(EU) 2023/152Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/152 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 20I, 23.1.2023, s. 1-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 359/2011;

Provádí předpisy

(EU) č. 359/2011;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

23.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 20/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/152

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

zhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 359/2011.

(2)

Dne 25. září 2022 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Unie prohlášení, v němž vyjádřil politování nad rozsáhlým a nepřiměřeným použitím síly íránskými bezpečnostními silami proti pokojným demonstrantům, které vedlo ke ztrátám na životech i k mnoha zraněním. V prohlášení se rovněž uvádí, že osoby odpovědné za zabití Mahsy Amíníové musí být pohnány k odpovědnosti, a íránské orgány se vyzývají, aby zajistily transparentní a věrohodné vyšetřování s cílem vyjasnit počet úmrtí a zatčených osob, propustit všechny pokojné demonstranty a zajisti řádný proces v případě všech zadržených osob. V prohlášení bylo dále zdůrazněno, že rozhodnutí Íránu přísně omezit přístup k internetu a zablokovat platformy pro výměnu rychlých zpráv očividně porušuje svobodu projevu. V neposlední řadě bylo v prohlášení uvedeno, že Unie zváží všechny možnosti, které má k dispozici, s cílem řešit zabití Mahsy Amíníové a způsob, jakým íránské bezpečnostní síly reagovaly na následné demonstrace.

(3)

V této souvislosti a v souladu s odhodláním Unie řešit všechny problematické otázky týkající se Íránu, včetně situace v oblasti lidských práv, by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011, mělo být zařazeno 18 osob a 19 subjektů.

(4)

Nařízení (EU) č. 359/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 359/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„156.

SAJJADI Seyed Hamid Hazaveh

هزاوه حمید سید سجادی

Datum narození: 21.3.1969

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: íránský ministr sportu a mládeže

Hamid Sajjadi je íránským ministrem sportu a mládeže.

Je odpovědný za nátlak vyvíjený na íránské sportovce, aby mlčeli a nevyjadřovali se na mezinárodní scéně proti represi v Íránu. Osobně se angažoval v případu Elnaz Rekabiové, íránské sportovní lezkyně, která se na podzim 2022 zúčastnila Mistrovství Asie ve sportovním lezení konaném v Soulu a soutěžila bez hidžábu. Po soutěži byla Rekabiová vylákána na íránské velvyslanectví v Soulu, kde jí byl na příkaz teheránských úřadů zabaven pas a mobilní telefon. Po návratu do Teheránu (pravděpodobně vynuceném) byla vyslýchána představiteli dvou íránských politických a sportovních institucí a setkala se se Sajjadim. Při tomto setkání byla donucena omluvit se za to, že soutěžila bez hidžábu, a bylo jí vyhrožováno zabavením rodinných pozemků. V prosinci 2022 vyšlo najevo, že dům rodiny Elnaz Rekabiové v Zandžanu byl zničen.

Hamid Sajjadi je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

157.

GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi

گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی

Datum narození: 1967

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: velitel Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu (Ústředí pro prosazování ctnosti a předcházení neřesti)

Přidružené subjekty: Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu (Ústředí pro prosazování ctnosti a předcházení neřesti), mravnostní policie

Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani je od 25. srpna 2021 velitelem Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu (též známého jako Ústředí pro prosazování ctnosti a předcházení neřesti). Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu je vládní institucí, která je odpovědná za stanovení a vynucování nepřiměřeně striktních společenských pravidel.

V roce 2022 se Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu zásadním způsobem podílelo na zavedení nových a přísnějších mravnostních kodexů pro ženy, což představuje jednoznačné porušení jejich lidských práv. Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu navíc hraje ústřední úlohu při zavádění monitorování a často brutálním trestání žen a mužů, kteří tyto kodexy nedodržují. Dodržování těchto přísných kodexů následně brutálně vynucují íránské donucovací orgány Íránské islámské republiky, které jsou uvedeny na seznamu EU (konkrétně její mravnostní policie).

Jako velitel Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu je Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

158.

ASGARI Hassan

حسن عسگری

též znám jako ASKARI Hassan

حسن عسکری

Místo narození: Bijar, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: guvernér Sanandadže, provincie Kurdistán

Přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Hassan Asgari je guvernérem města Sanandadž v íránské provincii Kurdistán a bývalým velitelem místních sil Islámských revolučních gard (IRGC).

Jako guvernér Sanandadže je odpovědný za násilnou a brutální reakci, která v tomto městě nastala proti protestům, které se konaly poté, co v září 2022 zemřela mladá kurdská žena Mahsa Amíníová. Když bezpečnostní síly v Sanandadži údajně zabily 16letou demonstrantku, Asgari a další představitelé prohlásili, že zemřela v důsledku předávkování drogami a že se možná jednalo o sebevraždu. Uvádění falešných alternativních příčin úmrtí demonstrantů, kteří byli zabiti bezpečnostními silami, je běžná taktika íránských představitelů, kterou užívají k tomu, aby se vyhnuli odpovědnosti za porušování lidských práv.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

159.

KHIABANI Hossein Modarres

مدرس حسین خیابانی

Datum narození: březen 1968/1969

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

funkce: bývalý guvernér provincie Sistán aBalúčistán

Hossein Modarres Khiabani byl od září 2021 do prosince 2022 guvernérem íránské provincie Sistán a Balúčistán. Odpovídal za dohled nad íránskými donucovacími orgány v této provincii.

Během jeho funkčního období íránské donucovací orgány a další bezpečnostní síly tvrdě zakročily proti různým protestům a použily proti demonstrantům nepřiměřené násilí. Existují četné důkazy o použití nepřiměřené síly, která ve městě Záhedán v provincii Sistán aBalúčistán 30. září 2022 způsobila smrt nejméně 66 osob.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

160.

KOUSHA Esmaeil Zarei

کوشا اسماعیل زارعی

též znám jako KOSHA Ismail

کشا یسمیل

Datum narození: 1978

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

funkce: guvernér íránské provincie Kurdistán

Esmaeil Zarei Kousha je guvernérem íránské provincie Kurdistán, v níž odpovídá za dohled nad íránskými donucovacími orgány.

Z titulu této funkce je odpovědný za brutální reakci a nepřiměřené použití násilí ze strany íránských donucovacích orgánů a bezpečnostních sil vůči protestům, které se v Kurdistánu konaly poté, co v září 2022 zemřela 22letá Mahsa Amíníová.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

161.

KOWSARI Mohammad Esmail

اسماعیل محمد کوثری

Datum narození: 3.5.1955

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Funkce: poslanec íránského parlamentu

Mohammad Esmail Kowsari je od roku 2020 poslancem íránského parlamentu. Jako poslanec je zastáncem tvrdé linie; rovněž je členem Islámských revolučních gard (IRGC). Než se stal poslancem, byl Kowsari v letech 2017–2020 velitelem na velitelství jednotky Sarallah IRGC v Teheránu.

Během protestů na přelomu let 2022/2023 bezpečnostním silám opakovaně hrozil následky, pokud nesplní svou povinnost a proti protestům tvrdě nezakročí. Vyzýval také k tomu, aby proti pokojným protestům ve větší míře zakročila armáda. Jako poslanec nabádal íránskou justici, aby demonstranty odsoudila k smrti.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

162.

MIRSALIM Mostafa

میرسلیم مستفا

též znám jako MIR-SALIM Mostafa; MIRSALIM Sayyid Mostafa Agha

میر-سالم مستفا

میرسلیم سید مستفا آقا

Datum narození: 9.6.1947

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: Q5956077 (Írán)

Funkce: poslanec íránského parlamentu

Mostafa Mirsalim je poslancem íránského parlamentu.

Během protestů na přelomu let 2022/2023 se velmi důrazně vyjadřoval ve prospěch trestu smrti pro zatčené demonstranty. Využíval parlament jako platformu k vehementnímu prosazování jejich poprav. Vyzýval k tomu, aby byli demonstranti popraveni v řádu dnů po zatčení. Kromě toho často útočí na svobodný tisk a vyslovuje se ve prospěch omezení sociálních médií.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

163.

NAGHDALI Mohammad Taghi

تقی محمد نقدعلی

Datum narození: 6.6.1972

Místo narození: Chomejní Šahr – Isfahán (Írán)

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: poslanec íránského parlamentu

Mohammad Taghi Naghdali je poslancem íránského parlamentu a členem jeho právní komise.

Během protestů na přelomu let 2022/2023 se velmi důrazně vyjadřoval ve prospěch trestu smrti pro zatčené demonstranty. Využíval parlament jako platformu k vehementnímu prosazování jejich poprav. Kromě toho často útočí na svobodný tisk a podílí se na přípravě zákonů omezujících svobodný tok informací.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

164.

GHAZANFARABADI Mousa

موسا غضنفرآبادی

Datum narození: 1966

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: poslanec íránského parlamentu, předseda právní a justiční komise íránského parlamentu

Mousa Ghazanfarabadi je poslancem íránského parlamentu a předsedou jeho právní a justiční komise. Z titulu své funkce je odpovědný za soudní a právní přezkum ministerských návrhů v parlamentu, přezkum a schvalování návrhů v oblasti trestního práva a za soudní a právní vyšetřování kroků íránských úředníků a manažerů.

Neodsoudil závažné porušování lidských práv ze strany íránských úředníků, k němuž došlo během protestů z přelomu let 2022/2023. Namísto toho prohlásil, že by ženy, které porušují předpisy týkající se hidžábu, měly být zbaveny sociálních práv, a prosazoval použití síly vůči nim. Hájí rovněž vládní verzi událostí souvisejících se smrtí Mahsy Amíniové, a zastírá tak zločiny spáchané íránskými silami.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

165.

NOROOZI Ahmad

نوروزی احمد

též znám jako NOROUZI Ahmad; NEWROUZI Ahmad; NAWROUZI Ahmad

Datum narození: 1988

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: ředitel World Service státního vysílání Íránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB); generální ředitel Press TV

Přidružené subjekty: Státní vysílání Íránské islámské republiky (IRIB); Press TV

Ahmad Noroozi je ředitelem World Service státního vysílání Íránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB). Je rovněž generálním ředitelem Press TV, hlavního provládního kanálu vysílajícího v angličtině, který dohlíží na vysílání IRIB v cizích jazycích.

IRIB je íránská státem vlastněná mediální společnost, která odvysílala několik set vynucených přiznání osob zadržených v Íránu – íránských občanů, osob s dvojím občanstvím a cizinců. IRIB a její dceřiné společnosti představují pro íránskou vládu nesmírně důležitý nástroj masového potlačování a cenzury, jež jsou zaměřeny proti jejím vlastním občanům. IRIB nahrálo a nedávno odvysílalo rozhovory s osobami, které byly donuceni přiznat, že jejich příbuzní nebyli při celostátních protestech zabiti íránskými silami, ale zemřeli z náhodných a nesouvisejících příčin.

Press TV je odpovědná za výrobu a vysílání záznamů vynucených přiznání zadržených osob, včetně novinářů, politických aktivistů a příslušníků kurdských a arabských menšin, čímž porušuje mezinárodně uznávaná práva na spravedlivý proces a spravedlivé řízení.

Z titulu svých funkcí ředitele IRIB a generálního ředitele Press TV je tudíž Ahmad Noroozi odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

166.

POURANVARI Youssef

یوسف پورانواری

též znám jako POURANVARI Youssuf

Datum narození: 26.5.1983

Místo narození: Teherán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Číslo průkazu totožnosti: 0492699836 (Írán)

Funkce: ředitel programového oddělení hlavního cizojazyčného kanálu státního vysílání Íránské islámské republiky (IRIB)

Přidružené subjekty: Státní vysílání Íránské islámské republiky (IRIB)

Youssef Pouranvari je ředitelem programového oddělení hlavního cizojazyčného kanálu státního vysílání Íránské islámské republiky (IRIB).

Jakožto íránský vládní mediální konglomerát pod kontrolou státu má IRIB monopol na televizní a rozhlasové vysílání v Íránu a prostřednictvím cenzurních činností vykonává ústřední úlohu při omezování svobody vyjadřování a zamezování svobodnému toku informací v Íránu. IRIB produkuje, sponzoruje a šíří vládní propagandu v Íránu i na mezinárodní scéně. IRIB kromě toho pravidelně vysílá falešná a neopodstatněná obvinění íránských občanů, osob s dvojím občanstvím a cizinců a využívá zfalšované zprávy k dezinformacím a falešnému obviňování údajných nepřátel režimu. IRIB rovněž ve velké míře spolupracuje s bezpečnostními a zpravodajskými agenturami včetně íránského ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost (MOIS) a Islámských revolučních gard (IRGC) za účelem získání a zveřejnění vynucených přiznání íránských občanů, osob s dvojím občanstvím a cizinců. Ze svědectví a dalších důkazů vyplývá, že je k získání vynucených přiznání využíváno fyzické i psychologické mučení, hrozby vůči rodinným příslušníkům a ponižující zacházení. Od roku 2009 byly v programech IRIB odvysílány stovky vynucených přiznání a pomlouvačný obsah ke stovkám dalších osob. IRIB využívá vynucená přiznání především k tomu, aby osoby s dvojím občanstvím a cizince zobrazila jako špióny, k démonizaci lidskoprávních aktivistů a k legitimizaci represe vůči náboženským menšinám, například baháistům.

Z titulu své funkce ředitele programového oddělení hlavního cizojazyčného kanálu IRIB Youssef Pouranvari přispívá k represi pokojných demonstrantů, novinářů, obránců lidských práv, studentů či dalších osob, které veřejně brání svá legitimní práva.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

167.

KADEM Ahmad

کادم احمد

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Funkce: velitel regionálního velitelství Karbala Islámských revolučních gard (IRGC)

Brigádní generál Ahmad Kadem je velitelem operační základny (regionálního velitelství) Karbala Islámských revolučních gard (IRGC), která velí jednotkám IRGC v provinciích Chúzistán, Lorestán a Kohgíluje a Bójer-Ahmad.

Během protestů v roce 2022 jednotky IRGC pod jeho velením zasahovaly proti demonstrantům, zejména v regionech Chúzistán a Lorestán, mimo jiné v obcích Khóramábád (Lorestán) a Izeh (Chúzistán). Během těchto zásahů používaly jednotky Islámských revolučních gard nepřiměřenou sílu a proti demonstrantům používaly ostrou munici. Jakožto vrchní velitel jednotek Islámských revolučních gard v těchto regionech je Kadem odpovědný za násilí, jež uvedené jednotky proti demonstrantům použily.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

168.

AZIMI Mohammad Nazar

نظر محمد عظیمی,

též znám jako AZIMI Mohammadnazar

عظیمی موهاممادنازار

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

funkce: velitel velitelství Islámských revolučních gard (IRGC) v Nadžaf Al-Asraf

Brigádní generál Mohammad Nazar Azimi je velitelem velitelství Islámských revolučních gard (IRGC) v Nadžaf Al-Asraf, pod něž spadají jednotky IRGC v provinciích Kermánšáh, Hamedán a Ílám.

V provincii Kermánšáh došlo při potlačování protestů v roce 2022 íránskými bezpečnostními silami, včetně IRGC, k násilným zásahům. Jako velitel regionálních velitelství IRGC pro jednotky IRGC působící v tomto regionu je odpovědný za násilí IRGC proti demonstrantům v provincii Kermánšáh.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

169.

NILFRUSHAN Abbas Mortaza

نیلفروشان عباس مرتاضا

též znám jako NILFOROUSHAN Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN Abbas; NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas Mortaza

نیلفروشان دردشتی عباس

Datum narození: 23.8.1966

Místo narození: Isfahán, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: P46631463 (Írán)

funkce: zástupce velitele pro operace Islámských revolučních gard (IRGC)

Abbas Nilfrushan je zástupcem velitele pro operace Islámských revolučních gard. Odpovídá za velitelství IRGC pro operace, jež je jednou z bezpečnostních organizací přímo pověřených potlačováním protestů.

Z titulu této funkce označil spontánní protestní občanské hnutí vzniklé v roce 2022 za hnutí teroristické a za přímou bezpečnostní hrozbu pro Írán, a legitimizoval tak tvrdou reakci na mírové protesty.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

170.

MOEIN Moslem

مسلم معین

Datum narození: 22.9.1985

Místo narození: Eslamabad, Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Číslo průkazu totožnosti: 3341588477 (Írán)

Adresa: Part 7, Block 25, Ground Floor, 16th Street, Sarvestan Street, Chaghamirza Phase 2 Shahid Mehrabi, Kermánšáh, Írán

funkce: velitel velitelství pro kyberprostor jednotek Basídž

Moslem Moein je vysokým důstojníkem jednotek Basídž, jež jsou uvedeny na seznamu EU. Jedná se o nechvalně známou dobrovolnou polovojenskou organizaci působící v rámci Islámských revolučních gard s pobočkami v celém Íránu.

Jednotky Basídž sehrály klíčovou úlohu při krvavém potlačení protestů, k nimž od září 2022 dochází v celé zemi, íránským režimem. Jako velitel velitelství pro kyberprostor jednotek Basídž dohlíží Moein na kontrolu a cenzuru online aktivit Íránců. Veřejně prohlásil, že prioritou jednotek Basídž je monitorovat, jak Íránci používají internet. Moein také podporuje vývoj íránského národního internetu, jenž by režimu umožnil odpojit Írán od internetu globálního. Íránská vláda nadále filtruje a blokuje volný tok informací v Íránu.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

171.

KARAMI Mohammad

محمد کرمی

Datum narození: 27.1.1966

Státní příslušnost: íránská

Místo narození: Írán

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Číslo pasu: K50849392 (Írán), konec platnosti 23.9.2024

Funkce: velitel velitelství jednotek Quds Islámských revolučních gard (IRGC) pro provincie Sístán a Balúčistán a Kermán

Brigádní generál Mohammad Karami je velitelem velitelství jednotek Quds Islámských revolučních gard (IRGC), který velí jednotkám Islámských revolučních gard v provinciích Sístán a Balúčistán a Kermán.

V provincii Sístán a Balúčistán byl během protestů v roce 2022 zaznamenán jeden z nejnásilnějších zásahů íránských bezpečnostních sil, včetně IRGC. Dne 30. září 2022 došlo v hlavním městě provincie Záhedánu k zásahu označovanému jako „krvavý pátek“, během něhož bezpečnostní síly zahájily střelbu ostrými náboji na protestní demonstraci, která se ve městě Záhedán začala formovat v souvislosti s páteční modlitbou. Bylo zastřeleno nejméně 70 demonstrantů. Od té doby pokračuje násilí vůči účastníkům následných protestů. Jako velitel regionálních velitelství IRGC pro jednotky IRGC působící v tomto regionu je Karami odpovědný za násilí IRGC proti demonstrantům v provincii Sístán a Balúčistán, zejména v období kolem „krvavého pátku“.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

172.

JAVIDAN Ali Akbar

جاویدان علی اکبر

Datum narození: 21.3.1967

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: velitel donucovacích orgánů Íránské islámské republiky v provincii Kermánšáh

Ali Akbar Javidan je od června 2019 velitelem donucovacích orgánů Íránské islámské republiky v provincii Kermánšáh.

Z titulu své funkce je odpovědný za nařízení násilné reakce donucovacích orgánů na protesty v provincii Kermanšáh v roce 2022. Je rovněž odpovědný za zajištění toho, aby donucovací orgány důsledně uplatňovaly mravnostní politiku, která závažným způsobem porušuje lidská práva, a to i prostřednictvím aktivních represí vůči ženám, které nedodržují kodexy nošení šátků. Je také odpovědný za zatýkání žen donucovacími orgány během protestů v červenci 2022. Nese odpovědnost za násilí, diskriminaci, kruté a ponižující chování a svévolné zadržování žen.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

173.

AZARPENDAR Abbas

آذرپندار عباس

Místo narození: Írán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: generální ředitel společnosti Radis Vira Tejarat Co.; regionální manažer pro společnost Tiandy Technologies v Íránu

Abbas Azarpendar je generálním ředitelem společnosti Radis Vira Tejarat Co., která je v Íránu klíčovým zprostředkovatelem, jenž íránské vládě poskytuje některá z nejvyspělejších sledovacích zařízení.

Zařízení společnosti Radis Vira Tejarat Co využívaly během protestů, které následovaly poté, co Mahsa Amíníová v polovině září 2022 zemřela v policejní vazbě, íránské bezpečnostní síly, včetně Islámských revolučních gard (IRGC), jejich milic Basídž a donucovacích orgánů Íránské islámské republiky, k brutálnímu potlačení celostátních protestů, což vedlo k mučení nebo smrti nejméně 516 demonstrantů, včetně nejméně 70 dětí.

Azarpendar je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.“

23.1.2023

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„13.

Ravin Academy

آکادمی راوین

Místo registrace: Teherán, Írán

Datum registrace: 2019

Registrační číslo: 49135

Hlavní místo podnikání: Second Floor, No. 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighborhood, Teherán, Írán

Ravin Academy je společnost zabývající se kybernetickou bezpečností se sídlem v Íránu, která poskytuje vzdělávání a odbornou přípravu, pokud jde o kybernetickou bezpečnost v obranné i útočné oblasti, jakož i výcvik hackerů.

Ravin Academy kromě toho působí jménem íránského ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost (MOIS) a Islámských revolučních gard (IRGC) a podporuje je při náboru hackerů.

Hackeři vyškolení na Ravin Academy byli zapojeni do přímého narušování komunikace osob, které protestují proti íránskému režimu, a tím protesty potlačovali.

Společnost Ravin Academy je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

14.

Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company

شرکت سامان گستر سحاب پرداز با مسئولیت محدود

též známa jako Sahab Pardaz

سحاب پرداز

Místo registrace: Teherán, Írán

Hlavní místo podnikání:

Teherán, No. 22, Khorramshahr Street

Teherán, North Shohvardi Street, Korramshahr Street, Number 24, Floor 1

Společnost s ručením omezeným Samane Gostar Sahab Pardaz je společnost se sídlem v Íránu, která poskytuje služby filtrování sociálních médií.

Vykonává činnosti v oblasti cenzury a sledování pro íránskou vládu, a to i během protestů v roce 2022, prostřednictvím kterých se zakazuje, omezuje nebo trestá výkon svobody projevu nebo shromažďování ze strany občanů Íránu nebo se omezuje přístup k informacím v tištěné podobě nebo v podobě vysílání.

Společnost s ručením omezeným Samane Gostar Sahab Pardaz je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

15.

Communication Regulatory Authority (CRA) (Úřad pro regulaci komunikačních služeb)

ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان رادیویی

též známý jako Communication Regulation Authority (CRA)

Místo registrace: Teherán, Írán

Přidružený subjekt: íránské ministerstvo pro informační a komunikační technologie (IKT)

Úřad pro regulaci komunikačních služeb (CRA) spadá do působnosti íránského ministerstva pro informační a komunikační technologie (IKT). Úřad pro regulaci komunikačních služeb prosazuje požadavky íránské vlády týkající se filtrování internetového obsahu prostřednictvím špionážního softwaru s názvem SIAM.

Během protestů v roce 2022 používal Úřad pro regulaci komunikačních služeb svou kontrolu přístupu k internetu a mobilních telefonů ke sledování demonstrantů a k vytvoření podrobného popisu činností disidentů a demonstrantů, který mohou orgány libovolně využívat. Úřad pro regulaci komunikačních služeb je proto odpovědný za podporu represí vůči pokojným demonstrantům, novinářům, obráncům lidských práv, studentům nebo jiným osobám, které vystupují na obranu svých legitimních práv.

Úřad pro regulaci komunikačních služeb je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

16.

Headquarters For Enjoining Right And Forbidding Evil (Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu)

ستاد امر به معروف و نهی از منکر

též známé jako Úřad pro prosazování dobra a bránění zlu; Ústředí pro prosazování ctnosti a předcházení neřesti; Setad-PV

ستاد پو

Typ subjektu: vládní instituce

Místo registrace: Írán

Sídlo: Írán

Přidružené osoby: GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi, velitel Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu

Další přidružené subjekty: donucovací orgány Íránské islámské republiky

Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu je vládní institucí, která je odpovědná za stanovení a vynucování nepřiměřeně striktních společenských pravidel.

V roce 2022 se Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu zásadním způsobem podílelo na zavedení nových a přísnějších mravnostních kodexů pro ženy, což představuje jednoznačné porušení jejich lidských práv. Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu navíc hraje ústřední úlohu při zavádění monitorování a často brutálním trestání žen a mužů, kteří tyto kodexy nedodržují. Tyto přísné kodexy jsou následně brutálně prosazovány donucovacími orgány Íránské islámské republiky, které jsou uvedeny na seznamu EU, a zejména mravnostní policií.

Ústředí pro prosazování dobra a bránění zlu je tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

17.

Imen Sanat Zaman Fara Company

شرکت ایمن صنعت زمان فرا فرا

Adresa: Shahrak-e-Jafar Abad-e-Jangal Rd, Naseriyeh, Teherán, Írán;

Number 16, Kolezar alley, Farsian Street, Shahid Rezaiee Street, Azadegan Autobahn, Teherán, Írán;

Number 16, Gholshan 14, Golestan Boulevard, Negarestan Boulevard, Sham Abad, Teherán, Írán

Typ subjektu: soukromá společnost

Místo registrace: Írán

Datum registrace: 2010

Číslo průkazu totožnosti: 103201991293 (Írán)

Obchodní registrační číslo: 369541 (Írán)

Hlavní místo podnikání: Írán

Přidružené osoby: Mohammad Zandi Aliabadi, předseda představenstva;

Hossein Zandi Aliabadi, místopředseda představenstva;

Fatemeh Haghshenas, výkonný ředitel

Další přidružené subjekty: donucovací orgány Íránské islámské republiky

Společnost Imen Sanat Zaman Fara je íránská společnost, která vyrábí a dováží bezpečnostní zařízení pro íránské bezpečnostní síly.

Její vybavení používají íránské bezpečnostní síly k násilnému potlačování pokojných protestů, včetně protestů, které následovaly po smrti 22leté Mahsy Amíníové v roce 2022, což vedlo k mučení nebo smrti nejméně 516 demonstrantů, včetně nejméně 70 dětí.

Společnost Imen Sanat Zaman Fara je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

18.

Iranian Special Police Forces

نیروی ویژه پاد وحشت

též známy jako NOPO; Iran’s Counter-Terror Special Forces; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Supreme Leader’s Guardian Special Forces; Provincial Special Forces; Special Counter-Terrorism Force

Adresa: Írán

Typ subjektu: policejní složky

Místo registrace: Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Přidružené osoby: Mohsen Ebrahimi (velitel)

Další přidružené subjekty: Íránské speciální jednotky, donucovací orgány Íránské islámské republiky

Íránské zvláštní policejní síly (NOPO) jsou složkou íránských speciálních jednotek a donucovacích orgánů Íránské islámské republiky. Jedná se o dobře vycvičené specializované jednotky, které jsou často povolávány k potlačení protestů.

Během protestů v roce 2022, které následovaly po smrti 22leté Mahsy Amíníové, použily tyto jednotky proti neozbrojeným demonstrantům, včetně žen a dětí, nepřiměřené násilí a smrtící sílu, např. tím, že střílely na protestující z automatických zbraní.

Íránské zvláštní policejní síly (NOPO) jsou tudíž odpovědné za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

19.

Radis Vira Tejarat Co

شرکت رادیس ویرا تجارت

Adresa: Teherán, Pasdaran St., West Gilan St., No. 5, Unit 1, Corner of Mohed Dou Alley

Typ subjektu: poskytovatel fyzické bezpečnosti, soukromý podnik

Hlavní místo podnikání: Írán

Přidružené osoby: Abbas Azarpendar, generální ředitel společnosti Radis Vira Tejarat Co. a regionální manažer pro společnost Tiandy Technologies v Íránu

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC) a donucovací orgány Íránské islámské republiky (zákazníci), společnost Pars Ertebat Afzar Co (distributor)

Společnost Radis Vira Tejarat Co. je íránským zástupcem společnosti Tiandy Technologies. Existenci úzkých vazeb mezi těmito společnostmi dokládá skutečnost, že generální ředitel společnosti Radis Vira Tejarat Co., Abbas Azarpendar, rovněž vykonává funkci regionálního manažera společnosti Tiandy Technologies v Íránu. Společnost Radis Vira Tejarat Co. je v Íránu klíčovým zprostředkovatelem, jenž íránské vládě poskytuje některá z nejvyspělejších sledovacích zařízení.

Její zařízení využívaly během protestů, které následovaly poté, co Mahsa Amíníová v polovině září 2022 zemřela v policejní vazbě, íránské bezpečnostní síly, včetně Islámských revolučních gard (IRGC), jejich milic Basídž a donucovacích orgánů Íránské islámské republiky, k brutálnímu potlačení celostátních protestů, což vedlo k mučení nebo smrti nejméně 516 demonstrantů, včetně nejméně 70 dětí.

Společnost Radis Vira Tejarat Co. je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

20.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Šoháda v provincii Západní Ázerbájdžán

شهداء

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Západní Ázerbájdžán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Západní Ázerbájdžán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Šoháda operuje v provincii Západní Ázerbájdžán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Habib Shahsavari, jenž je uveden na seznamu EU.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Šoháda prováděla během protestů v roce 2022 zásahy proti demonstrantům v kurdských oblastech Íránu. Od 15. listopadu 2022 byly tyto zásahy konkrétně vedeny proti demonstrantům ve městech Západního Ázerbájdžánu Píranšar, Mahabád a Bukan. Jednotky Islámských revolučních gard použily během těchto zásahů nepřiměřenou sílu. Při zásazích Islámských revolučních gard byly v období od 15. listopadu 2022 ve městě Mahabád zabity čtyři osoby a ve městě Bukan 12 osob.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Šoháda je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

21.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Hazrat Nabi Akram v provincii Kermánšáh

حضرت نبی اکرم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Kermánšáh, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Kermánšáh, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Hazrat Nabi Akram operuje v provincii Kermánšáh.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Bahman Reyhani, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Kermánšáh došlo při potlačování protestů v roce 2022 íránskými bezpečnostními silami, včetně IRGC, k násilným zásahům.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Hazrat Nabi Akram je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

22.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Quds v provincii Gílán

قدس

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Gílán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Gílán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Quds operuje v provincii Gílán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Mohammad Abdollahpour, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Gílán došlo při potlačování protestů v roce 2022 íránskými bezpečnostními silami, včetně Islámských revolučních gard, k násilným zásahům.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Quds je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

23.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala v provincii Mázandarán

کربلای

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Mázandarán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Mázandarán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala operuje v provincii Mázandarán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Siavash Moslemi, jenž je uveden na seznamu EU.

Během protestů v roce 2022 jednotka v provincii Mázandarán zasahovala proti demonstrantům. Při těchto zásazích použila proti demonstrantům nepřiměřenou sílu a násilí.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Karbala je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

24.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Sejjed aš-Šoháda v provincii Teherán

الشهداء سید

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Teherán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Teherán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Sejjed aš-Šoháda operuje v provincii Teherán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Ahmad Zulqadr, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Teherán byly během protestů v roce 2022 násilné represe ze strany íránských bezpečnostních sil včetně Islámských revolučních gard obzvláště tvrdé a nepřiměřené.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Sejjed aš-Šoháda je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

25.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala

کربلا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: jihozápadní Írán (provincie Chúzistán, Lorestán a Kohgíluje a Bójer-Ahmad)

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Operační základna (regionální velitelství) Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala operuje v jihozápadním Íránu, a to v provinciích Chúzistán, Lorestán a Kohgíluje a Bójer-Ahmad.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Ahmad Kadem, jenž je uveden na seznamu EU.

Během protestů v roce 2022 jednotka zasahovala proti demonstrantům, zejména v provinciích Chúzistán a Lorestán, mimo jiné v lorestánském městě Khóramábád. Během těchto operací používaly jednotky Islámských revolučních gard nepřiměřenou sílu a proti demonstrantům používaly ostrou munici.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

26.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Quds

قدس

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Quds je regionálním velitelstvím IRGC v jihovýchodním Íránu, pod něž spadají provincie Kermán a Sístán a Balúčistán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Mohammad Karami, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Sístán a Balúčistán byl během protestů v roce 2022 zaznamenán jeden z nejnásilnějších zásahů íránských bezpečnostních sil, včetně IRGC. Dne 30. září 2022 došlo v hlavním městě provincie Záhedánu k zásahu označovanému jako „krvavý pátek“, během něhož bezpečnostní síly zahájily střelbu ostrými náboji na protestní demonstraci, která se ve městě Záhedán začala formovat v souvislosti s páteční modlitbou. Bylo zastřeleno nejméně 70 demonstrantů. Od té doby násilí vůči účastníkům protestů pokračuje.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Quds je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

27.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Najaf-e- Ashraf

الاشرف نجف

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Operační základna (regionální velitelství) Islámských revolučních gard (IRGC) Karbala operuje v provinciích Kermánšáh, Hamadán a Ílám.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Mohammad Nazar Azimi, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Kermánšáh došlo při potlačování protestů v roce 2022 íránskými bezpečnostními silami, včetně IRGC, k násilným zásahům.

Operační základna Islámských revolučních gard (IRGC) Najaf-e-Ashraf je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

28.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Valiasr v provincii Chúzistán

عصر ولی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Chúzistán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Chúzistán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Valiasr operuje v provincii Chúzistán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Hassan Shahvarpour, jenž je uveden na seznamu EU.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Valiasr je odpovědná za masakry demonstrantů v provincii Chúzistán v listopadu 2020. Kromě toho během protestů v Íránu v roce 2022 zasahovala proti demonstrantům, zejména ve městě Izeh. Během těchto zásahů používaly jednotky Islámských revolučních gard nepřiměřenou sílu, což vedlo k zabití demonstrantů.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Valiasr je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

29.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Hazrat Abufazl v provincii Lorestán

حضرت ابوالفضل

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Lorestán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Lorestán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Hazrat Abufazl operuje v provincii Lorestán.

Během protestů v roce 2022 zasahovala proti demonstrantům v kurdských oblastech Íránu. K zásahům docházelo zejména ve městě Chorrámábád v provincii Lorestán. Během těchto zásahů používaly jednotky Islámských revolučních gard nepřiměřenou sílu a proti demonstrantům používaly ostrou munici.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Hazrat Abufazl je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

30.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Beit-al-Moqadas v provincii Kurdistán

المقدس بيت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Kurdistán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Kurdistán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Beit-al-Moqadas operuje v provincii Kurdistán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Sadegh Hosseini, jenž je uveden na seznamu EU.

Během protestů v roce 2022 tato jednotka zasahovala proti demonstrantům v kurdských oblastech Íránu. Od 15. listopadu 2022 byly tyto zásahy konkrétně vedeny proti demonstrantům v kurdských městech a ve městech Západního Ázerbájdžánu Sanandadž, Kamyaran a Saqqez. Jednotky Islámských revolučních gard použily během těchto zásahů nepřiměřenou sílu. Při zásazích Islámských revolučních gard bylo v období od 15. listopadu 2022 ve městě Sanandadž zabito nejméně sedm osob, ve městě Kamyaran dvě osoby a ve městě Saqqez rovněž dvě osoby.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Beit-al-Moqadas je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023

31.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Salámán v provincii Sístán a Balúčistán

سلمان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Adresa: Sístán a Balúčistán, Írán

Typ subjektu: vojenská jednotka Islámských revolučních gard (IRGC)

Místo registrace: Sístán a Balúčistán, Írán

Hlavní místo činnosti: Írán

Další přidružené subjekty: Islámské revoluční gardy (IRGC)

Regionální jednotka Islámských revolučních gard (IRGC) Salámán působí v provincii Sístán a Balúčistán.

Velitelem této jednotky je brigádní generál Amanollah Garshasbi, jenž je uveden na seznamu EU.

V provincii Sístán a Balúčistán byl během protestů v roce 2022 zaznamenán jeden z nejnásilnějších zásahů íránských bezpečnostních sil, včetně IRGC. Dne 30. září 2022 došlo v hlavním městě provincie Záhedánu k zásahu označovanému jako „krvavý pátek“, během něhož bezpečnostní síly zahájily střelbu ostrými náboji na protestní demonstraci, která se ve městě Záhedán začala formovat v souvislosti s páteční modlitbou. Bylo zastřeleno nejméně 70 demonstrantů. Od té doby násilí vůči demonstrantům pokračuje.

Regionální jednotka Islámských revolučních gard Salámán je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

23.1.2023“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU