(EU) 2023/369Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/369 ze dne 29. listopadu 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 51, 20.2.2023, s. 23-24 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2023 Nabývá účinnosti: 12. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/23


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/369

ze dne 29. listopadu 2022,

kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 39 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polské znění přílohy IV nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (2) obsahuje chybu v bodě ADR.OPS.B.080 písm. b), která zužuje rozsah výjimky stanovené v tomto ustanovení.

(2)

Polské znění přílohy IV nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU