(EU) 2023/158Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2023, s. 15-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 27. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/2019;

Provádí předpisy

(EU) 2016/2031;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2018/2018; (EU) 2019/2072;
Původní znění předpisu

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/158

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domesticaPrunus cerasifera pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanoví na základě předběžného posouzení rizik seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(3)

Na základě předběžného posouzení rizik bylo 34 rodů a jeden druh rostlin k pěstování pocházejících ze všech třetích zemí, mezi něž patří rod Prunus L., zařazeno jako vysoce rizikové rostliny do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019.

(4)

Dne 18. října 2019 předložila Ukrajina Komisi žádost o vývoz do Unie týkající se dormantních bezlistých rostlin k pěstování Prunus domestica s obnaženými kořeny, naroubovaných na podnožích Prunus cerasifera. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(5)

Dne 17. května 2022 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny k pěstování Prunus domestica pocházející z Ukrajiny (4). Úřad identifikoval organismy Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni jako škodlivé organismy relevantní pro uvedené rostliny k pěstování, vyhodnotil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci a odhadl pravděpodobnost, že daná komodita je uvedených škodlivých organismů prostá.

(6)

Organismus Lopholeucaspis japonica je uveden jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na seznamu v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (5). Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni jsou uvedeny na seznamu v příloze III jako karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny a v příloze IV uvedeného nařízení jako regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii.

(7)

Organismus Eotetranychus prunicola dosud není zařazen na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii. Na základě důkazů poskytnutých členskými státy však dopad uvedeného škodlivého organismu na jeho hostitelské rostliny v Unii není významný. V důsledku toho nejsou s ohledem na uvedený škodlivý organismus nutné žádné dovozní požadavky.

(8)

Na základě stanoviska úřadu se fytosanitární riziko vyplývající z dovozu dormantních bezlistých rostlin k pěstování Prunus domestica s obnaženými kořeny, naroubovaných na podnožích Prunus cerasifera, jež pocházejí z Ukrajiny, do Unie považuje za přijatelné za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky na dovoz stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(9)

Je proto vhodné, aby dormantní bezlisté rostliny k pěstování Prunus domestica s obnaženými kořeny, naroubované na podnožích Prunus cerasifera, jež pocházejí z Ukrajiny, již nebyly považovány za vysoce rizikové rostliny.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Aby byly splněny povinnosti Unie vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (6), dovoz uvedených komodit by měl být obnoven co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Vědecké stanovisko k posouzení rizik u komodit pro rostliny druhu Prunus domestica z Ukrajiny). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 40.


PŘÍLOHA

Změna prováděcího nařízení (EU) 2018/2019

V tabulce v bodě 1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se text ve druhém sloupci „Popis“ u položky pro Prunus L. nahrazuje tímto:

Prunus L., jiné než dormantní bezlisté rostliny k pěstování Prunus domestica s obnaženými kořeny, naroubované na podnožích Prunus cerasifera, jež pocházejí z Ukrajiny“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU