(EU) 2023/341Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/341 ze dne 15. února 2023 o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 48, 16.2.2023, s. 19-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2023 Nabývá účinnosti: 8. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



16.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/341

ze dne 15. února 2023

o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Vitamin E byl povolen na 10 let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat nařízením Komise (EU) č. 26/2011 (2).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 bylo podáno pět žádostí o obnovení povolení vitaminu E ve formě all-rac-alfa-tokoferol acetátu a jedna o obnovení povolení vitaminu E ve formě RRR-alfa-tokoferol acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat s tím, aby byly uvedené doplňkové látky zařazeny do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „vitaminy, provitaminy a chemické přesně definované látky se srovnatelným účinkem“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 17. března 2021 (3) a 10. listopadu 2021 (4) k závěru, že žadatelé poskytli důkazy o tom, že vitamin E zůstává za v současnosti povolených podmínek použití bezpečný pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí a že se při používání uvedené účinné látky neočekávají žádné obavy týkající se bezpečnosti uživatelů. Vzhledem k nedostatku informací nemohl úřad dospět k závěru ohledně jeho potenciálu senzibilizovat kůži.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (5) dospěla referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 k závěru, že závěry a doporučení z předchozích posouzení jsou použitelné i pro stávající žádosti.

(6)

Posouzení vitaminu E prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno.

(7)

Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Tato ochranná opatření by měla být v souladu s právními předpisy Unie o požadavcích na bezpečnost pracovníků.

(8)

V důsledku obnovení povolení vitaminu E ve formě all-rac-alfa-tokoferol acetátu a vitaminu E ve formě RRR-alfa-tokoferol acetátu jako doplňkových látek a skončení platnosti povolení vitaminu E ve formě RRR-alfa-tokoferolu by nařízení (EU) č. 26/2011 mělo být zrušeno.

(9)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení vitaminu E, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení látky a přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 26/2011 se zrušuje.

Článek 3

1.   Látka a přípravky uvedené v příloze a premixy, které je obsahují, vyrobené a označené před dnem 8. září 2023 v souladu s pravidly platnými před dnem 8. března 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku a přípravky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 8. března 2024 v souladu s pravidly platnými před dnem 8. března 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku a přípravky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 8. března 2025 v souladu s pravidly platnými před dnem 8. března 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 26/2011 ze dne 14. ledna 2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 11, 15.1.2011, s. 18).

(3)  EFSA Journal 2021;19(4):6529, 6530, 6531, 6532 a 6533.

(4)  EFSA Journal 2021;19(12):6974.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

3a700

„Vitamin E“ nebo „all-rac-alfa-tokoferol acetát“

Složení doplňkové látky

all-rac-alfa-tokoferol acetát

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

all-rac-alfa-tokoferol acetát

C31H52O3

Číslo CAS: 7695-91-2

Čistota: > 93 %

Vyroben chemickou syntézou.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doplňková látka smí být také používána ve vodě k napájení.

3.

Pokud je obsah vitaminu E uveden na obalu, použijí se uvedené ekvivalenty jednotek měření obsahů:

1 mg all-rac-alfa-tokoferol acetátu = 1 MJ

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže.

8. března 2033

Analytická metoda  (1)

1.

Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis Ph. Eur. 07/2011:0439.

2.

Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis Ph. Eur. 01/2011:0691.

3.

Pro stanovení obsahu povoleného vitaminu E v krmných směsích: nařízení (ES) č. 152/2009 (2).

3a700i

„Vitamin E“ nebo „all-rac-alfa-tokoferol acetát“

Složení doplňkové látky

Přípravek obsahující ≥ 50 % all-rac-alfa-tokoferol acetátu

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

all-rac-alfa-tokoferol acetát

C31H52O3

Číslo CAS: 7695-91-2

Čistota: > 93 %

Vyroben chemickou syntézou.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doplňková látka smí být také používána ve vodě k napájení.

3.

Pokud je obsah vitaminu E uveden na obalu, použijí se uvedené ekvivalenty jednotek měření obsahů:

1 mg all-rac-alfa-tokoferol acetátu = 1 MJ

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže.

8. března 2033

Analytická metoda  (1)

1.

Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis Ph. Eur. 07/2011:0439.

2.

Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis Ph. Eur. 01/2011:0691.

3.

Pro stanovení obsahu povoleného vitaminu E v krmných směsích: nařízení (ES) č. 152/2009 (2).

3a700ii

„Vitamin E“ nebo „RRR-alfa-tokoferol acetát“

Složení doplňkové látky

Přípravek obsahující ≥ 25 % RRR-alfa-tokoferol acetátu

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

RRR-alfa-tokoferol acetát

C31H52O3

Číslo CAS: 58-95-7

Čistota: > 40 %

Chemicky syntetizovaný z rostlinných olejů.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doplňková látka smí být také používána ve vodě k napájení.

3.

Pokud je obsah vitaminu E uveden na obalu, použijí se uvedené ekvivalenty jednotek měření obsahů:

1 mg RRR-alfa-tokoferol acetátu = 1,36 MJ

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže.

8. března 2033

Analytická metoda  (1)

1.

Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis EP-1257.

2.

Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: Evropský lékopis Ph. Eur. 01/2011:0691.

3.

Pro stanovení obsahu povoleného vitaminu E v krmných směsích: nařízení (ES) č. 152/2009 (2).


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro ústřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU