(EU) 2023/131Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/131 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, a zavádí dohled nad dovozem příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny pocházejícího z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 84-87 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1259;

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013; (EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/131

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, a zavádí dohled nad dovozem příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny pocházejícího z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (2), a zejména na čl. 56 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1259 (3) uložila Evropská komise konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Thajska (dále jen „dotčený výrobek“).

(2)

Hlavními vstupními surovinami jsou kovový šrot, koks/elektřina/plyn, písek (pro tvarování) a zinek (pro pozinkování). V první fázi výrobního postupu se kovový šrot taví v tavicích pecích. Poté následuje tvarování a odlévání různých tvarů, které jsou následně oddělovány na jednotlivé kusy. Výrobky musí projít zdlouhavým procesem žíhání, který má zajistit, že jsou dostatečně tvárné k použití pro následné úpravy, kde je např. vyžadována odolnost vůči nárazům, vibracím a náhlým změnám teplot. Příslušenství (fitinky) může být následně pozinkováno. Pak se provedou závěrečné kroky výroby včetně řezání závitů a dalšího strojního obrábění.

(3)

Podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1259 se na čínského vyvážejícího výrobce Jinan Meide Casting Co., Ltd (dále jen „Jinan Meide“), doplňkový kód TARIC (4) B336, vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1259.

(4)

Výrobní odvětví Unie vyrábějící obdobný výrobek předložilo Komisi v průběhu let 2021 a 2022 informace týkající se nabytí společnosti Odlewnia Zawiercie S.A., výrobce obdobného výrobku, nacházejícího se v Polsku, společností Meide Group Co., Ltd. (dále jen „Meide Group“), společností usazenou v ČLR.

(5)

Podle veřejně dostupných informací byla transakce schválena příslušnými vnitrostátními orgány (5) a následně byla dokončena (6).

(6)

Meide Group působí mimo jiné v oblasti výroby a prodeje dotčeného výrobku. Rovněž se zabývá dovozem a vývozem svých výrobků a výrobků třetích stran (7). Na dotčený výrobek vyvážený Meide Group z ČLR do Unie se vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1259.

(7)

Meide Group a Jinan Meide jsou společnosti ve spojení.

(8)

Komise se proto domnívala, že dokončení transakce odůvodňuje změnu příslušných kódů TARIC, aby bylo možné lépe monitorovat dovoz, a to z následujících důvodů.

(9)

Dotčený výrobek v současnosti spadá pod kód kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) ex 7307 19 10 (kódy TARIC 7307191010 a 7307191020).

(10)

Kromě kódů TARIC, na které se vztahují opatření, zahrnuje zbytkový kód TARIC 7307191090 řadu výrobků, mezi něž patří dva výrobky výslovně vyloučené definicí dotčeného výrobku (tj. části kompresních fitinek používající metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhové rozvodné skříně z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka) a rovněž příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z litiny bez závitu.

(11)

Řezání závitů je až posledním krokem výroby dotčeného výrobku. Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z litiny bez závitu a v podobě polotovaru by proto mohla být do Unie dovážena pod zbytkovým kódem TARIC, na který se nevztahují antidumpingová opatření, a mohla by být podrobena procesu řezání závitů v Unii.

(12)

Komise měla za to, že údaje, které lze získat ze stávající struktury kódů TARIC, nejsou dostatečně adekvátní pro účely monitorování toků dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny bez závitu z ČLR, jelikož jsou v současné době spojovány s velkým počtem výrobků spadajících pod zbytkový kód TARIC 7307191090.

(13)

Kódy TARIC spadající pod kód KN ex 7307 19 10 by proto měly být nově strukturovány podle toho, zda se jedná o výrobky se závitem (kódy TARIC 7307191003, 7307191005, 7307191010, 7307191013, 7307191020, 7307191030), nebo bez závitu (kódy TARIC 7307191035, 7307191040, 7307191045). U výrobků se závitem i bez závitu by mělo být navíc uvedeno, zda jsou vyrobeny z kujné (tvárné) litiny (kódy TARIC 7307191010 a 7307191035), z litiny s kuličkovým grafitem (kódy TARIC 7307191020 a 7307191040) nebo z jiných materiálů (kódy TARIC 7307191030 a 7307191045). Konečně v rámci příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem by měly být vytvořeny nové zvláštní kódy TARIC pro výrobky výslovně vyloučené definicí dotčeného výrobku, konkrétně části kompresních fitinek používající metrický závit podle normy ISO DIN 13 z kujné (tvárné) litiny (kód TARIC 7307191003), kruhové rozvodné skříně z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka (kód TARIC 7307191005) a části kompresních fitinek používající metrický závit podle normy ISO DIN 13 z litiny s kuličkovým grafitem (kód TARIC 7307191013).

(14)

Kódy TARIC, na něž se opatření vztahují, tj. kódy TARIC 7307191010 a 7307191020, zůstávají nezměněny a pouze popis by měl být aktualizován na „Ostatní“, aby se zajistil soulad s novou strukturou TARIC.

(15)

Tato nová struktura TARIC umožní Komisi odpovídajícím způsobem sledovat vývoj dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny z ČLR, zejména dovozní toky příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny bez závitů z ČLR, na které se nevztahují antidumpingová opatření, ve srovnání s dovozem dotčeného výrobku, na který se antidumpingová opatření vztahují. Aby byla zajištěna dostupnost údajů, bude dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny z ČLR podléhat dohledu.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 a Výboru pro celní kodex zřízeného podle článku 285 nařízení (EU) č. 952/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/1259 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„6.   Pro uvedené výrobky se vytvářejí tyto nové kódy a popisy TARIC:

 

– – – – Se závitem

 

– – – – Z kujné (tvárné) litiny

7307191003

– – – – Části kompresních fitinek používající metrický závit podle normy ISO DIN 13

7307191005

– – – – Kruhové rozvodné skříně bez víka

 

– – – – Z litiny s kuličkovým grafitem

7307191013

– – – – Části kompresních fitinek používající metrický závit podle normy ISO DIN 13

7307191030

– – – – Ostatní

 

– – – – Bez závitu

7307191035

– – – – Z kujné (tvárné) litiny

7307191040

– – – – Z litiny s kuličkovým grafitem

7307191045

– – – – Ostatní

7.   K uvedeným kódům TARIC se přidávají tyto nové popisy:

7307191010

– – – – Ostatní

7307191020

– – – – Ostatní“

Článek 2

Dovoz pod kódy TARIC uvedenými v článku 1 nebo pod případnými odpovídajícími budoucími kódy pocházející z Čínské lidové republiky podléhá dohledu, jenž Komisi umožní sledovat statistický vývoj dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1259 ze dne 24. července 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 197, 25.7.2019, s. 2).

(4)  Integrovaný sazebník Evropské unie.

(5)  Viz https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17989 a rozhodnutí DKK-83/2022 ze dne 16. března 2022, k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=17397.

(6)  Viz databáze Orbis M&A a https://globallegalchronicle.com/meide-groups-acquisition-of-odlewnia-zawiercie/.

(7)  Viz rozhodnutí DKK-83/2022, cit.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU