(EU) 2023/121Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Publikováno: Úř. věst. L 16, 18.1.2023, s. 24-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2023 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/1165;

Provádí předpisy

(EU) 2018/848;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 889/2008; (EU) 2019/1009;
Původní znění předpisu

18.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/121

ze dne 17. ledna 2023,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 24 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 24 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci týkající se některých látek za účelem jejich povolení a zařazení do příloh I, II, III a V prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1165 (2). Dokumentaci přezkoumala skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) a Komise.

(2)

Ve svých doporučeních týkajících se účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin (3) skupina EGTOP doporučila, aby se k základním látkám povoleným v ekologické produkci přidalo použití látky talek E 553b. Skupina EGTOP rovněž doporučila doplnit k účinným látkám představujícím nízké riziko používaným v ekologickém zemědělství tyto látky: i) ABE-IT 56 za předpokladu, že není získána z geneticky modifikovaných kmenů ani za použití pěstebních substrátů pocházejících z GMO; ii) „difosforečnan železitý“ a iii) „vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus)“. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno.

(3)

Skupina EGTOP dále doporučila, aby bylo proti vrtuli ořechové (Rhagoletis completa) povoleno použití deltamethrinu v pastích se zvláštními návnadami. Použití deltamethrinu by proto mělo být povoleno za specifických podmínek a omezení.

(4)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se hnojiv, pomocných půdních látek a živin (3) by mělo být povoleno použití těchto látek: i) zpětně získaných struvitových a vysrážených fosforečných solí za předpokladu, že splňují požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 (4) a že chlévská mrva jako zdrojový materiál nepochází z velkochovu; ii) chloridu draselného (muriatu z potaše) přírodního původu a iii) dusičnanu sodného používaného k produkci řas na půdě v uzavřených systémech.

(5)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se krmiv (5) by mělo být povoleno použití těchto látek: i) dihydrogen- a hydrogenfosforečnanu vápenatého [mono-dikalcium-fosfátu] používaného jako krmná surovina minerálního původu; ii) všech povolených kvasnic a kvasničných produktů používaných jako krmné suroviny, a to navíc ke kvasnicím a kvasničným produktům získaným ze Saccharomyces cerevisiae nebo Saccharomyces carlsbergensis; iii) xanthanu používaného jako technologická doplňková látka v rámci funkční skupiny „Emulgátory, stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky“; iv) illit-montmorillonit-kaolinitu a sepiolitického jílu používaných jako technologické doplňkové látky v rámci funkční skupiny „Pojiva a protispékavé látky“ a v) bentonitu používaného jako technologická doplňková látka v rámci nové funkční skupiny „Látky pro snižování kontaminace krmiv mykotoxiny“.

(6)

Na základě dalšího doporučení skupiny EGTOP, pokud jde o krmiva (6), je bezvodý betain v prováděcím nařízení (EU) 2021/1165 v současnosti povolen pouze pro monogastrická zvířata. Doporučení skupiny EGTOP však vycházelo ze spisu týkajícího se bezvodého betainu používaného jako nutriční doplňková látka pro drůbež, prasata a ryby. Povolení bezvodého betainu by proto mělo být uděleno i pro krmení ryb.

(7)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (5) by mělo být povoleno použití těchto látek: i) trifosforečnanu pentasodného (STPP) a dihydrogendifosforečnanu sodného (SAPP) používaných jako krmné suroviny minerálního původu; ii) karagenanu; iii) karubinu (guma karubin) za předpokladu, že se karubin získává pražením; iv) akácie (arabská guma) používané jako želírující látka a/nebo emulgátor; v) taurinu používaného jako nutriční doplňková látka pro kočky a psy a vi) chloridu amonného používaného jako zootechnická doplňková látka pro kočky.

(8)

Na základě doporučení skupiny EGTOP týkajících se potravin (5) by mělo být povoleno použití těchto látek: i) oxidu křemičitého používaného jako protispékavá látka pro kakaový prášek v automatech na výdej nápojů a ii) extraktu borovicové kalafuny a chmelového extraktu jako antimikrobiálních látek při výrobě potravin rostlinného původu.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 stanoví, že guma gellan se povoluje od 1. ledna 2023, pouze pokud pochází z ekologické produkce. Z ekologické produkce však není k dispozici dostatečné množství gumy gellan. Aby hospodářské subjekty mohly pokračovat ve své produkci potravin, mělo by být uplatňování tohoto požadavku odloženo.

(10)

Guma guar E 412 je uvedena v části B přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 jako pojivo a protispékavá látka v technologických doplňkových látkách. V Registru Evropské unie pro doplňkové látky je však uvedena na seznamu emulgátorů a stabilizátorů, zahušťujících látek a želírujících látek. Tuto chybu je třeba opravit.

(11)

Talek E 553b byl povolen jako potravinářská přídatná látka v potravinách rostlinného původu nařízením Komise (ES) č. 889/2008 (7). Toto použití nebylo zahrnuto do přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2021/1165. Tuto chybu je třeba opravit.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(13)

Zařazení talku E 553b jako potravinářské přídatné látky bylo chybně omezeno a některé ekologické hospodářské subjekty jej možná nadále používaly jako potravinářskou přídatnou látku v potravinách rostlinného původu. Uvedená chyba by proto měla být opravena se zpětnou účinností od data vstupu prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 v platnost.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/1165

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

3)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

4)

příloha V se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2021/1165

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 se opravuje takto:

1)

v příloze III části B se bod 1 (Technologické doplňkové látky) opravuje takto:

a)

v písmenu c) se doplňuje nová položka, která zní:

„E412

Guma guar“

 

b)

v písmenu d) se zrušuje položka „E 412 Guma guar“;

2)

v příloze V části A oddíle A1 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů) se položka „E 553b Talek“ nahrazuje tímto:

„E 553b

Talek

 

Výrobky rostlinného původu

 

Uzeniny z masa

U uzenin z masa pouze povrchová úprava“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se použije ode dne 5. srpna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Úř. věst. L 253, 16.7.2021, s. 13).

(3)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o hnojivech IV a přípravcích na ochranu rostlin VI a závěrečná zpráva skupiny EGTOP o přípravcích na ochranu rostlin VII a hnojivech V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1).

(5)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o potravinách VII – krmivech V a závěrečná zpráva skupiny EGTOP o krmivech VI a krmivech pro zvířata v zájmovém chovu I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  Závěrečná zpráva skupiny EGTOP o krmivech III – potraviny V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

v bodě 1 (Základní látky) se za položku „18C Prášek z hořčičných semen*“ vkládá nová položka, která zní:

„19C

14807-96-6

Di(hydrogenmetakřemičitan) hořečnatý

Křemen

(Talek E553b)

Potravinářská jakost v souladu s nařízením Komise (EU) č. 231/2012 (*1).

2)

v bodě 2 (Účinné látky představující nízké riziko) se doplňují nové položky, které znějí:

„16D

CAS nepřiděleno

ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623)

Nepocházející z GMO.

Nevyrábí se za použití pěstebních substrátů pocházejících z GMO.“

20 D

10058-44-3

Difosforečnan železitý

 

28 D

 

Vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé Lupinus albus

 

3)

v bodě 4 (Účinné látky nezařazené do žádné z výše uvedených kategorií) se položka „40 A Deltamethrin“ nahrazuje tímto:

„40 A

52918-63-5

Deltamethrin

Pouze v pastích se zvláštními návnadami proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae), vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata) a vrtuli ořechové (Rhagoletis completa).“


(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).“


PŘÍLOHA II

Do tabulky v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se doplňují nové položky, které znějí:

„Zpětně získané struvitové a vysrážené fosforečné soli

Produkty musí splňovat požadavky stanovené nařízením (EU) 2019/1009.

Chlévská mrva jako zdrojový materiál nesmí pocházet z velkochovu.

Dusičnan sodný

Pouze k produkci řas na půdě v uzavřených systémech.

Chlorid draselný (muriat z potaše)

Pouze přírodního původu.“


PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

v bodě 1 se za položku „11.3.1 Hydrogenfosforečnan vápenatý“ vkládá nová položka, která zní:

„11.3.2

Dihydrogen- a hydrogenfosforečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát]“

 

b)

v bodě 1 se za položku „11.3.17 Dihydrogenfosforečnan amonný (monoamonium-fosfát) (dihydrogenorthofosforečnan amonný)“ vkládají tyto položky:

„11.3.19

Trifosforečnan pentasodný (STPP)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

11.3.27

Dihydrogendifosforečnan sodný (SAPP)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.“

c)

v bodě 2 se položky „ex 12.1.5 Kvasnice“ a „ex 12.1.12 Kvasničné výrobky“ nahrazují tímto:

„12.1.5

Kvasnice

Nejsou-li k dispozici z ekologické produkce.

12.1.12

Kvasničné výrobky

Nejsou-li k dispozici z ekologické produkce.“

2)

část B se mění takto:

a)

v bodě 1 písm. c) (Emulgátory, stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky) se doplňují nové položky, které znějí:

„E 407

Karagenan

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

E 410

Karubin (guma karubin)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

Získaný pouze pražením.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.

E 414

Akácie (arabská guma)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.“

E 415

Xanthan

 

b)

v bodě 1 písm. d) (Pojiva a protispékavé látky) se vkládají nové položky v pořadí čísel kódů:

„E 563

Sepiolitický jíl

 

1g599

Illit-montmorillonit-kaolinit“

 

c)

v bodě 1 se doplňuje písmeno f) a nová položka, která zní:

„f)

Látky pro snižování kontaminace krmiv mykotoxiny

Identifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

1m558

Bentonit“

 

d)

bod 3 písm. a) (Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem) se mění takto:

i)

za položku „ex3a Vitaminy a provitaminy“ se vkládá nová položka, která zní:

„3a370

Taurin

Pouze pro kočky a psy.

Nesyntetického původu, je-li k dispozici.“

ii)

položka „3a920 Bezvodý betain“ se nahrazuje tímto:

„3a920

Bezvodý betain

Pouze pro monogastrická zvířata a ryby.

Z ekologické produkce; není-li k dispozici, přírodního původu.“

e)

v bodě 4 (Zootechnické doplňkové látky) se doplňuje nová položka, která zní:

„4d7 a 4d8

Chlorid amonný

Pouze pro kočky.“


PŘÍLOHA IV

Část A přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2021/1165 se mění takto:

1)

oddíl A1 (Potravinářské přídatné látky včetně nosičů) se mění takto:

a)

položka „E 418 Guma gellan“ se nahrazuje tímto:

„E 418

Guma gellan

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze vysoce acylovaná forma.

Pouze z ekologické produkce; platné od 1. ledna 2026.“

b)

položka „E 551 Oxid křemičitý“ se nahrazuje tímto:

„E 551

Oxid křemičitý

Kakao, byliny a koření v práškové formě

Aromata

Propolis

U kakaa pouze k použití v automatech na výdej nápojů.“

2)

v oddíle A2 (Pomocné látky a další produkty, které mohou být použity při zpracování složek zemědělského původu z ekologické produkce) se položky týkající se chmelového extraktu a extraktu borovicové kalafuny nahrazují tímto:

„Chmelový extrakt

Výrobky rostlinného původu

Pouze pro antimikrobiální účely.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.“

„Extrakt borovicové kalafuny

Výrobky rostlinného původu

Pouze pro antimikrobiální účely.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU