(EU) 2023/366Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/366 ze dne 16. února 2023 o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, o jeho povolení pro okrasné ptactvo, o změně prováděcího nařízení (EU) č. 306/2013, prováděcího nařízení (EU) č. 787/2013, prováděcího nařízení (EU) 2015/1020, prováděcího nařízení (EU) 2017/2276 a o zrušení nařízení (EU) č. 107/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 885/2011 (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 50, 17.2.2023, s. 59-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. března 2023 Nabývá účinnosti: 9. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/59


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/366

ze dne 16. února 2023

o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, o jeho povolení pro okrasné ptactvo, o změně prováděcího nařízení (EU) č. 306/2013, prováděcího nařízení (EU) č. 787/2013, prováděcího nařízení (EU) 2015/1020, prováděcího nařízení (EU) 2017/2276 a o zrušení nařízení (EU) č. 107/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 885/2011 (držitel povolení Kemin Europa N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje, mění a obnovuje.

(2)

Přípravek Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, dříve taxonomicky identifikovaný jako Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, byl povolen na deset let jako doplňková látka pro výkrm kuřat nařízením Komise (EU) č. 107/2010 (2), pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy prováděcím nařízením Komise (EU) č. 885/2011 (3), pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) prováděcím nařízením Komise (EU) č. 306/2013 (4), pro výkrm krůt a odchov krůt prováděcím nařízením Komise (EU) č. 787/2013 (5), pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1020 (6) a pro prasnice prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2276 (7).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, včetně změny minimální koncentrace účinné látky v přípravku. V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána další žádost o nové užití uvedeného přípravku pro okrasné ptactvo, ptáky pro sportovní lov a pernatou zvěř. Uvedené žádosti požadovaly zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“ a byly k nim přiloženy údaje a dokumenty požadované podle čl. 14 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o změnu podmínek povolení přípravku Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 306/2013, prováděcím nařízení (EU) č. 787/2013, prováděcím nařízení (EU) 2015/1020 a prováděcím nařízení (EU) 2017/2276, pokud jde o změnu názvu doplňkové látky z Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 na Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, pokud jde o taxonomii kmene. Uvedená žádost byla podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 doplněna příslušnými údaji na podporu žádosti o změnu.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 30. září 2020 (8) k závěru, že žadatel poskytl důkazy o tom, že přípravek Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 zůstává bezpečný pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže (kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce) (9), spotřebitele a životní prostředí, zejména s přihlédnutím ke změně minimální koncentrace účinné látky v přípravku. Dospěl rovněž k závěru, že přípravek není dráždivý pro kůži a oči a není senzibilizátorem kůže. Úřad dále dospěl k závěru, že přípravek může být účinný jako zootechnická doplňková látka pro okrasné ptactvo, ptáky pro sportovní lov a pernatou zvěř. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné.

(6)

Ve svém stanovisku ze dne 23. března 2022 (10) dospěl úřad k závěru, že doplňková látka by měla být taxonomicky označena jako Bacillus velezensis ATCC PTA-6737. Došel také k závěru, že se nejedná o doplňkovou látku dráždivou pro kůži nebo oči ani o senzibilizátor kůže, ale měla by být považována za senzibilizátor dýchacích cest.

(7)

V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. a), b) a c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (11) dospěla referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 k závěru, že závěry a doporučení z předchozího posouzení jsou použitelné i pro stávající žádosti.

(8)

Posouzení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Pokud jde o výkrm kachen, křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby, výkrm hus a pštrosy, pernatou zvěř a ptáky pro sportovní lov, měly by být považovány za menšinové druhy drůbeže, a proto by měly být zahrnuty do oblasti působnosti obnovení povolení. Povolení uvedené doplňkové látky by proto mělo být obnoveno pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce a použití uvedené doplňkové látky by mělo být povoleno pro okrasné ptactvo.

(9)

Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky. Tato ochranná opatření by měla být v souladu s právními předpisy Unie o požadavcích na bezpečnost pracovníků.

(10)

Název doplňkové látky by měl být taxonomicky označen jako Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 a prováděcí nařízení (EU) č. 306/2013, prováděcí nařízení (EU) č. 787/2013, prováděcí nařízení (EU) 2015/1020 a prováděcí nařízení (EU) 2017/2276 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

V důsledku obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by mělo být zrušeno nařízení (EU) č. 107/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 885/2011.

(12)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení příslušného povolení a ze změny názvu doplňkové látky.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravku uvedeného v příloze, náležejícího do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Povolení

Povolení přípravku uvedeného v příloze, náležejícího do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se obnovuje pro okrasné ptáky podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 306/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 306/2013 se mění takto:

1)

V názvu se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

2)

Ve třetím sloupci přílohy, „Doplňková látka“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

3)

Ve čtvrtém sloupci přílohy, „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

Článek 4

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 787/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 787/2013 se mění takto:

1)

V názvu se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

2)

Ve třetím sloupci přílohy, „Doplňková látka“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

3)

Ve čtvrtém sloupci přílohy, „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

Článek 5

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/1020

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1020 se mění takto:

1)

V názvu se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

2)

Ve třetím sloupci přílohy, „Doplňková látka“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

3)

Ve čtvrtém sloupci přílohy, „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

Článek 6

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/2276

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2276 se mění takto:

1)   V názvu se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

2)   Ve třetím sloupci přílohy, „Doplňková látka“, se slova „Bacillus subtilis ATCC PTA-6737“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

3)   Ve čtvrtém sloupci přílohy, „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“, se slova „Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)“ nahrazují slovy „Bacillus velezensis ATCC PTA-6737“.

Článek 7

Zrušení

Nařízení (EU) č. 107/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 885/2011 se zrušují.

Článek 8

Přechodná opatření

1.   Přípravek uvedený v příloze, jakož i v prováděcím nařízení (EU) č. 306/2013, v prováděcím nařízení (EU) č. 787/2013, v prováděcím nařízení (EU) 2015/1020 a v prováděcím nařízení (EU) 2017/2276 a premixy, které jej obsahují, vyrobené a označené přede dnem 9. září 2023 v souladu s pravidly platnými přede dnem 9. března 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující přípravek uvedený v příloze, vyrobené a označené přede dnem 9. března 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 9. března 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 107/2010 ze dne 8. února 2010 o povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 3).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2013 ze dne 2. dubna 2013 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 5).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2013 ze dne 16. srpna 2013 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 220, 17.8.2013, s. 15).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1020 ze dne 29. června 2015 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 163, 30.6.2015, s. 22).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2276 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Úř. věst. L 326, 9.12.2017, s. 50).

(8)  EFSA Journal 2020;18(11):6280.

(9)  Výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce.

(10)  EFSA Journal 2022;20(4):7244.

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

KTJ/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1823i

Kemin Europa N.V.

Bacillus velezensis ATCC PTA-6737

Složení doplňkové látky

Přípravek Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 s obsahem nejméně 8 × 1010 KTJ/g

Výkrm kuřat

Odchov kuřic

Menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce

Okrasní ptáci

1 x 107

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doplňková látka je slučitelná s následujícími kokcidiostatiky za předpokladu, že jsou povolena pro příslušný druh: diklazuril, dekochinát, salinomycinát sodný, narasin/nikarbazin, lasalocid sodný A, maduramycin amonný, monensinát sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

9. března 2033

Charakteristika účinné látky:

Životaschopné spory Bacillus velezensis ATCC PTA-6737

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: metoda kultivace na trypton-sójovém agaru (EN 15784)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU