(EU) 2023/409Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/409 ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 59, 24.2.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2023 Nabývá účinnosti: 16. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 59/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/409

ze dne 18. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (1), a zejména na čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/1009 se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (2) ke dni 16. července 2022.

(2)

V souladu s přílohou I nařízení (EU) 2019/1009 má jednosložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami obsahující jako deklarovanou makroživinu pouze vápník obsahovat alespoň 12 % hmotn. vápníku vyjádřeného jako oxid vápenatý.

(3)

Nařízením Komise (EU) 2020/1666 (3) bylo změněno nařízení (ES) č. 2003/2003, do kterého byl zařazen chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou (Ca-IDHA) jako nový typ hnojiva ES. Minimální množství živin v uvedeném hnojivu činí 9 % oxidu vápenatého.

(4)

Ca-IDHA je hnojivo, které rostlinám dodává makroživinu vápník. V průběhu posouzení podmínek pro jeho zařazení do nařízení (ES) č. 2003/2003 se zjistilo, že tento typ hnojiv ES je agronomicky účinný. Nařízení (EU) 2019/1009 by mělo být změněno, aby se zohlednil technický vývoj, k němuž došlo po jeho přijetí, a minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami by proto mělo být sníženo z 12 % na 9 %. Snížením minimálního množství oxidu vápenatého by se tento typ hnojiva začlenil do působnosti harmonizačních pravidel, a usnadnil by se tak jeho volný pohyb na vnitřním trhu. Zmíněné přizpůsobení souvisí s kritérii agronomické účinnosti hnojiv a nijak nesnižuje přísné normy pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí stanovené nařízením (EU) 2019/1009.

(5)

Nařízení (EU) 2019/1009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I části II oddíle KFV 1(C)(I)(a)(i) bodě 2 nařízení (EU) 2019/1009 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

9 % hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2020/1666 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I (Úř. věst. L 377, 11.11.2020, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU