(EU) 2023/335Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/335 ze dne 1. února 2023 kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Robiola di Roccaverano“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 47, 15.2.2023, s. 46-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2023 Nabývá účinnosti: 7. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/335

ze dne 1. února 2023

kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Robiola di Roccaverano“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem uvedeného nařízení přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Robiola di Roccaverano“ zapsaného do rejstříku podle nařízení (ES) č. 1263/96 (2) ve znění nařízení (EU) č. 217/2011 (3) a prováděcího nařízení (EU) č. 855/2014 (4). Tato změna zahrnuje změnu názvu „Robiola di Roccaverano“ na „Robiola di Roccaverano/Roccaverano“.

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (5).

(3)

Protože Komisi nebylo předloženo žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, měla by být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Robiola di Roccaverano“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2023

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 217/2011 ze dne 1. března 2011, kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Robiola di Roccaverano (CHOP)) (Úř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 19).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 855/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Robiola di Roccaverano (CHOP)) (Úř. věst. L 234, 7.8.2014, s. 1).

(5)  Úř. věst. C 397, 17.10.2022, s. 26.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU