(EU) 2023/181Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/181 ze dne 27. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008

Publikováno: Úř. věst. L 26, 30.1.2023, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2023 Nabývá účinnosti: 19. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/181

ze dne 27. června 2022,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 63 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské, české, francouzské, lotyšské, maďarské, maltské, řecké a slovinské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (3) obsahují chyby v čl. 53 odst. 2 prvním pododstavci, které se týkají menších změn operací příjemců a způsobilosti kterékoliv části operace a jejích celkových cílů.

(2)

Bulharské, české, francouzské, lotyšské, maďarské, maltské, řecké a slovinské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 53 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou povolit, aby menší změny v rámci původně schválené výše způsobilé podpory mohly být provedeny bez předchozího schválení, pokud nemají vliv na způsobilost kterékoliv části operace ani na její celkové cíle.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU