(EU) 2023/148Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/148 ze dne 20. ledna 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198

Publikováno: Úř. věst. L 20, 23.1.2023, s. 26-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 16. července 2024
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1198;

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036; (EU) 2019/1198;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 412/2013; (EU) 2019/2131;
Původní znění předpisu

23.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 20/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/148

ze dne 20. ledna 2023,

kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Dne 13. května 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 412/2013 (3) (dále jen „původní nařízení“) konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie.

(2)

Dne 12. července 2019 Komise na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení prodloužila prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 platnost opatření původního nařízení na dalších pět let.

(3)

Dne 28. listopadu 2019 Komise na základě šetření obcházení antidumpingových opatření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení změnila nařízení (EU) 2019/1198 prováděcím nařízením (EU) 2019/2131 (4).

(4)

V původním šetření byl v souladu s článkem 17 základního nařízení pro účely šetření vyvážejících výrobců v Čínské lidové republice (dále jen „ČLR“) proveden výběr vzorku.

(5)

Pro vyvážející výrobce z ČLR zařazené do vzorku Komise na dovoz dotčeného výrobku uložila individuální sazby antidumpingového cla v rozsahu od 13,1 % do 18,3 %. Pro spolupracující vyvážející výrobce nezařazené do vzorku byla uložena celní sazba ve výši 17,9 %. Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku jsou uvedeni v příloze I nařízení (EU) 2019/1198 nahrazené přílohou 1 nařízení (EU) 2019/2131. Dále byla uložena celostátní celní sazba ve výši 36,1 % na dotčený výrobek od společností v ČLR, které se buď nepřihlásily, nebo při šetření nespolupracovaly.

(6)

V souladu s článkem 2 nařízení (EU) 2019/1198 může být příloha I uvedeného nařízení změněna tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude přiznána celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. vážená průměrná sazba cla ve výši 17,9 %, pokud nový vyvážející výrobce v ČLR poskytne Komisi dostatečné důkazy, že:

a)

v období šetření, z něhož příslušná opatření vycházejí, tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen „období původního šetření“), do Unie nevyvážel dotčený výrobek;

b)

není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem v ČLR, na nějž se vztahují antidumpingová opatření uložená původním nařízením, a že

c)

po skončení období původního šetření buď skutečně vyvážel dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného výrobku do Unie.

B.   ŽÁDOST O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE

(7)

Společnost Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. (dále jen „společnost Jinde“ nebo „žadatel“) dne 30. října 2020 předložila Komisi žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, a tedy o přiznání celní sazby ve výši 17,9 % platné pro spolupracující společnosti v ČLR nezařazené do vzorku, s tvrzením, že splňuje všechny tři podmínky stanovené v článku 2 nařízení (EU) 2019/1198 (podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícícho výrobce).

(8)

Pro účely rozhodnutí o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, Komise žadateli nejprve zaslala dotazník s žádostí o poskytnutí důkazů o splnění uvedených podmínek.

(9)

Na základě analýzy odpovědi na dotazník Komise dne 6. dubna 2021 požádala o další informace a důkazy, které žadatel předložil.

(10)

Komise se snažila ověřit veškeré informace, které považovala pro rozhodnutí o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, za nezbytné. Za tímto účelem Komise analyzovala důkazy, které žadatelel předložil, a konzultovala různé on-line databáze, včetně databází Orbis (5) a Qichacha (6). Souběžně s tím Komise o žádosti žadatele informovala výrobní odvětví Unie a vyzvala je, aby v případě potřeby poskytlo případné připomínky. Výrobní odvětví Unie předložilo připomínky týkající se toho, zda žadatel splňuje podmínku stanovenou v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/1198.

C.   ANALÝZA ŽÁDOSTI

(11)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/1198, aby žadatel během období původního šetření do Unie nevyvážel dotčený výrobek, Komise v průběhu šetření zjistila, že žadatel během uvedeného období skutečně do Unie nevyvážel. Společnost Jinde byla založena v prosinci 1995 a vyváží už od svého založení. V její evidenci odbytu však nejsou uvedeny žádné záznamy o vývozních obchodech do Unie během období původního šetření. Kromě toho byly účetní knihy společnosti Jinde během uvedeného období v souladu s poskytnutými finančními výkazy a neexistují žádné stopy ani další důkazy, které by naznačovaly, že žadatel vyvážel dotčený výrobek do Unie před lednem 2012, tj. po období původního šetření. Výrobní odvětví Unie ve svých původních připomínkách zdůraznilo skutečnost, že se žadatel podílí na vývozních činnostech od svého založení v roce 1995, nepředložilo však žádné důkazy, které by prokazovaly, že společnost Jinde nesplňuje podmínku stanovenou v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/1198. Existují proto dostatečné důkazy o tom, že žadatel během období původního šetření dotčený výrobek do Unie nevyvážel.

(12)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/1198, aby žadatel nebyl ve spojení s žádnými vývozci ani výrobci, na něž se vztahují antidumpingová opatření uložená nařízením (EU) 2019/1198, Komise v průběhu šetření zjistila, že společnost Jinde není ve spojení s žádnými čínskými vyvážejícími výrobci, na něž se vztahují daná antidumpingová opatření. Akcionáři společnosti Jinde vlastní podle databáze Qichacha podíly ve třech dalších společnostech, z nichž žádná nepodléhá antidumpingovým opatřením uloženým nařízením (EU) 2019/1198. Žadatel proto tuto podmínku splnil.

(13)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. c) nařízení (EU) 2019/1198, aby žadatel po skončení období původního šetření buď skutečně vyvážel dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného výrobku do Unie, Komise během šetření zjistila, že žadatel vyvezl dotčený výrobek do Unie v roce 2019, což je po období původního šetření. Žadatel předložil fakturu, informace o objednávce, celní odbavovací doklady, konosament a potvrzení o zaplacení objednávky zadané v roce 2019 společností ve Francii. Kromě této dodávky existovaly v letech 2012 až 2019 další dodávky dotčeného výrobku do Francie, k nimž žadatel rovněž předložil podpůrné doklady. Žadatel proto tuto podmínku splnil.

(14)

Žadatel tedy splňuje všechny tři podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) 2019/1198, a žádost by proto měla být přijata. Žadateli by tudíž mělo být přiznáno antidumpingové clo ve výši 17,9 % pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku v rámci původního šetření.

D.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(15)

Žadatel a výrobní odvětví Unie byli informováni o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se považuje za vhodné přiznat společnosti Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. sazbu antidumpingového cla platnou pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku v rámci původního šetření.

(16)

Stranám byla poskytnuta možnost předložit připomínky a výrobní odvětví Unie je předložilo.

(17)

Po poskytnutí informací výrobní odvětví Unie tvrdilo, že auditovaný finanční výkaz je zákonným požadavkem pro společnosti se zahraničním kapitálem v Číně, mezi něž patří i žadatel. Kromě toho výrobní odvětví Unie požádalo o poskytnutí názvu přidruženého podniku, aby mohlo předložit připomínky k jeho obchodní činnosti.

(18)

Komise ověřila informace poskytnuté žadatelem v souvislosti s otázkou, zda existuje zákonný požadavek na auditovaný finanční výkaz společností se zahraničním kapitálem v Číně. V roce 2009 oznámila Čchien-tungská daňová pobočka Státního daňového úřadu okresu Žao-pching ve městě Čchao-čou žadateli, že se osvobozuje od povinnosti předkládat zprávy o auditu. Komise proto zjistila, že před obdobím původního šetření ani po něm neexistoval žádný povinný požadavek. Kromě toho Komise poskytla výrobnímu odvětví Unie název podniku přidruženého k žadateli. Nebyly obdrženy žádné další připomínky.

(19)

Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu spolupracujících společností nezařazených do vzorku stanoveného v příloze 1 nařízení (EU) 2019/1198 ve znění nařízení (EU) 2019/2131 se doplňuje tato společnost:

Společnost

doplňokvý kód TARIC

Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd.

C879

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 189, 15.7.2019, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 131, 15.5.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 139.

(5)  Orbis je celosvětový poskytovatel informací o podnicích, které se týkají více než 220 milionů společností na celém světě. Poskytuje zejména standardizované informace o soukromých společnostech a podnikových strukturách.

(6)  Qichacha je soukromá zisková databáze v čínském vlastnictví, která spotřebitelům/odborníkům poskytuje obchodní údaje, informace o úvěrech a analytické údaje o soukromých a veřejných společnostech usazených v Číně.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU