(EU) 2023/154Nařízení Rady (EU) 2023/154 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2023, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 147/2003;

Provádí předpisy

12016E215; 2010/231/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/154

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 (2) omezuje poskytování financování, finanční pomoci a technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie jakékoliv osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.

(2)

Dne 17. listopadu 2022 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2662 (2022). Ta zejména rozšiřuje rozsah výjimek ze zbrojního embarga a souvisejícího financování, finanční pomoci a technické pomoci určených některým příjemcům v Somálsku.

(3)

Dne 23. ledna 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/160 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2662 (2022).

(4)

Některé z uvedených změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 147/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 147/2003 se mění takto:

1)

Článek 2a se zrušuje.

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Článek 1 se nepoužije na poskytování financování, finanční pomoci nebo technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie, které jsou určeny výlučně k:

a)

podpoře nebo pro potřeby personálu Organizace spojených národů, včetně mise OSN na pomoc Somálsku (UNSOM);

b)

podpoře nebo pro potřeby přechodné mise Africké unie v Somálsku (ATMIS) a jejích strategických partnerů, kteří působí výhradně na základě nejnovější strategické koncepce operací Africké unie a ve spolupráci a v koordinaci s ATMIS;

c)

podpoře nebo pro potřeby výcvikových a podpůrných činností Evropské unie, Turecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, jakož i jakýchkoli jiných státních sil, které buď působí v rámci plánu transformace Somálska, nebo mají dohodu o postavení sil nebo memorandum o porozumění s federální vládou Somálska za účelem plnění cílů rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2662 (2022), pokud o uzavření takových dohod informují Výbor pro sankce;

d)

rozvoji somálských bezpečnostních a policejních orgánů na celostátní a místní úrovni, jež mají zajišťovat bezpečnost somálského lidu.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. d) je poskytnutí financování, finanční pomoci nebo technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti za účelem rozvoje somálských bezpečnostních a policejních orgánů podmíněno:

a)

v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze IV tím, že Výbor pro sankce nevydá zamítavé rozhodnutí do pěti pracovních dnů ode dne, kdy výbor obdržel oznámení od Somálska, členského státu nebo mezinárodní, regionální či subregionální organizace poskytující pomoc,

b)

v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze V tím, že Somálsko, členské státy nebo mezinárodní, regionální a subregionální organizace poskytující pomoc učiní Výboru pro sankce pět pracovních dnů předem oznámení pro informaci.

3.   V oznámeních Evropské unie nebo členských států podle odst. 2 písm. a) a b) se uvádějí:

a)

údaje o výrobci a dodavateli zbraní a vojenského vybavení, včetně výrobních čísel;

b)

popis zbraní a střeliva, včetně typu, ráže a množství;

c)

navrhované datum a místo dodání a

d)

veškeré relevantní informace týkající se zamýšlené jednotky určení nebo zamýšleného místa skladování.

4.   Evropská unie nebo dodávající členský stát poskytující pomoc v podobě financování, finanční pomoci nebo technické pomoci v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie předloží Výboru pro sankce nejpozději 30 dní po dodání zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů oznámení po dodání ve formě písemného potvrzení o uskutečnění dodávky, včetně výrobních čísel dodaných zbraní a souvisejícího materiálu, přepravních informací, náložného listu, nákladních listů nebo balicích listů a konkrétního místa skladování.

5.   Článek 1 se nepoužije na:

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Somálska personálem OSN, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení členskými státy nebo mezinárodními, regionálními nebo subregionálními organizacemi, které je určeno výhradně pro humanitární nebo ochranné použití.“

3)

Doplňuje se příloha IV obsažená v příloze I tohoto nařízení.

4)

Doplňuje se příloha V obsažená v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/160 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 2 PÍSM. a)

1.   

Střely země-vzduch, včetně přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS).

2.   

Zbraně s ráží větší než 14,7 mm a součásti speciálně určené pro tyto zbraně a příslušné střelivo. (To nezahrnuje protitankové raketomety odpalované z ramene, jako jsou ruční protitankové granátomety (RPG) nebo lehké protitankové raketomety (LAW), puškové granáty nebo granátomety.)

3.   

Minomety s ráží větší než 82 mm a příslušné střelivo.

4.   

Řízené protitankové zbraně, včetně protitankových řízených střel (ATGM) a střeliva a součástí speciálně určených pro tyto věci.

5.   

Nálože a zařízení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití; miny a související materiál.

6.   

Zbraňová mířidla se schopností nočního vidění vyšší než druhé generace.

7.   

Letadla s pevnými křídly, otočnými křídly, překlopným rotorem nebo překlopnými křídly speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

8.   

„Plavidla“ a obojživelná vozidla speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití. („Plavidla“ zahrnují jakékoliv lodě, vznášedlová plavidla, plavidla s malou plochou roviny vodorysky nebo křídlová plavidla a trupy nebo části trupů plavidel.)

9.   

Bezpilotní bojové vzdušné prostředky (zařazené do kategorie IV v registru OSN pro konvenční zbraně).


PŘÍLOHA II

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA V

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 2 PÍSM. b)

1.   

Zbraně všech typů s ráží do 14,7 mm a příslušné střelivo.

2.   

RPG-7 a bezzákluzové pušky a příslušné střelivo.

3.   

Zbraňová mířidla se schopností nočního vidění druhé nebo nižší generace.

4.   

Zařízení s rotorovými křídly nebo vrtulníky speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

5.   

Pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06 červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

6.   

Pozemní vozidla speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

7.   

Komunikační zařízení speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU