(EU) 2023/137Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 5-42 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1893/2006;

Provádí předpisy

(ES) č. 1893/2006;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 530/1999; (ES) č. 2150/2002; (ES) č. 450/2003; (ES) č. 138/2004; (ES) č. 1552/2005; (ES) č. 453/2008; (ES) č. 1099/2008; (ES) č. 1338/2008; (EU) č. 691/2011; (EU) č. 70/2012; (EU) č. 549/2013; (EU) 2019/1700; (EU) 2019/2152;
Původní znění předpisu

20.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/137

ze dne 10. října 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Fungování vnitřního trhu vyžaduje vytvoření statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistik členských států a Unie, aby měly podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty vnitřního trhu přístup ke spolehlivým a srovnatelným statistickým údajům. Proto je nezbytné, aby jednotlivé kategorie klasifikace činností v Unii byly ve všech členských státech vykládány jednotně.

(2)

Spolehlivé a srovnatelné statistiky jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posuzovat svou konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Unie při zabraňování narušování hospodářské soutěže.

(3)

Nařízení (ES) č. 1893/2006 zavedlo společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (dále jen „NACE Rev. 2“) s cílem splnit požadavky na statistiku v době jeho přijetí, a to po dobu, po kterou bude v souladu s technologickým prostředím a strukturou hospodářství, jakož i s relevantními mezinárodními hospodářskými a sociálními klasifikacemi.

(4)

Nařízení (ES) č. 1893/2006 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I, za účelem zohlednění technologického nebo hospodářského rozvoje nebo jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.

(5)

Od vstupu klasifikace NACE Rev. 2 v platnost dne 1. ledna 2008 změnily globalizace a digitalizace způsob, jakým mnoho ekonomických činností poskytuje zboží a služby. Nové činnosti nabyly na významu, zatímco jiné v globální ekonomice význam pozbyly. K rychlým změnám došlo rovněž v prostředí informačních technologií. Vyšší povědomí o environmentálních vlivech hospodářství dalo navíc vzniknout zvláštním činnostem na ochranu životního prostředí.

(6)

Pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Unie používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na Mezinárodní standardní odvětvovou klasifikaci všech ekonomických činností (ISIC).

(7)

Po přijetí Revize 5 Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností (dále jen „ISIC Rev. 5“) Statistickou komisí OSN by měla být klasifikace NACE upravena tak, aby byla zachována její srovnatelnost a konzistentnost se standardy pro klasifikaci ekonomických činností, které se používají na mezinárodní úrovni.

(8)

Zohledněním nových ekonomických činností umožněných nedávnými strukturálními, vědeckými a technologickými změnami by měla klasifikace NACE více odrážet realitu stávajících ekonomických činností v Unii.

(9)

Aktuální klasifikace NACE je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise o modernizaci vypracovávání statistik Unie. Od této aktuální klasifikace se očekává, že prostřednictvím srovnatelnějších a relevantnějších údajů přispěje k lepší správě ekonomických záležitostí na úrovni Unie i na úrovni členských států.

(10)

Nařízení (ES) č. 1893/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1893/2006 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období Komisi (Eurostatu) ode dne 1. ledna 2025.

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení použije na předávání údajů od těchto dat:

a)

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 530/1999 (2), pokud jde o:

statistiku struktury a rozdělení výdělků, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026,

statistiku týkající se úrovně a složení nákladů práce, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028;

b)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (3) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026;

c)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 (4) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2027;

d)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 (5) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028;

e)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 (6) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2030;

f)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 (7) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026;

g)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (8) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2027;

h)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 (9), pokud jde o:

PŘÍLOHU II – oblast: zdravotní péče, téma: „výdaje na zdravotní péči a financování zdravotní péče“, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2027,

PŘÍLOHU IV – oblast: pracovní úrazy, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2027;

i)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 (10), pokud jde o:

přílohu I – MODUL PRO ÚČTY EMISÍ DO OVZDUŠÍ, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028,

přílohu II – MODUL PRO DANĚ SOUVISEJÍCÍ S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM PODLE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028,

přílohu IV – MODUL ÚČTŮ VÝDAJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028,

přílohu V – MODUL ÚČTŮ SEKTORU ENVIRONMENTÁLNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028,

přílohu VI – MODUL ÚČTŮ FYZICKÝCH ENERGETICKÝCH TOKŮ ENERGIÍ, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028;

j)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 (11) se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026;

k)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (12), pokud jde o přílohu B, se použije na předávání údajů od září 2029;

l)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (13), pokud jde o:

oblasti „pracovní síly“ a „příjmy a životní podmínky“, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026,

oblast „vzdělávání a odborná příprava“, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2028,

oblasti „spotřeba“ a „využívání času“, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2030,

oblast „zdraví“, se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2031;

m)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (14), pokud jde o:

ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), se použije na předávání údajů, jejichž bazický rok byl přepočten na rok 2025,

ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. c) a d), se použije na předávání údajů týkajících se každého referenčního období ode dne 1. ledna 2026.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce (Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 234).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 32, 3.2.2012, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

NACE REV. 2 AKTUALIZACE 1 (NACE REV. 2.1)

j. n.: jinde neuvedené

Oddíl

Skupina

Třída

 

 

 

 

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

01

 

 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

 

01.1

 

Pěstování plodin jiných než trvalých

 

 

01.11

Pěstování obilovin jiných než rýže, luštěnin a olejnatých semen

 

 

01.12

Pěstování rýže

 

 

01.13

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz

 

 

01.14

Pěstování cukrové třtiny

 

 

01.15

Pěstování tabáku

 

 

01.16

Pěstování přadných rostlin

 

 

01.19

Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých

 

01.2

 

Pěstování trvalých plodin

 

 

01.21

Pěstování vinných hroznů

 

 

01.22

Pěstování tropického a subtropického ovoce

 

 

01.23

Pěstování citrusových plodů

 

 

01.24

Pěstování jádrového a peckového ovoce

 

 

01.25

Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů

 

 

01.26

Pěstování olejnatých plodů

 

 

01.27

Pěstování rostlin pro výrobu nápojů

 

 

01.28

Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin

 

 

01.29

Pěstování ostatních trvalých plodin

 

01.3

 

Množení rostlin

 

 

01.30

Množení rostlin

 

01.4

 

Živočišná výroba

 

 

01.41

Chov mléčného skotu

 

 

01.42

Chov jiného skotu a buvolů

 

 

01.43

Chov koní a jiných koňovitých

 

 

01.44

Chov velbloudů a velbloudovitých

 

 

01.45

Chov ovcí a koz

 

 

01.46

Chov prasat

 

 

01.47

Chov drůbeže

 

 

01.48

Chov ostatních zvířat

 

01.5

 

Smíšené hospodářství

 

 

01.50

Smíšené hospodářství

 

01.6

 

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

 

 

01.61

Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu

 

 

01.62

Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

 

 

01.63

Posklizňové činnosti a zpracování osiva pro účely množení

 

01.7

 

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

 

 

01.70

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

02

 

 

Lesnictví a těžba dřeva

 

02.1

 

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

 

 

02.10

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

 

02.2

 

Těžba dřeva

 

 

02.20

Těžba dřeva

 

02.3

 

Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

 

 

02.30

Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

 

02.4

 

Podpůrné činnosti pro lesnictví

 

 

02.40

Podpůrné činnosti pro lesnictví

03

 

 

Rybolov a akvakultura

 

03.1

 

Rybolov

 

 

03.11

Mořský rybolov

 

 

03.12

Sladkovodní rybolov

 

03.2

 

Akvakultura

 

 

03.21

Mořská akvakultura

 

 

03.22

Sladkovodní akvakultura

 

03.3

 

Podpůrné činnosti pro rybolov a akvakulturu

 

 

03.30

Podpůrné činnosti pro rybolov a akvakulturu

 

 

 

SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

05

 

 

Těžba černého a hnědého uhlí

 

05.1

 

Těžba černého uhlí

 

 

05.10

Těžba černého uhlí

 

05.2

 

Těžba hnědého uhlí

 

 

05.20

Těžba hnědého uhlí

06

 

 

Těžba ropy a zemního plynu

 

06.1

 

Těžba ropy

 

 

06.10

Těžba ropy

 

06.2

 

Těžba zemního plynu

 

 

06.20

Těžba zemního plynu

07

 

 

Těžba rud

 

07.1

 

Těžba železných rud

 

 

07.10

Těžba železných rud

 

07.2

 

Těžba neželezných rud

 

 

07.21

Těžba uranových a thoriových rud

 

 

07.29

Těžba ostatních neželezných rud

08

 

 

Ostatní těžba a dobývání

 

08.1

 

Dobývání kamene, písků a jílů

 

 

08.11

Dobývání kamene, vápence, sádrovce, břidlice a jiného kamene, také pro výtvarné účely

 

 

08.12

Provoz pískoven a štěrkopískoven a těžba jílů a kaolinu

 

08.9

 

Těžba a dobývání j. n.

 

 

08.91

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

 

 

08.92

Těžba rašeliny

 

 

08.93

Těžba soli

 

 

08.99

Ostatní těžba a dobývání j. n.

09

 

 

Podpůrné činnosti při těžbě

 

09.1

 

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

 

 

09.10

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

 

09.9

 

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

 

 

09.90

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

 

 

 

SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10

 

 

Výroba potravinářských výrobků

 

10.1

 

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

 

 

10.11

Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího masa

 

 

10.12

Zpracování a konzervování drůbežího masa

 

 

10.13

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

 

10.2

 

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

 

 

10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

 

10.3

 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 

 

10.31

Zpracování a konzervování brambor

 

 

10.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

 

 

10.39

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 

10.4

 

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

 

 

10.41

Výroba olejů a tuků

 

 

10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

 

10.5

 

Výroba mléčných výrobků, výroba zmrzliny a ledu k lidské spotřebě

 

 

10.51

Výroba mléčných výrobků

 

 

10.52

Výroba zmrzliny a ledu k lidské spotřebě

 

10.6

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

 

 

10.61

Výroba mlýnských výrobků

 

 

10.62

Výroba škrobárenských výrobků

 

10.7

 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

 

 

10.71

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

 

 

10.72

Výroba sucharů, sušenek a trvanlivých cukrářských výrobků

 

 

10.73

Výroba moučných výrobků

 

10.8

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

 

 

10.81

Výroba cukru

 

 

10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

 

 

10.83

Zpracování čaje a kávy

 

 

10.84

Výroba koření a aromatických výtažků

 

 

10.85

Výroba hotových pokrmů

 

 

10.86

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

 

 

10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

 

10.9

 

Výroba průmyslových krmiv

 

 

10.91

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

 

 

10.92

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

11

 

 

Výroba nápojů

 

11.0

 

Výroba nápojů

 

 

11.01

Destilace, rektifikace a míchaní lihovin

 

 

11.02

Výroba vína z vinných hroznů

 

 

11.03

Výroba jablečného vína a jiných kvašených ovocných nápojů

 

 

11.04

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

 

 

11.05

Výroba piva ze sladu

 

 

11.06

Výroba sladu

 

 

11.07

Výroba nealkoholických nápojů a stáčení vod do lahví

12

 

 

Výroba tabákových výrobků

 

12.0

 

Výroba tabákových výrobků

 

 

12.00

Výroba tabákových výrobků

13

 

 

Výroba textilií

 

13.1

 

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

 

 

13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

 

13.2

 

Tkaní textilií

 

 

13.20

Tkaní textilií

 

13.3

 

Konečná úprava textilií

 

 

13.30

Konečná úprava textilií

 

13.9

 

Výroba ostatních textilií

 

 

13.91

Výroba pletených a háčkovaných textilií

 

 

13.92

Výroba bytového textilu a konfekčních bytových textilií

 

 

13.93

Výroba koberců a kobercových předložek

 

 

13.94

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

 

 

13.95

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich

 

 

13.96

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

 

 

13.99

Výroba ostatních textilií j. n.

14

 

 

Výroba oděvů

 

14.1

 

Výroba pletených a háčkovaných oděvů

 

 

14.10

Výroba pletených a háčkovaných oděvů

 

14.2

 

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

 

 

14.21

Výroba svrchních oděvů

 

 

14.22

Výroba osobního prádla

 

 

14.23

Výroba pracovních oděvů

 

 

14.24

Výroba kožených oděvů a kožešinových výrobků

 

 

14.29

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.

15

 

 

Výroba usní a souvisejících výrobků z jakýchkoli materiálů

 

15.1

 

Činění, úprava, barvení usní a kožešin; výroba brašnářských a sedlářských výrobků

 

 

15.11

Činění, úprava, barvení usní a kožešin

 

 

15.12

Výroba brašnářských a sedlářských výrobků z jakýchkoli materiálů

 

15.2

 

Výroba obuvi

 

 

15.20

Výroba obuvi

16

 

 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

 

16.1

 

Výroba pilařská a impregnace dřeva; zpracování a konečná úprava dřeva

 

 

16.11

Výroba pilařská a impregnace dřeva

 

 

16.12

Zpracování a konečná úprava dřeva

 

16.2

 

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 

 

16.21

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

 

 

16.22

Výroba sestavených parketových podlah

 

 

16.23

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

 

 

16.24

Výroba dřevěných obalů

 

 

16.25

Výroba dřevěných dveří a oken

 

 

16.26

Výroba pevných paliv z rostlinné biomasy

 

 

16.27

Konečná úprava dřevěných výrobků

 

 

16.28

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

17

 

 

Výroba papíru a výrobků z papíru

 

17.1

 

Výroba buničiny, papíru a lepenky

 

 

17.11

Výroba buničiny

 

 

17.12

Výroba papíru a lepenky

 

17.2

 

Výroba výrobků z papíru a lepenky

 

 

17.21

Výroba vlnitého papíru, lepenky a papírových a lepenkových obalů

 

 

17.22

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

 

 

17.23

Výroba kancelářských potřeb z papíru

 

 

17.24

Výroba tapet

 

 

17.25

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

18

 

 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

 

18.1

 

Tisk a činnosti související s tiskem

 

 

18.11

Tisk novin

 

 

18.12

Ostatní tisk

 

 

18.13

Příprava tisku a digitálních dat

 

 

18.14

Vázání a související činnosti

 

18.2

 

Rozmnožování nahraných nosičů

 

 

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů

19

 

 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

 

19.1

 

Výroba koksárenských produktů

 

 

19.10

Výroba koksárenských produktů

 

19.2

 

Výroba rafinovaných ropných produktů a produktů z fosilních paliv

 

 

19.20

Výroba rafinovaných ropných produktů a produktů z fosilních paliv

20

 

 

Výroba chemických látek a chemických přípravků

 

20.1

 

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

 

 

20.11

Výroba technických plynů

 

 

20.12

Výroba barviv a pigmentů

 

 

20.13

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

 

 

20.14

Výroba jiných základních organických chemických látek

 

 

20.15

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

 

 

20.16

Výroba plastů v primárních formách

 

 

20.17

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

 

20.2

 

Výroba pesticidů, dezinfekčních prostředků a jiných agrochemických přípravků

 

 

20.20

Výroba pesticidů, dezinfekčních prostředků a jiných agrochemických přípravků

 

20.3

 

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

 

 

20.30

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

 

20.4

 

Výroba mycích, čisticích a lešticích prostředků

 

 

20.41

Výroba mýdel, detergentů a čisticích a lešticích prostředků

 

 

20.42

Výroba parfémů a toaletních přípravků

 

20.5

 

Výroba ostatních chemických výrobků

 

 

20.51

Výroba kapalných biopaliv

 

 

20.59

Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

 

20.6

 

Výroba chemických vláken

 

 

20.60

Výroba chemických vláken

21

 

 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

 

21.1

 

Výroba základních farmaceutických výrobků

 

 

21.10

Výroba základních farmaceutických výrobků

 

21.2

 

Výroba farmaceutických přípravků

 

 

21.20

Výroba farmaceutických přípravků

22

 

 

Výroba pryžových a plastových výrobků

 

22.1

 

Výroba pryžových výrobků

 

 

22.11

Výroba pryžových plášťů a duší a protektorování pneumatik

 

 

22.12

Výroba ostatních pryžových výrobků

 

22.2

 

Výroba plastových výrobků

 

 

22.21

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

 

 

22.22

Výroba plastových obalů

 

 

22.23

Výroba plastových dveří a oken

 

 

22.24

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

 

 

22.25

Zpracování a konečná úprava plastových výrobků

 

 

22.26

Výroba ostatních plastových výrobků

23

 

 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

 

23.1

 

Výroba skla a skleněných výrobků

 

 

23.11

Výroba plochého skla

 

 

23.12

Tvarování a zpracování plochého skla

 

 

23.13

Výroba dutého skla

 

 

23.14

Výroba skleněných vláken

 

 

23.15

Výroba a zpracování ostatního skla, včetně technického skla

 

23.2

 

Výroba žáruvzdorných výrobků

 

 

23.20

Výroba žáruvzdorných výrobků

 

23.3

 

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

 

 

23.31

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

 

 

23.32

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

 

23.4

 

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

 

 

23.41

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

 

 

23.42

Výroba keramických sanitárních výrobků

 

 

23.43

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

 

 

23.44

Výroba ostatních technických keramických výrobků

 

 

23.45

Výroba ostatních keramických výrobků

 

23.5

 

Výroba cementu, vápna a sádry

 

 

23.51

Výroba cementu

 

 

23.52

Výroba vápna a sádry

 

23.6

 

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

 

 

23.61

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

 

 

23.62

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

 

 

23.63

Výroba betonu připraveného k lití

 

 

23.64

Výroba malt

 

 

23.65

Výroba vláknocementových výrobků

 

 

23.66

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

 

23.7

 

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

 

 

23.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

 

23.9

 

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

 

 

23.91

Výroba brusiv

 

 

23.99

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

24

 

 

Výroba základních kovů

 

24.1

 

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

 

 

24.10

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

 

24.2

 

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

 

 

24.20

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

 

24.3

 

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli

 

 

24.31

Tažení tyčí za studena

 

 

24.32

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

 

 

24.33

Tváření ocelových profilů za studena

 

 

24.34

Tažení ocelového drátu za studena

 

24.4

 

Výroba a hutní zpracování drahých a jiných neželezných kovů

 

 

24.41

Výroba a hutní zpracování drahých kovů

 

 

24.42

Výroba a hutní zpracování hliníku

 

 

24.43

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

 

 

24.44

Výroba a hutní zpracování mědi

 

 

24.45

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

 

 

24.46

Zpracování jaderného paliva

 

24.5

 

Slévárenství

 

 

24.51

Odlévání železa

 

 

24.52

Odlévání oceli

 

 

24.53

Odlévání lehkých kovů

 

 

24.54

Odlévání ostatních neželezných kovů

25

 

 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

 

25.1

 

Výroba konstrukčních kovových výrobků

 

 

25.11

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

 

 

25.12

Výroba kovových dveří a oken

 

25.2

 

Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

 

 

25.21

Výroba radiátorů, parních kotlů a kotlů k ústřednímu topení

 

 

25.22

Výroba ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

 

25.3

 

Výroba zbraní a střeliva

 

 

25.30

Výroba zbraní a střeliva

 

25.4

 

Kování a tvarování kovů a prášková metalurgie

 

 

25.40

Kování a tvarování kovů a prášková metalurgie

 

25.5

 

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

 

 

25.51

Zušlechťování kovů

 

 

25.52

Tepelné zpracování kovů

 

 

25.53

Obrábění kovů

 

25.6

 

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

 

 

25.61

Výroba nožířských výrobků

 

 

25.62

Výroba zámků a kování

 

 

25.63

Výroba nástrojů a nářadí

 

25.9

 

Výroba ostatních kovodělných výrobků

 

 

25.91

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

 

 

25.92

Výroba drobných kovových obalů

 

 

25.93

Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

 

 

25.94

Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

 

 

25.99

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

26

 

 

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

 

26.1

 

Výroba elektronických součástek a desek

 

 

26.11

Výroba elektronických součástek

 

 

26.12

Výroba osazených elektronických desek

 

26.2

 

Výroba počítačů a periferních zařízení

 

 

26.20

Výroba počítačů a periferních zařízení

 

26.3

 

Výroba komunikačních zařízení

 

 

26.30

Výroba komunikačních zařízení

 

26.4

 

Výroba spotřební elektroniky

 

 

26.40

Výroba spotřební elektroniky

 

26.5

 

Výroba měřicích, zkušebních a časoměrných přístrojů

 

 

26.51

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

 

 

26.52

Výroba časoměrných přístrojů

 

26.6

 

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

 

 

26.60

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

 

26.7

 

Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení

 

 

26.70

Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení

27

 

 

Výroba elektrických zařízení

 

27.1

 

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

 

 

27.11

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

 

 

27.12

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

 

27.2

 

Výroba baterií a akumulátorů

 

 

27.20

Výroba baterií a akumulátorů

 

27.3

 

Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

 

 

27.31

Výroba optických kabelů

 

 

27.32

Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů

 

 

27.33

Výroba elektroinstalačních zařízení

 

27.4

 

Výroba osvětlovacích zařízení

 

 

27.40

Výroba osvětlovacích zařízení

 

27.5

 

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

 

 

27.51

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

 

 

27.52

Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

 

27.9

 

Výroba ostatních elektrických zařízení

 

 

27.90

Výroba ostatních elektrických zařízení

28

 

 

Výroba strojů a zařízení j. n.

 

28.1

 

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

 

 

28.11

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

 

 

28.12

Výroba hydraulických zařízení

 

 

28.13

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

 

 

28.14

Výroba ostatních potrubních armatur

 

 

28.15

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

 

28.2

 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

 

 

28.21

Výroba pecí, kamen a topných zařízení pro trvalé vytápění domácností

 

 

28.22

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

 

 

28.23

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

 

 

28.24

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

 

 

28.25

Výroba klimatizačních zařízení pro jiné účely než převážně pro domácnost

 

 

28.29

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

 

28.3

 

Výroba zemědělských a lesnických strojů

 

 

28.30

Výroba zemědělských a lesnických strojů

 

28.4

 

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů

 

 

28.41

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů pro opracování kovů

 

 

28.42

Výroba ostatních obráběcích strojů

 

28.9

 

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

 

 

28.91

Výroba strojů pro metalurgii

 

 

28.92

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

 

 

28.93

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

 

 

28.94

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

 

 

28.95

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

 

 

28.96

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

 

 

28.97

Výroba strojů pro aditivní výrobu

 

 

28.99

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

29

 

 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

 

29.1

 

Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

29.10

Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů

 

29.2

 

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

 

 

29.20

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

 

29.3

 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

29.31

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

29.32

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

30

 

 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

 

30.1

 

Stavba lodí a člunů

 

 

30.11

Stavba civilních lodí a plavidel

 

 

30.12

Stavba rekreačních a sportovních člunů

 

 

30.13

Stavba vojenských lodí a plavidel

 

30.2

 

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

 

 

30.20

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

 

30.3

 

Výroba letadel, kosmických lodí a souvisejících zařízení

 

 

30.31

Výroba civilních letadel, kosmických lodí a souvisejících zařízení

 

 

30.32

Výroba vojenských letadel, kosmických lodí a souvisejících zařízení

 

30.4

 

Výroba vojenských bojových vozidel

 

 

30.40

Výroba vojenských bojových vozidel

 

30.9

 

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

 

 

30.91

Výroba motocyklů

 

 

30.92

Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

 

 

30.99

Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení j. n.

31

 

 

Výroba nábytku

 

31.0

 

Výroba nábytku

 

 

31.00

Výroba nábytku

32

 

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

32.1

 

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

 

 

32.11

Ražení mincí

 

 

32.12

Výroba klenotů a příbuzných výrobků

 

 

32.13

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

 

32.2

 

Výroba hudebních nástrojů

 

 

32.20

Výroba hudebních nástrojů

 

32.3

 

Výroba sportovních potřeb

 

 

32.30

Výroba sportovních potřeb

 

32.4

 

Výroba her a hraček

 

 

32.40

Výroba her a hraček

 

32.5

 

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

 

 

32.50

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

 

32.9

 

Zpracovatelský průmysl j. n.

 

 

32.91

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

 

 

32.99

Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

33

 

 

Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

 

33.1

 

Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení

 

 

33.11

Opravy a údržba kovodělných výrobků

 

 

33.12

Opravy a údržba strojů

 

 

33.13

Opravy a údržba elektronických a optických přístrojů a zařízení

 

 

33.14

Opravy a údržba elektrických zařízení

 

 

33.15

Opravy a údržba civilních lodí a člunů

 

 

33.16

Opravy a údržba civilních letadel a kosmických lodí

 

 

33.17

Opravy a údržba ostatních civilních dopravních prostředků a zařízení

 

 

33.18

Opravy a údržba vojenských bojových vozidel, lodí, člunů, letadel a kosmických lodí

 

 

33.19

Opravy a údržba ostatních zařízení

 

33.2

 

Instalace průmyslových strojů a zařízení

 

 

33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení

 

 

 

SEKCE D – DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

35

 

 

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

 

35.1

 

Výroba, přenos a rozvod elektřiny

 

 

35.11

Výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů

 

 

35.12

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

 

 

35.13

Přenos elektřiny

 

 

35.14

Rozvod elektřiny

 

 

35.15

Obchod s elektřinou

 

 

35.16

Skladování elektřiny

 

35.2

 

Výroba plynu a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

 

 

35.21

Výroba plynu

 

 

35.22

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

 

 

35.23

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

 

 

35.24

Skladování plynu v rámci služeb síťových dodávek

 

35.3

 

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

 

 

35.30

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

 

35.4

 

Činnosti zprostředkovatelů a zástupců v oblasti elektrické energie a zemního plynu

 

 

35.40

Činnosti zprostředkovatelů a zástupců v oblasti elektrické energie a zemního plynu

 

 

 

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

36

 

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

 

36.0

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

 

 

36.00

Shromažďování, úprava a rozvod vody

37

 

 

Činnosti související s odpadními vodami

 

37.0

 

Činnosti související s odpadními vodami

 

 

37.00

Činnosti související s odpadními vodami

38

 

 

Sběr odpadů, zpracování odpadů k dalšímu využití a likvidace odpadů

 

38.1

 

Sběr odpadů

 

 

38.11

Sběr odpadů, kromě nebezpečných

 

 

38.12

Sběr nebezpečných odpadů

 

38.2

 

Zpracování odpadů k dalšímu využití

 

 

38.21

Zpracování materiálů k dalšímu využití

 

 

38.22

Energetické využití

 

 

38.23

Ostatní využití odpadů

 

38.3

 

Likvidace odpadů bez dalšího využití

 

 

38.31

Spalování bez energetického využití

 

 

38.32

Skládkování nebo trvalé uložení

 

 

38.33

Ostatní likvidace odpadů

39

 

 

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

 

39.0

 

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

 

 

39.00

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

 

 

 

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ

41

 

 

Výstavba bytových a nebytových budov

 

41.0

 

Výstavba bytových a nebytových budov

 

 

41.00

Výstavba bytových a nebytových budov

42

 

 

Inženýrské stavitelství

 

42.1

 

Výstavba silnic a železnic

 

 

42.11

Výstavba silnic a dálnic

 

 

42.12

Výstavba železnic a podzemních drah

 

 

42.13

Výstavba mostů a tunelů

 

42.2

 

Výstavba inženýrských sítí

 

 

42.21

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

 

 

42.22

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

 

42.9

 

Výstavba ostatních staveb

 

 

42.91

Výstavba vodních děl

 

 

42.99

Výstavba ostatních staveb j. n.

43

 

 

Specializované stavební činnosti

 

43.1

 

Demolice a příprava staveniště

 

 

43.11

Demolice

 

 

43.12

Příprava staveniště

 

 

43.13

Průzkumné vrtné práce

 

43.2

 

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

 

 

43.21

Elektrické instalace

 

 

43.22

Instalace rozvodů vody, odpadu, topení a klimatizace

 

 

43.23

Instalace izolací

 

 

43.24

Ostatní stavební instalace

 

43.3

 

Kompletační a dokončovací práce

 

 

43.31

Omítkářské práce

 

 

43.32

Truhlářské práce

 

 

43.33

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

 

 

43.34

Sklenářské, malířské a natěračské práce

 

 

43.35

Ostatní kompletační a dokončovací práce

 

43.4

 

Specializované stavební činnosti při výstavbě budov

 

 

43.41

Pokrývačské práce

 

 

43.42

Ostatní specializované stavební činnosti při výstavbě budov

 

43.5

 

Specializované stavební činnosti v oblasti inženýrského stavitelství

 

 

43.50

Specializované stavební činnosti v oblasti inženýrského stavitelství

 

43.6

 

Zprostředkovatelské činnosti pro specializované stavební činnosti

 

 

43.60

Zprostředkovatelské činnosti pro specializované stavební činnosti

 

43.9

 

Ostatní specializované stavební činnosti

 

 

43.91

Zednické práce

 

 

43.99

Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

 

 

 

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

46

 

 

Velkoobchod

 

46.1

 

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod

 

 

46.11

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

 

 

46.12

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi

 

 

46.13

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod se dřevem a stavebními materiály

 

 

46.14

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

 

 

46.15

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

 

 

46.16

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky

 

 

46.17

Zprostředkovatelské činnosti pro velkoobchod s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

 

 

46.18

Zprostředkovatelské činnosti pro specializovaný velkoobchod s ostatním zbožím

 

 

46.19

Zprostředkovatelské činnosti pro nespecializovaný velkoobchod

 

46.2

 

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

 

 

46.21

Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

 

 

46.22

Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

 

 

46.23

Velkoobchod se živými zvířaty

 

 

46.24

Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

 

46.3

 

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

 

 

46.31

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

 

 

46.32

Velkoobchod s masem, masnými výrobky, rybami a rybími výrobky

 

 

46.33

Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

 

 

46.34

Velkoobchod s nápoji

 

 

46.35

Velkoobchod s tabákovými výrobky

 

 

46.36

Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

 

 

46.37

Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

 

 

46.38

Velkoobchod s jinými potravinami

 

 

46.39

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

 

46.4

 

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

 

 

46.41

Velkoobchod s textilem

 

 

46.42

Velkoobchod s oděvy a obuví

 

 

46.43

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

 

 

46.44

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

 

 

46.45

Velkoobchod s kosmetickými výrobky

 

 

46.46

Velkoobchod s farmaceutickými a zdravotnickými výrobky

 

 

46.47

Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly pro domácnosti, kanceláře a obchody

 

 

46.48

Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

 

 

46.49

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

 

46.5

 

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

 

 

46.50

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

 

46.6

 

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

 

 

46.61

Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

 

 

46.62

Velkoobchod s obráběcími stroji

 

 

46.63

Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

 

 

46.64

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

 

46.7

 

Velkoobchod s motorovými vozidly, motocykly, jejich díly a příslušenstvím

 

 

46.71

Velkoobchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

 

 

46.72

Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

46.73

Velkoobchod s motocykly a jejich díly a příslušenstvím

 

46.8

 

Ostatní specializovaný velkoobchod

 

 

46.81

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

 

 

46.82

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

 

 

46.83

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

 

 

46.84

Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a topenářskými potřebami

 

 

46.85

Velkoobchod s chemickými výrobky

 

 

46.86

Velkoobchod s ostatními meziprodukty

 

 

46.87

Velkoobchod s odpadem a šrotem

 

 

46.89

Ostatní specializovaný velkoobchod j. n.

 

46.9

 

Nespecializovaný velkoobchod

 

 

46.90

Nespecializovaný velkoobchod

47

 

 

Maloobchod

 

47.1

 

Nespecializovaný maloobchod

 

 

47.11

Nespecializovaný maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků

 

 

47.12

Ostatní nespecializovaný maloobchod

 

47.2

 

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

 

 

47.21

Maloobchod s ovocem a zeleninou

 

 

47.22

Maloobchod s masem a masnými výrobky

 

 

47.23

Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

 

 

47.24

Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

 

 

47.25

Maloobchod s nápoji

 

 

47.26

Maloobchod s tabákovými výrobky

 

 

47.27

Maloobchod s jinými potravinami

 

47.3

 

Maloobchod s pohonnými hmotami

 

 

47.30

Maloobchod s pohonnými hmotami

 

47.4

 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

 

 

47.40

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

 

47.5

 

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

 

 

47.51

Maloobchod s textilem

 

 

47.52

Maloobchod se železářským zbožím, stavebními materiály, barvami a sklem

 

 

47.53

Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

 

 

47.54

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

 

 

47.55

Maloobchod s nábytkem, svítidly, stolním nádobím a ostatními výrobky převážně pro domácnost

 

47.6

 

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci

 

 

47.61

Maloobchod s knihami

 

 

47.62

Maloobchod s novinami a ostatními periodickými publikacemi a papírnickým zbožím

 

 

47.63

Maloobchod se sportovním vybavením

 

 

47.64

Maloobchod s hrami a hračkami

 

 

47.69

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci j. n.

 

47.7

 

Maloobchod s ostatním zbožím, kromě motorových vozidel a motocyklů

 

 

47.71

Maloobchod s oděvy

 

 

47.72

Maloobchod s obuví a koženými výrobky

 

 

47.73

Maloobchod s farmaceutickými výrobky

 

 

47.74

Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

 

 

47.75

Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

 

 

47.76

Maloobchod s květinami, rostlinami, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

 

 

47.77

Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

 

 

47.78

Maloobchod s ostatním novým zbožím

 

 

47.79

Maloobchod s použitým zbožím

 

47.8

 

Maloobchod s motorovými vozidly, motocykly, jejich díly a příslušenstvím

 

 

47.81

Maloobchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

 

 

47.82

Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

47.83

Maloobchod s motocykly a díly a příslušenstvím pro motocykly

 

47.9

 

Zprostředkovatelské činnosti pro maloobchod

 

 

47.91

Zprostředkovatelské činnosti pro nespecializovaný maloobchod

 

 

47.92

Zprostředkovatelské činnosti pro specializovaný maloobchod

 

 

 

SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49

 

 

Pozemní a potrubní doprava

 

49.1

 

Železniční osobní doprava

 

 

49.11

Železniční osobní doprava těžká

 

 

49.12

Ostatní železniční osobní doprava

 

49.2

 

Železniční nákladní doprava

 

 

49.20

Železniční nákladní doprava

 

49.3

 

Ostatní pozemní osobní doprava

 

 

49.31

Pravidelná silniční osobní doprava

 

 

49.32

Nepravidelná silniční osobní doprava

 

 

49.33

Osobní doprava vozidlem s řidičem na vyžádání

 

 

49.34

Doprava cestujících lanovkami a lyžařskými vleky

 

 

49.39

Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

 

49.4

 

Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

 

 

49.41

Silniční nákladní doprava

 

 

49.42

Stěhovací služby

 

49.5

 

Potrubní doprava

 

 

49.50

Potrubní doprava

50

 

 

Vodní doprava

 

50.1

 

Námořní a pobřežní osobní doprava

 

 

50.10

Námořní a pobřežní osobní doprava

 

50.2

 

Námořní a pobřežní nákladní doprava

 

 

50.20

Námořní a pobřežní nákladní doprava

 

50.3

 

Vnitrozemská vodní osobní doprava

 

 

50.30

Vnitrozemská vodní osobní doprava

 

50.4

 

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

 

 

50.40

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

51

 

 

Letecká doprava

 

51.1

 

Letecká osobní doprava

 

 

51.10

Letecká osobní doprava

 

51.2

 

Letecká nákladní doprava a kosmická doprava

 

 

51.21

Letecká nákladní doprava

 

 

51.22

Kosmická doprava

52

 

 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

 

52.1

 

Skladování

 

 

52.10

Skladování

 

52.2

 

Vedlejší činnosti v dopravě

 

 

52.21

Činnosti související s pozemní dopravou

 

 

52.22

Činnosti související s vodní dopravou

 

 

52.23

Činnosti související s leteckou dopravou

 

 

52.24

Manipulace s nákladem

 

 

52.25

Logistické činnosti

 

 

52.26

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

 

52.3

 

Zprostředkovatelské činnosti v dopravě

 

 

52.31

Zprostředkovatelské činnosti v nákladní dopravě

 

 

52.32

Zprostředkovatelské činnosti v osobní dopravě

53

 

 

Poštovní a kurýrní činnosti

 

53.1

 

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

 

 

53.10

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

 

53.2

 

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

 

 

53.20

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

 

53.3

 

Zprostředkovatelské činnosti pro poštovní a kurýrní činnosti

 

 

53.30

Zprostředkovatelské činnosti pro poštovní a kurýrní činnosti

 

 

 

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55

 

 

Ubytování

 

55.1

 

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

 

 

55.10

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

 

55.2

 

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

 

 

55.20

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

 

55.3

 

Kempy a tábořiště

 

 

55.30

Kempy a tábořiště

 

55.4

 

Zprostředkovatelské činnosti pro ubytování

 

 

55.40

Zprostředkovatelské činnosti pro ubytování

 

55.9

 

Ostatní ubytování

 

 

55.90

Ostatní ubytování

56

 

 

Stravování a podávání nápojů

 

56.1

 

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

 

 

56.11

Restaurační činnost

 

 

56.12

Stravování u stánků a v mobilních zařízeních

 

56.2

 

Poskytování cateringových služeb, smluvních stravovacích služeb a ostatních stravovacích služeb

 

 

56.21

Poskytování cateringových služeb

 

 

56.22

Poskytování smluvních stravovacích služeb a ostatních stravovacích služeb

 

56.3

 

Podávání nápojů

 

 

56.30

Podávání nápojů

 

56.4

 

Zprostředkovatelské činnosti pro stravování a podávání nápojů

 

 

56.40

Zprostředkovatelské činnosti pro stravování a podávání nápojů

 

 

 

SEKCE J — VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI, VYSÍLÁNÍ A TVORBA OBSAHU A DISTRIBUČNÍ ČINNOSTI

58

 

 

Vydavatelské činnosti

 

58.1

 

Vydávání knih, novin a ostatní vydavatelské činnosti, kromě vydávání softwaru

 

 

58.11

Vydávání knih

 

 

58.12

Vydávání novin

 

 

58.13

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

 

 

58.19

Ostatní vydavatelské činnosti, kromě vydávání softwaru

 

58.2

 

Vydávání softwaru

 

 

58.21

Vydávání videoher

 

 

58.29

Ostatní vydávání softwaru

59

 

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních pořadů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 

59.1

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních pořadů

 

 

59.11

Produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů

 

 

59.12

Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních pořadů

 

 

59.13

Distribuce filmů a videozáznamů

 

 

59.14

Promítání filmů

 

59.2

 

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 

 

59.20

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60

 

 

Tvorba programů, vysílání, činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a ostatní činnosti související s distribucí obsahu

 

60.1

 

Rozhlasové vysílání a distribuce zvukových záznamů

 

 

60.10

Rozhlasové vysílání a distribuce zvukových záznamů

 

60.2

 

Tvorba televizních programů, televizní vysílání a distribuce videozáznamů

 

 

60.20

Tvorba televizních programů, televizní vysílání a distribuce videozáznamů

 

60.3

 

Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a ostatní činnosti související s distribucí obsahu

 

 

60.31

Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

 

 

60.39

Ostatní činnosti související s distribucí obsahu

 

 

 

SEKCE K — TELEKOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVÁNÍ A PORADENSTVÍ, POSKYTOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ INFRASTRUKTURY A OSTATNÍ INFORMAČNÍ ČINNOSTI

61

 

 

Telekomunikační činnosti

 

61.1

 

Činnosti související s pevnou, bezdrátovou a satelitní telekomunikační sítí

 

 

61.10

Činnosti související s pevnou, bezdrátovou a satelitní telekomunikační sítí

 

61.2

 

Činnosti v oblasti přeprodeje telekomunikačních služeb a zprostředkovatelské činnosti pro telekomunikační činnosti

 

 

61.20

Činnosti v oblasti přeprodeje telekomunikačních služeb a zprostředkovatelské činnosti pro telekomunikační činnosti

 

61.9

 

Ostatní telekomunikační činnosti

 

 

61.90

Ostatní telekomunikační činnosti

62

 

 

Počítačové programování, poradenství a související činnosti

 

62.1

 

Počítačové programování

 

 

62.10

Počítačové programování

 

62.2

 

Poradenství v oblasti počítačů a správa počítačového vybavení

 

 

62.20

Poradenství v oblasti počítačů a správa počítačového vybavení

 

62.9

 

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů

 

 

62.90

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů

63

 

 

Poskytování počítačové infrastruktury, zpracování dat, hosting a ostatní informační činnosti

 

63.1

 

Poskytování počítačové infrastruktury, zpracování dat, hosting a související činnosti

 

 

63.10

Poskytování počítačové infrastruktury, zpracování dat, hosting a související činnosti

 

63.9

 

Činnosti webových vyhledávacích portálů a ostatní informační činnosti

 

 

63.91

Činnosti webových vyhledávacích portálů

 

 

63.92

Ostatní informační činnosti

 

 

 

SEKCE L – PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

64

 

 

Finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

64.1

 

Peněžní zprostředkování

 

 

64.11

Centrální bankovnictví

 

 

64.19

Ostatní peněžní zprostředkování

 

64.2

 

Činnosti holdingových společností a účelových finančních společností

 

 

64.21

Činnosti holdingových společností

 

 

64.22

Činnosti účelových finančních společností

 

64.3

 

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

 

 

64.31

Činnosti investičních fondů peněžního trhu a investičních fondů jiných než fondy peněžního trhu

 

 

64.32

Činnosti svěřenských, majetkových a agenturních účtů

 

64.9

 

Ostatní finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

 

64.91

Finanční leasing

 

 

64.92

Ostatní poskytování úvěrů

 

 

64.99

Ostatní finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.

65

 

 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

 

65.1

 

Pojištění

 

 

65.11

Životní pojištění

 

 

65.12

Neživotní pojištění

 

65.2

 

Zajištění

 

 

65.20

Zajištění

 

65.3

 

Penzijní financování

 

 

65.30

Penzijní financování

66

 

 

Pomocné činnosti související s peněžnictvím a pojišťovnictvím

 

66.1

 

Pomocné činnosti související s peněžnictvím, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

 

66.11

Řízení a správa finančních trhů

 

 

66.12

Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

 

 

66.19

Ostatní pomocné činnosti související s peněžnictvím, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

66.2

 

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

 

 

66.21

Vyhodnocování rizik a škod

 

 

66.22

Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

 

 

66.29

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním j. n.

 

66.3

 

Správa fondů

 

 

66.30

Správa fondů

 

 

 

SEKCE M – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

68

 

 

Činnosti v oblasti nemovitostí

 

68.1

 

Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí a developerská činnost

 

 

68.11

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

 

 

68.12

Developerská činnost

 

68.2

 

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

 

 

68.20

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

 

68.3

 

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

 

 

68.31

Zprostředkovatelské činnosti v oblasti nemovitostí

 

 

68.32

Ostatní činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

 

 

 

SEKCE N – ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69

 

 

Právní a účetnické činnosti

 

69.1

 

Právní činnosti

 

 

69.10

Právní činnosti

 

69.2

 

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

 

 

69.20

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

70

 

 

Činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení

 

70.1

 

Činnosti vedení podniků

 

 

70.10

Činnosti vedení podniků

 

70.2

 

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

 

 

70.20

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

71

 

 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

 

71.1

 

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

 

 

71.11

Architektonické činnosti

 

 

71.12

Inženýrské činnosti a související technické poradenství

 

71.2

 

Technické zkoušky a analýzy

 

 

71.20

Technické zkoušky a analýzy

72

 

 

Výzkum a vývoj

 

72.1

 

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

 

72.10

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

72.2

 

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

 

 

72.20

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

73

 

 

Činnosti v oblasti reklamy, průzkumu trhu a vztahů s veřejností

 

73.1

 

Reklamní činnosti

 

 

73.11

Činnosti reklamních agentur

 

 

73.12

Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

 

73.2

 

Průzkum trhu a veřejného mínění

 

 

73.20

Průzkum trhu a veřejného mínění

 

73.3

 

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

 

 

73.30

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

74

 

 

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti

 

74.1

 

Specializované návrhářské činnosti

 

 

74.11

Design průmyslových výrobků a módní návrhářství

 

 

74.12

Grafický design a vizuální komunikace

 

 

74.13

Navrhování interiérů

 

 

74.14

Ostatní specializované návrhářské činnosti

 

74.2

 

Fotografické činnosti

 

 

74.20

Fotografické činnosti

 

74.3

 

Překladatelské a tlumočnické činnosti

 

 

74.30

Překladatelské a tlumočnické činnosti

 

74.9

 

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

 

 

74.91

Činnosti patentových zástupců a prodej patentů

 

 

74.99

Všechny ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

75

 

 

Veterinární činnosti

 

75.0

 

Veterinární činnosti

 

 

75.00

Veterinární činnosti

 

 

 

SEKCE O – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

77

 

 

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

 

77.1

 

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

77.11

Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

77.12

Pronájem a leasing nákladních automobilů

 

77.2

 

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

 

77.21

Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

 

 

77.22

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

77.3

 

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků

 

 

77.31

Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

 

 

77.32

Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

 

 

77.33

Pronájem a leasing kancelářských strojů, zařízení a počítačů

 

 

77.34

Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

 

 

77.35

Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

 

 

77.39

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.

 

77.4

 

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

 

 

77.40

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

 

77.5

 

Zprostředkovatelské činnosti v oblasti pronájmu a leasingu hmotných statků a nefinančních nehmotných aktiv

 

 

77.51

Zprostředkovatelské činnosti v oblasti pronájmu a leasingu automobilů, obytných automobilů a přívěsů

 

 

77.52

Zprostředkovatelské činnosti v oblasti pronájmu a leasingu jiných hmotných statků a nefinančních nehmotných statků

78

 

 

Činnosti související se zaměstnáním

 

78.1

 

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

 

 

78.10

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

 

78.2

 

Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu a ostatní poskytování lidských zdrojů

 

 

78.20

Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu a ostatní poskytování lidských zdrojů

79

 

 

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a ostatní rezervační a související činnosti

 

79.1

 

Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

 

 

79.11

Činnosti cestovních agentur

 

 

79.12

Činnosti cestovních kanceláří

 

79.9

 

Ostatní rezervační a související činnosti

 

 

79.90

Ostatní rezervační a související činnosti

80

 

 

Pátrací a bezpečnostní činnosti

 

80.0

 

Pátrací a bezpečnostní činnosti

 

 

80.01

Pátrací činnosti a činnosti soukromých bezpečnostních agentur

 

 

80.09

Bezpečnostní činnosti j. n.

81

 

 

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

 

81.1

 

Kombinované pomocné činnosti

 

 

81.10

Kombinované pomocné činnosti

 

81.2

 

Úklidové činnosti

 

 

81.21

Všeobecný úklid budov

 

 

81.22

Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

 

 

81.23

Ostatní úklidové činnosti

 

81.3

 

Činnosti související s úpravou krajiny

 

 

81.30

Činnosti související s úpravou krajiny

82

 

 

Administrativní, kancelářské a ostatní podpůrné činnosti pro podnikání

 

82.1

 

Administrativní a kancelářské činnosti

 

 

82.10

Administrativní a kancelářské činnosti

 

82.2

 

Činnosti call center

 

 

82.20

Činnosti call center

 

82.3

 

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

 

 

82.30

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

 

82.4

 

Zprostředkovatelské činnosti pro podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 

 

82.40

Zprostředkovatelské činnosti pro podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 

82.9

 

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 

 

82.91

Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

 

 

82.92

Balicí činnosti

 

 

82.99

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 

 

 

SEKCE P – VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

84

 

 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

 

84.1

 

Veřejná správa a hospodářská, sociální a environmentální politika

 

 

84.11

Všeobecné činnosti veřejné správy

 

 

84.12

Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a jinou sociální péčí

 

 

84.13

Regulace a podpora podnikatelského prostředí

 

84.2

 

Činnosti pro společnost jako celek

 

 

84.21

Činnosti v oblasti zahraničních věcí

 

 

84.22

Činnosti v oblasti obrany

 

 

84.23

Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

 

 

84.24

Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

 

 

84.25

Činnosti v oblasti protipožární ochrany

 

84.3

 

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

 

 

84.30

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

 

 

 

SEKCE Q – VZDĚLÁVÁNÍ

85

 

 

Vzdělávání

 

85.1

 

Preprimární vzdělávání

 

 

85.10

Preprimární vzdělávání

 

85.2

 

Primární vzdělávání

 

 

85.20

Primární vzdělávání

 

85.3

 

Sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání

 

 

85.31

Sekundární všeobecné vzdělávání

 

 

85.32

Sekundární odborné vzdělávání

 

 

85.33

Postsekundární neterciární vzdělávání

 

85.4

 

Terciární vzdělávání

 

 

85.40

Terciární vzdělávání

 

85.5

 

Ostatní vzdělávání

 

 

85.51

Sportovní a rekreační vzdělávání

 

 

85.52

Umělecké vzdělávání

 

 

85.53

Činnosti autoškol

 

 

85.59

Ostatní vzdělávání j. n.

 

85.6

 

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

 

 

85.61

Zprostředkovatelské činnosti v oblasti vzdělávání

 

 

85.69

Podpůrné činnosti ve vzdělávání j. n.

 

 

 

SEKCE R – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

86

 

 

Zdravotní péče

 

86.1

 

Ústavní zdravotní péče

 

 

86.10

Ústavní zdravotní péče

 

86.2

 

Ambulantní a zubní zdravotní péče

 

 

86.21

Všeobecná ambulantní zdravotní péče

 

 

86.22

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

 

 

86.23

Zubní péče

 

86.9

 

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

 

 

86.91

Služby související s diagnostickým zobrazováním a zdravotnické laboratorní služby

 

 

86.92

Přeprava pacientů vozidly zdravotnické dopravní služby

 

 

86.93

Činnosti psychologů a psychoterapeutů, kromě lékařů

 

 

86.94

Ošetřovatelské činnosti a činnosti porodních asistentek

 

 

86.95

Činnosti fyzioterapeutů

 

 

86.96

Činnosti související s tradiční, doplňkovou a alternativní medicínou

 

 

86.97

Zprostředkovatelské činnosti pro lékařskou, zubní a jinou zdravotní péči

 

 

86.99

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

87

 

 

Ústavní sociální péče

 

87.1

 

Ústavní ošetřovatelská péče

 

 

87.10

Ústavní ošetřovatelská péče

 

87.2

 

Ústavní sociální péče pro osoby s duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách

 

 

87.20

Ústavní sociální péče pro osoby s duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách

 

87.3

 

Ústavní sociální péče o seniory nebo osoby se zdravotním tělesným postižením

 

 

87.30

Ústavní sociální péče o seniory nebo osoby se zdravotním tělesným postižením

 

87.9

 

Ostatní ústavní sociální péče

 

 

87.91

Zprostředkovatelské činnosti pro ústavní sociální péči

 

 

87.99

Ostatní ústavní sociální péče j. n.

88

 

 

Mimoústavní sociální péče

 

88.1

 

Mimoústavní sociální péče o seniory nebo osoby se zdravotním tělesným postižením

 

 

88.10

Mimoústavní sociální péče o seniory nebo osoby se zdravotním tělesným postižením

 

88.9

 

Ostatní mimoústavní sociální péče

 

 

88.91

Denní péče o děti

 

 

88.99

Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.

 

 

 

SEKCE S – KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

90

 

 

Umělecká tvorba a scénická umění

 

90.1

 

Umělecká tvorba

 

 

90.11

Literární tvorba a skládání hudebních děl

 

 

90.12

Výtvarná tvorba

 

 

90.13

Ostatní umělecká tvorba

 

90.2

 

Scénická umění

 

 

90.20

Scénická umění

 

90.3

 

Podpůrné činnosti pro uměleckou tvorbu a scénická umění

 

 

90.31

Provozování kulturních zařízení

 

 

90.39

Ostatní podpůrné činnosti pro uměleckou tvorbu a scénická umění

91

 

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

 

91.1

 

Činnosti knihoven a archivů

 

 

91.11

Činnosti knihoven

 

 

91.12

Činnosti archivů

 

91.2

 

Činnosti muzeí, galerií, provozování historických a kulturních památek

 

 

91.21

Činnosti muzeí a galerií

 

 

91.22

Provozování historických a kulturních památek

 

91.3

 

Ochrana a obnova kulturního dědictví a jiné podpůrné činnosti pro kulturní dědictví

 

 

91.30

Ochrana a obnova kulturního dědictví a jiné podpůrné činnosti pro kulturní dědictví

 

91.4

 

Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků

 

 

91.41

Činnosti botanických a zoologických zahrad

 

 

91.42

Činnosti přírodních rezervací a národních parků

92

 

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 

92.0

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 

 

92.00

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

93

 

 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

 

93.1

 

Sportovní činnosti

 

 

93.11

Provozování sportovních zařízení

 

 

93.12

Činnosti sportovních klubů

 

 

93.13

Činnosti fitcenter

 

 

93.19

Sportovní činnosti j. n.

 

93.2

 

Zábavní a rekreační činnosti

 

 

93.21

Činnosti lunaparků a zábavních parků

 

 

93.29

Zábavní a rekreační činnosti j. n.

 

 

 

SEKCE T – OSTATNÍ ČINNOSTI

94

 

 

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

 

94.1

 

Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

 

 

94.11

Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

 

 

94.12

Činnosti profesních organizací

 

94.2

 

Činnosti odborových svazů

 

 

94.20

Činnosti odborových svazů

 

94.9

 

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

 

 

94.91

Činnosti náboženských organizací

 

 

94.92

Činnosti politických stran a organizací

 

 

94.99

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

95

 

 

Opravy a údržba počítačů, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a motorových vozidel a motocyklů

 

95.1

 

Opravy a údržba počítačů a komunikačních zařízení

 

 

95.10

Opravy a údržba počítačů a komunikačních zařízení

 

95.2

 

Opravy a údržba výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

 

95.21

Opravy a údržba spotřební elektroniky

 

 

95.22

Opravy a údržba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

 

 

95.23

Opravy a údržba obuvi a kožených výrobků

 

 

95.24

Opravy a údržba nábytku a bytového zařízení

 

 

95.25

Opravy a údržba hodin, hodinek a klenotů

 

 

95.29

Opravy a údržba výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

 

95.3

 

Opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů

 

 

95.31

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

95.32

Opravy a údržba motocyklů

 

95.4

 

Zprostředkovatelské činnosti pro opravy a údržbu počítačů, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a motorových vozidel a motocyklů

 

 

95.40

Zprostředkovatelské činnosti pro opravy a údržbu počítačů, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a motorových vozidel a motocyklů

96

 

 

Poskytování osobních služeb

 

96.1

 

Praní a čištění textilních a kožešinových výrobků

 

 

96.10

Praní a čištění textilních a kožešinových výrobků

 

96.2

 

Kadeřnické a kosmetické činnosti, denní lázně a podobné činnosti

 

 

96.21

Kadeřnické a holičské činnosti

 

 

96.22

Kosmetické a jiné podobné činnosti

 

 

96.23

Činnosti denních lázní, saun a parních lázní

 

96.3

 

Pohřební a související činnosti

 

 

96.30

Pohřební a související činnosti

 

96.4

 

Zprostředkovatelské činnosti pro poskytování osobních služeb

 

 

96.40

Zprostředkovatelské činnosti pro poskytování osobních služeb

 

96.9

 

Poskytování ostatních osobních služeb

 

 

96.91

Poskytování osobních služeb v domácnostech

 

 

96.99

Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

 

 

 

SEKCE U – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

97

 

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 

97.0

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 

 

97.00

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

98

 

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

 

98.1

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

 

 

98.10

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

 

98.2

 

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

 

 

98.20

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

 

 

 

SEKCE V – ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ

99

 

 

Činnosti exteritoriálních organizací a institucí

 

99.0

 

Činnosti exteritoriálních organizací a institucí

 

 

99.00

Činnosti exteritoriálních organizací a institucí


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU