(EU) 2023/130Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/130 ze dne 18. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 77-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2021/2115;

Oblasti

Věcný rejstřík

Daně a účetnictví

Předpisy EU

(EU) 2021/2116; (EU) 2021/2289; (EU) 2022/128; (EU) 2022/1317;
Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/77


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/130

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na čl. 134 odst. 14 a čl. 150 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/2115 stanoví právní rámec pro společnou zemědělskou politiku (SZP) založený na modelu, který vychází z modelu provádění založeném na výkonnosti. Uvedené nařízení stanoví specifické cíle Unie, jichž má SZP dosáhnout. Uvedené nařízení rovněž definuje typy intervencí, jakož i společné požadavky Unie vztahující se na členské státy, přičemž ponechává členským státům flexibilitu při koncipování jejich intervenční strategie, aby zohlednily své místní podmínky, potřeby a vnitřní režimy. Uvedené nařízení stanoví, že členské státy nesou větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým plní specifické cíle SZP a dosahují daných cílů, mimo jiné zajištěním soudržnosti mezi různými nástroji strategického plánu SZP.

(2)

Článek 128 nařízení (EU) 2021/2115 stanoví, že má být zřízen výkonnostní rámec, který umožní podávání zpráv, monitorování a hodnocení výkonnosti strategických plánů SZP během jejich provádění, včetně pravidelného podávání zpráv mimo jiné o činnostech v oblasti výkonnosti a monitorování. Podle čl. 129 písm. b) a c) uvedeného nařízení mají cíle výkonnostního rámce monitorovat pokrok v dosahování cílů strategických plánů SZP a posoudit dopad, účinnost, účelnost, relevanci a soudržnost intervencí v rámci strategických plánů SZP.

(3)

Jako základní prvek výkonnostního rámce mají členské státy podle článku 134 nařízení (EU) 2021/2115 a čl. 9 odst. 3 písm. b) a článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 (2) předložit výroční zprávu o výkonnosti týkající se provádění strategického plánu SZP, která bude obsahovat kvantitativní a kvalitativní informace relevantní pro výkonnost jejich strategických plánů SZP.

(4)

Aby se zajistilo, že obsah výročních zpráv o výkonnosti účinně reaguje na cíle výkonnostního rámce stanoveného v článku 129 nařízení (EU) 2021/2115, měla by jeho struktura umožnit poskytování informací relevantních pro výkonnost ve vztahu ke každému ze specifických cílů SZP a souvisejících s horizontálními prvky stanovenými v uvedeném nařízení, jež ovlivňují provádění strategického plánu SZP jako celku.

(5)

Podle čl. 124 odst. 3 písm. a) a b) a čl. 124 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2021/2115 má monitorovací výbor posoudit pokrok v provádění strategického plánu SZP a vydat stanovisko k výročním zprávám o výkonnosti. Výroční zpráva o výkonnosti by proto měla obsahovat veškeré kvalitativní a kvantitativní informace včetně otázek, které ovlivňují pokrok a výkonnost strategického plánu SZP v daném rozpočtovém roce, aby monitorovací výbor mohl k výroční zprávě o výkonnosti zaujmout stanovisko.

(6)

Podle článku 136 nařízení (EU) 2021/2115 mají rovněž výroční zprávy o výkonnosti sloužit jako klíčový prvek pro posouzení výkonnosti strategických plánů SZP na výročních přezkumných zasedáních. Informace obsažené ve výročních zprávách o výkonnosti mají být podle článku 135 uvedeného nařízení základem pro přezkum výkonnosti prováděný každé dva roky.

(7)

V čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2115 se stanoví, že členské státy informují Komisi ve výročních zprávách o výkonnosti o celkovém počtu hektarů, na které byla skutečně vyplacena podpora pro olejnatá semena, na něž se vztahuje memorandum o porozumění uvedené v čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8)

Článek 137 nařízení (EU) 2021/2115 stanoví, že do 15. února 2025 a 15. února každého následujícího roku až do roku 2030 včetně mají členské státy, které poskytují zvláštní podpory pro bavlnu podle hlavy III kapitoly II oddílu 3 pododdílu 2 uvedeného nařízení, poskytnout Komisi informace o provádění plateb v předchozím rozpočtovém roce.

(9)

Článek 138 nařízení (EU) 2021/2115 stanoví, že do 15. února 2025 a 15. února každého následujícího roku až do roku 2030 včetně mají členské státy, které poskytují přechodnou vnitrostátní podporu stanovenou v článku 147 uvedeného nařízení, poskytnout Komisi informace o provádění této podpory v předchozím rozpočtovém roce.

(10)

Členské státy proto mají ve výroční zprávě o výkonnosti poskytnout veškeré kvantitativní a kvalitativní informace stanovené v článku 134 nařízení (EU) 2021/2115, jakož i odůvodnění pro odchylky od milníků za rozpočtové roky 2024 a 2026 uvedené v čl. 135 odst. 2 zmíněného nařízení.

(11)

Členské státy by proto měly ve výroční zprávě o výkonnosti uvést kvantitativní informace uvedené v čl. 134 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2115, včetně výdajů vykázaných v roční účetní závěrce a relevantních pro realizované výstupy, jakož i sankcí nebo jiných snížení, a v případě EZFRV zrušené nebo zpětně získané prostředky podle čl. 134 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení. Tyto informace Komisi umožňují ověřit členskými státy předložený výpočet sesouhlasení hrubých výdajů relevantních pro výstupy podle čl. 134 odst. 5 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) 2021/2115 a částek vykázaných v roční účetní závěrce, které odrážejí čisté výdaje, jak je stanoveno v čl. 32 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 (3). Takový krok je nezbytný pro účely posouzení uvedených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2116.

(12)

V čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1317 (4) se stanoví, že členské státy, které využijí některou z výjimek uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení, zahrnou do výroční zprávy o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2024, posouzení dopadů uplatňování těchto odchylek na celosvětové zajišťování potravin, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu.

(13)

Podle čl. 134 odst. 14 nařízení (EU) 2021/2115 by proto měla být stanovena pravidla pro předkládání obsahu výročních zpráv o výkonnosti a pro předávání těchto zpráv Komisi.

(14)

Pro předkládání výročních zpráv o výkonnosti Komisi by členské státy měly používat elektronický systém pro bezpečnou výměnu informací „SFC2021“ uvedený v článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2289 (5).

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou zemědělskou politiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti

Členské státy předloží obsah výroční zprávy o výkonnosti článku 134 nařízení (EU) 2021/2115, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Předložení výroční zprávy o výkonnosti

Členské státy předloží výroční zprávu o výkonnosti v elektronickém formátu prostřednictvím elektronického systému pro bezpečnou výměnu informací „SFC2021“ stanoveného v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/2289.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 131).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023 (Úř. věst. L 199, 28.7.2022, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 463).


PŘÍLOHA

Předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti podle článku 134 nařízení (EU) 2021/2115

1.   SYNTÉZA STAVU PROVÁDĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP V SOUVISLOSTI S PŘEDCHOZÍM ROZPOČTOVÝM ROKEM

Tento oddíl obsahuje kvalitativní informace uvedené v čl. 134 odst. 7 písm. a) nařízení (EU) 2021/2115.

1.1.   Shrnutí stavu provádění strategického plánu SZP

Tento pododdíl obsahuje shrnutí pokroku při provádění strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce.

Tento pododdíl může rovněž obsahovat shrnutí klíčových skutečností, které ovlivnily výkonnost strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce a které se podrobně vykáží v pododdíle 1.2, včetně opatření přijatých k řešení těchto skutečností.

1.2.   Stav provádění strategického plánu SZP podle specifických a průřezových cílů

U každého specifického a průřezového cíle uvedeného v čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/2115 tento pododdíl v případě potřeby obsahuje popis skutečností, které ovlivnily výkonnost strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce, s uvedením důvodů a případně s popisem opatření přijatých k jejich řešení.

Tento pododdíl může obsahovat vysvětlení týkající se odchylek dosažených hodnot ukazatelů výsledků od odpovídajících milníků, aby doplnil informace, které se poskytují podle pododdílu 2.1.

1.3.   Horizontální aspekty provádění strategického plánu SZP

Tento pododdíl obsahuje popis pokroku dosaženého při provádění strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce, identifikaci skutečností ovlivňujících provádění strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce a případně opatření k jejich řešení v souvislosti se správou, sítěmi a vnitrostátními legislativními nebo nelegislativními opatřeními relevantními pro provádění a výkonnost strategického plánu SZP.

Tento pododdíl může obsahovat popis skutečností, které ovlivnily výkonnost strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce a které nelze vykázat v rámci specifických nebo průřezových cílů v pododdíle 1.2.

1.4.   Odchylka od standardů DZES v roce 2023

Pokud členský stát využil odchylku stanovenou v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2022/1317, zahrnuje tento pododdíl posouzení dopadů uplatňování této odchylky na celosvětové zajišťování potravin, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu v souladu s čl. 2 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení.

2.   KVANTITATIVNÍ INFORMACE, KVALITATIVNÍ INFORMACE O ODCHYLCE HODNOT UKAZATELŮ VÝSLEDKŮ OD MILNÍKŮ A ODŮVODNĚNÍ PŘEKROČENÍ REALIZOVANÝCH JEDNOTKOVÝCH ČÁSTEK VE SROVNÁNÍ S PLÁNOVANÝMI JEDNOTKOVÝMI ČÁSTKAMI

Tento oddíl obsahuje kvantitativní informace uvedené v čl. 134 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2021/2115. Obsahuje rovněž kvalitativní informace, pokud jde o odchylky od milníků uvedené v čl. 134 odst. 7 písm. b) uvedeného nařízení.

Zahrnuje povinné kvalitativní informace uvedené v čl. 134 odst. 9 uvedeného nařízení. Může obsahovat volitelné kvalitativní informace uvedené v čl. 134 odst. 8 uvedeného nařízení.

Dosažené výsledky a realizované výstupy se vykazují v souladu s metodami výpočtu stanovenými v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2290 (1).

2.1.   Dosažené hodnoty ukazatelů výsledků

Tento pododdíl obsahuje hodnotu dosaženou v předchozím rozpočtovém roce pro každý z ukazatelů výsledků stanovených ve strategickém plánu SZP a údaje o tom, co zbývá vykonat k dosažení odpovídajícího ročního milníku stanoveného ve strategickém plánu SZP, případně s uvedením důvodů odchylek od milníků a v případě potřeby s popisem přijatých opatření v souladu s čl. 134 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) 2021/2115.

Ve výroční zprávě o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2025, obsahuje tento pododdíl rovněž odůvodnění všech negativních odchylek od příslušných milníků, jež pro rozpočtový rok 2024 přesáhnou 35 %, jak je uvedeno v čl. 135 odst. 2 uvedeného nařízení.

Ve výroční zprávě o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2027, obsahuje tento oddíl rovněž odůvodnění všech negativních odchylek od příslušných milníků, jež pro rozpočtový rok 2026 přesáhnou 25 %, jak je uvedeno v čl. 135 odst. 2 uvedeného nařízení.

2.2.   Realizované výstupy – jednotkové částky – doplňkové vnitrostátní financování

U každé jednotkové částky stanovené ve strategickém plánu SZP tento pododdíl zahrnuje realizované výstupy, odpovídající výdaje a realizované jednotkové částky v souladu s čl. 134 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2115.

Tento pododdíl může obsahovat odůvodnění jakéhokoli překročení realizované jednotkové částky ve srovnání s odpovídající referenční jednotkovou částkou stanovenou v čl. 134 odst. 8 uvedeného nařízení.

Tento pododdíl obsahuje odůvodnění jakéhokoli překročení realizované jednotkové částky ve srovnání s referenční jednotkovou částkou uvedenou v čl. 134 odst. 6 a 8 nařízení (EU) 2021/2115, je-li toto překročení vyšší než 50 %, jak je stanoveno v čl. 134 odst. 9 uvedeného nařízení.

Druhý a třetí pododstavec se nevztahují na ukazatele výstupů, které jsou v příloze I uvedeného nařízení označené jako ukazatele používané pouze pro monitorování.

2.2.1.   Realizované jednotkové částky na intervence formou přímých plateb

Informace poskytnuté podle tohoto pododdílu zahrnují:

a)

realizované výstupy;

b)

výdaje vypočítané podle čl. 134 odst. 5 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2021/2115 („hrubé výdaje“) relevantní pro realizované výstupy, včetně těchto prvků, na jejichž základě byl proveden výpočet hrubých výdajů:

i)

částky nevyplacené v důsledku snížení a zastropování stanovených v článku 17 nařízení (EU) 2021/2115;

ii)

částky nevyplacené v důsledku finanční kázně stanovené v článku 17 nařízení (EU) 2021/2116;

iii)

částky nevyplacené v důsledku sankcí stanovených v čl. 45 odst. 1 písm. b), čl. 59 odst. 1 písm. d) a článcích 85 a 89 nařízení (EU) 2021/2116;

iv)

výdaje vykázané v roční účetní závěrce týkající se realizovaných výstupů, jak je stanoveno v čl. 32 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2022/128 („čisté výdaje“);

c)

výsledné realizované jednotkové částky.

2.2.2.   Realizované jednotkové částky na intervence v určitých odvětvích

Informace poskytnuté podle tohoto pododdílu zahrnují:

a)

realizované výstupy;

b)

výdaje vypočítané podle čl. 134 odst. 5 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2021/2115 („hrubé výdaje“) relevantní pro realizované výstupy, včetně těchto prvků, na jejichž základě byl proveden výpočet hrubých výdajů:

i)

případně částky, které nebyly vyplaceny z důvodu omezení finanční podpory na základě podílu hodnoty produkce uvedené na trh podle čl. 52 odst. 2 a čl. 68 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115;

ii)

částky nevyplacené v důsledku sankcí stanovených v čl. 45 odst. 1 písm. b) a čl. 59 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2021/2116;

iii)

výdaje vykázané v roční účetní závěrce týkající se realizovaných výstupů, jak je stanoveno v čl. 32 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2022/128 („čisté výdaje“);

c)

výsledné realizované jednotkové částky.

2.2.3.   Realizované jednotkové částky na intervence pro rozvoj venkova

Informace poskytnuté podle tohoto pododdílu zahrnují:

a)

realizované výstupy s výjimkou výstupů generovaných výhradně doplňkovým vnitrostátním financováním;

b)

výdaje vypočítané podle čl. 134 odst. 5 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2021/2115 („hrubé výdaje“) relevantní pro realizované výstupy, včetně těchto prvků, na jejichž základě byl proveden výpočet hrubých výdajů:

i)

částky získané zpět stanovené v článku 57 nařízení (EU) 2021/2116;

ii)

částky nevyplacené v důsledku sankcí stanovených v čl. 45 odst. 2 písm. b), čl. 59 odst. 1 písm. d) a článcích 85 a 89 nařízení (EU) 2021/2116;

iii)

výdaje vykázané v roční účetní závěrce týkající se realizovaných výstupů, jak je stanoveno v čl. 32 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2022/128 („čisté výdaje“);

iv)

celkové veřejné výdaje s výjimkou vnitrostátního financování;

c)

výsledné realizované jednotkové částky.

2.2.4.   Doplňkové vnitrostátní financování

Realizované výstupy generované výhradně doplňkovým vnitrostátním financováním se vykazují podle intervencí.

Vnitrostátní finanční podpora a doplňkové vnitrostátní financování uvedené v čl. 134 odst. 11 a čl. 115 odst. 5 písm. a) a d) nařízení (EU) 2021/2115 se vykazují podle intervencí.

2.3.   Realizované výstupy – souhrnné hodnoty

Tento pododdíl obsahuje souhrnné hodnoty ukazatelů výstupů vykazované v souladu s metodami výpočtu stanovenými v příloze prováděcího nařízení (EU) 2021/2290.

2.3.1.   Souhrnné hodnoty ukazatelů výstupů podle intervencí a jednotek měření

2.3.2.   Souhrnné hodnoty ukazatelů výstupů podle typů intervence a jednotek měření

2.3.3.   Ostatní souhrnné hodnoty ukazatelů výstupů

2.4.   Dodatečné referenční jednotkové částky

Pokud se členské státy rozhodnou využít možnosti stanovené v čl. 134 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2115, obsahuje tento pododdíl u každé dotčené intervence informace uvedené v čl. 134 odst. 6 prvním pododstavci písm. a) nebo v čl. 134 odst. 6 prvním pododstavci písm. b) uvedeného nařízení.

2.5.   Využití finančních nástrojů při intervencích pro rozvoj venkova

Tento pododdíl obsahuje doplňující informace o využití finančních nástrojů v předchozím rozpočtovém roce v souladu s čl. 134 odst. 10 nařízení (EU) 2021/2115. Tyto doplňující informace se vykazují podle typu intervence.

2.6.   Informace o olejnatých semenech, bavlně a přechodné vnitrostátní podpoře

Tento pododdíl obsahuje informace o olejnatých semenech, jež se mají vykazovat v souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2115.

Tento pododdíl rovněž obsahuje informace o zvláštní podpoře pro bavlnu, které mají být vykázány v souladu s článkem 137 nařízení (EU) 2021/2115, s výjimkou výroční zprávy o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2024.

Tento pododdíl rovněž obsahuje informace o přechodné vnitrostátní podpoře, které mají být vykázány v souladu s článkem 138 nařízení (EU) 2021/2115, jež se vykazují podle intervence, s výjimkou výroční zprávy o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2024.

3.   SHRNUTÍ HODNOCENÍ

V poslední výroční zprávě o výkonnosti, která má být předložena dne 15. února 2030, obsahuje tento oddíl souhrn hodnocení provedených během prováděcího období strategického plánu SZP v souladu s čl. 134 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115.

Doplní seznamem hodnocení provedených během prováděcího období, který u každého hodnocení obsahuje:

a)

název;

b)

datum dokončení;

c)

propojení s jedním nebo více specifickými nebo průřezovými cíli uvedenými v čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/2115;

d)

klíčové závěry a doporučení;

e)

vysvětlení, jak byla zohledněna klíčová doporučení;

f)

odkaz na hodnotící zprávu.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 486).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU