(EU) 2023/129Nařízení Komise (EU) 2023/129 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 56-76 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2023 Nabývá účinnosti: 26. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 178/2002; (EU) č. 777/2013;
Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/129

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát byly maximální limity reziduí („MLR“) stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Dne 14. prosince 2021 přijala Komise pro Codex Alimentarius nové maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro azoxystrobin u kvajáv a pro valifenalát u cibule, šalotky, rajčat a baklažánu (2).

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) platí, že pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva v úvahu, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Kromě toho má Unie v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporovat soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťovat, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil CXL navržené pro azoxystrobin u kvajáv a pro valifenalát u cibule, šalotky, rajčat a baklažánu a dospěl k závěru, že jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (4). Unie k těmto navrhovaným CXL nepředložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů žádné výhrady (5) (6).

(5)

Je proto vhodné zařadit tyto CXL do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR. V rámci hodnocení navrženého CXL pro valifenalát u rajčat byl předložen dostatečný počet pokusů týkajících se reziduí a úřad dospěl k závěru, že tyto údaje jsou pro zvažovaná použití dostatečné. Je proto vhodné v nařízení (ES) č. 396/2005 vypustit příslušnou poznámku pod čarou, která zdůrazňuje potřebu dalších údajů.

(6)

V případě azoxystrobinu byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR pro semena řepky olejky a lněné semeno. V případě prosulfokarbu byla taková žádost podána pro bylinky a jedlé květy. V případě sedaxanu byla taková žádost podána pro rajčata.

(7)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy všechny uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předány Komisi.

(8)

Úřad žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (7). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(9)

V případě azoxystrobinu u lněných semen dospěl úřad k závěru, že předložené údaje nepostačují ke změně stávajícího MLR. Proto není vhodné tento MLR měnit.

(10)

V případě všech ostatních změn MLR požadovaných žadateli u azoxystrobinu, prosulfokarbu a sedaxanu dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na úplnost poskytnutých údajů byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani dlouhodobá expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(11)

Pokud jde o prosulfokarb u bylinek a jedlých květů, úřad již v rámci přezkumu stávajících MLR pro prosulfokarb v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 (8) zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Nařízení Komise (EU) č. 777/2013 (9) proto vyžadovalo další údaje o reziduích, aby bylo možné potvrdit předběžný MLR 0,05 mg/kg pro uvedenou účinnou látku v uvedených produktech. V rámci nové žádosti o změnu MLR pro prosulfokarb u bylinek a jedlých květů byla předložena nová použití a nové pokusy týkající se reziduí a úřad dospěl k závěru, že tyto údaje jsou dostatečné pro zvažovaná použití a pro podporu nového vyššího MLR. Je proto vhodné MLR změnit a zrušit příslušnou poznámku pod čarou v nařízení (ES) č. 396/2005, která zdůrazňuje potřebu dalších údajů.

(12)

Na základě vědecké zprávy a odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňují navržené změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. února 2023, pokud jde o všechny navrhované MLR.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Zpráva ze 44. zasedání Komise pro Codex Alimentarius (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  Připomínky Evropské unie ke Codexu CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

(6)  Zpráva z 52. zasedání Výboru Codexu pro rezidua pesticidů REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.

(7)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in rapeseeds and linseeds. EFSA Journal 2022;20(1):7051.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prosulfocarb in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2022;20(5):7334.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for sedaxane in potatoes. EFSA Journal 2022;20(6):7371.

(8)  EFSA scientific reports are available online: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned Opinion: Review of the existing maximum residue levels for prosulfokarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2346.

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 777/2013 ze dne 12. srpna 2013, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, klodinafop, klomazon, maleinohydrazid, mepanipyrim, metconazol, prosulfokarb a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 17.8.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Azoxystrobin

Prosulfokarb

Sedaxan (suma isomerů)

Valifenalát (R) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0,01  (*)

 

0110000

Citrusové plody

15

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,02  (*)

 

0,01  (*)

0120010

Mandle

0,01

 

 

 

0120020

Para ořechy

0,01

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

0,01

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

0,01

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

0,01

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

0,01

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

0,01

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

0,01

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

0,01

 

 

 

0120100

Pistácie

1

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

0,01

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

0,01

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0130010

Jablka

 

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

2

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140010

Meruňky

 

 

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

3

0,01  (*)

 

1

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

10

0,05 (+)

 

0,01  (*)

0153000

c)

ovoce z keřů

5

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0154010

Brusnice/borůvky

5

 

 

 

0154020

Klikvy

0,5

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

5

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

5

 

 

 

0154050

Šípky

5

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

5

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

5

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

5

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

5

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

0161010

Datle

0,01  (*)

 

 

 

0161020

Fíky

0,01  (*)

 

 

 

0161030

Stolní olivy

0,01  (*)

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*)

 

 

 

0161050

Karamboly

0,1

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*)

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*)

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

0,01  (*)

 

 

 

0162020

Liči

0,01  (*)

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

4

 

 

 

0162040

Opuncie

0,3

 

 

 

0162050

Zlatolist

0,01  (*)

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

0,01  (*)

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01  (*)

 

 

 

0163020

Banány

2

 

 

 

0163030

Mango

4

 

 

 

0163040

Papája

0,3

 

 

 

0163050

Granátová jablka

0,01  (*)

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  (*)

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

0,2

 

 

 

0163080

Ananas

0,01  (*)

 

 

 

0163090

Chlebovník

0,01  (*)

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

0,01  (*)

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  (*)

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

0,01  (*)

0211000

a)

brambory

7

0,01  (*)

0,15

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

1

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0,01  (*)

 

0213010

Řepa červená/salátová

1

0,01  (*)

 

 

0213020

Mrkev/karotka

1

1 (+)

 

 

0213030

Celer bulvový

1

0,08 (+)

 

 

0213040

Křen

1

0,08 (+)

 

 

0213050

Topinambury

1

0,01  (*)

 

 

0213060

Pastinák

1

0,08 (+)

 

 

0213070

Petržel kořenová

1

0,08 (+)

 

 

0213080

Ředkve

1,5

0,01  (*)

 

 

0213090

Kozí brada

1

0,08 (+)

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

1

0,01  (*)

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

1

0,01  (*)

 

 

0213990

Ostatní (2)

1

0,01  (*)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

10

 

0,01  (*)

 

0220010

Česnek

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,03

 

0,5

0220030

Šalotka

 

0,03

 

0,5

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0,02

 

0,01  (*)

0220990

Ostatní (2)

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

3

 

 

 

0231010

Rajčata

 

 

 

0,4

0231020

Paprika setá

 

 

 

0,01  (*)

0231030

Lilek/baklažán

 

 

 

0,4

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

0,01  (*)

0231990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

1

 

 

0,01  (*)

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

1

 

 

0,01  (*)

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*)

 

 

0,01  (*)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*)

 

 

0,01  (*)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

5

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

5

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

6

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

5

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

10

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

15

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Špenát

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,3

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

70

20

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

3

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Chřest

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270020

Kardy

15

0,01  (*)

 

 

0270030

Celer řapíkatý

15

1,5 (+)

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

10

0,01  (*)

 

 

0270050

Artyčoky

5

0,01  (*)

 

 

0270060

Pór

10

0,01  (*)

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,6

0,01  (*)

 

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270990

Ostatní (2)

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LUŠTĚNINY

0,15

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Fazole

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,4

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,2

 

 

 

0401030

Maková semena

0,5

 

 

 

0401040

Sezamová semena

0,01  (*)

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

0,5

 

 

 

0401060

Semena řepky olejky

0,7

 

 

 

0401070

Sójové boby

0,5

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

0,5

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

0,7

 

 

 

0401100

Dýňová semena

0,01  (*)

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,4

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,4

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

0,5

 

 

 

0401140

Konopná semena

0,01  (*)

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

0,01  (*)

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

0,01  (*)

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

0,01  (*)

 

 

 

0402030

Plody palem

0,03

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01  (*)

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0500000

OBILOVINY

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Ječmen

1,5

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*)

 

 

 

0500030

Kukuřice

0,02

 

 

 

0500040

Proso

0,01  (*)

 

 

 

0500050

Oves

1,5

 

 

 

0500060

Rýže

5

 

 

 

0500070

Žito

0,5

 

 

 

0500080

Čirok

10

 

 

 

0500090

Pšenice

0,5

 

 

 

0500990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

Čaje

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0620000

Kávová zrna

0,03

0,05  (*)

 

 

0630000

Bylinné čajez

 

 

 

 

0631000

a)

květů

60

2

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

60

2

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

0,3

0,05  (*)

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0700000

CHMEL

30

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

0810000

Semena

0,3

0,3 (+)

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

(+)

 

 

0810020

Bulvuška

 

(+)

 

 

0810030

Miřík celer

 

(+)

 

 

0810040

Koriandr setý

 

(+)

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

(+)

 

 

0810060

Kopr vonný

 

(+)

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

(+)

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

(+)

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

(+)

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

(+)

 

 

0820000

Plody

0,3

0,3 (+)

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Nové koření

 

(+)

 

 

0820020

Žlutodřev

 

(+)

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

(+)

 

 

0820040

Kardamom

 

(+)

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

(+)

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

(+)

 

 

0820070

Vanilka

 

(+)

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

(+)

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

(+)

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Skořice

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Pupeny

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0860000

Květinovépestíky

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

5

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

0,05

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

0,09

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1011000

a)

prasat

 

 

 

 

1011010

Svalovina

0,01  (*)(+)

 

 

 

1011020

Tuk

0,05 (+)

 

 

 

1011030

Játra

0,07 (+)

 

 

 

1011040

Ledviny

0,07 (+)

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07 (+)

 

 

 

1011990

Ostatní (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,01  (*)(+)

 

 

 

1012020

Tuk

0,05 (+)

 

 

 

1012030

Játra

0,07 (+)

 

 

 

1012040

Ledviny

0,07 (+)

 

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07 (+)

 

 

 

1012990

Ostatní (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,01  (*)(+)

 

 

 

1013020

Tuk

0,05 (+)

 

 

 

1013030

Játra

0,07 (+)

 

 

 

1013040

Ledviny

0,07 (+)

 

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07 (+)

 

 

 

1013990

Ostatní (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,01  (*)(+)

 

 

 

1014020

Tuk

0,05 (+)

 

 

 

1014030

Játra

0,07 (+)

 

 

 

1014040

Ledviny

0,07 (+)

 

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07 (+)

 

 

 

1014990

Ostatní (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,01  (*)

 

 

 

1015020

Tuk

0,05

 

 

 

1015030

Játra

0,07

 

 

 

1015040

Ledviny

0,07

 

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

 

 

 

1015990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

1016000

f)

drůbeže

0,01  (*)(+)

 

 

 

1016010

Svalovina

(+)

 

 

 

1016020

Tuk

(+)

 

 

 

1016030

Játra

(+)

 

 

 

1016040

Ledviny

(+)

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,01  (*)

 

 

 

1017020

Tuk

0,05

 

 

 

1017030

Játra

0,07

 

 

 

1017040

Ledviny

0,07

 

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

 

 

 

1017990

Ostatní (2)

0,01  (*)

 

 

 

1020000

Mléko

0,01  (*)(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1020010

Kravské

(+)

 

 

 

1020020

Ovčí

(+)

 

 

 

1020030

Kozí

(+)

 

 

 

1020040

Kobylí

(+)

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*)(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1030010

Slepičí

(+)

 

 

 

1030020

Kachní

(+)

 

 

 

1030030

Husí

(+)

 

 

 

1030040

Křepelčí

(+)

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

Azoxystrobin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxicitě metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 5. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1020990 Ostatní (2)

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

Prosulfokarb

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0810000 Semena

0810010 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020 Bulvuška

0810030 Miřík celer

0810040 Koriandr setý

0810050 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060 Kopr vonný

0810070 Fenykl sladký

0810080 Pískavice řecké seno

0810090 Muškátový oříšek

0810990 Ostatní (2)

0820000 Plody

0820010 Nové koření

0820020 Žlutodřev

0820030 Kmín kořenný

0820040 Kardamom

0820050 Jalovcové bobule

0820060 Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070 Vanilka

0820080 Tamarind / indické datle

0820990 Ostatní (2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213020 Mrkev/karotka

0213030 Celer bulvový

0213040 Křen

0213060 Pastinák

0213070 Petržel kořenová

0213090 Kozí brada

0270030 Celer řapíkatý

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. srpna 2015, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0152000 b) jahody

Valifenalát (R) (A)

(R) Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Valifenalát – kód 1000000 kromě 1040000 : valifenalát a kyselina valifenalátová (IR5839)

(A) Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro kyselinu valifenalátovou (IR5839) není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 2. srpna 2023, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.“


(*)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU