(EU) 2023/210Nařízení Komise (EU) 2023/210 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 29, 1.2.2023, s. 17-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. února 2023 Nabývá účinnosti: 2. února 2023
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/210

ze dne 27. ledna 2023,

kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2022/109 (2) stanoví kvóty na rok 2022.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2022 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2022 členským státům Evropské unie pro populaci tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2, jež je uvedena v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie nebo v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

16/TQ109

Členský stát

Evropská unie (všechny členské státy)

Populace

COD/1N2AB.

Druh

Treska obecná (Gadus Morhua)

Oblast

Vody Norska oblastí 1 a 2

Datum ukončení

21. 12. 2022


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU