(EU) 2023/383Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/383 ze dne 16. února 2023 kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2009/92, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Publikováno: Úř. věst. L 53, 21.2.2023, s. 3-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. března 2023 Nabývá účinnosti: 13. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/383

ze dne 16. února 2023

kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2009/92, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 20 první pododstavec písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Definice a požadavky týkající se lihu zemědělského původu stanovené v článku 5 nařízení (EU) 2019/787 byly změněny mimo jiné nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 (2) s cílem uvést maximální obsah některých reziduí do souladu s technickými parametry, které v současné době používá průmysl a většina analytických laboratoří.

(2)

V této souvislosti se považuje za nezbytné změnit nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 (3) tak, aby referenční metody stanovené v příloze uvedeného nařízení byly rozšířeny na rozbor lihu zemědělského původu.

(3)

Obsah alkoholu v lihu zemědělského původu v % objemových by měl být stanoven na základě referenční metody stanovené v kapitole I přílohy nařízení (ES) č. 2870/2000, neboť se jedná o zavedenou metodu, která se v současnosti používá pro rozbor lihovin. Za tímto účelem je vhodné stanovit, že líh zemědělského původu by měl být považován za destilát, jehož objemový obsah alkoholu se měří přímo, a nikoli po destilaci. Vzhledem k tomu, že automatické denzimetry poskytují nepřesný výsledek, není-li vstříknutý alkohol čirý, je vhodné v takovém případě vzorek destilovat.

(4)

Za účelem určení původu lihu, zejména toho, že byl získán z produktů uvedených v příloze I Smlouvy, je vhodné obnovit metodu 13 stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 625/2003 (4), která je nyní zastaralá a jejímž cílem je stanovit obsah 14C v lihu, který umožňuje rozlišovat mezi syntetickým alkoholem a fermentačním alkoholem.

(5)

Měření ethyl-acetátu, acetaldehydu, vyšších alkoholů a methanolu v lihu zemědělského původu by mělo být založeno na referenčních metodách stanovených v bodě III.2 kapitoly III přílohy nařízení (ES) č. 2870/2000, neboť se jedná o zavedené metody používané v současné době pro rozbor řady lihovin.

(6)

Pokud jde o furfural, referenční metoda pro jeho měření by měla být založena na zavedené metodě rozboru furfuralu v lihovinách, což je metoda kapalinové chromatografie pro sloučeniny dřeva stanovená v kapitole X přílohy nařízení (ES) č. 2870/2000.

(7)

Vzhledem k tomu, že existuje rozdíl v obsahu alkoholu mezi lihem zemědělského původu a lihovinami, pro které existují referenční metody rozboru stanovené v příloze nařízení (ES) č. 2870/2000, a vzhledem k tomu, že koncentrace těkavých látek (esterů, aldehydů, vyšších alkoholů) očekávané u lihu zemědělského původu jsou výrazně nižší než u některých lihovin, je vhodné stanovit drobné úpravy těchto metod, aby se tyto rozdíly zohlednily.

(8)

Nařízení (ES) č. 2870/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Nařízení Komise (EHS) č. 2009/92 (5) se týká rozboru lihu zemědělského původu. Od svého přijetí se pravidla týkající se těchto metod rozboru vyvinula se zrušením nařízení Komise (EHS) č. 1238/92 (6), pokud jde o rozbor neutrálního alkoholu nařízením Komise (ES) č. 1623/2000 (7), jakož i přijetím definice a požadavků pro líh zemědělského původu v článku 5 nařízení (EU) 2019/787. Nařízení (EHS) č. 2009/92 se proto stává bezpředmětné.

(10)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by nařízení (EHS) 2009/92 mělo být zrušeno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 2870/2000

Nařízení (ES) č. 2870/2000 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

1.   Toto nařízení se vztahuje na líh zemědělského původu podle definice v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (*1).

2.   Referenční metody Unie pro rozbor lihu zemědělského původu jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

3.   Pro účely tohoto nařízení se líh zemědělského původu považuje za destilát, jehož obsah alkoholu v % objemových se měří přímo podle dodatku II kapitoly I přílohy.

Pokud však vzorek alkoholu není čirý nebo jsou viditelné suspendované částice, musí být destilován.

4.   Pro stanovení těkavých látek se vyžaduje kalibrace se standardním roztokem C připraveným v absolutním ethanolu, aby se dosáhlo vhodné matrice odpovídající vzorkům a standardním roztokům podrobně popsaným v kapitole III.2 přílohy.

5.   Pro stanovení furfuralu, jak je podrobně uvedeno v kapitole X přílohy, se líh zemědělského původu zředí přidáním vody tak, aby se zdvojnásobil jeho počáteční objem a dosáhl se obsah alkoholu v % objemových slučitelný s kalibračními roztoky. Výsledky rozboru furfuralu se převedou na gramy na hektolitr alkoholu o 100 % objemových podle rovnice „Koncentrace furfuralu v gramech na hektolitr alkoholu o 100 % objemových = koncentrace furfuralu v mg/l x 10/obsahu alkoholu v % objemových“, kde obsah alkoholu v % objemových je obsah alkoholu v naměřeném vzorku stanovený v kapitole I přílohy.

6.   Pro stanovení obsahu 14C v ethanolu se použije metoda uvedená v kapitole XI přílohy.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).“"

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušení nařízení (EHS) č. 2009/92

Nařízení (EHS) č. 2009/92 se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu (Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 71).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 20).

(4)  Nařízení komise (ES) č. 625/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 4).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 2009/9220 července 1992, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 203, 21.7.1992, s. 10).

(6)  Nařízení Komise (EHS) č. 1238/92 ze dne 8. května 1992, kterým se stanoví metody Společenství používané v odvětví vína pro rozbor neutrálního alkoholu (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 13).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 2870/2000 se mění takto:

(1)

v obsahu se doplňuje nový bod, který zní:

„XI.

Stanovení obsahu 14C v ethanolu“;

(2)

v bodě 5 (Reakční činidla a materiál) části III.2 (Stanovení těkavých kongenerů plynovou chromatografií: aldehydy, vyšší alkoholy, ethyl-acetát a methanol) kapitoly III se vkládají nové body, které znějí:

„5.13a

Pouze pro líh zemědělského původu: absolutní ethanol (CAS 64-17-5).“;

„5.14.1a

Pouze pro líh zemědělského původu: standardní roztok A se připraví tak, že se pipetou odměří reakční činidla se sníženými objemy vyšších alkoholů za účelem získání standardních roztoků o koncentracích blízkých zákonným limitům pro líh zemědělského původu.“;

„5.14.2a

Pouze pro líh zemědělského původu: standardní roztok B se připraví tak, že se pipetou odměří vhodný vnitřní standard se sníženými objemy za účelem získání standardních roztoků s koncentracemi blízkými zákonným limitům pro líh zemědělského původu.“;

(3)

doplňuje se nová kapitola XI, která zní:

„XI.   STANOVENÍ OBSAHU 14C V ETHANOLU

1.   Úvod

Stanovení obsahu 14C v ethanolu umožňuje rozlišit alkohol získaný z fosilních pohonných hmot (syntetický alkohol) a alkohol ze současných surovin (fermentační alkohol).

2.   Definice

Obsah 14C v ethanolu se považuje za obsah 14C stanovený zde popsanou metodou nebo metodou popsanou v normě EN 16640, metoda C.

Přirozený obsah 14C v atmosféře (referenční hodnota), která je absorbována živou vegetací prostřednictvím asimilace, není konstantní hodnotou. Referenční hodnota se v ethanolu proto určuje ze surovin získaných v posledním vegetačním období. Tato roční referenční hodnota se stanoví podle normy EN 16640. Lze však přijmout i jinou referenční hodnotu, je-li certifikována akreditovaným subjektem.

3.   Podstata metody

Obsah 14C ve vzorku obsahujícím ethanol o nejméně 85 % hmotnostních se zjišťuje přímým odčítáním scintilace roztoku.

4.   Činidla

4.1.   Toluenový scintilátor

5,0 g 2,5-difenyloxazolu (PPO)

0,5 g p-bis-[4-methyl-5-fenyloxazolyl(2)]-benzenu (dimethyl-POPOPu) v jednom litru toluenu analytického stupně jakosti.

Mohou se též použít hotové obchodní toluenové scintilátory téhož složení.

4.2.   Standard 14C

n-hexadekanový 14C s aktivitou kolem 1 × 106 dpm/g (přibližně 1,67 × 106 cBq/g) a se zaručenou přesností určené aktivity ± 2 % rel.

4.3.   Ethanol neobsahující 14C

Syntetický alkohol ze surovin fosilního původu obsahující alespoň 85 % hmotnostních ethanolu pro určení pozadí.

4.4.

Alkohol ze současných surovin získaných z posledního vegetačního období, obsahující alespoň 85 % hmotnostních ethanolu, jako referenční materiál.

5.   Přístroje a pomůcky

5.1.

Vícekanálový kapalinový scintilační spektrometr s procesorem a automatickou vnější standardizací a zobrazováním vnějšího poměru standard/kanál (obvyklá konstrukce: tři měřicí kanály a dva kanály na externí standard).

5.2.

Počítací trubice obsahující ochuzený draslík, vhodné pro spektrometr, s tmavými šroubovacími uzávěry a polyethylenovou vložkou.

5.3.

10 ml odměrné pipety.

5.4.

10 ml automatické dávkovací zařízení.

5.5.

250 ml baňka s kulatým dnem, se zabroušenou skleněnou zátkou.

5.6.

Lihový destilační přístroj s vyhříváním, např. typu Micko.

5.7.

50 ml injekční mikrostříkačka.

5.8.

Pyknometrická nálevka, 25 ml a 50 ml pyknometr. Alternativně by mělo být povoleno rovnocenné vybavení, jako je elektronická denzimetrie.

5.9.

Termostat s teplotní stabilitou ± 0,01 °C.

6.   Postup

6.1.   Nastavení přístrojů

Přístroje musí být seřízeny podle pokynů výrobce. Podmínky pro měření jsou optimální, když hodnota indexu jakosti E2/B dosahuje svého maxima.

E = účinnost,

B = pozadí.

Optimalizovány jsou jen dva měřicí kanály. Třetí je ponechán plně otevřený pro účely kontroly.

6.2.   Výběr počítacích trubic

Každá z většího počtu počítacích trubic, než který bude později potřebný, se naplní 10 ml syntetického ethanolu neobsahujícího 14C a 10 ml toluenového scintilátoru. Každá trubice se měří po dobu nejméně 4 cykly × 100 minut. Trubice, jejichž pozadí se liší o více než ± 1 % rel. od průměru, se vyloučí. Mohou se použít jen nové trubice z továrny a ze stejné šarže.

6.3.   Určení vnějšího poměru standard/kanál (ESCR)

Během procesu nastavování kanálů (bod 6.1) se ESCS určuje pomocí vhodného počítačového programu, kde se stanoví účinnost. Jako vnější standard se používá 137cesium, které již vestavěl výrobce.

6.4.   Příprava vzorku

Je možné měřit vzorky o obsahu ethanolu nejméně 85 % hmotnostních a bez nečistot, které absorbují vlnové délky kratší než 450 nm. Malý zbytek esterů a aldehydů není na závadu. Předem se stanoví obsah alkoholu ve vzorku s přibližnou hodnotou 0,1 %.

7.   MĚŘENÍ VZORKŮ POMOCÍ VNĚJŠÍHO STANDARDU

7.1.

Prostřednictvím ESCR je možné měřit vzorky se slabou absorbancí, jako jsou ty, které jsou popsány v bodě 6.4, s hodnotou ESCR přibližně 1,8, kterým se uskuteční měření míry účinnosti.

7.2.   Měření

10 ml každého ze vzorků připravených podle bodu 6.4 se napipetuje do vybrané počítací trubice se zkontrolovaným pozadím a pomocí automatického dávkovacího zařízení se přidá 10 ml toluenového scintilátoru. Vzorky v trubicích se vhodnými rotačními pohyby homogenizují; nesmí se připustit, aby kapalina navlhčila polyethylenovou vložku ve šroubovacím uzávěru. Stejným způsobem se připravuje trubice obsahující fosilní ethanol bez 14C k měření pozadí. Pro kontrolu příslušné každoroční hodnoty 14C se připravuje duplikát ze současného ethanolu získaného z posledního vegetačního období, přičemž se obsah trubice směšuje s vnitřním standardem podle bodu 8.

Kontrolní vzorek a vzorek pro určení pozadí se umístí na počátek měřicí série, která obsahuje nejvýše 10 vzorků pro rozbor. Celková doba měření na vzorek činí nejméně 2 × 100 minut, přičemž se jednotlivé vzorky měří v dílčích 100minutových etapách, tak aby se žádné zařízení neposunulo, nebo se neprojevil jiný vliv. (Jeden cyklus tedy odpovídá měřicímu intervalu 100 minut na vzorek).

Vzorek pro měření pozadí a kontrolní vzorek se musí připravovat jako čerstvé každé čtyři týdny.

V případě vzorků se slabou absorbancí (s ESCR kolem 1,8) změna této hodnoty jen bezvýznamně ovlivňuje účinnost. Pokud se změna nachází v pásmu ± 5 % rel., lze očekávat stejnou účinnost. U vzorků se silnější absorbancí, jako jsou denaturované alkoholy, je možné účinnost zabezpečit pomocí korekčního grafu. Není-li k dispozici vhodný počítačový program, je nutné použít vnitřní standard, tato metoda pak poskytuje jednoznačný výsledek.

8.   Měření vzorků pomocí vnitřního standardu hexadekan 14C

8.1.   Postup

Každý kontrolní vzorek, vzorek pro měření pozadí (současný a fosilní ethanol) a neznámý materiál jsou měřeny dvojmo. Jeden vzorek duplikátu se připravuje v nevybrané trubici a jako vnitřní standard se k němu přidává přesně dávkované množství (30 ml) hexadekanu 14C (přidaná aktivita činí kolem 26 269 dpm/gC, tedy přibližně 43 782 cBq/gC). Příprava vzorku a doba měření jsou popsány v bodě 7.2, avšak doby měření vzorků obsahujících vnitřní standard je možné zkrátit asi o pět minut přednastavením asi 105 pulzů. V jedné měřicí sérii se používá jeden duplikát každého ze vzorků pro měření pozadí a každého z kontrolních vzorků; tyto se umisťují na začátek měřicí série.

8.2.   Zacházení s vnitřním standardem a počítacími trubicemi

Aby se zabránilo znečištění vnitřním standardem při měření, je nutné standard skladovat a manipulovat s ním mimo prostor, kde se připravují a měří vzorky pro rozbor. Po měření je možné opětovně použít trubice kontrolované z hlediska pozadí. Šroubovací uzávěry a trubice obsahující vnitřní standard se odstraní.

9.   Vyjádření výsledků

9.1.   Jednotkou aktivity radioaktivní látky je becquerel; 1 Bq = 1 rozpad za sekundu.

Míra specifické radioaktivity se vyjadřuje v becquerelech na jeden gram uhlíku = Bq/gC.

Pro získání praktičtějších výsledků se tyto výsledky vyjádří v centibequerelech = cBq/gC.

V současné době je možné uplatnit popisy a vzorce používané v literatuře, které vycházejí z dpm. Za účelem získání odpovídajících hodnot v cBq stačí hodnoty uvedené v dpm vynásobit zlomkem 100/60.

9.2.   Vyjádření výsledků pomocí vnějšího standardu

Formula

9.3.   Vyjádření výsledků pomocí vnitřního standardu

Formula

9.4.   Zkratky

cpmpr

=

střední počet pulzů vzorku napočítaný během celkové doby měření

cpmNE

=

střední počet pulzů pozadí vypočtený stejným způsobem

cpmIS

=

počet pulzů s vnitřním standardem

dpmIS

=

množství přidaného vnitřního standardu (kalibrační radioaktivita v dpm)

V

=

objem použitých vzorků v ml

F

=

obsah čistého alkoholu v gramech na mililitr dané koncentrace

Z

=

účinnost odpovídající hodnotě ESCR

1,918

=

množství alkoholu v gramech na gram uhlíku

10.   Spolehlivost metody

10.1.   Opakovatelnost (r)

r = 0,632 cBq/gC; S(r) = ± 0,223 cBq/g C

10.2.   Reprodukovatelnost (R)

R = 0,821 cBq/gC; S(R) = ± 0,290 cBq/g C.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU