATF, s cílem dále zlepšit svůj režim pro boj proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné tím, že zajistí, aby byl dohled nad neziskovými organizacemi založen na posouzení rizik a v souladu se standardy FATF. Pákistán bude pokračovat ve spolupráci s asijsko-tichomořskou skupinou, regionálním orgánem typu FATF, s cílem dále zlepšit svůj systém pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Zimbabwe by mělo pokračovat ve spolupráci s Východoafrickou a jihoafrickou skupinou pro boj proti praní peněz (ESAAMLG) s cílem dále zlepšit svůj systém pro boj proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné zajistit, aby byl jeho dohled nad neziskovými organizacemi založen na posouzení rizik a aby byl v souladu se standardy FATF.

(14)

Komise posoudila dostupné informace a dospívá k závěru, že Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a řešily související technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF.

(15)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka v bodě I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1),


PŘÍLOHA

„Č.

Vysoce riziková třetí země (1)

1

Afghánistán

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kambodža

5

Kajmanské ostrovy

6

Demokratická republika Kongo

7

Gibraltar

8

Haiti

9

Jamajka

10

Jordánsko

11

Mali

12

Maroko

13

Mosambik

14

Myanmar

15

Panama

16

Filipíny

17

Senegal

18

Jižní Súdán

19

Sýrie

20

Tanzanie

21

Trinidad a Tobago

22

Uganda

23

Spojené arabské emiráty

24

Vanuatu

25

Jemen


(1)  Aniž je dotčen právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost a jurisdikci ve vztahu k území Gibraltaru.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU