(EU) 2023/127Nařízení Komise (EU) 2023/127 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 8-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2023 Nabývá účinnosti: 23. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/127

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro acechinocyl byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku acechinocyl k ošetření papriky seté byla podána žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 o změnu stávajícího MLR.

(3)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (2). Uvedené stanovisko úřad předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změna MLR, o kterou žadatel žádá, je přijatelná, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech dané látky. Ani celoživotní expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(6)

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost o změnu stávajícího MLR pro acechinocyl pro tomel japonský/kaki churmu/persimon.

(7)

Pokud jde o tuto žádost, členský stát požádal o použití zrychleného postupu stanoveného v technických pokynech pro postup stanovení MLR (3) za účelem stanovení MLR na základě pokusů týkajících se reziduí provedených s jablky.

(8)

Úřad nedávno posoudil pokusy týkající se reziduí provedené s jablky v rámci přezkumu stávajících MLR pro acechinocyl a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (4). Toto stanovisko úřadu vychází ze současných vědeckých a technických poznatků v této oblasti. Jelikož je vhodné extrapolovat údaje z pokusů týkajících se reziduí provedených s jablky na tomel japonský/kaki churmu/persimon, jak potvrzují stávající pokyny Unie pro extrapolaci MLR (5), není nutné žádat úřad o vydání odůvodněného stanoviska týkajícího se tomelu japonského/kaki churmy/persimonu.

(9)

Je proto vhodné stanovit MLR pro tomel japonský/kaki churmu/persimon na 0,05 mg/kg na základě pokusů týkajících se reziduí provedených s jablky.

(10)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují navrhované změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(11)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 23. února 2023, pokud jde o všechny navrhované MLR.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in sweet peppers/bell peppers. EFSA Journal 2022;20(3):7175. Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.

(3)  Technické pokyny, kterými se stanoví postup pro stanovení MLR v souladu s články 6 až 11 nařízení (ES) č. 396/2005 a článkem 8 nařízení (ES) č. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

(4)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2020;18(1):5983. Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.

(5)  Technické pokyny k požadavkům na údaje pro stanovení maximálních limitů reziduí, srovnatelnost pokusů týkajících se reziduí a extrapolaci údajů o reziduích u produktů rostlinného a živočišného původu (SANTE/2019/12752 – 23. listopadu 2020).


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro acechinocyl nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Acechinocyl (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,6 (+)

0110010

Grapefruity

(+)

0110020

Pomeranče

(+)

0110030

Citrony

(+)

0110040

Kyselé lajmy

(+)

0110050

Mandarinky

(+)

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

(+)

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

0,4 (+)

0130010

Jablka

(+)

0130020

Hrušky

(+)

0130030

Kdoule

(+)

0130040

Mišpule obecná/německá

(+)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,01  (*)

0140020

Třešně

0,1

0140030

Broskve

0,1

0140040

Švestky

0,03

0140990

Ostatní (2)

0,01  (*)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

0,8

0151010

Hrozny stolní

(+)

0151020

Hrozny moštové

(+)

0152000

b)

jahody

0,01  (*)

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*)

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*)

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,01  (*)

0161020

Fíky

0,01  (*)

0161030

Stolní olivy

0,01  (*)

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*)

0161050

Karamboly

0,01  (*)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,05

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*)

0161990

Ostatní (2)

0,01  (*)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (*)

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní (2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

0,3 (+)

0231020

Paprika setá

0,3

0231030

Lilek/baklažán

0,3 (+)

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01  (*)

0231990

Ostatní (2)

0,01  (*)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

0,08

0232020

Okurky nakládačky

0,04

0232030

Cukety

0,08

0232990

Ostatní (2)

0,01  (*)

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (*)

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

20 (+)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05  (*)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05  (*)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*)

0850000

Pupeny

0,05  (*)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

0,01  (*)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

(+)

1011020

Tuk

(+)

1011030

Játra

(+)

1011040

Ledviny

(+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

(+)

1012020

Tuk

(+)

1012030

Játra

(+)

1012040

Ledviny

(+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

(+)

1015020

Tuk

(+)

1015030

Játra

(+)

1015040

Ledviny

(+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

0,01  (*)

1020010

Kravské

(+)

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

(+)

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

Acechinocyl (F)

(F) Rozpustný v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120060 Lískové ořechy

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1020010 Kravské

1020040 Kobylí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích hydrolýzy simulujících pasterizaci, var a sterilizaci nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000 Citrusové plody

0110010 Grapefruity

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110040 Kyselé lajmy

0110050 Mandarinky

0130000 Jádrové ovoce

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

0231010 Rajčata

0231030 Lilek/baklažán

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a studiích hydrolýzy simulujících pasterizaci, var a sterilizaci nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000 CHMEL“


(*)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU