(EU) 2023/156Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/156 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2023, s. 8-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 101/2011;

Provádí předpisy

(EU) č. 101/2011;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/156

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Na základě přezkumu by měly být v příloze I uvedeného nařízení u pěti osob změněny informace týkající se odůvodnění a identifikačních údajů a u dalších čtyř osob by měly být identifikační údaje aktualizovány.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 se údaje v následujících položkách oddílu „A. Seznam osob a subjektů podle článku 2“ nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 4. března 1944

Číslo průkazu totožnosti: 05000799

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 24. června 1948

Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 00104253

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 26. dubna 1950

Číslo průkazu totožnosti: 00178522

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 25. září 1955

Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 05150331

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Datum narození: 18. září 1976

Číslo průkazu totožnosti: 05412560

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: generální ředitel společnosti, syn Najii JERIDIOVÉ

Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská

Datum narození: 28. října 1938

Číslo průkazu totožnosti: 028106l4

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Monastir

Datum narození: 30. srpna 1982

Číslo průkazu totožnosti: 08434380

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: žena

Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA

Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská, francouzská

Místo narození: Paříž, Francie

Datum narození: 27. října 1966

Číslo průkazu totožnosti: 05515496

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Paulette HAZATOVÉ

Osoba (zemřelá), proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 28. srpna 1974

Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 04622472

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU