(EU) 2023/371Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/371 ze dne 13. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Pannon“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 51, 20.2.2023, s. 31-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2023 Nabývá účinnosti: 12. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/371

ze dne 13. února 2023,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Pannon“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Pannon“, kterou podalo Maďarsko v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace by proto měla být v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Pannon“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 401, 18.10.2022, s. 10.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU