(EU) 2023/364Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/364 ze dne 16. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 50, 17.2.2023, s. 28-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. března 2023 Nabývá účinnosti: 9. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/364

ze dne 16. února 2023

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. června 2016 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH Evropské agentuře pro chemické látky v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „IPA Family 1“, která je typem 2 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-HN024859-20.

(2)

Kategorie „IPA Family 1“ obsahuje účinnou látku propan-2-ol, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravku 2 a 4.

(3)

Dne 25. srpna 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 23. března 2022 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“ nebo „SPC“) pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „IPA Family 1“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 12. dubna 2022 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné pro kategorii „IPA Family 1“ udělit povolení Unie.

(8)

Agentura ve svém stanovisku doporučuje, aby držitel povolení jako podmínku pro udělení povolení provedl zkoušku dlouhodobé stability při ambientním skladování přípravku „Klercide 70/30 IPA Aerosol“ na úrovni meta SPC 1.3 v obchodním obalu, v němž má být přípravek dodáván na trh. Tato zkouška by se měla zabývat příslušnými fyzikálními, chemickými a technickými vlastnostmi daného přípravku jak před skladováním, tak po něm, aby se potvrdila doba použitelnosti 24 měsíců. Držitel povolení by měl do zkušebního protokolu zahrnout informace o stabilitě obalu, vlastnostech postřiku a vnitřním tlaku před skladováním a po něm. Komise s uvedeným doporučením souhlasí a domnívá se, že předložení výsledků uvedené zkoušky by mělo být podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 podmínkou spojenou s dodáváním kategorie biocidních přípravků „IPA Family 1“ na trh a jejím používáním. Komise se rovněž domnívá, že skutečnost, že údaje mají být poskytnuty po udělení povolení, nemá vliv na závěr o splnění podmínky podle čl. 19 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení na základě stávajících údajů.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0028425-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „IPA Family 1“ s výhradou shody s podmínkami stanovenými v příloze I a v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku stanoveným v příloze II.

Povolení Unie je platné od 9. března 2023 do 28. února 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 1. března 2022 k povolení Unie pro „IPA Family 1“ (ECHA/BPC/316/2022) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


PŘÍLOHA I

Podmínky (EU-0028425-0000)

Držitel povolení provede zkoušku dlouhodobé stability při ambientním skladování přípravku „Klercide 70/30 IPA Aerosol“ na úrovni meta SPC 1.3 v obchodním obalu, v němž bude přípravek dodáván na trh. Zkouška dlouhodobé stability při ambientním skladování se musí zabývat příslušnými fyzikálními, chemickými a technickými vlastnostmi daného přípravku před skladováním i po něm v souladu s oddílem 2.6.4 Pokynů pro nařízení o biocidních přípravcích svazku I: Identita účinné látky/fyzikálně-chemické vlastnosti/analytická metodika – Požadavky na informace, hodnocení a posouzení (ECHA, březen 2022) (1), aby se potvrdila doba použitelnosti 24 měsíců. Držitel povolení zahrne do zprávy o studii informace o stabilitě obalu, vlastnostech postřiku a vnitřním tlaku před skladováním a po něm.

Do 9. ledna 2024 předloží držitel povolení agentuře výsledky studie.


(1)  https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b


PŘÍLOHA II

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

IPA Family 1

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028425-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028425-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

IPA Family 1

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

Číslo povolení

EU-0028425-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0028425-0000

Datum udělení povolení

9. března 2023

Datum skončení platnosti povolení

28. února 2033

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Ecolab Europe GmbH

Adresa výrobce

Richtistrasse, 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Richtistrasse, 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko


Jméno výrobce

Ecolab Limited

Adresa výrobce

Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Spojené království

Umístění výrobních závodů

Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Spojené království


Jméno výrobce

Laboratoires Prodene Klint

Adresa výrobce

Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitry Mory Francie

Umístění výrobních závodů

Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitry Mory Francie


Jméno výrobce

Ecolab Leeds

Adresa výrobce

Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Spojené království

Umístění výrobních závodů

Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Spojené království


Jméno výrobce

Esoform S.p.A.

Adresa výrobce

Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itálie

Umístění výrobních závodů

Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itálie


Jméno výrobce

Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG

Adresa výrobce

Justus-von-Liebig-S. 11, D-64584 Biebesheim Německo

Umístění výrobních závodů

Justus-von-Liebig-S. 11, D-64584 Biebesheim Německo


Jméno výrobce

Ecolab NETHERLANDS BV

Adresa výrobce

Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Nizozemsko


Jméno výrobce

Ecolab Weavergate

Adresa výrobce

Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Cheshire Spojené království

Umístění výrobních závodů

Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Cheshire Spojené království


Jméno výrobce

Ecolab Mullingar, Ireland

Adresa výrobce

Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irsko

Umístění výrobních závodů

Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingar, Co. Westmeath, Irsko


Jméno výrobce

Ecolab d.o.o.

Adresa výrobce

Vajngerlova 4, 2000 Maribor Slovinsko

Umístění výrobních závodů

Vajngerlova 4, 2000 Maribor Slovinsko


Jméno výrobce

Ecolab Rozzano, Italy

Adresa výrobce

Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Itálie

Umístění výrobních závodů

Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Itálie


Jméno výrobce

Ecolab B.V.B.A

Adresa výrobce

Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Belgie

Umístění výrobních závodů

Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Belgie


Jméno výrobce

Nalco Española Manufacturing, SLU

Adresa výrobce

C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Španělsko

Umístění výrobních závodů

C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Španělsko


Jméno výrobce

Ecolab production France SAS

Adresa výrobce

BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Châlons-en-Champagne Francie

Umístění výrobních závodů

BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Châlons-en-Champagne Francie


Jméno výrobce

Ecolab Mandra, Greece

Adresa výrobce

25 km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Řecko

Umístění výrobních závodů

25 km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Řecko


Jméno výrobce

NALCO FINLAND MANUFACTURING OY

Adresa výrobce

Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finsko

Umístění výrobních závodů

Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finsko


Jméno výrobce

Manufacturing Plant Cisterna Nalco

Adresa výrobce

Via Ninfina II, 4012 Cisterna di Latina, Itálie

Umístění výrobních závodů

Via Ninfina II, 4012 Cisterna di Latina Itálie


Jméno výrobce

Manufacturing Plant Fawley Nalco

Adresa výrobce

One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Spojené království

Umístění výrobních závodů

One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Spojené království


Jméno výrobce

Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco

Adresa výrobce

Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Spojené království

Umístění výrobních závodů

Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Spojené království


Jméno výrobce

Microtek Medical B.V.

Adresa výrobce

Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Nizozemsko


Jméno výrobce

Microtek Medical Malta Ltd.

Adresa výrobce

Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta

Umístění výrobních závodů

Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta


Jméno výrobce

Innovate GmbH

Adresa výrobce

Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburg Německo

Umístění výrobních závodů

Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburg Německo


Jméno výrobce

CHRISTEYNS FRANCE S.A.

Adresa výrobce

31 rue de la Maladrie, 44120 Vertou Francie

Umístění výrobních závodů

54 avenue de la Plaine - ZI, 13106 Rousset Francie


Jméno výrobce

Techtex

Adresa výrobce

Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Spojené království

Umístění výrobních závodů

Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Spojené království

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Ineos Solvents Germany GmbH

Adresa výrobce

Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo

Umístění výrobních závodů

Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Německo

Romestrasse, 733, D-47443, D-47443 Moers Německo


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Shell Chemicals Europe B.V.

Adresa výrobce

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis, Nizozemsko


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

ExxonMobil Chemical Europe

Adresa výrobce

Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Belgie

Umístění výrobních závodů

Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley, SO45 1TX Southampton Spojené království

Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway, 70805-3359 LA Spojené státy

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,3

65,66

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

AE - Dávkovač aerosolu

XX -Utěrky připravené k použití napuštěné kapalinou na bázi vody

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Meta-SPC 1.1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,61

65,66

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Použití 1.1 – Dezinfekce povrchů v čistých prostorách postřikem nebo mopováním

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů čistých prostor v průmyslu v oblasti přírodních věd.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřik rozprašovačem nebo mopování

Podrobný popis:

Přímé nanášení na povrchy pomocí postřiku rozprašovačem následovaného rozetření suchou utěrkou nebo pomocí mopování.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: cca 18 ml/m2

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Dle potřeby

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

0,5 litru – 10 litrů PVP nebo HDPE láhev/nádoba (s rozprašovačem nebo bez něj)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí očistěte a osušte povrchy.

Aplikace postřikem rozprašovačem přímo na povrch: Před použitím otevřete trysku. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Následným rozetřením suchou utěrkou se ujistěte, že povrchy jsou kompletně navlhčeny (max. 18 ml/m2, což odpovídá 20 stisknutím/m2), následovaným otřením suchou utěrkou pro rozetření. Nechte působit 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům a 15 minut proti houbám. Trysku po použití vždy zavřete. Nepřelívejte přípravek do rozprašovače, aplikujte jej z balení dodaného s rozprašovačem.

Aplikace na povrchy mopováním: Navlhčete čistý mop kapalinou pomocí mopovacího kbelíku a aplikujte na povrch, který má být dezinfikován. Ujistěte se, že povrch je kompletně navlhčen (max. 18 ml/m2). Nechte působit 5 minut na bakterie, kvasinky a obalené viry a 15 minut na houby. Není nutné další stírání.

Nekombinujte tento přípravek s jinými přípravky. Nelijte nepoužitý přípravek zpět do původní nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zamezte styku s očima.

Během mopování je třeba používat rukavice, ochranu očí a prostředky pro ochranu dýchacích orgánů ochranného faktoru 10. Nechráněné osoby by neměly být během dezinfekce mopováním přítomny v místnosti.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Potenciální účinky na zdraví

Oči – Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Požití - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Inhalační - Při nadýchání může ovlivnit centrální nervový systém.

Chronická expozice - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Pokyny pro první pomoc

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte pokožku vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.4).

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.5).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní pokyny pro použití meta-SPC 1

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz specifická opatření ke zmírnění rizika pro meta-SPC 1

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz konkrétní informace pro meta-SPC 1

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek

Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte jako nepoužitý přípravek. Prázdné nádoby by měly být přepravenyna schválené místo pro nakládání s odpady za účelem recyklace nebo likvidace. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Zbytky přípravku

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě mezi 0 °C až 25 °C

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list a technický list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání.

Při hodnocení rizik byla použita přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 17,9 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro profesionální pracovníky a přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 10,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den (hodnotící zpráva Propan-2-ol v Typu přípravku 02 - Německo - leden 2015).

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Klercide 70/30 IPA

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028425-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,27

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

Meta-SPC 1.2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,61

65,66

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

XX -Utěrky připravené k použití napuštěné kapalinou na bázi vody

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 1 – Použití 2.1 – Dezinfekce povrchů v čistých prostorách otíráním

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce otíráním tvrdých neporézních povrchů čístých prostor v průmyslu v oblasti přírodních věd.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přímá aplikace na povrchy otřením předem navlhčenými utěrkami.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: cca 10 ml/m2

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Dóza (200 utěrek/balení, 230 × 200, syntetická směs celulózy): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,13 m2

Dóza (100 utěrek/balení, 200 × 230, syntetická směs celulózy): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,23 m2

Mop (10 utěrek/balení, 420 × 250, polyester/celulóza): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 1,1 m2

Sáček (15 utěrek/balení, 200 × 200, polyester/celulóza): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,33 m2

Sáček (10 utěrek/balení, 200 × 200, 100 % polyester): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,51 m2

Sáček (15 utěrek/balení, 300 × 300, polyester/celulóza): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,47 m2

Sáček (10 utěrek/balení, 300 × 300, 100 % polyester): 1 utěrkou lze dezinfikovat cca 0,73 m2

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Dóza (HDPE) (100-200 utěrek/balení, 200 × 230, syntetická směs celulózy)

Sáček (10-30 utěrek/balení, 200 × 200, polyester/celulóza, 100 % polyester)

Sáček (10-30 utěrek/balení, 300 × 300, polyester/celulóza, 100 % polyester)

Utěrka mop (10-30 utěrek/balení, 420 × 250, polyester/celulóza)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí očistěte a osušte povrchy.

Otírání: Otřete povrch, který má být dezinfikován. Utěrku použijte jednou. Ujistěte se, že povrch je kompletně navlhčen (max. 10 ml/m2).

1 utěrkou lze dezinfikovat asi 0,13-1,1 m2 povrchu v závislosti na utěrce.

Nechte působit 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům a 15 minut proti houbám. Okamžitě po použití vyhoďte utěrky do příslušné uzavřené nádoby na odpad. Není nutné další stírání.

U utěrek ve velkém balení po otevření balení znovu uzavřete.

Nekombinujte s jinými přípravky.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Potenciální účinky na zdraví

Oči – Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Požití - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Inhalační - Při nadýchání může ovlivnit centrální nervový systém.

Chronická expozice - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Pokyny pro první pomoc

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte pokožku vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.4).

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.5).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní pokyny pro použití meta-SPC 2

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz specifická opatření ke zmírnění rizika pro meta-SPC 2

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz konkrétní informace pro meta-SPC 2

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek

Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte jako nepoužitý přípravek. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady za účelem recyklace nebo likvidace. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Zbytky přípravku

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě mezi 0 °C až 25 °C

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list a technický list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání.

Při hodnocení rizik byla použita přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 17.9 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro profesionální pracovníky a přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 10.7 mg/kg tělesné hmotnosti/den (hodnotící zpráva Propan-2-ol v Typu přípravku 02 - Německo - leden 2015).

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Klerwipe 70/30 IPA

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028425-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,27

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

Meta-SPC 1.3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,61

65,66

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AE - Dávkovač aerosolu

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 1 – Použití 3.1 – Dezinfekce povrchů v čistých prostorách pomocí aerosolu

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů čistých prostor v průmyslu v oblasti přírodních věd.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Rozprašování aerosolu

Podrobný popis:

Přímé nanášení na povrchy rozprašováním aerosolu následovaného rozetřením suchou utěrkou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: cca 18 ml/m2

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Dle potřeby

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Hliníková plechovka 0,2 l – 0,5 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí očistěte a osušte povrchy.

Aplikace aerosolu: Pro dosažení optimálních výsledků držte plechovku ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Následovným rozetřením suchou utěrkou se ujistěte, že povrchy jsou kompletně navlhčeny (max. 18 ml/m2, což odpovídá 7,2 sekundám/m2 postřiku) následovaným otřením suchou utěrkou pro rozetření. Nechte působit 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům a 15 minut proti houbám.

Nekombinujte přípravek s jinými přípravky.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zamezte styku s očima.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Potenciální účinky na zdraví

Oči – Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Požití - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Inhalační - Při nadýchání může ovlivnit centrální nervový systém. Úmyslné zneužití záměrným vdechováním může být škodlivé nebo smrtelné.

Chronická expozice - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Pokyny pro první pomoc

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte pokožku vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.4).

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.5).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní pokyny pro použití meta-SPC 3

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz specifická opatření ke zmírnění rizika pro meta-SPC 3

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz konkrétní informace pro meta-SPC 3

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek

Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte jako nepoužitý přípravek. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady za účelem recyklace nebo likvidace. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Zbytky přípravku

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě mezi 0 °C až 25 °C

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list a technický list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání.

Při hodnocení rizik byla použita přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 17,9 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro profesionální pracovníky a přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 10,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den (hodnotící zpráva Propan-2-ol v Typu přípravku 02 - Německo - leden 2015).

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Klercide 70/30 IPA Aerosol

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028425-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,269

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

Meta-SPC 1.4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,3

30,3

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

XX -Utěrky připravené k použití napuštěné kapalinou na bázi vody

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 1 – Použití 4.1 – Dezinfekce nepotravinářských povrchů a těch, které přijdou do styku s potravinami, pomocí předem navlhčených utěrek

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů přicházejících i nepřicházejících do kontaktu s potravinami v následujících prostorách: komerční kuchyně, stravování, zpracování potravin a maloobchod potravinami, jídelny, koupelny a toalety v hotelech, restauracích, obchodech, školách, kancelářích.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přímé nanášení na tvrdé neporézní povrchy otřením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: cca 10 ml/m2 při pokojové teplotě

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Nanášení dvěma utěrkami na sobě.

Dvěma utěrkami na sobě lze dezinfikovat přibližně 0,074–0,222 m2 v závislosti na velikosti použitých utěrek.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner (PP) (100 utěrek 130 x 210)

Kontejner (HDPE) (150 utěrek 180 x 300)

Kbelík (PP) (1 500 utěrek 150 x 210)

Sáček (PET/PE) (200 utěrek 130 x 210)

Materiál utěrek (všechna balení): směs buničiny, polyesteru, pojiva

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Otírání: Před dezinfekcí očistěte a osušte povrchy.

Otřete povrch, který má být dezinfikován, dvěma utěrkami na sobě. Utěrky používejte jednou. Pro dosažení optimálních výsledků zajistěte kompletní navlhčení povrchu (max. 10 ml/m2), dvěma utěrkami na sobě lze dezinfikovat přibližně 0,074–0,222 m2 v závislosti na velikosti použitých utěrek. Nechte působit 15 minut proti bakteriím a kvasinkám. Okamžitě po použití vyhoďte utěrky do příslušné uzavřené nádoby na odpad. Není nutné další stírání.

U utěrek ve velkém balení po otevření balení znovu uzavřete.

Nekombinujte přípravek s jinými přípravky.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Potenciální účinky na zdraví

Oči – Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Požití - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Inhalační - Při nadýchání může ovlivnit centrální nervový systém.

Chronická expozice - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Pokyny pro první pomoc

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte pokožku vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.4).

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.5).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní pokyny pro použití meta-SPC 4

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz specifická opatření ke zmírnění rizika pro meta-SPC 4

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz konkrétní informace pro meta-SPC 4

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek

Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte jako nepoužitý přípravek. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady za účelem recyklace nebo likvidace. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Zbytky přípravku

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě mezi 0 °C až 25 °C

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list a technický list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání.

Při hodnocení rizik byla použita přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 17,9 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro profesionální pracovníky a přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 10,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den (hodnotící zpráva Propan-2-ol v Typu přípravku 02 - Německo - leden 2015).

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Eco-Bac Wipes

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028425-0004 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,3

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

Meta-SPC 1.5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,3

30,3

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 1 – Použití 5.1 – Dezinfekce nepotravinářských povrchů a těch, které přijdou do styku s potravinami, postřikem z rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: žádné údaje

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce tvrdých neporézních povrchů přicházejících i nepřicházejících do kontaktu s potravinami v následujících prostorách: komerční kuchyně, stravování, zpracování potravin a maloobchod potravinami, jídelna, koupelny a toalety v hotelech, restauracích, obchodech, školách, kancelářích.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřik rozprašovačem

Podrobný popis:

Přímé nanášení na tvrdé neporézní povrchy pomocí postřiku rozprašovačem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: cca 18 ml/m2 při pokojové teplotě

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Dle potřeby

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

HDPE nádoba 0,5 l – 10 l (s rozprašovačem)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Aplikace postřikem s rozprašovačem: Před použitím otevřete trysku. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Ujistěte se, že povrch je kompletně navlhčen (max. 18 ml/m2, což odpovídá 29 stisknutím/m2). Nechte působit 30 sekund proti bakteriím a kvasinkám. Trysku po použití vždy zavřete.

Nekombinujte přípravek s jinými přípravky. Nelijte nepoužitý přípravek zpět do původní nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zamezte styku s očima.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Potenciální účinky na zdraví

Oči – Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Požití - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Inhalační - Při nadýchání může ovlivnit centrální nervový systém.

Chronická expozice - Při běžném používání není známo ani se nepředpokládá poškození zdraví.

Pokyny pro první pomoc

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte pokožku vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.4).

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití (5.5).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní pokyny pro použití meta-SPC 5

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz specifická opatření ke zmírnění rizika pro meta-SPC 5

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz konkrétní informace pro meta-SPC 5

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek

Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte jako nepoužitý přípravek. Prázdné nádoby by měly být přepravenyna schválené místo pro nakládání s odpady za účelem recyklace nebo likvidace. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Zbytky přípravku

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě mezi 0 °C až 25 °C

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list a technický list je k dispozici pro profesionální uživatele na vyžádání.

Při hodnocení rizik byla použita přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 17,9 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro profesionální pracovníky a přijatelná úroveň akutní/střednědobé/dlouhodobé expozice 10,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den (hodnotící zpráva Propan-2-ol v Typu přípravku 02 - Německo - leden 2015).

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Sirafan Speed-FR

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028425-0005 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,3


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU