(EU) 2023/340Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/340 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, pokud jde o opatření pro zachování zdrojů v lokalitách Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank a Östliche Deutsche Bucht a lokalitách Klaverbank, Friese Front a Centrale Oestergronden

Publikováno: Úř. věst. L 48, 16.2.2023, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. prosince 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2023 Nabývá účinnosti: 8. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



16.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/340

ze dne 8. prosince 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, pokud jde o opatření pro zachování zdrojů v lokalitách Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank a Östliche Deutsche Bucht a lokalitách Klaverbank, Friese Front a Centrale Oestergronden

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou členské státy zmocněny přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve svých vodách, která jsou nutná pro účely plnění jejich povinností podle článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS („směrnice o ochraně přírodních stanovišť“) (2), článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES („směrnice o ochraně ptáků“) (3) a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí“) (4).

(2)

Článek 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť ukládá členským státům povinnost stanovit nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť a druhů, jež se v těchto lokalitách vyskytují, uvedených v přílohách zmíněné směrnice.

(3)

Článek 4 směrnice o ochraně ptáků ukládá členským státům povinnost stanovit zvláštní ochranná opatření týkající se typů stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II zmíněné směrnice, jež se v těchto lokalitách vyskytují. Požaduje také, aby členské státy přijaly vhodná opatření pro předcházení poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů, jakož i významným rušivým zásahům vůči druhům, pro něž byly tyto oblasti vyhlášeny.

(4)

V souladu s čl. 13 odst. 4 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí by členské státy měly přijmout programy opatření, které budou zahrnovat opatření územní ochrany k dosažení nebo zachování dobrého stavu prostředí, přispívající k vytvoření koherentních a reprezentativních sítí chráněných mořských oblastí, jež přiměřeně pokryjí rozmanitost ekosystémů, které tyto oblasti tvoří, jako například zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o stanovištích, zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ptácích a chráněných mořských oblastí dohodnutých Unií nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.

(5)

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud se členský stát domnívá, že je zapotřebí přijmout opatření za účelem dodržení povinností vyplývajících z právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2003, a jiné členské státy mají přímý zájem na řízení rybolovu dotčeného těmito opatřeními, je Komisi svěřena pravomoc přijmout taková opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na základě společného doporučení předloženého členskými státy.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 (5) zavádí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v některých oblastech Severního moře.

(7)

Dne 4. února 2019, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře (NSAC), předložilo Německo spolu s Belgií, Dánskem, Francií, Nizozemskem, Švédskem a Spojeným královstvím Komisi společné doporučení týkající se opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve čtyřech lokalitách sítě Natura 2000, DE1209-301 Sylter Aussenriff, DE2104-301 Borkum-Riffgrund, DE1003-301 Doggerbank a DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht SPA, v německé výlučné ekonomické zóně v Severním moři.

(8)

Společné doporučení obsahuje opatření pro řízení rybolovu zaměřená na ochranu písečných břehů (typ stanoviště H 1110) a útesů (typ stanoviště 1170) v lokalitách Sylter Aussenriff a Borkum-Riffgrund před dopadem mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně a ochranu sviňuchy obecné v lokalitách Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund a Doggerbank a šesti druhů mořských ptáků v lokalitě Östliche Deutsche Bucht před chycením a/nebo usmrcením v tenatových sítích za účelem splnění povinností vyplývajících z článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť a článku 4 směrnice o ochraně ptáků. Společné doporučení obsahuje rovněž opatření pro řízení rybolovu zaměřená na ochranu oblastí mořského dna zahrnujících typ biotopu „druhově bohaté oblasti štěrku, hrubého písku a lasturového štěrku“ v lokalitách Sylter Aussenriff a Borkum-Riffgrund před dopadem rybolovných činností za účelem splnění povinností vyplývajících z čl. 13 odst. 4 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

(9)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) společné doporučení přezkoumal a posoudil na svém plenárním zasedání ve dnech 25.–29. března 2019 (6) a dospěl k závěru, že navržená ochranná opatření jsou prvním krokem k předcházení dalšímu zhoršování mořského prostředí a snížení negativních dopadů rybolovných činností na přírodní stanoviště typu písečné břehy a útesy, na biotop „druhově bohaté oblasti štěrku, hrubého písku a lasturového štěrku“, na sviňuchu obecnou a na populace některých mořských ptáků. Přestože výbor VTHVR konstatoval, že zmrazení intenzity rybolovu tenatovými sítěmi jejich dopady nesníží, na přírodní stanoviště a druhy v chráněných oblastech bude mít příznivý vliv již skutečnost, že intenzita tohoto rybolovu se v budoucnu nemůže zvýšit. Kromě toho výbor VTHVR upozornil na některé konkrétní body týkající se kontroly, prosazování a sledování účinnosti navržených opatření, které by mohly být dále zlepšeny.

(10)

Komise požádala o další vysvětlení a vyzvala regionální skupinu členských států při Severním moři („Scheveningenská skupina“), aby zvážila další zlepšení navržených ochranných opatření. Požadavky Komise a následné změny byly projednány s členskými státy s přímým zájmem na řízení a dne 17. června 2021 bylo Komisi předloženo revidované společné doporučení.

(11)

Dne 2. března 2022 Komise předložila akt v přenesené pravomoci odborné skupině pro rybolov a akvakulturu, jíž se jako pozorovatel účastní Evropský parlament.

(12)

Společné doporučení předložené Německem jako členským státem, který daný proces zahájil, a dalšími členskými státy s přímým zájmem na řízení navrhuje tato opatření pro řízení rybolovu ve čtyřech lokalitách sítě Natura 2000 (Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank a Östliche Deutsche Bucht) v německé výlučné ekonomické zóně v Severním moři:

zákaz rybolovných činností mobilními kontaktními zařízeními pro lov při dně (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, DRB, DRH a HMD) v některých oblastech řízení ve třech lokalitách sítě Natura 2000 (Sylter Aussenriff, Östliche Deutsche Bucht a Borkum-Riffgrund), s výjimkou TBB_CRU_16-31 v některých zónách východní oblasti lokality Sylter Aussenriff, za účelem ochrany písečných břehů (typ stanoviště 1110), útesů (typ stanoviště 1170) a/nebo oblastí mořského dna zahrnujících typ biotopu „druhově bohaté oblasti štěrku, hrubého písku a lasturového štěrku“,

zákaz všech druhů rybolovných činností v 55 % oblasti Amrum Bank (typ stanoviště 1110) v lokalitě sítě Natura 2000 Sylter Aussenriff za účelem ochrany oblastí mořského dna zahrnujících typ biotopu „druhově bohaté oblasti štěrku, hrubého písku a lasturového štěrku“,

zákaz rybolovných činností tenatovými sítěmi (GN, GNS, GND, GNC, GTR a GTN) v některých oblastech dvou lokalit sítě Natura 2000 (východní část lokality Sylter Aussenriff a Östliche Deutsche Bucht) za účelem ochrany sviňuch obecných a šesti klíčových druhů mořských ptáků,

sezonní zákaz rybolovných činností tenatovými sítěmi (GN, GNS, GND, GNC, GTR a GTN) v západní části lokality sítě Natura 2000 Sylter Aussenriff ode dne 1. března do dne 31. října za účelem ochrany sviňuch obecných před ulovením v rámci vedlejšího úlovku v období jejich většího shlukování během páření a rození mláďat,

omezení rybolovných činností tenatovými sítěmi (GN, GNS, GND, GNC, GTR a GTN) ve dvou lokalitách sítě Natura 2000 (Borkum-Riffgrund a Doggerbank) na průměrnou úroveň za posledních šest let před vstupem tohoto nařízení v přenesené pravomoci v platnost za účelem ochrany sviňuch obecných.

(13)

Dne 17. června 2019, po konzultaci s poradním sborem NSAC, předložilo Nizozemsko společně s Belgií, Dánskem, Francií, Německem, Švédskem a Spojeným královstvím Komisi tři další společná doporučení týkající se opatření pro řízení rybolovu ve dvou lokalitách sítě Natura 2000, NL2008002 Klaverbank SAC a NL2016166 Friese Front SPA, a v chráněných mořských oblastech Friese Front a Centrale Oestergronden v Severním moři. Společná doporučení obsahují opatření pro řízení rybolovu zaměřená na ochranu útesů (typ stanoviště 1170) před dopadem mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v lokalitě Klaverbank, ochranu alkouna úzkozobého před chycením a/nebo usmrcením v tenatových sítích v lokalitě Friese Front a ochranu podstatných částí mořského dna před dopadem mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně. Uvedená opatření přispějí k plnění povinností vyplývajících z článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, článku 4 směrnice o ochraně ptáků a čl. 13 odst. 4 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

(14)

Výbor VTHVR tato společná doporučení přezkoumal a posoudil v srpnu 2019 (7) a dospěl k závěru, že navržená ochranná opatření představují pozitivní krok vpřed, pokud jde o předcházení dalšímu zhoršování mořského prostředí a snižování negativních dopadů rybolovných činností na útesy, alkouna úzkozobého a rozsáhlé oblasti mořského dna. Přestože výbor VTHVR konstatoval, že by se mělo zvážit zavedení úplného zákazu rybolovu tenatovými sítěmi v období hájení, na přírodní stanoviště a druhy v chráněné oblasti bude mít příznivý vliv již skutečnost, že intenzita rybolovných činností se v budoucnu nemůže zvýšit. Kromě toho výbor VTHVR vyjádřil určité obavy, pokud jde o účinnost kontroly, prosazování a sledování navržených opatření, které by dle jeho názoru mohly být dále zlepšeny.

(15)

Komise požádala o další vysvětlení a vyzvala Scheveningenskou skupinu, aby zvážila další zlepšení navržených ochranných opatření. Požadavky Komise a následné změny byly projednány s členskými státy s přímým zájmem na řízení a dne 1. července 2021 byla Komisi předložena revidovaná společná doporučení.

(16)

Tři společná doporučení předložená Nizozemskem jako členským státem, který daný proces zahájil, a dalšími členskými státy s přímým zájmem na řízení navrhují tato opatření pro řízení rybolovu ve dvou lokalitách sítě Natura 2000 (Klaverbank a Friese Front) a v chráněných mořských oblastech Friese Front a Centrale Oestergronden v Severním moři:

zákaz rybolovných činností mobilními kontaktními zařízeními pro lov při dně (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, DRB a HMD) v některých oblastech řízení v lokalitě sítě Natura 2000 Klaverbank za účelem ochrany útesů (typ stanoviště 1170),

omezení rybolovných činností tenatovými sítěmi (GN, GNS, GND, GNC, GTR a GTN) v lokalitě sítě Natura 2000 Friese Front v období sezonního hájení na základě průměrného počtu dnů na moři v referenčním období 2012–2016 za účelem ochrany alkouna úzkozobého,

zákaz rybolovných činností mobilními kontaktními zařízeními pro lov při dně (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, DRB a HMD) v chráněných mořských oblastech Friese Front a Centrale Oestergronden za účelem ochrany podstatných částí ekosystému mořského dna.

(17)

Ve všech společných doporučeních předložených Německem a Nizozemskem jako členskými státy, které daný proces zahájily, a dalšími členskými státy s přímým zájmem na řízení se kontrola a prosazování týkající se rybolovných činností v navržených oblastech řízení provádějí především prostřednictvím systému sledování plavidel instalovaného na palubě rybářských plavidel o celkové délce 12 m nebo větší v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(18)

Nad rámec ustanovení nařízení (ES) č. 1224/2009 se navrhuje další opatření pro kontrolu a prosazování s ohledem na potřebu účinného sledování rybářských plavidel v poměrně malých oblastech, na něž se některá navržená opatření pro řízení rybolovu vztahují. Četnost podávání zpráv prostřednictvím systému sledování plavidel by se s ohledem na neexistenci obecně doporučených četností pro chráněné mořské oblasti měla v těchto oblastech zvýšit na podání zprávy každých deset minut.

(19)

Jak nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, tak společná doporučení předložená Německem a Nizozemskem jako členskými státy, které daný proces zahájily, se vztahují pouze na ta kontaktní zařízení pro lov při dně, která jsou mobilní. Z tohoto důvodu a v zájmu jasnosti by uvedené nařízení mělo být změněno tak, aby definovalo mobilní kontaktní zařízení pro lov při dně.

(20)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby zahrnovalo ochranná opatření navržená ve společném doporučení předloženém Německem dne 17. června 2021 a ve třech společných doporučeních předložených Nizozemskem dne 1. července 2021.

(21)

Opatření tohoto nařízení použitelná ve vodách Unie sledují cíle stanovené v čl. 494 odst. 1 a 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (8) a zohledňují zásady uvedené v čl. 494 odst. 3 uvedené dohody.

(22)

Tímto nařízením v přenesené pravomoci není dotčena potřeba dalších ochranných opatření nezbytných k dosažení souladu s příslušnými ustanoveními a stanoviskem Komise, pokud jde o dodržování povinností zúčastněných členských států podle příslušných právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů nezbytná pro dodržení povinností vyplývajících z článku 6 směrnice 92/43/EHS, článku 4 směrnice 2009/147/ES a čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES.

2.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla v Severním moři.“;

2)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009, článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (*1) a příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (*2) použijí tyto definice:

a)

„mobilním kontaktním zařízením pro lov při dně“ se rozumí kterékoli z těchto zařízení: vlečná síť pro lov při dně (TB), vlečná síť vlečená za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB), vlečná síť s rozpěrnými deskami pro lov při dně (OTB), zdvojená vlečná síť s rozpěrnými deskami (OTT), párová vlečná síť pro lov při dně (PTB), vlečná síť na humry (TBN), vlečná síť na garnáty (TBS), zátahová síť (nevod) (SX), dánský nevod při kotvení (SDN), skotský nevod (SSC), skotský párový nevod (SPR), nevod vydávaný ze člunu nebo plavidla (SV), pobřežní nevod (SB), lodní drapák (DRB), ruční drapák používaný na palubě plavidla (DRH) a mechanický drapák včetně sacího drapáku (HMD);

b)

„tenatovými sítěmi“ se rozumí kterékoli z těchto zařízení: svislé tenatové sítě (GN), ukotvené tenatové sítě (GNS), unášené tenatové sítě (GND), kruhové tenatové sítě (GNC), třístěnné tenatové sítě (GTR) a třístěnné tenatové sítě kombinované se svislými tenatovými sítěmi (GTN);

c)

„oblastmi 1“ se rozumí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze I tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84, nebo dělicími čarami mezi dvěma výlučnými ekonomickými zónami nebo delimitační čarou teritoriálního moře podle přílohy I;

d)

„oblastmi 2“ se rozumí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze II tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84, nebo delimitační čarou teritoriálního moře podle přílohy II;

e)

„oblastmi 3“ se rozumí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze IV tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

f)

„oblastmi 4“ se rozumí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze VI tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84, nebo dělícími čarami mezi dvěma výlučnými ekonomickými zónami nebo delimitační čarou teritoriálního moře podle přílohy VI;

g)

„oblastí Bratten“ se rozumí zeměpisná oblast ohraničená loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze III tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

h)

„zónami AIS“ se rozumí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze V tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

i)

„výstražnými zónami“ se rozumí zeměpisné oblasti uvedené jako výstražné zóny v přílohách I, II a VI tohoto nařízení, tvořené čtyřmi námořními mílemi okolo jednotlivých zón řízení a vytvořené výhradně za účelem upozornění příslušných orgánů na rybářská plavidla blížící se k některým chráněným oblastem, kde rybolovné činnosti nejsou zakázány;

j)

„dotčenými členskými státy“ se rozumí Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).“;"

3)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Zákaz rybolovu

1.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost mobilními kontaktními zařízeními pro lov při dně v těchto odpovídajících částech oblastí 1 uvedených v příloze I:

a)

v oblastech 1(1) až 1(13), s výjimkou příslušných výstražných zón 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) a 1(13.az), se zakazuje používat tato zařízení: vlečnou síť pro lov při dně (TB), vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníků po bocích lodi (TBB), vlečnou síť s rozpěrnými deskami pro lov při dně (OTB), zdvojenou vlečnou síť s rozpěrnými deskami (OTT), párovou vlečnou síť pro lov při dně (PTB), vlečnou síť na humry (TBN), vlečnou síť na garnáty (TBS), zátahovou síť (nevod) (SX), dánský nevod při kotvení (SDN), skotský nevod (SSC), skotský párový nevod (SPR), nevod vydávaný ze člunu nebo plavidla (SV), s výjimkou rybolovných činností vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi a navíjecími šňůrami o velikosti ok mezi 16 a 31 mm (TBB CRU 16-31) při tradičním rybolovu zaměřeném na garnáta obecného (Crangon spp.) v oblasti 1(10)(b);

b)

dále se v oblastech 1(10) až 1(13), s výjimkou příslušných výstražných zón 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) a 1(13.az), zakazuje používat tato zařízení: lodní drapák (DRB) a mechanický drapák včetně sacího drapáku (HMD);

c)

dále se v oblastech 1(10) a 1(11), s výjimkou příslušných výstražných zón 1(10.az) a 1(11.az), zakazuje používat tato zařízení: pobřežní nevod (SB) a ruční drapák používaný na palubě plavidla (DRH).

2.   Zakazuje se provádět:

a)

rybolovné činnosti v oblastech 2(1) až 2(24) a 2(28) oblastí 2, s výjimkou příslušné výstražné zóny 2(28.az) a

b)

rybolovné činnosti v oblastech 2(25) až 2(27) oblastí 2.

3.   Rybolov je povolen pouze v oblastech 3 těmito lovnými zařízeními a za těchto podmínek:

a)

ručním lovným zařízením, jako jsou udice (LHP),

b)

pelagickými vlečnými sítěmi (OTM a PTM),

c)

vršemi a pastmi (FPO a FIX) při lovu korýšů,

d)

svislými a třístěnnými tenatovými sítěmi (GTN), pokud se rybářská plavidla účastní vnitrostátního programu monitorování a hodnocení prováděného vnitrostátními orgány nebo jejich jménem za účelem hodnocení vedlejších úlovků sviňuchy obecné a mořských ptáků pomocí dálkového elektronického sledování (REM), včetně použití systémů s uzavřeným okruhem (CCTV) a údajů o poloze.

Pokud jde o první pododstavec tohoto odstavce písm. d), dotčené členské státy přezkoumají údaje o náhodných úlovcích sviňuchy obecné a mořských ptáků jednou ročně a posoudí je do dne 31. prosince 2024. Tyto údaje nebo jakékoli nové vhodné údaje se použijí k regulaci využívání rybolovu pomocí sítí v těchto oblastech v souladu s postupem stanoveným v článcích 11 a 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.

4.   Ustanovení odst. 2 písm. b) a odstavce 3 se použijí rovněž na rekreační rybolov.

5.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost tenatovými sítěmi (GN, GNS, GND a GNC, resp. GTR a GTN) v těchto odpovídajících částech oblastí 4 uvedených v příloze VI:

a)

v oblasti 4(1), s výjimkou příslušné výstražné zóny 4(1.az), se celoročně zakazuje jakákoli rybolovná činnost tenatovými sítěmi;

b)

v oblasti 4(2), s výjimkou příslušné výstražné zóny 4(2.az), se zakazuje jakákoli rybolovná činnost tenatovými sítěmi v období sezonního hájení ode dne 1. března do dne 31. října;

c)

v oblasti 4(3), s výjimkou příslušné výstražné zóny 4(3.az), nepřesáhne celkový roční počet dnů rybolovné činnosti tenatovými sítěmi průměrný roční počet rybolovných dnů, v nichž byla tato zařízení v uvedené oblasti využívána v posledních šesti letech před 8. březnem 2023;

d)

v oblasti 4(4) nepřesáhne celkový roční počet dnů rybolovné činnosti tenatovými sítěmi v období hájení ode dne 1. června do dne 30. listopadu průměrný roční počet rybolovných dnů, v nichž byla tato zařízení v uvedené oblasti využívána mezi dnem 1. června do dne 30. listopadu v období 2012–2016.

6.   Pokud jsou povoleny rybolovné činnosti jinými lovnými zařízeními, než jsou zařízení zakázaná podle odstavců 1, 3 a 5, zakázaná zařízení musí být přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.“;

4)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Proplouvání

1.   Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli mobilní kontaktní zařízení pro lov při dně a nejsou oprávněna k rybolovu v oblastech 1(1) až 1(13), včetně příslušných výstražných zón 1(12.az) a 1(13.az), a rybářská plavidla, která mají na palubě tenatové sítě a nejsou oprávněna k rybolovu v oblastech 4(1) až 4(4), mohou uvedenými oblastmi proplouvat za předpokladu, že tato zařízení jsou během proplouvání přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Rybářská plavidla mohou proplouvat oblastmi 2(1) až 2(28) za předpokladu, že veškerá zařízení na palubě jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.

3.   Rychlost během proplouvání nesmí být v souladu s čl. 50 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1224/2009 u žádného rybářského plavidla, které není oprávněno k rybolovu v oblastech 1(10) až 1(13), včetně příslušných výstražných zón 1(12.az) a 1(13.az), v oblasti 2(28) a oblastech 4(1) až 4(3), nižší než šest uzlů, s výjimkou případů vyšší moci nebo nepříznivých podmínek. V takových případech velitel plavidla okamžitě informuje středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky, které poté informuje příslušné orgány pobřežního členského státu.“;

5)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Systém automatické identifikace a systém sledování plavidel

1.   Následující rybářská plavidla musí být vybavena systémem automatické identifikace (AIS), který vyhovuje výkonnostním normám stanoveným v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009, a musí udržovat tento systém v provozu:

a)

všechna rybářská plavidla přítomná v chráněné mořské oblasti Bratten;

b)

všechna rybářská plavidla lovící pomocí mobilního kontaktního zařízení pro lov při dně v zónách AIS uvedených v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení;

c)

všechna rybářská plavidla přítomná v zónách AIS uvedených v bodě 2 přílohy V tohoto nařízení.

2.   Rybářská plavidla o celkové délce 12 m nebo větší zvýší četnost předávání zpráv prostřednictvím systému sledování plavidel (VMS) na jednou za deset minut, kdykoli:

a)

hodlají vplout do oblastí 1(10) až 1(13) (příloha I), oblasti 2(28) (příloha II) a oblastí 4(1) až 4(4) (příloha VI), včetně příslušných výstražných zón 1(10.az) až 1(13.az), 2(28.az) a 4(1.az) až 4(3.az), nebo těmito oblastmi proplout;

b)

v oblasti 4(4) (příloha VI) mají v období hájení (ode dne 1. června do dne 30. listopadu) na palubě jakékoli zakázané lovné zařízení;

c)

v oblastech 1(12) a 1(13) (příloha I), včetně příslušných výstražných zón 1(12.az) a 1(13.az), mají na palubě jakékoli zakázané lovné zařízení a plují rychlostí nižší než šest uzlů.

3.   Při vplutí do výstražných zón rybářská plavidla o celkové délce 12 m nebo větší zaznamenají v souladu s čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 do elektronického lodního deníku jak lovná zařízení na palubě, tak používaná lovná zařízení.“;

6)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Přezkum

Počínaje 8. březnem 2023 dotčené členské státy sledují a posuzují provádění opatření uvedených v článcích 3, 4 a 5 a podávají o něm zprávy každé tři roky v případě opatření v oblastech 4(1) a 4(4) (příloha VI) podle směrnice o ochraně ptáků a každých šest let v případě opatření v oblastech 1(10) až 1(13) (příloha I), oblasti 2(28) (příloha II) a oblastech 4(2) a 4(3) (příloha VI) podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.“;

7)

příloha I se mění v souladu s bodem 1 přílohy tohoto nařízení;

8)

příloha II se mění v souladu s bodem 2 přílohy tohoto nařízení;

9)

příloha VI se mění v souladu s bodem 3 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES. (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků. (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 10).

(6)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva z 60. plenárního zasedání (PLEN-19-01). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2019, ISBN 978-92-76-02904-5, DOI:10.2760/56785, JRC116423.

(7)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – přezkum společných doporučení pro lokality sítě Natura 2000 Dogger Bank, Cleaver Bank, Frisian Front a Central Oyster Grounds (STECF-19-04). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2019, ISBN 978-92-76-11227-3, DOI: 10.2760/422631, JRC117963.

(8)  Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, podepsaná dne 30. prosince 2020 (Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10).


PŘÍLOHA

1)   

V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 se doplňují nové body, které znějí (všechny souřadnice měřené podle souřadnicového systému WGS84):

1(10.a):   Centrální oblast lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Řízená zóna A ve střední oblasti Sylter Aussenriff

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 55,234408 ° s.š. a 7,210530 ° v. d. do 55,141825 ° s.š. 7,735990 ° v. d.;

b)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M1a-A01

55,141825 °

7,735990 °

M1a-A02

54,945932 °

7,791085 °

M1a-A03

54,945951 °

7,726601 °

M1a-A04

55,029500 °

7,519153 °

M1a-A05

55,029500 °

7,190752 °

M1a-A06

55,048333 °

7,256667 °

M1a-A07

55,234408 °

7,210530 °

Řízená zóna B ve střední oblasti Sylter Aussenriff

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M1a-B01

55,042270 °

6,700000 °

M1a-B02

54,957222 °

6,938056 °

M1a-B03

54,993919 °

7,066298 °

M1a-B04

54,979165 °

7,207458 °

M1a-B05

54,898781 °

7,443912 °

M1a-B06

54,898779 °

7,630254 °

M1a-B07

54,538889 °

7,778333 °

M1a-B08

54,538889 °

7,020278 °

M1a-B09

54,727328 °

6,700000 °

M1a-B01

55,042270 °

6,700000 °

1(10.b):   Východní oblast lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Řízená zóna C ve východní oblasti Sylter Aussenriff

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 55,141825 ° s.š. a 7,735990 ° v. d. do 55,099172 ° s.š. 8,044370 ° v. d.;

b)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 55,099172° s.š. 8,044370° v. d. do 54,906728 ° s.š. 7,944550 ° v. d.;

c)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M1b-C01

54,906728 °

7,944550 °

M1b-C02

54,906673 °

7,853855 °

M1b-C03

54,945913 °

7,853922 °

M1b-C04

54,945932 °

7,791085 °

M1b-C05

55,141825 °

7,735990 °

Řízená zóna D ve východní oblasti Sylter Aussenriff

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 54,800580 ° s.š. 7,936317 ° v. d. do 54,498738 ° s.š. 8,038533 ° v. d.;

b)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M1b-D01

54,498738 °

8,038533 °

M1b-D02

54,538889 °

7,778333 °

M1b-D03

54,898779 °

7,630254 °

M1b-D04

54,898779 °

7,710663 °

M1b-D05

54,800568 °

7,806460 °

M1b-D06

54,800580 °

7,936317 °

1(10.az):   Výstražné zóny 4 námořních mil obklopující čtyři řízené oblasti ve středních a východních oblastech lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

1(11):   Lokalita sítě Natura 2000 DE2104–301 Borkum-Riffgrund (Borkum Reef Ground)

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M5-01

54,016833 °

6,095963 °

M5-02

54,016389 °

6,351944 °

M5-03

53,914722 °

6,490000 °

M5-04

53,914722 °

6,673611 °

M5-05

53,863476 °

6,731941 °

b)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 53,863476 ° s.š. 6,731941 ° v. d. do 53,724495 ° s.š. 6,345843 ° v. d.;

c)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 53,724495 ° s.š. a 6,345843 ° v. d. do 54,016833 ° s.š. 6,095963 ° v. d.

1(11.az):   Výstražná zóna 4 námořních mílí obklopující lokalitu sítě Natura 2000 DE2104–301 Borkum-Riffgrund (Borkum Reef Ground)

1(12):   Lokalita sítě Natura 2000 NL2008002 Klaverbank (Cleaver Bank)

Zeměpisné oblasti vymezené loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Řízená zóna 1 v Klaverbank

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

1-01

54°16,428‘

2°58,813‘

1-02

54°16,237‘

3°9,634‘

1-03

54°17,609‘

3°19,076‘

1-04

54°15,828‘

3°19,060‘

1-05

54°12,399‘

3°3,013‘

1-06

54°12,330‘

2°59,445‘

Řízená zóna 2 v Klaverbank

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

2-01

54°12,717‘

3°17,402‘

2-02

54°2,162‘

3°16,451‘

2-03

53°56,917‘

3°12,180‘

2-04

53°57,077‘

3°8,453‘

2-05

54°0,109‘

3°5,336‘

2-06

54°11,148‘

3°6,759‘

Řízená zóna 3 v Klaverbank

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

3-01

54°11,259‘

2°48,729‘

3-02

54°9,725‘

2°58,211‘

3-03

54°5,298‘

2°59,430‘

3-04

53°59,037‘

2°59,598‘

3-05

53°59,085‘

2°55,967‘

3-06

54°5,252‘

2°50,152‘

Řízená zóna 4 v Klaverbank

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

4-01

53°59,302‘

2°51,534‘

4-02

53°56,072‘

2°57,737‘

4-03

53°53,177‘

3°3,056‘

4-04

53°51,095‘

3°3,775‘

4-05

53°51,186‘

2°53,928‘

4-06

53°58,168‘

2°51,813‘

1(12.az):   Výstražná zóna 4 námořních mílí obklopující 4 řízené zóny v lokalitě sítě Natura 2000 NL2008002 Klaverbank (Cleaver Bank)

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

AZ-01

54°22,717‘

3°25,970‘

AZ-02

54°17,585‘

3°25,910‘

AZ-03

54°15,804‘

3°25,889‘

AZ-04

54°13,017‘

3°25,856‘

AZ-05

54°12,673‘

3°24,228‘

AZ-06

54°12,502‘

3°24,212‘

AZ-07

54°1,948‘

3°23,232‘

AZ-08

54°1,149‘

3°23,159‘

AZ-09

54°0,428‘

3°22,568‘

AZ-10

53°55,187‘

3°18,287‘

AZ-11

53°52,730‘

3°16,288‘

AZ-12

53°52,930‘

3°11,687‘

AZ-13

53°53,001‘

3°10,022‘

AZ-14

53°51,891‘

3°10,402‘

AZ-15

53°47,009‘

3°12,069‘

AZ-16

53°47,098‘

3°3,661‘

AZ-17

53°47,189‘

2°53,829‘

AZ-18

53°47,235‘

2°48,260‘

AZ-19

53°50,481‘

2°47,273‘

AZ-20

53°57,460‘

2°45,141‘

AZ-21

53°57,525‘

2°45,121‘

AZ-22

53°57,590‘

2°45,105‘

AZ-23

53°58,725‘

2°44,822‘

AZ-24

54°9,495‘

2°42,127‘

AZ-25

54°9,411‘

2°42,289‘

AZ-26

54°10,704‘

2°41,979‘

AZ-27

54°16,716‘

2°40,532‘

AZ-28

54°15,113‘

2°50,536‘

AZ-29

54°14,845‘

2°52,203‘

AZ-30

54°16,065‘

2°52,011‘

AZ-31

54°20,550‘

2°51,304‘

AZ-32

54°20,424‘

2°59,010‘

AZ-33

54°20,250‘

3°8,899‘

AZ-34

54°21,489‘

3°17,435‘

AZ-35

54°22,717‘

3°25,970‘

AZ-36

54°17,609‘

3°19,076‘

AZ-37

54°16,237‘

3°9,634‘

AZ-38

54°16,428‘

2°58,813‘

AZ-39

54°12,330‘

2°59,445‘

AZ-40

54°12,399‘

3°3,013‘

AZ-41

54°15,828‘

3°19,060‘

AZ-42

54°17,609‘

3°19,076‘

AZ-43

54°12,717‘

3°17,402‘

AZ-44

54°11,148‘

3°6,759‘

AZ-45

54°0,109‘

3°5,336‘

AZ-46

53°57,077‘

3°8,453‘

AZ-47

53°56,917‘

3°12,180‘

AZ-48

54°2,162‘

3°16,451‘

AZ-49

54°12,717‘

3°17,402‘

AZ-50

53°56,072‘

2°57,737‘

AZ-51

53°59,302‘

2°51,534‘

AZ-52

53°58,168‘

2°51,813‘

AZ-53

53°51,186‘

2°53,928‘

AZ-54

53°51,095‘

3°3,775‘

AZ-55

53°53,177‘

3°3,056‘

AZ-56

53°56,072‘

2°57,737‘

AZ-57

53°59,085‘

2°55,967‘

AZ-58

53°59,037‘

2°59,598‘

AZ-59

54°5,298‘

2°59,430‘

AZ-60

54°9,725‘

2°58,211‘

AZ-61

54°11,259‘

2°48,729‘

AZ-62

54°5,252‘

2°50,152‘

AZ-63

53°59,085‘

2°55,967‘

1(13):   Chráněné mořské oblasti Friese Front (Frisian Front) a Centrale Oestergronden (Central Oyster Grounds)

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Řízená zóna 1 v Friese Front:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

1-01

53°48,229‘

4°59,978‘

1-02

53°48,216‘

5°18,190‘

1-03

53°37,436‘

5°18,130‘

1-04

53°37,449‘

4°59,995‘

Řízená zóna 2 v Friese Front:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

2-01

53°35,227‘

4°38,324‘

2-02

53°48,525‘

4°22,820‘

2-03

53°54,659

4°37,815‘

2-04

53°41,330‘

4°53,278‘

Řízená zóna v Centrale Oestergronden:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

3-01

54°56,921‘

4°14,985‘

3-02

54°35,372‘

4°14,985‘

3-03

54°35,335‘

3°51,791‘

3-04

54°56,884‘

3°51,589‘

1(13.az):   Výstražná zóna 4 námořních mílí obklopující tři řízené zóny v chráněných mořských oblastech Friese Front (Frisian Front) a Centrale Oestergronden (Central Oyster Grounds).

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

AZ-01

53°56,926‘

4°43,393‘

AZ-02

53°48,455‘

4°53,224‘

AZ-03

53°52,219‘

4°53,209‘

AZ-04

53°52,226‘

4°59,971‘

AZ-05

53°52,213‘

5°18,212‘

AZ-06

53°52,196‘

5°24,975‘

AZ-07

53°48,200‘

5°24,941‘

AZ-08

53°37,420‘

5°24,853‘

AZ-09

53°33,423‘

5°24,820‘

AZ-10

53°33,439‘

5°18,107‘

AZ-11

53°33,451‘

5°00,001‘

AZ-12

53°33,444‘

4°53,288‘

AZ-13

53°36,485‘

4°53,275‘

AZ-14

53°31,935‘

4°42,132‘

AZ-15

53°29,667‘

4°36,609‘

AZ-16

53°32,956‘

4°32,797‘

AZ-17

53°46,242‘

4°17,277‘

AZ-18

53°49,521‘

4°13,416‘

AZ-19

53°51,807‘

4°18,961‘

AZ-20

53°57,949‘

4°33,967‘

AZ-21

54°00,218‘

4°39,550‘

AZ-22

53°56,926‘

4°43,393‘

AZ-23

53°48,525‘

4°22,820‘

AZ-24

53°35,227‘

4°38,324‘

AZ-25

53°41,330‘

4°53,278‘

AZ-26

53°54,659‘

4°37,815‘

AZ-27

53°48,525‘

4°22,820‘

AZ-28

53°48,229‘

4°59,978‘

AZ-29

53°37,449‘

4°59,995‘

AZ-30

53°37,436‘

5°18,130‘

AZ-31

53°48,216‘

5°18,190‘

AZ-32

53°48,229‘

4°59,978‘

AZ-33

54°56,918‘

4°21,929‘

AZ-34

54°35,368‘

4°21,867‘

AZ-35

54°31,371‘

4°21,856‘

AZ-36

54°31,375‘

4°14,984‘

AZ-37

54°31,338‘

3°51,829‘

AZ-38

54°31,313‘

3°44,957‘

AZ-39

54°35,310‘

3°44,909‘

AZ-40

54°56,859‘

3°44,645‘

AZ-41

55°00,856‘

3°44,596‘

AZ-42

55°00,881‘

3°51,550‘

AZ-43

55°00,918‘

4°14,986‘

AZ-44

55°00,914‘

4°21,941‘

AZ-45

54°56,918‘

4°21,929‘

AZ-46

54°56,884‘

3°51,589‘

AZ-47

54°35,335‘

3°51,791‘

AZ-48

54°35,372‘

4°14,985‘

AZ-49

54°56,921‘

4°14,985‘

AZ-50

54°56,884‘

3°51,589‘“

2)   

V příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 se doplňují nové body, které znějí (všechny souřadnice měřené podle souřadnicového systému WGS84):

2(28):   Amrum Bank (55 % oblasti ve středních a severních částech mělčiny) v lokalitě sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 54,666667 ° s.š. 7,943486 ° v. d. do 54,583333 ° s.š. 7,976132 ° v. d.;

b)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M2-01

54,583333 °

7,976132 °

M2-02

54,583333 °

7,875000 °

M2-03

54,666667 °

7,875000 °

M2-04

54,666667 °

7,943486 °

2(28.az):   Výstražná zóna 4 námořních mil obklopující mělčinu Amrum Bank (55 % oblasti ve středních a severních částech mělčiny) v lokalitě sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)“

3)   

Do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 se doplňuje tato nová příloha (všechny souřadnice měřené podle souřadnicového systému WGS84):

„PŘÍLOHA VI

Souřadnice „oblastí 4“

Oblasti 4(1):   Lokalita sítě Natura 2000 DE1011–401 Östliche Deutsche Bucht (Eastern German Bight) a východní části lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 55,234408 ° s.š. a 7,210530 ° v. d. do 55,099172 ° s.š. 8,044370 ° v. d.;

b)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 55,099172° s.š. 8,044370° v. d. do 54,389485 ° s.š. 7,796776 ° v. d.;

c)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M3-01

54,389485 °

7,796776 °

M3-02

54,538889 °

7,778333 °

M3-03

54,538889 °

7,500000 °

M3-04

54,590341 °

7,500000 °

M3-05

54,733056 °

7,334722 °

M3-06

55,048333 °

7,256667 °

M3-07

55,234408 °

7,210530 °

4(1.az):   Výstražná zóna 4 námořních mílí obklopující lokalitu sítě Natura 2000 DE1011–401 Östliche Deutsche Bucht (Eastern German Bight) a východní části lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Oblasti 4(2):   Západní část lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M4-01

54,947500 °

6,323889 °

M4-02

55,068333 °

6,626944 °

M4-03

54,957222 °

6,938056 °

M4-04

55,048333 °

7,256667 °

M4-05

54,733056 °

7,334722 °

M4-06

54,590341 °

7,500000 °

M4-07

54,538889 °

7,500000 °

M4-08

54,538889 °

7,020278 °

M4-01

54,947500 °

6,323889 °

4(2.az):   Výstražná zóna 4 námořních mil obklopující západní část lokality sítě Natura 2000 DE1209–301 Sylter Aussenriff (Sylt Outer Reef)

Oblasti 4(3):   Lokalita sítě Natura 2000 DE2104–301 Borkum-Riffgrund (Borkum Reef Ground) a lokalita sítě Natura 2000 DE1003–301 Doggerbank (Dogger Bank)

Řízená zóna A v Borkum-Riffgrund

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

M7-A01

54,016833 °

6,095963 °

M7-A02

54,016389 °

6,351944 °

M7-A03

53,914722 °

6,490000 °

M7-A04

53,914722 °

6,673611 °

M7-A05

53,863476 °

6,731941 °

b)

delimitační čarou na straně směrem k moři v německých teritoriálních vodách od 53,863476 ° s.š. 6,731941 ° v. d. do 53,724495 ° s.š. 6,345843 ° v. d.;

c)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 53,724495 ° s.š. a 6,345843 ° v. d. do 54,016833 ° s.š. 6,095963 ° v. d.

Řízená zóna B v Doggerbank

Zeměpisná oblast vymezená tímto:

a)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a dánskými výlučnými ekonomickými zónami od 55,810118 ° s.š. a 4,019211 ° v. d. do 55,439805 ° s.š. 4,699856 ° v. d.;

b)

loxodromou postupně spojující tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v. d.)

M7-B01

55,439805 °

4,699856 °

M7-B02

55,365081 °

4,260850 °

c)

dělicí čarou na straně směrem k moři mezi německými a nizozemskými výlučnými ekonomickými zónami od 53,724495 ° s.š. a 6,345843 ° v. d. do 54,016833 ° s.š. 6,095963 ° v. d.

d)

loxodromou postupně spojující tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v. d.)

M7-B03

55,645558 °

3,637590 °

M7-B04

55,810118 °

4,019211 °

4(3.az):   Výstražné zóny 4 námořních mílí obklopující lokalitu sítě Natura 2000 DE2104–301 Borkum-Riffgrund (Borkum Reef Ground) a lokalitu sítě Natura 2000 DE1003–301 Doggerbank (Dogger Bank)

Oblasti 4(4):   Lokalita sítě Natura 2000 NL2016166 Friese Front (Frisian Front)

Zeměpisná oblast vymezená loxodromami postupně spojujícími tyto souřadnice:

Bod

Severní šířka (s.š.)

Východní délka (v.d.)

4-01

53°49,712‘

5°13,602‘

4-02

53°24,922‘

4°12,963‘

4-03

53°47,936‘

4°12,890‘

4-04

54°13,337‘

5°13,998‘


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU