(EU) 2023/132Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/132 ze dne 18. ledna 2023 o ochranných opatřeních týkajících se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2019/67

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 88-89 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

12016E310; (EU) č. 978/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/88


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/132

ze dne 18. ledna 2023

o ochranných opatřeních týkajících se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2019/67

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na čl. 310 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na články 22 a 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1),

vzhledem k těmto důvodům:

1.   Postup

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) dne 17. ledna 2019 zveřejnila prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/67 (2), kterým se ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy, kódů KN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 a 1006 30 98, jímž Komise znovu zavedla cla společného celního sazebníku na dovoz této rýže na období tří let a zavedla postupné snižování použitelných celních sazeb (dále jen „sporné nařízení“), pokud jde o dovoz rýže z Kambodže a Myanmaru/Barmy.

(2)

Kambodžské království a Cambodia Rice Federation zpochybnily sporné nařízení u Tribunálu Evropské unie (dále jen „Tribunál“).

(3)

Tribunál sporné nařízení rozsudkem ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 Kambodžské království a Cambodia Rice Federation v. Komise (dále jen „rozsudek“) zrušil.

(4)

Tribunál konstatoval, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že svévolně omezila rozsah svého šetření týkajícího se újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie pouze na provozovatele mlýnů, kteří z neloupané rýže vypěstované nebo sklizené v Unii zpracovávají celoomletou nebo poloomletou rýži indica. Nesprávná definice výrobců v Unii tak rovněž zatížila vadou analýzu existence závažných obtíží, neboť Komise vyloučila část výrobců z posouzení újmy.

(5)

Tribunál rovněž konstatoval, že Komise nepředložila důkazy požadované úrovně ohledně úpravy analýzy cenového podbízení.

(6)

Tribunál taktéž konstatoval, že Komise porušila práva žalobců na obhajobu a povinnost sdělit podstatné skutečnosti a úvahy a podrobné informace, z nichž vycházejí. Komise zejména neposkytla údaje, z nichž vycházejí ukazatele spotřeby a újmy, a analýzu cenového podbízení a její úpravy provedené po vyjádřeních zúčastněných stran k obecnému informačnímu dokumentu.

2.   Důvody pro opětovné zahájení šetření a pozastavení vracení cla

(7)

V návaznosti na rozsudek Komise prostřednictvím oznámení (dále jen „oznámení o opětovném zahájení“) (3) rozhodla, že šetření znovu zahájí a obnoví k okamžiku, v němž došlo k nesrovnalosti.

(8)

Jak je vysvětleno v oznámení o opětovném zahájení, účelem opětovného zahájení původního šetření je plně řešit vady zjištěné Tribunálem a posoudit, zda použití pravidel upřesněných Tribunálem opravňuje k opětovnému uložení opatření, které by vedlo k opětovnému zavedení cel podle společného celního sazebníku na dovoz rýže indica pocházející z Kambodže, kódů KN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 a 1006 30 98, na původní období tří let, konkrétně mezi 18. lednem 2019 a 18. lednem 2022.

(9)

Na základě svých nových zjištění a výsledku opětovně zahájeného šetření, který není v této fázi znám, může Komise přijmout nové nařízení. Vzhledem k tomu, že opatření byla ukončena, týkalo by se opětovné zavedení cel podle společného celního sazebníku pouze dovozu uskutečněného během původní doby použitelnosti sporného nařízení (konkrétně dovozu uskutečněného mezi 18. lednem 2019 a 18. lednem 2022).

(10)

V souladu s čl. 310 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie je rozpočet plněn v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Členské státy a Unie spolupracují, aby zajistily využívání prostředků zapsaných v rozpočtu v souladu s touto zásadou. Za tímto účelem dostaly vnitrostátní celní orgány pokyn, aby předtím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení cla týkající se cel zrušených Tribunálem, počkaly na výsledek přezkumu. Celní orgány se tudíž vyzývají, aby vyřizování veškerých žádostí o vrácení zrušených cel pozastavily až do zveřejnění výsledku přezkumu v Úředním věstníku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Před rozhodnutím o jakékoli žádosti o vrácení a prominutí běžného cla vybraného z dovozu rýže indica pocházející z Kambodže vyčkají vnitrostátní celní orgány až do zveřejnění příslušného prováděcího nařízení Komise, kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/67 ze dne 16. ledna 2019, kterým se ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy (Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 5).

(3)  Úř. věst. C 18, 19.1.2023, s. 8.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU