(EU) 2023/126Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/126 ze dne 21. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast spotřeby (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 17, 19.1.2023, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2023 Nabývá účinnosti: 8. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1700;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1700;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

19.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/126

ze dne 21. října 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast spotřeby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti spotřeby (šetření rodinných účtů).

(2)

Šetření rodinných účtů je klíčovým nástrojem pro sestavování opravných koeficientů pro důležité makroekonomické ukazatele, jako jsou indexy spotřebitelských cen a harmonizované indexy spotřebitelských cen jako ukazatele inflace, jakož i pro účely národních účtů. Šetření rodinných účtů dále podrobně popisuje celkové výdaje domácností na spotřebu podle charakteristik domácností, jako je příjem, bydlení a mnoho demografických a sociálně-ekonomických charakteristik, čímž poskytuje informace o hospodářských a sociálních životních podmínkách domácností a jednotlivců v členských státech.

(3)

V oblasti spotřeby by počet proměnných, které mají být shromažďovány, neměl překročit o více než 5 % počet proměnných stanovený v prvním aktu v přenesené pravomoci přijatém pro tuto oblast. Jedná se o první akt v přenesené pravomoci přijatý pro oblast spotřeby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti spotřeby jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a název proměnných pro oblast spotřeby

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Technické údaje

Informace o sběru údajů

5 technických proměnných

HA02

Rok(y) zjišťování

HC04C

Datum prvního dotazování domácnosti

MB03C

Datum prvního dotazování člena domácnosti

HA06

Stratum (vrstva)

HA07

Primární jednotka výběrového souboru

Identifikace

4 technické proměnné

HA04

Identifikační číslo domácnosti (soubor domácnosti)

MA04

Identifikační číslo domácnosti (soubor člena domácnosti)

MA05

Identifikační číslo člena domácnosti (soubor člena domácnosti)

HA13

Identifikační číslo člena domácnosti, který odpovídá na dotazník pro domácnost

Váhy

1 technická proměnná

HA10

Konečná váha

Charakteristiky dotazování

3 technické proměnné

HA11

Použitý způsob dotazování (dotazování v domácnosti)

MA11

Použitý způsob dotazování (dotazování jednotlivce)

HA12

Použitý způsob dotazování (diář)

Místo

3 technické proměnné

MB012

Země bydliště

HA08

Region bydliště

HA09

Stupeň urbanizace

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

4 sbírané proměnné

1 odvozená proměnná

MB02

Pohlaví člena domácnosti

MB03

Věk (v dokončených letech) člena domácnosti

MB03 A

Rok narození

MB03B

V den prvního pohovoru již narozeniny měl/a

MB04

Rodinný stav člena domácnosti

Státní občanství a přistěhovalecký původ

4 sbírané proměnné

MB01

Země narození

MB011

Země hlavního státního občanství

MB01F

Země narození otce

MB01M

Země narození matky

Složení domácnosti

1 sbíraná proměnná

1 odvozená proměnná

MBGRIDXX

Matice vztahů v domácnosti

MB042

Partneři, kteří žijí v jedné domácnosti

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

3 sbírané proměnné

MH01

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

MH02

Dlouhodobé zdravotní potíže

MH03

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

1 sbíraná proměnná

ME01 A

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

5 sbíraných proměnných

ME0908

Činnost v hlavním zaměstnání

ME04

Hospodářská činnost místní jednotky (hlavní zaměstnání)

ME02

Hlavní zaměstnání: plný nebo částečný pracovní úvazek (sebezařazení)

ME12

Postavení v hlavním zaměstnání

ME13

Odvětví povolání člena domácnosti

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání

1 sbíraná proměnná

MC01

Nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

2 odvozené proměnné

HB05

Velikost domácnosti

HB075

Typ domácnosti

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí a přístupu ke službám

Hlavní charakteristiky bydlení

3 sbírané proměnné

HD01

Status vlastnictví domácnosti

HD03

Typ bytové jednotky

HD06

Počet místností, které má domácnost k dispozici

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech formálního vzdělávání (v současnosti)

2 sbírané proměnné

MC02 A

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě

MC02B

Úroveň stávající/poslední činnosti formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

1 sbíraná proměnná

ME03 A

Stálost hlavního zaměstnání

Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Celkové roční příjmy na úrovni osob a domácností

1 sbíraná proměnná

1 odvozená proměnná

MF099

Celkový roční čistý příjem ze všech zdrojů, včetně nepeněžních složek, člena domácnosti

HH099

Celkový roční čistý příjem ze všech zdrojů, včetně nepeněžních složek

Hlavní složky příjmů

3 sbírané proměnné

HH011

Běžný čistý měsíční příjem domácnosti

HH095

Peněžní roční čistý příjem ze všech zdrojů

HH012

Naturální příjmy ze zaměstnání

Naturální příjmy z činností bez finanční odměny

1 sbíraná proměnná

HH023

Naturální příjmy z činností bez finanční odměny

Imputované nájemné

1 sbíraná proměnná

HH032

Imputované nájemné

Hlavní zdroj příjmů

1 sbíraná proměnná

HI11

Hlavní zdroj příjmů

Složky jmění, včetně vlastnictví nemovitostí k bydlení

2 sbírané proměnné

HW10

Hodnota hlavního bydlení

HW20

Úspory (v běžném měsíci)

Daně a příspěvky

1 sbíraná proměnná

HW30

Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění

Dluh

2 sbírané proměnné

HW40

Celková zbývající částka ke splacení hypotéky na hlavní bydlení

HW50

Měsíční splátky jistiny a úroků z hypotéky

Nedoplatky

1 sbíraná proměnná

HW60

Nedoplatky

 

Spotřeba podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP)  (1)

507 sbíraných proměnných

HE01 A

Potraviny a nealkoholické nápoje

HE02 A

Alkoholické nápoje, tabák a narkotika

HE03 A

Odívání a obuv

HE04 A

Bydlení, voda, elektrická energie, plyn a ostatní paliva

HE05 A

Bytové vybavení, zařízení domácnosti a běžné opravy

HE06 A

Zdraví

HE07 A

Doprava

HE08 A

Informace a komunikace

HE09 A

Rekreace, sport a kultura

HE10 A

Služby v oblasti vzdělávání

HE11 A

Restaurační a ubytovací služby

HE12 A

Pojišťovací a finanční služby

HE13 A

Osobní péče, sociální ochrana a ostatní výrobky a služby

Vlastní spotřeba

13 sbíraných proměnných

HE01B

Potraviny a nealkoholické nápoje

HE02B

Alkoholické nápoje, tabák a narkotika

HE03B

Odívání a obuv

HE04B

Bydlení, voda, elektrická energie, plyn a ostatní paliva

HE05B

Bytové vybavení, zařízení domácnosti a běžné opravy

HE06B

Zdraví

HE07B

Doprava

HE08B

Informace a komunikace

HE09B

Rekreace, sport a kultura

HE10B

Služby v oblasti vzdělávání

HE11B

Restaurační a ubytovací služby

HE12B

Pojišťovací a finanční služby

HE13B

Osobní péče, sociální ochrana a ostatní výrobky a služby

Výdaje na přeshraniční spotřebu podle COICOP

13 sbíraných proměnných

HJ01

Potraviny a nealkoholické nápoje

HJ02

Alkoholické nápoje, tabák a narkotika

HJ03

Odívání a obuv

HJ04

Bydlení, voda, elektrická energie, plyn a ostatní paliva

HJ05

Bytové vybavení, zařízení domácnosti a běžné opravy

HJ06

Zdraví

HJ07

Doprava

HJ08

Informace a komunikace

HJ09

Rekreace, sport a kultura

HJ10

Služby v oblasti vzdělávání

HJ11

Restaurační a ubytovací služby

HJ12

Pojišťovací a finanční služby

HJ13

Osobní péče, sociální ochrana a ostatní výrobky a služby

Množství  (2) (nepovinně)

82 sbíraných proměnných

HQ01

Potraviny a nealkoholické nápoje

HQ02

Alkoholické nápoje, tabák a narkotika


(1)  Peněžní spotřeba podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu se předává na úrovni pětimístného kódu COICOP.

(2)  Množství se předávají pro skupiny „Potraviny a nealkoholické nápoje“ a „Alkoholické nápoje, tabák a omamné látky“ na úrovni pětimístného kódu COICOP.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU