(EU) 2023/155Nařízení Rady (EU) 2023/155 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2023, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 356/2010;

Provádí předpisy

12016E215; 2010/231/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/6


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/155

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 356/2010 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2010/231/SZBP.

(2)

Dne 17. listopadu 2022 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2662 (2022), která zejména rozšiřuje kritéria pro zařazení na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/160 (3) změnilo rozhodnutí 2010/231/SZBP tak, aby byly zohledněny změny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2662 (2022).

(4)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Nařízení (EU) č. 356/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (EU) č. 356/2010 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů označených Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce za osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou zapojeny do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně:

i)

plánování, řízení či páchání činů obnášejících sexuální a genderově podmíněné násilí;

ii)

činností, jež ohrožují mírový proces a proces usmíření v Somálsku;

iii)

činností, které ohrožují federální vládu Somálska nebo přechodnou misi Africké unie v Somálsku (ATMIS) silou;

b)

porušily zbrojní embargo nebo omezení týkající se dalšího prodeje a převodu zbraní nebo zákaz poskytovat související pomoc, jak je stanoveno v odstavci 34 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2093 (2013);

c)

brání dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku;

d)

jsou vedoucími politickými nebo vojenskými představiteli, kteří do ozbrojených konfliktů v Somálsku najímají děti nebo je při nich využívají, čímž porušují platné mezinárodní právo;

e)

jsou odpovědné za porušování platného mezinárodního práva v Somálsku v souvislosti s cílenými útoky na civilní obyvatelstvo včetně dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkého ublížení na zdraví, sexuálního a genderově podmíněného násilí, útoků na školy a nemocnice a únosu a nuceného vysídlení;

f)

jsou spojeny se skupinou aš-Šabáb, přičemž činy a činnosti, které naznačují, že určitá osoba nebo subjekt jsou se skupinou aš-Šabáb spojeny, zahrnují:

i)

účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností skupiny aš-Šabáb nebo ve spojení s ní, pod jejím jménem, jejím jménem nebo na její podporu;

ii)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu skupině aš-Šabáb a

iii)

nábor osob pro skupinu aš-Šabáb nebo jiné způsoby podpory činů nebo činnosti skupiny aš-Šabáb nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od ní odvozené.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku (Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/160 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku (Viz strana 22 v tomto Úředním věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU