(EU) 2023/150Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 20, 23.1.2023, s. 33-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/620;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/689;
Původní znění předpisu

23.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 20/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/150

ze dne 20. ledna 2023,

kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 31 odst. 3, čl. 36 odst. 4 a čl. 42 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro konkrétní nákazy uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení a stanoví, jak se tato pravidla použijí na různé kategorie nákaz uvedených na seznamu. Nařízení (EU) 2016/429 stanoví povinnost členských států zavést pro nákazy uvedené na seznamu povinné eradikační programy podle čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení nebo volitelné eradikační programy podle čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a předložit tyto programy Komisi ke schválení. Uvedené nařízení rovněž stanoví, že status členských států nebo jejich oblastí či jednotek jako území prostého nákazy, pokud jde o určité nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení, schvaluje nebo odnímá Komise.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (2) doplňuje nařízení (EU) 2016/429 a stanoví kritéria pro udělení, udržení, pozastavení a odnětí statusu území prostého nákazy pro členské státy nebo jejich oblasti či jednotky a požadavky na schválení povinných nebo volitelných eradikačních programů pro členské státy nebo jejich oblasti či jednotky.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 (3) stanoví prováděcí pravidla týkající se nákaz zvířat uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o status území prostého nákazy a status území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu. Konkrétně jsou v přílohách uvedeného nařízení obsaženy seznamy členských států nebo jejich oblastí či jednotek se statusem území prostého nákazy. Z důvodu měnící se epizootologické situace u některých nákaz je nyní nezbytné změnit některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620 s cílem zařadit na tyto seznamy nové členské státy nebo jejich oblasti prosté nákazy a odstranit z těchto seznamů oblasti nebo jednotky, v nichž byla potvrzena ohniska nákazy nebo v nichž již nejsou splněny podmínky pro zachování statusu území prostého nákazy.

(4)

V případě infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC), infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV), infekce bovinní virovou diarrhoeou (BVD), infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (BTV) a infekce virovou hemoragickou septikémií (VHS) nedávno požádalo několik členských států Komisi o udělení statusu území prostého nákazy pro část jejich území. Několik členských států rovněž oznámilo ohniska infekce virem vztekliny (RABV), BTV a infekce nekrózou krvetvorné tkáně (IHN), která musí být rovněž zohledněna v některých přílohách prováděcího nařízení (EU) 2021/620.

(5)

Pokud jde o infekci MTBC, předložilo Španělsko Komisi informace prokazující, že podmínky pro uznání statusu území prostého infekce MTBC stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 jsou splněny v autonomních oblastech Baleárské ostrovy, Katalánsko a Murcia. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedené žádosti splňují kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro MTBC. Uvedené oblasti by proto měly být zařazeny na seznam v části I přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblasti se statusem území prostého infekce MTBC.

(6)

Pokud jde o infekci ADV, předložila Itálie Komisi informace prokazující, že podmínky pro uznání statusu území prostého ADV stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 jsou splněny pro regiony Trident a Benátsko. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedené žádosti splňují kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro ADV. Uvedené oblasti by proto měly být zařazeny na seznam v části I přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblasti se statusem území prostého infekce ADV.

(7)

Pokud jde o infekci BVD, předložilo Německo Komisi informace prokazující, že podmínky pro uznání statusu území prostého BVD stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 jsou splněny pro okresy Dachau, Straubing-Bogen a Günzburg v Bavorsku. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedené žádosti splňují kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro BVD. Uvedené oblasti by proto měly být zařazeny na seznam v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblasti se statusem území prostého infekce BVD.

(8)

Maďarsko oznámilo Komisi několik ohnisek infekce RABV v župě Szabolcs-Szatmár-Bereg. Jelikož celé území Maďarska má status území prostého infekce RABV a je uvedeno na seznamu v části I přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/620, měl by být status území prostého nákazy pro župu Szabolcs-Szatmár-Bereg odňat a položka pro Maďarsko na uvedeném seznamu by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Pokud jde o infekci RABV, předložilo Maďarsko Komisi rovněž žádost o schválení eradikačního programu pro župu Szabolcs-Szatmár-Bereg. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedená žádost splňuje kritéria stanovená v části II kapitole 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro schválení eradikačních programů pro infekci RABV. Župa Szabolcs-Szatmár-Bereg by proto měla být zařazena na seznam v části II přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblast se schváleným eradikačním programem pro infekci RABV.

(10)

Portugalsko oznámilo Komisi ohniska infekce BTV sérotypu 4 v okresech Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda a Viseu, která postihla i okolní okresy. Jelikož uvedené okresy mají status území prostého nákazy a jsou uvedeny na seznamu v části I přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620, měl by být jejich status území prostého nákazy pro infekci BTV odňat a položka pro Portugalsko na uvedeném seznamu by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Španělsko oznámilo Komisi ohniska infekce BTV sérotypu 4 v provincii Toledo v autonomní oblasti Kastilie-La Mancha a v provincii Salamanca v autonomní oblasti Kastilie a León, která postihla rovněž oblasti v provinciích Ávila a Zamora. Jelikož uvedené oblasti mají status území prostého nákazy a jsou uvedeny na seznamu v části I přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620, měl by být jejich status území prostého nákazy pro infekci BTV odňat a položka pro Španělsko na uvedeném seznamu by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Pokud jde o infekci BTV, předložilo Španělsko Komisi rovněž informace prokazující, že pro určité regiony autonomních oblastí Aragón a Navarra a v určitých regionech autonomní oblasti Baskicko jsou splněny podmínky pro uznání statusu území prostého BTV. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedená žádost splňuje kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro BTV. Vzhledem k tomu, že infekce BTV byla v uvedených autonomních oblastech úspěšně eradikována, mělo by být celé území uvedených autonomních oblastí uvedeno na seznamu v části I přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako území se statusem území prostého nákazy pro infekci BTV.

(13)

Pokud jde o infekci BTV, předložilo Německo Komisi informace prokazující, že pro spolkovou republiku Sársko a pro určité části spolkové republiky Porýní-Falc jsou splněny podmínky pro uznání statusu území prostého nákazy BTV. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedená žádost splňuje kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro BTV. Uvedená oblast by proto měla být zařazena na seznam v části I přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblast se statusem území prostého infekce BTV.

(14)

Pokud jde o VHS, Finsko poskytlo informace prokazující, že pro provincii Alandy jsou splněny podmínky pro uznání statusu území prostého VHS. Uvedené informace splňují kritéria stanovená v části II kapitole 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pro udělení statusu území prostého nákazy pro VHS. Vzhledem k tomu, že VHS byla v provincii Alandy úspěšně eradikována, mělo by být celé území Finska uvedeno na seznamu v části I přílohy XII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako území se statusem území prostého nákazy pro VHS.

(15)

Finsko navíc oznámilo Komisi ohnisko IHN v provincii Alandy v oblasti, která je uvedena na seznamu v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako oblast se statusem území prostého nákazy. Status území prostého nákazy by proto měl být infikované oblasti odňat a uvedená jednotka by měla být odstraněna z části I zmíněné přílohy a položka týkající se daného členského státu v uvedeném seznamu by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Přílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu (Úř. věst. L 131, 16.4.2021, s. 78).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III, VI, VII, VIII, XII a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 se mění takto:

1)

příloha II se mění takto:

a)

v části I se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Španělsko

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

b)

v části II se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia“

2)

příloha III se mění takto:

a)

v části I se položka pro Maďarsko nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Maďarsko

Celé území kromě Szabolcs-Szatmár-Bereg megye“

b)

v části II se před položku pro Polsko vkládá nová položka pro Maďarsko, která zní:

Členský stát

Území

„Maďarsko

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye“

3)

příloha VI se mění takto:

a)

v části I se položka pro Itálii nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Itálie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Veneto“

b)

v části II se položka pro Itálii nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

„Itálie

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

21. dubna 2021“

4)

příloha VII se mění takto:

a)

v části I se položka pro Německo nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Německo

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen“

b)

v části II se položka pro Německo nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

„Německo

Bundesland Bayern:

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Tato města a Landkreise v Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21. února 2022“

5)

v příloze VIII se část I mění takto:

a)

položka pro Německo se nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Německo

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Rheinland-Pfalz:

Tyto Landkreise: Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

Tato města: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen“

b)

položka pro Španělsko se nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía: provincie Almería

Tyto regiony v provincii Granada: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha kromě těchto regionů:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena v provincii Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos v provincii Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León kromě těchto regionů:

provincie Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada v provincii Ávila

Bermillo de Sayago v provincii Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid kromě těchto regionů:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia“

c)

položka pro Portugalsko se nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira“

6)

v příloze VIII se část II nahrazuje tímto:

„ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci BTV

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Španělsko

Communidad Autónoma de Andalucía:

provincie Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

Provincie Granada: Motril (Costa de Granada)

Communidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Tyto regiony v provincii Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo a Piedrabuena

Communidad Autónoma de Extremadura:

Communidad Autónoma de Islas Baleares

21. února 2022“

7)

v příloze XII části I se položka pro Finsko nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Finsko

Celé území“

8)

v příloze XIII části I se položka pro Finsko nahrazuje tímto:

Členský stát

Území

„Finsko

Celé území kromě:

1)

pobřežní jednotky zahrnující části obcí Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö obsažené v kruhu o poloměru 19,331 km se středem na souřadnicích systému WGS84 59,975253701° šířky, 20,454027317° délky

2)

pobřežní jednotky zahrnující části obcí Eckerö a Hammarland obsažené v kruhu o poloměru 10 km se středem na souřadnicích systému WGS84 60,207175390° šířky, 19,507907780° délky“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU