(EU) 2023/140Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/140 ze dne 19. ledna 2023, kterým se po třísté třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 92-93 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 881/2002;

Provádí předpisy

(ES) č. 881/2002;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

20.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/92


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/140

ze dne 19. ledna 2023,

kterým se po třísté třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1267(1999), 1989(2011) a 2253(2015) zařadil dne 16. ledna 2023 jeden záznam na seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„ABDUL REHMAN MAKKI (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki; c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman). Datum narození: 10. 12. 1954. Místo narození: Bahawalpur, provincie Pandžáb, Pákistán. Státní příslušnost: pákistánská. Cestovní pas č. a) CG9153881 (pákistánský cestovní pas vydaný dne 2. 11. 2007; b) A5199819 (pákistánský cestovní pas). Národní identifikační číslo a) 6110111883885 (Pákistán); b) 34454009709 (Pákistán). Adresa: Tayyiba Markaz, Muridke, provincie Pandžáb, Pákistán. Další informace: zástupce Amira / vůdčího představitele vojenské skupiny LASHKAR-E-TAYYIBA (LET), též známé jako JAMAAT-UD-DAWA (JUD), a vůdčí představitel politického křídla JUD/LET. Působil také jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů skupiny LET a člen Shury (řídicího orgánu). Švagr vůdčího představitele JUD/LET Hafize Muhammada Saeeda.Jméno otce: Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 16. 1. 2023.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU