(EU) 2023/157Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/157 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2023, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. února 2023 Nabývá účinnosti: 13. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/2266;

Provádí předpisy

92/83/EHS;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 3649/92; 2008/118/ES; (ES) č. 684/2009; (EU) 2020/262; (EU) 2020/263; (EU) 2022/1636;
Původní znění předpisu

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/157

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 23a odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 23a odst. 1 a 2 směrnice 92/83/EHS musí členské státy na vyžádání vydat malým nezávislým výrobcům usazeným na jejich území roční osvědčení a umožnit malým nezávislým výrobcům samoosvědčení potvrzující jejich celkovou roční výrobu a jejich soulad s kritérii stanovenými v uvedené směrnici. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví informace, které mají být uvedeny ve správním dokladu a ve zjednodušeném průvodním dokladu, jež mají odkazovat na uvedené osvědčení nebo samoosvědčení pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice Rady 2008/118/ES (3).

(2)

Směrnice 2008/118/ES byla nahrazena směrnicí Rady (EU) 2020/262 (4) s účinkem ode dne 13. února 2023. Elektronický systém uvedený v článku 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/263 (5) (dále jen „elektronický systém“) se používá k dohledu nad dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně, jak je uvedeno v čl. 3 bodu 6 směrnice Rady (EU) 2020/262. Směrnice (EU) 2020/262 rozšiřuje používání elektronického systému na dohled nad zbožím podléhajícím spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a poté dopraveno na území jiného členského státu za účelem dodání pro obchodní účely, jak je uvedeno v kapitole V oddíle 2 směrnice (EU) 2020/262. Do 13. února 2023 se použije nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 (6), přičemž se tato doprava uskutečňuje na podkladě zjednodušeného průvodního dokladu, tj. papírového dokladu. S účinkem od uvedeného data bylo nařízení (EHS) č. 3649/92 zrušeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 (7) a tato doprava se má uskutečňovat na podkladě zjednodušeného elektronického správního dokladu, který předloží odesílatel prostřednictvím elektronického systému. V zájmu jasnosti by proto odkazy v prováděcím nařízení (EU) 2021/2266 na směrnici 2008/118/ES měly být nahrazeny odkazy na směrnici (EU) 2020/262 a odkazy na zjednodušený průvodní doklad v prováděcím nařízení (EU) 2021/2266 by měly být od uvedeného data zrušeny.

(3)

Struktura a obsah elektronických správních dokladů vyměňovaných prostřednictvím elektronického systému jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (8), které bylo s účinkem ode dne 13. února 2023 nahrazeno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636. V zájmu jasnosti by proto odkazy v prováděcím nařízení (EU) 2021/2266 na nařízení (ES) č. 684/2009 měly být nahrazeny odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2266 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že rozšíření používání elektronického systému stanovené ve směrnici (EU) 2020/262 se má použít od 13. února 2023, mělo by být použití tohoto nařízení odloženo na uvedené datum.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2266 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Odkaz na osvědčení ve správních dokladech pro dopravu zboží podléhajícího spotřební dani“;

b)

návětí se nahrazuje tímto:

„Pro účely odkazu na osvědčení ve správních dokladech uvedených v článcích 20, 26, 36 a 38 směrnice Rady (EU) 2020/262 (*1) se v nich v souladu s tabulkou 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 (*2) uvede následující údaj:

(*1)  Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 4)."

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 ze dne 5. července 2022, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží (Úř. věst. L 247, 23.9.2022, s. 2).“;"

2)

článek 3 se zrušuje;

3)

článek 5 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Požadavky na vyplnění správních dokladů v případě samoosvědčení pro dopravu zboží podléhajícího spotřební dani“;

b)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Ve správních dokladech uvedených v článcích 20, 26, 36 a 38 směrnice (EU) 2020/262 se status malých nezávislých výrobců uvede v kolonce 17 l, jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636, a to takto: „Tímto se potvrzuje, že popsaný výrobek vyrobil“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   V kolonce 17 n správního dokladu stanoveného v tabulce 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 se uvede roční výroba alkoholických nápojů malého nezávislého výrobce. Množství se uvádí v hektolitrech, s výjimkou lihu, jehož množství se uvádí v hektolitrech čistého alkoholu.“;

4)

článek 6 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 26).

(3)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 4).

(5)  Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/263 ze dne 15. ledna 2020 o zavedení elektronického systému pro dopravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 43).

(6)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 ze dne 5. července 2022, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží (Úř. věst. L 247, 23.9.2022, s. 2).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU