(EU) 2023/333Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/333 ze dne 11. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817, pokud jde o určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti

Publikováno: Úř. věst. L 47, 15.2.2023, s. 17-28 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2023 Nabývá účinnosti: 7. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/17


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/333

ze dne 11. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817, pokud jde o určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (1), a zejména na čl. 28 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/817 společně s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (2) stanoví rámec pro zajištění interoperability mezi informačními systémy EU v oblasti hranic, víz, policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace.

(2)

Tento rámec zahrnuje řadu složek interoperability, včetně detektoru vícenásobné totožnosti. Detektor vícenásobné totožnosti vytváří a uchovává propojení mezi údaji v různých informačních systémech EU pro účely odhalování vícenásobných totožností, a to s dvojím účelem, kterým je usnadnění kontrol totožnosti cestujících v dobré víře a potírání podvodného zneužívání totožnosti. Propojení údajů je zásadní pro to, aby detektor vícenásobné totožnosti splnil své cíle.

(3)

Výsledkem procesu odhalování vícenásobné totožnosti je vytváření automatických bílých a žlutých propojení. Bílé propojení značí, že údaje o totožnosti v propojených souborech jsou stejné nebo podobné, zatímco žluté propojení značí, že údaje o totožnosti v propojených souborech nelze považovat za podobné a že by se mělo provést manuální ověření různých totožností.

(4)

Vzhledem k zátěži osob, jejichž údaje jsou zaznamenány v informačních systémech EU, a vnitrostátních orgánů a agentur Unie je nezbytné snížit počet případů, ve kterých se žlutá propojení vytvářejí prostřednictvím detektoru vícenásobné totožnosti a která proto vyžadují manuální ověření.

(5)

Podle nařízení (EU) 2019/817 by měla být za přípravu, vývoj a provozní řízení složek interoperability, včetně detektoru vícenásobné totožnosti, odpovědná Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (3).

(6)

Před vyvinutím detektoru vícenásobné totožnosti je třeba stanovit postupy pro určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti týkající se osoby uložené v několika systémech považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti.

(7)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2019/817 navazuje na schengenské acquis, Dánsko oznámilo, že v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, provedlo nařízení (EU) 2019/817 ve svém vnitrostátním právu. Je proto tímto nařízením vázáno.

(8)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko (4). Irsko se tedy na přijímání tohoto nařízení nepodílí a není pro něj závazné ani použitelné.

(9)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6).

(10)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8).

(11)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (10).

(12)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(13)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 27. dubna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„údaji o totožnosti“ následující údaje:

a)

příjmení; jméno nebo jména; datum narození; státní příslušnost nebo příslušnosti a pohlaví, jak uvádí čl. 16 odst. 1 písm. a), čl. 17 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (12);

b)

příjmení, jméno (jména), rodné příjmení; přezdívka (přezdívky); datum narození, místo narození, pohlaví a současná státní příslušnost, jak uvádí čl. 17 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (13);

c)

příjmení, jméno(a), rodné(á) příjmení, dříve užívané(á) jméno(a) a alias, místo narození, datum narození, pohlaví a veškeré státní příslušnosti dotčené osoby, jak uvádí čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 (14);

d)

příjmení, jméno(a), rodné(á) příjmení, dříve užívané(á) jméno(a) a alias, místo narození, datum narození, pohlaví a veškeré státní příslušnosti dotčené osoby, jak uvádí článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 (15);

e)

příjmení, jméno(a), rodné(á) příjmení, dříve užívané(á) jméno(a) a alias, místo narození, datum narození, pohlaví a veškeré státní příslušnosti dotčené osoby, jak uvádí čl. 20 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 (16);

f)

příjmení, jméno (jména), datum narození, místo narození (obec a země), státní příslušnost (příslušnosti) a pohlaví, případná předchozí jméno (jména) nebo příjmení, jak uvádí čl. 5 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 (17);

g)

do zahájení provozu Vízového informačního systému podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 (18): příjmení, jméno (jména), datum narození, pohlaví, místo a země narození a státní příslušnosti uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. a) a aa) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 767/2008 (19);

h)

od zahájení provozu Vízového informačního systému podle článku 11 nařízení (EU) 2021/1134: příjmení, jméno (jména), datum narození, místo a země narození, pohlaví a státní příslušnost nebo příslušnosti uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. a) a aa) a v čl. 22a odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 767/2008;

2)

pojmem „stejný“ se rozumí 100% shoda mezi údaji ze dvou různých informačních systémů EU a v případě potřeby zahrnuje použití funkce harmonizace převodu za účelem sladění formátu všech údajů před jejich porovnáním;

3)

pojmem „transliterace“ se rozumí typ převedení textu z jednoho typu písma do druhého, který zahrnuje náhradu písmen předem určenými způsoby.

Článek 2

Stejné údaje o totožnosti

Postupy pro určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Podobné údaje o totožnosti

Postupy pro určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za podobné, jsou uvedeny v příloze II.

Článek 4

Protokoly

1.   Ve společném úložišti údajů o totožnosti jsou uchovávány protokoly o porovnání údajů, které obsahují alespoň:

a)

datum a čas porovnání;

b)

výsledek porovnání s uvedením toho, které údaje o totožnosti byly považovány za stejné nebo podobné;

c)

barvu propojení, které se vytvořilo na základě automatického porovnání;

d)

barvu propojení, které se vytvořilo na základě manuálního zpracování po vytvoření žlutého propojení;

e)

změny propojení s uvedením toho, kde byly údaje o totožnosti považovány za podobné.

2.   Protokoly jsou uchovávány ve společném úložišti údajů. Neuchovávají se déle než jeden rok od data porovnání. Poté jsou automaticky vymazány.

3.   Společné úložiště údajů o totožnosti tyto protokoly používá k vytváření automatických zpráv o činnostech a pro účely podpory a sledování přesnosti při porovnávání údajů mezi informačními systémy EU.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 11. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

(4)  Toto nařízení nespadá do působnosti opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříku trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).


PŘÍLOHA I

1.   ÚDAJE Z RŮZNÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

 

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Jména (včetně příjmení a jména)

Příjmení

Dříve užívaná příjmení

Aliasy příjmení

Jméno(a)

Dříve užívané(á) jméno(a)

Aliasy jmen

Rodné(á) příjmení

Příjmení

Jméno

nebo

jména

Příjmení

Rodné příjmení

Další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

Jméno

(jména)

Příjmení

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Jméno (jména)

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Příjmení

Rodné příjmení (dřívější příjmení)

Jméno (jména)

2

Datum narození

Datum narození

Aliasy data narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

3

Pohlaví

Pohlaví

Aliasy pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

4

Státní příslušnost a místo narození

Veškeré státní příslušnosti dotčené osoby

Aliasy státní příslušnosti

Místo narození (země narození)

Aliasy místa narození (země narození)

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Současná státní příslušnost

Místo narození

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Místo narození (obec a země)

Současná státní příslušnost

Státní příslušnosti

Státní příslušnost při narození

Místo a země narození

V případě Schengenského informačního systému může každý údaj o totožnosti uvedený v tabulce patřit do jedné z následujících kategorií:

a)

„potvrzená totožnost“, kterou se rozumí totožnost, která byla potvrzena na základě pravých identifikačních dokladů, a to na základě porovnání biometrických údajů nebo prohlášení příslušných orgánů;

b)

„nepotvrzená totožnost“, pokud nejsou k dispozici dostatečné důkazy o totožnosti osoby;

c)

„alias“, kterým se rozumí, že osoba používá nepravdivou nebo neoprávněně užívanou totožnost;

d)

„zneužitá totožnost“, kterou se rozumí, že osoba se záznamem v Schengenském informačním systému používá totožnost jiné skutečné osoby, zejména je-li doklad použit na úkor jeho skutečného majitele.

Pro účely této tabulky se údaje o aliasech totožnosti vztahují na kategorie b), c) a d), zatímco údaje, které nejsou aliasy, se vztahují na kategorii a).

2.   STEJNÉ ÚDAJE O TOTOŽNOSTI

Tato příloha stanoví případy, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné. Aby mohly být údaje o totožnosti považovány za stejné, měly by být splněny všechny podmínky uvedené v oddíle 3.

3.   PŘÍPADY, KDY JSOU ÚDAJE O TOTOŽNOSTI POVAŽOVÁNY ZA STEJNÉ V DANÉ KATEGORII ÚDAJŮ

Aby mohly být údaje o totožnosti považovány za stejné, musí být v případě, že je vytvořeno propojení mezi údaji ze dvou informačních systémů EU, splněny kumulativní podmínky stanovené v oddílech 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4.

3.1   Jména

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Jména (včetně příjmení a jména)

Příjmení

Dříve užívaná příjmení

Aliasy příjmení

Jméno(a)

Dříve užívané(á) jméno(a)

Rodné(á) příjmení

Aliasy jmen

Příjmení

Jméno

nebo

jména

Příjmení

Rodné příjmení

Další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

Jméno

(jména)

Příjmení

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Jméno (jména)

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Příjmení

Rodné příjmení (dřívější příjmení)

Jméno (jména)

Aby mohly být údaje o totožnosti považovány za stejné, musí být v případě, že je vytvořeno propojení mezi údaji ze dvou informačních systémů EU, splněny následující kumulativní podmínky:

a)

údaj vložený alespoň do jednoho z následujících datových polí je v daných dvou systémech stejný:

i)

příjmení;

ii)

příjmení;

iii)

dříve užívaná příjmení;

iv)

rodné příjmení;

v)

další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména);

vi)

pseudonymy;

vii)

aliasy příjmení;

viii)

předchozí jméno (jména);

ix)

dřívější příjmení;

b)

údaj vložený alespoň do jednoho z následujících datových polí je v obou systémech stejný:

i)

jméno nebo jména;

ii)

jméno (jména);

iii)

jméno;

iv)

jméno (jména);

v)

dříve užívané(á) jméno(a);

vi)

další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména);

vii)

pseudonymy;

viii)

aliasy jmen;

ix)

předchozí jméno (jména).

3.2   Datum narození

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Datum narození

Datum narození

Aliasy data narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Aby mohly být údaje o totožnosti považovány za stejné, musí být v případě, že je vytvořeno propojení mezi údaji ze dvou informačních systémů EU, údaje obsažené v kategorii údajů „datum narození“ v obou systémech stejné.

3.3   Pohlaví

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Pohlaví

Pohlaví

Aliasy pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Aby mohly být údaje totožnosti považovány za stejné, musí být v případě, že je vytvořeno propojení mezi údaji ze dvou informačních systémů EU, údaje obsažené v kategorii údajů „pohlaví“ v obou systémech stejné.

3.4   Státní příslušnosti a místo narození

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Státní příslušnosti a místo narození

Veškeré státní příslušnosti dotčené osoby

Aliasy státní příslušnosti

Místo narození (země narození)

Aliasy místa narození (země narození)

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Současná státní příslušnost

Místo narození

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Místo narození (obec a země)

Současná státní příslušnost

Státní příslušnosti

Státní příslušnost při narození

Místo a země narození

Aby mohly být údaje o totožnosti považovány za stejné, musí být v případě, že je vytvořeno propojení mezi údaji ze dvou informačních systémů EU, alespoň jedno datové pole v kategorii údajů „státní příslušnosti a místo narození“ v obou systémech stejné, včetně alespoň jedné ze státních příslušností.


PŘÍLOHA II

1.   ÚDAJE Z RŮZNÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

 

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Jména (včetně příjmení a jména)

Příjmení

Dříve užívaná příjmení

Aliasy příjmení

Jméno(a)

Dříve užívané(á) jméno(a)

Rodné(á) příjmení

Aliasy jmen

Příjmení

Jméno nebo jména

Příjmení

Rodné příjmení

Další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

Jméno (jména)

Příjmení

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Jméno (jména)

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Příjmení

Rodné příjmení (dřívější příjmení)

Jméno (jména)

2

Datum narození

Datum narození

Aliasy data narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

3

Pohlaví

Pohlaví

Aliasy pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

4

Státní příslušnost a místo narození

Veškeré státní příslušnosti dotčené osoby

Aliasy státní příslušnosti

Místo narození (země narození)

Aliasy místa narození (země narození)

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Současná státní příslušnost

Místo narození

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Místo narození (obec a země)

Současná státní příslušnost

Státní příslušnosti

Státní příslušnost při narození

Místo a země narození

V případě Schengenského informačního systému může každý údaj o totožnosti uvedený v tabulce patřit do jedné z následujících kategorií:

a)

„potvrzená totožnost“, kterou se rozumí totožnost, která byla potvrzena na základě pravých identifikačních dokladů, a to na základě porovnání biometrických údajů nebo prohlášení příslušných orgánů;

b)

„nepotvrzená totožnost“, pokud nejsou k dispozici dostatečné důkazy o totožnosti osoby;

c)

„alias“, kterým se rozumí, že osoba používá nepravdivou nebo neoprávněně užívanou totožnost;

d)

„zneužitá totožnost“, kterou se rozumí, že osoba se záznamem v Schengenském informačním systému používá totožnost jiné skutečné osoby, zejména je-li doklad použit na úkor jeho skutečného majitele.

Pro účely této tabulky se údaje o aliasech totožnosti vztahují na kategorie b), c) a d), zatímco údaje, které nejsou aliasy, se vztahují na kategorii a).

2.   PODOBNÉ ÚDAJE O TOTOŽNOSTI

V oddíle 3 je uveden taxativní seznam pravidel týkajících se případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za podobné.

Agentura eu-LISA, které pomáhá a radí poradní skupina pro interoperabilitu, tato pravidla uplatňuje za pomoci algoritmu po konzultaci s Komisí, které pomáhá a radí podskupina pro interoperabilitu v rámci expertní skupiny pro informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost (dále jen „expertní skupina“).

Agentura eu-LISA monitoruje vliv uplatňování algoritmu a pravidelně podává zprávy expertní skupině.

Je-li to nezbytné za účelem omezení počtu případů, kdy by příslušné orgány měly změnit žlutá propojení vygenerovaná detektorem vícenásobné totožnosti na bílá propojení, požádá Komise, které pomáhá a radí expertní skupina, agenturu eu-LISA, aby upravila algoritmus upřednostněním žlutých propojení vytvořených mezi údaji o totožnosti, které jsou považovány za podobnější, a to v souladu s pravidly uvedenými v oddíle 3.

Detektor vícenásobné totožnosti vždy kontroluje údaje o totožnosti podle všech pravidel uvedených v oddíle 3.

3.   PŘÍPADY, KDY JSOU ÚDAJE POVAŽOVÁNY ZA PODOBNÉ

3.1   Jména

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Jména (včetně příjmení a jména)

Příjmení

Dříve užívaná příjmení

Aliasy příjmení

Jméno(a)

Dříve užívané(á) jméno(a)

Rodné(á) příjmení

Aliasy jmen

Příjmení

Jméno nebo jména

Příjmení

Rodné příjmení

Další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

Jméno (jména)

Příjmení

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Jméno (jména)

Pseudonymy

Přezdívky

Předchozí jméno (jména)

Příjmení

Rodné příjmení (dřívější příjmení)

Jméno (jména)

Údaje o totožnosti v kategorii údajů „jména“ jsou považovány za podobné, pokud:

a)

jde o známou transliteraci u jmen;

b)

se v následujících kategoriích údajů vyskytuje obrácené pořadí:

i)

příjmení; příjmení; dříve užívaná příjmení; rodné příjmení; aliasy příjmení, dřívější příjmení;

ii)

jméno nebo jména; jméno (jména); jméno; jméno (jména); dříve užívané(á) jméno(a); aliasy jmen;

c)

se jedná o případy, kdy je jméno a příjmení seskupeny v jednom z datových polí;

d)

se jedná o případy, kdy je obrácené pořadí dvou slov, a to jak sousedících, tak nesousedících;

e)

se jedná o případy, kdy je obrácené pořadí dvou písmen, a to jak sousedících, tak nesousedících;

f)

případy, kdy je vyžadována úpravu jednoho znaku, včetně vložení, vymazání a nahrazení, aby kategorie údajů v jednom informačním systému EU byla stejná jako kategorie údajů v druhém informačním systému EU;

g)

se jedná o případy, kdy byl zjištěn rozdíl v důsledku použití spojovníků, čárek nebo apostrofů;

h)

se jedná o případy, kdy je jméno zkráceno.

3.2   Datum narození

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Datum narození

Datum narození

Aliasy data narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Datum narození

Údaje o totožnosti v kategorii údajů „datum narození“ jsou považovány za podobné v těchto případech:

a)

případy, kdy se pole pro měsíc a den shodují, pokud se změní jejich pořadí;

b)

případy, u nichž je rozdíl v datu narození způsoben známým převodem mezi různými kalendáři;

c)

případy, kdy je vyžadována úprava jednoho znaku, včetně vložení, vymazání a nahrazení, aby kategorie údajů v jednom informačním systému EU byla stejná jako kategorie údajů v druhém informačním systému EU.

3.3   Pohlaví

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Pohlaví

Pohlaví

Aliasy pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

Pohlaví

3.4   Státní příslušnosti a místo narození

Kategorie údajů

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Státní příslušnosti a místo narození

Veškeré státní příslušnosti dotčené osoby

Aliasy státní příslušnosti

Místo narození (země narození)

Aliasy místa narození (země narození)

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Současná státní příslušnost

Místo narození

Státní příslušnost

Státní příslušnosti

Místo narození (obec a země)

Současná státní příslušnost

Státní příslušnosti

Státní příslušnost při narození

Místo a země narození

Údaje o totožnosti v kategorii údajů „státní příslušnosti a místo narození“ jsou považovány za podobné, pokud se jedná o:

a)

známou transliteraci u státních příslušností nebo místa narození;

b)

případy, kdy je vyžadována úpravu jednoho znaku, včetně vložení, vymazání a nahrazení, aby kategorie údajů v jednom informačním systému EU byla stejná jako kategorie údajů v druhém informačním systému EU;

c)

známé případy, kdy došlo ke změně označení státních příslušností, zemí nebo obcí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU