(EU) 2023/119Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 16, 18.1.2023, s. 5-22 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 9. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2023 Nabývá účinnosti: 7. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/692;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

75;

Předpisy EU

(ES) č. 853/2004; (EU) 2017/625; (EU) 2018/1882; (EU) 2019/2035; (EU) 2020/686; (EU) 2020/688; (EU) 2020/689; (EU) 2021/260; (EU) 2021/403; (EU) 2021/404;
Původní znění předpisu

18.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/119

ze dne 9. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 234 odst. 2, čl. 237 odst. 4 a čl. 239 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) doplňuje veterinární pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu.

(2)

Uplatňování pravidel stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 týkajících se vodních živočichů a produktů z nich ukázalo, že je potřeba jasněji vymezit, které komodity jsou z oblasti působnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci vyloučeny. Zejména je potřeba vyjasnit, že z oblasti působnosti uvedeného nařízení jsou vyloučeni volně žijící vodní živočichové a produkty živočišného původu z těchto volně žijících vodních živočichů, kteří jsou vyloženi z rybářských plavidel a kteří se dostávají do potravinového řetězce určeného k přímé lidské spotřebě. Kromě toho by mělo být vyjasněno, že z oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 jsou vyloučeny produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které nejsou určeny k dalšímu zpracování v Unii. Ustanovení čl. 1 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Několik členských států a zúčastněných stran uvedlo, že v návaznosti na nedávný vývoj a specializaci v odvětví zárodečných produktů by definice „týmů pro odběr embryí“ v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 měla zahrnovat také týmy, které pouze odebírají neoplozené oocyty a manipulují s nimi. Uvedená definice by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala i tyto týmy.

(4)

Kromě toho je pro účely zvláštních požadavků na koňovité, pokud jde o mor koní a venezuelskou encefalomyelitidu koní, uvedených v příloze XI bodech 2.1 a 2.2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, nezbytné stanovit v článku 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci definici „zařízení chráněného před vektory“. V článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (3) již existuje definice „zařízení chráněného před vektory“ v souvislosti s infekcí virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24). Definice „zařízení chráněného před vektory“ v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto pro účely moru koní a venezuelské encefalomyelitidy koní měla být v souladu s definicí „zařízení chráněného před vektory“ v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689. Článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

V čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že přemísťování zvířat v zájmovém chovu, jiná než neobchodní přesuny, musejí splňovat veterinární požadavky stanovené v částech IV a V uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení rovněž zmocňuje Komisi ke stanovení pravidel týkajících se úprav, jež jsou nezbytné k zajištění správného uplatňování částí IV a V uvedeného nařízení na zvířata v zájmovém chovu, zejména ke zohlednění skutečnosti, že zvířata v zájmovém chovu chovají chovatelé zvířat v zájmovém chovu v domácnostech. Proto je nezbytné přizpůsobit obecné požadavky na dopravní prostředky použité k přepravě suchozemských zvířat, které jsou stanoveny v článku 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, a požadavky na přemísťování suchozemských zvířat po jejich vstupu do Unie a manipulaci s nimi, které jsou stanoveny v článku 19 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, zvířatům v zájmovém chovu chovaným v domácnostech. Články 17 a 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

V čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že zásilkám kopytníků jiných, než jsou koňovití, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byla zvířata v zásilce před odesláním ze zařízení původu individuálně identifikována pomocí fyzického prostředku identifikace s viditelným, čitelným a nesmazatelným zobrazením mimo jiné kódu vyvážející země v souladu s normou ISO 3166 ve formátu dvoupísmenného kódu. Je nezbytné stanovit od uvedeného požadavku odchylku, aby členské státy mohly povolit vstup do Unie u těch kopytníků, kteří byli identifikováni pomocí fyzického i prostředku identifikace se zobrazením kódu vyvážející země odlišného od kódu vyhovujícího normě ISO 3166. Takovou odchylku by měla udělit pouze Komise na žádost dotčené třetí země nebo území.

(7)

V čl. 38 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že po zjištění ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v třetí zemi nebo území nebo jejich oblasti, které byly předtím považovány za prosté této nákazy, se považují tato třetí země nebo území nebo jejich oblast opět za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků, pokud poté, co byla provedena depopulace a bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce ve všech zařízeních, v nichž se předtím nákaza vyskytla, po dobu nejméně tří měsíců po dokončení depopulace a po vyčištění a dezinfekci prováděl příslušný orgán třetí země nebo území program dozoru. Uvedený časový rámec však není v souladu s časovým rámcem, který platí po zjištění ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků v členském státě. Proto by měl být čl. 38 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 odpovídajícím způsobem změněn.

(8)

V čl. 53 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou zvířata v zásilce identifikována individuálním identifikačním číslem, které obsahuje mimo jiné kód třetí země nebo území původu vyhovující normě ISO 3166 v dvoupísmenném formátu. Vzhledem k tomu, že někteří ptáci jsou platně identifikováni ve třetích zemích nebo na územích, které nejsou třetími zeměmi nebo územími, odkud ptáci vstupují do Unie, nebo individuálním identifikačním číslem obsahujícím kód třetí země nebo území původu v třípísmenném formátu vyhovující normě ISO 3166, mělo by být nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Článek 73 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na odesílání psů, koček a fretek do Unie. Nestanoví povinnost schválení pro útulky, pokud jsou zásilky psů, koček a fretek odesílány do Unie, zatímco nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (4) takovou povinnost schválení pro přemísťování v rámci Unie stanoví. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být v tomto ohledu sladěno s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a článek 73 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(10)

Článek 79 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od zvířat, která pocházejí z třetích zemí nebo území, jež splňují veterinární požadavky stanovené v článku 22 uvedeného nařízení. Článek 22 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci stanoví, že takovým zásilkám se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud splňují mimo jiné zákaz očkování dárcovského skotu, prasat, ovcí a koz mimo jiné proti slintavce a kulhavce. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (5) i příslušné mezinárodní normy Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) však očkování skotu, prasat, ovcí a koz proti slintavce a kulhavce za určitých podmínek umožňují. Článek 79 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být změněn tak, aby stanovil pro takové očkování odchylku a sladil uvedený článek se srovnatelnými pravidly platnými v Unii i s mezinárodními normami.

(11)

Článek 117 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví veterinární požadavky pro vstup zásilek zárodečných produktů některých zvířat určených pro uzavřená zařízení do Unie. Od data použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 několik členských států a zúčastněných stran zpochybnilo přiměřenost uvedených požadavků s ohledem na specifika uvedených zásilek a rozdíly v souvisejících rizicích pro zdraví zvířat. Proto je vhodné uvedený článek změnit, aby členské státy mohly řídit rizika flexibilněji podle svých konkrétních podmínek a v závislosti na dotčených druzích zvířat a zároveň zohlednit unijní seznamy schválených třetích zemí, území nebo jejich oblastí stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/404 (6).

(12)

V čl. 124 písm. c) bodě i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že zásilkám čerstvého masa chovaných zvířat, s výjimkou zvířat chovaných jako farmová zvěř, která byla usmrcena na místě, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z chovaných zvířat, která v průběhu přepravy na jatka neprocházela přes třetí zemi nebo území nebo jejich oblast, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu zvířat a kategorie čerstvého masa do Unie. Pokud však jde o zásilky drůbeže, splnění uvedeného požadavku by v některých případech vyžadovalo použití méně přímých silnic, což by neúměrně ovlivnilo běžnou obchodní strukturu a také prodloužilo dobu přepravy. Aby se tato záležitost vyřešila a zároveň se zajistilo uplatňování opatření ke zmírnění rizika s cílem zabránit šíření nákaz, měla by být do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 zavedena odchylka od tohoto požadavku za určitých podmínek.

(13)

Článek 150 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na vstup zásilek masných výrobků do Unie, pokud jde o zařízení původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité k výrobě uvedených výrobků. Uvedené ustanovení by mělo být změněno tak, aby odkazovalo na datum porážky nebo usmrcení zvířat namísto odeslání zásilky do Unie, aby bylo možné lépe spojit potenciální zdravotní rizika pro zvířata s konkrétními výrobky v zásilce.

(14)

Článek 156 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na vstup do Unie u zásilek mléčných výrobků, které nepodléhají ošetření za účelem zmírnění rizik a jsou vyrobeny pouze ze syrového mléka. Uvedené ustanovení by mělo být změněno tak, aby umožňovalo vstup do Unie u mléčných výrobků vyrobených z mléčných výrobků, které nepodléhají ošetření za účelem zmírnění rizik, za předpokladu splnění určitých podmínek, neboť riziko je podobné.

(15)

Článek 163 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví odchylku od čl. 3 písm. a) bodu i) a písm. c) bodu i) uvedeného nařízení a stanoví zvláštní požadavky na trvanlivé směsné produkty. Uvedené ustanovení by mělo být změněno tak, aby umožňovalo získávání mléčných výrobků z členských států a ošetřených mléčných výrobků ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup syrového mléka do Unie za účelem výroby trvanlivých směsných produktů. Kromě toho by měly být vyjasněny požadavky týkající se trvanlivých směsných produktů uvedených v čl. 163 odst. 3.

(16)

V čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že odborníci zabývající se zdravím vodních živočichů mohou provádět činnosti přiřazené na základě uvedeného nařízení veterinárním lékařům, jsou-li k tomu oprávněni vnitrostátním právem dotyčného členského státu. V některých třetích zemích a územích prováděli v minulosti klinické prohlídky vodních živočichů před vývozem do Unie kromě veterinárních lékařů také odborníci zabývající se zdravím vodních živočichů. Je proto vhodné změnit článek 166 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 tak, aby bylo odborníkům zabývajícím se zdravím vodních živočichů povoleno provádět klinické prohlídky před vývozem do Unie, jsou-li k tomu oprávněni právem vyvážející třetí země nebo území.

(17)

Někteří vodní živočichové jsou před vstupem do Unie zabaleni a označeni pro lidskou spotřebu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (7). Tito vodní živočichové představují nižší riziko šíření nákazy než ostatní vodní živočichové, kteří vstupují do Unie a kteří nejsou zabaleni a označeni stejným způsobem. Je proto vhodné změnit čl. 167 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 tak, aby živí vodní živočichové, kteří jsou uvedeni v čl. 172 písm. d), e) a f) téhož nařízení, byli vyňati z požadavku, aby byli odesíláni přímo z místa původu do Unie. Tato změna by umožnila, aby takové komodity mohly být na cestě ze svého místa původu ve třetí zemi nebo území do místa určení v Unii uchovávány například ve schváleném chladírenském skladu. Podobná výjimka by se měla vztahovat také na čl. 174 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o manipulaci s některými produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů po jejich vstupu do Unie. Tyto články by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(18)

Rovněž z důvodu nižšího rizika šíření nákazy spojeného s uvedenými komoditami by zásilky vodních živočichů, které jsou uvedeny v čl. 172 písm. d), e) a f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, měly být při vstupu do Unie vyňaty z požadavku, aby byly doprovázeny prohlášením podepsaným velitelem plavidla, na němž byly tyto zásilky přepravovány. Článek 168 uvedeného nařízení by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(19)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že členské státy mohou za určitých podmínek přijmout vnitrostátní opatření týkající se jiné nákazy než nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/429. Pokud se tato opatření týkají přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů mezi členskými státy, musí být schválena v souladu s čl. 226 odst. 3 uvedeného nařízení. Tato opatření se mohou vztahovat na nákazy uvedené na seznamu, což jsou nákazy kategorie E podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (8), a na nákazy neuvedené na seznamu. Hlava 2 části V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být změněna tak, aby bylo jasné, že vnitrostátní opatření, která byla schválena v souladu s čl. 226 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429, se vztahují nejen na nákazy neuvedené na seznamu, ale také na nákazy kategorie E.

(20)

V čl. 170 odst. 1 písm. a) bodě iv) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 byla zjištěna chyba v křížovém odkazu. Uvedený článek by proto měl být opraven tak, že se z něj odstraní odkaz na článek 176 a nahradí se odkazem na článek 175 uvedeného nařízení.

(21)

Článek 178 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví zvláštní požadavky na vstup kopytníků, drůbeže a vodních živočichů pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území. Článek 179 uvedeného nařízení stanoví zvláštní požadavky na vstup zvířat jiných, než jsou kopytníci, drůbež a vodní živočichové, pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území. Riziko zavlečení nákaz zvířat do Unie ptáky chovanými v zajetí je však podobné jako u drůbeže. Zvláštní požadavky stanovené v článku 178 by se proto měly vztahovat i na ptáky chované v zajetí. Články 178 a 179 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(22)

Bod 4 přílohy VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví minimální období bez hlášeného případu nebo ohniska některých nákaz v zařízení původu u koňovitých. V uvedeném bodě je vynechána možnost, kdy může příslušný orgán omezení přemísťování zrušit v případě, že uplynulo období 30 dnů poté, co bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo a prostory v zařízení byly vyčištěny a vydezinfikovány. Uvedená možnost existuje v případě přemísťování koňovitých mezi členskými státy v souladu s článkem 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 pro zařízení, kde byla hlášena surra, hřebčí nákaza nebo nakažlivá chudokrevnost koní. Zároveň vzorová veterinární osvědčení stanovená v kapitolách 12 až 18 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403 (9) již obsahují uvedenou možnost období 30 dnů bez hlášeného případu surry, hřebčí nákazy nebo nakažlivé chudokrevnosti koní v zařízení původu pro koňovité. Proto je nezbytné bod 4 přílohy VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 sladit. Příloha VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by měla být odpovídajícím způsobem sladěna.

(23)

Bod 1 přílohy X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví zvláštní požadavky na vstup ovcí do Unie týkající se infekce patogenem Brucella podle čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Požadavky týkající se doby pobytu v zařízení původu by měly být sladěny s požadavky uvedenými v čl. 11 písm. b) bodě iii) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci a s příslušnou položkou týkající se ovcí v tabulce v příloze III uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Příloha X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(24)

Bod 2.1 přílohy XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví zvláštní požadavky na mor koní, které musí splňovat koňovití vstupující do Unie ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí zařazených do sanitární skupiny E nebo F. Zvířata musí být po určitou dobu držena v izolaci v prostorách chráněných před vektory. Je nezbytné sladit pojem „prostory chráněné před vektory“, který je vyhrazen pro uzavřené zařízení, jak je uvedeno v článku 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, s pojmem „zařízení chráněné před vektory“, který je definován v článku 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Příloha XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(25)

Bod 2.2 přílohy XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví zvláštní požadavky na venezuelskou encefalomyelitidu koní, které musí splňovat koňovití vstupující do Unie ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí zařazených do sanitární skupiny C nebo D. Zvířata musí být po určitou dobu držena v karanténě chráněné před vektory. Je nezbytné sladit pojem „karanténa chráněná před vektory“ s pojmem „zařízení chráněné před vektory“, který je definován v článku 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Příloha XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Kromě toho by měla být stanovena minimální kritéria pro udělení statusu zařízení chráněného před vektory příslušným orgánem. Je proto nezbytné stanovit uvedená kritéria v příloze XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Uvedená kritéria by měla být v souladu s kritérii stanovenými v příloze V části II kapitole 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 a v čl. 12.1.10 odst. 1 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH). Příloha XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(27)

Bod 2 písm. b) přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví časový rámec, během něhož má být provedeno ošetření proti infestaci měchožilem bublinatým (Echinoccocus multilocularis). Ukázalo se, že uvedený časový rámec je obtížné dodržet. Lze umožnit určitou míru flexibility, aniž by se zvýšilo riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat. Příloha XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   V části V jsou stanoveny veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u těchto druhů a kategorií vodních živočichů ve všech životních fázích, jakož i produktů živočišného původu z nich pocházejících, s výjimkou produktů živočišného původu jiných než živých vodních živočichů neurčených k dalšímu zpracování v Unii a volně žijících vodních živočichů a produktů živočišného původu pocházejících z těchto volně žijících vodních živočichů, vyložených z rybářských lodí a určených pro přímou lidskou spotřebu:

a)

ryby druhů uvedených na seznamu nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes, SarcopterygiiActinopterygii;

b)

vodní měkkýši druhů uvedených na seznamu kmene Mollusca;

c)

vodní korýši druhů uvedených na seznamu podkmene Crustacea;

d)

vodní živočichové druhů uvedených v příloze XXIX tohoto nařízení, kteří jsou vnímaví k nákazám vodních živočichů, pro něž některé členské státy zavedly vnitrostátní opatření schválená v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/260 (*1).

(*1)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/260 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a zrušuje rozhodnutí Komise 2010/221/EU (Úř. věst. L 59, 19.2.2021, s. 1).“"

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 36 se nahrazuje tímto:

„36)

„týmem pro odběr embryí“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty, které zahrnuje skupinu odborníků nebo strukturu schválenou příslušným orgánem pro odběr, zpracování, skladování a přepravu oocytů nebo embryí získaných in vivo určených pro vstup do Unie;“

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„50)

„útulkem“ se rozumí zařízení, v němž jsou chována někdejší toulavá, zdivočelá, ztracená, opuštěná nebo zabavená suchozemská zvířata, u nichž nemusí být ve všech případech v okamžiku jejich vstupu do zařízení znám jejich nákazový status;

51)

„zařízením chráněným před vektory“ se rozumí některá nebo všechna oddělení zařízení, která jsou v příslušném případě chráněna před útoky hmyzu rodu Culicoides nebo čeledi Culicidae vhodnými fyzickými prostředky a prostředky v oblasti řízení, přičemž status zařízení chráněného před vektory uděluje příslušný orgán a musí splňovat kritéria stanovená v příloze XI bodě 3.“

3)

V článku 17 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Odstavec 1 se nepoužije na neobchodní přesuny psů, koček a fretek chovaných jako zvířata v zájmovém chovu v domácnostech do členského státu ze třetí země nebo území, pokud tyto neobchodní přesuny nelze provádět v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 245 odst. 2 nebo čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/429.“

4)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na neobchodní přesuny psů, koček a fretek chovaných jako zvířata v zájmovém chovu v domácnostech do členského státu ze třetí země nebo území, pokud tyto neobchodní přesuny nelze provádět v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 245 odst. 2 nebo čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/429.“

5)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od odst. 1 písm. b) lze na základě žádosti třetí země nebo území původu podané Komisi a s jejím souhlasem nahradit kód vyvážející země uvedený v odst. 1 písm. b) jiným kódem ve formátu dvoupísmenného kódu.“

6)

V čl. 38 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

po dobu nejméně 30 dnů po dokončení depopulace a po vyčištění a dezinfekci podle písmen a) a b) prováděl příslušný orgán třetí země nebo území program dozoru, zajišťující spolehlivost alespoň na základě náhodně vybraného reprezentativního vzorku ohrožených populací, aby byla prokázána nepřítomnost nákazy při zohlednění specifických epizootologických okolností v souvislosti se zjištěným ohniskem (ohnisky), a výsledky tohoto dozoru byly negativní.“

7)

V článku 53 se uvozující věta a písmeno a) nahrazují tímto:

„Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou zvířata v zásilce identifikována individuálním identifikačním číslem pomocí uzavřeného kroužku s jedinečným označením připevněného alespoň k jedné noze zvířete s viditelným, čitelným a nesmazatelným zobrazením alfanumerického kódu nebo injekčně zaváděným odpovídačem s čitelným a nesmazatelným zobrazením alfanumerického kódu, který obsahuje alespoň tyto informace:

a)

kód třetí země nebo území, kde byla zvířata původně identifikována, vyhovující normě ISO 3166 v dvoupísmenném nebo třípísmenném formátu;“.

8)

V článku 73 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Zásilkám psů, koček a fretek z útulku se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky odeslány z útulku:

a)

schváleného příslušným orgánem třetí země nebo území v souladu s požadavky přinejmenším stejně přísnými, jako jsou požadavky stanovené v článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

b)

který má jedinečné číslo schválení přiřazené příslušným orgánem třetí země nebo území;

c)

vedeném pro tento účel na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území odeslání, s uvedením informací stanovených v článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.“

9)

Článek 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Třetí země nebo území původu nebo jejich oblast

1.   Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od zvířat nebo vyprodukovány zvířaty z třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, jež splňují veterinární požadavky stanovené v článku 22.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, v souvislosti s veterinárním požadavkem stanoveným v čl. 22 odst. 4 písm. a), zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, a koz lze povolit vstup do Unie, pokud byly odebrány nebo vyprodukovány ve třetích zemích nebo územích, kde bylo provedeno očkování proti slintavce a kulhavce, za předpokladu, že byly odebrány zvířatům v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v příloze II části 5 kapitole I bodě 3 nebo 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.“

10)

V části III se nadpis hlavy 3 nahrazuje tímto:

„HLAVA 3

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ZÁRODEČNÉ PRODUKTY ŽIVOČICHŮ JINÝCH, NEŽ JSOU ŽIVOČICHOVÉ UVEDENÍ V ČL. 1 ODST. 4 PÍSM. A) A B), URČENÉ PRO UZAVŘENÁ ZAŘÍZENÍ“

11)

Článek 117 se nahrazuje tímto:

„Článek 117

Požadavky na vstup zásilek zárodečných produktů živočichů jiných, než jsou živočichové uvedení v čl. 1 odst. 4 písm. a) a b), do Unie, určených pro uzavřená zařízení

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí živočichů jiných, než jsou živočichové uvedení v čl. 1 odst. 4 písm. a) a b), určeným pro uzavřené zařízení nacházející se v Unii, lze povolit vstup do Unie, pokud:

a)

příslušný orgán členského státu určení provedl posouzení rizik, která může vstup těchto zárodečných produktů představovat pro Unii;

b)

dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti, z nichž je vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat do Unie povolen buď prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/404 (*2), nebo podle čl. 230 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 členským státem určení, v závislosti na daném druhu;

c)

dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů pocházejí ze zařízení v třetí zemi nebo území nebo jejich oblasti původu, které je uvedeno na seznamu sestaveném příslušným orgánem členského státu určení, z něhož může být povolen vstup zvířat konkrétního druhu do Unie;

d)

zárodečné produkty jsou určeny pro uzavřené zařízení v Unii, které je schváleno v souladu s článkem 95 nařízení (EU) 2016/429;

e)

zárodečné produkty jsou přepraveny přímo do uzavřeného zařízení uvedeného v písmenu d).

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).“"

12)

V článku 124 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

odchylně od písmene c) bodu i) mohou zásilky drůbeže v průběhu přepravy na jatka procházet přes oblast třetí země nebo území, která není uvedena na seznamu pro vstup čerstvého drůbežího masa jiného než ptáků nadřádu běžci do Unie, za těchto podmínek:

i)

zařízení původu drůbeže, oblast třetí země nebo území, která není uvedena na seznamu pro vstup do Unie, a jatka se nacházejí ve stejné třetí zemi nebo území;

ii)

průjezd touto oblastí třetí země nebo území se provádí bez zastavení nebo vykládky v uvedené oblasti;

iii)

průjezd uvedenou oblastí třetí země nebo území se provádí přednostně po hlavních silničních tazích nebo hlavních železničních tratích;

iv)

průjezd uvedenou oblastí třetí země nebo území se provádí tak, aby se vyhnul blízkosti zařízení, v nichž se chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, pokud jde o příslušné nákazy drůbeže;

v)

průjezd uvedenou oblastí třetí země nebo území se provádí po depopulaci a vyčištění a dezinfekci zařízení postiženého (postižených) ohniskem (ohnisky) vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby;

vi)

po průjezdu uvedenou oblastí třetí země nebo území musí být drůbež dopravena přímo na jatka a poražena do šesti hodin od příjezdu na jatka.

Pokud nejsou možné žádné vhodné alternativy a pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v bodech i) až vi) tohoto písmene, může drůbež přepravovaná na jatka projít více než jednou oblastí uvedenou v tomto písmenu.“

13)

Článek 150 se nahrazuje tímto:

„Článek 150

Zařízení původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso

Zásilkám masných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly masné výrobky připraveny z čerstvého masa zvířat pocházejících ze zařízení, nebo v případě volně žijících zvířat z místa, v němž stejně jako v jeho okolí v okruhu 10 km a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu týkající se živočišného druhu, ze kterého byly masné výrobky získány, podle seznamu uvedeného v příloze I, a to po dobu 30 dnů před datem porážky nebo usmrcení zvířat.“

14)

Článek 156 se nahrazuje tímto:

„Článek 156

Mléčné výrobky nepodléhající ošetření za účelem zmírnění rizik

Zásilkám mléčných výrobků pocházejících ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka do Unie, se povolí vstup do Unie, aniž by byly podrobeny zvláštnímu ošetření za účelem zmírnění rizik stanovenému v příloze XXVII, pokud mléčné výrobky v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

syrové mléko nebo mléčný výrobek z něj použité pro jejich zpracování byly získány od zvířat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius;

b)

syrové mléko nebo mléčný výrobek z něj použité pro zpracování mléčných výrobků splnily příslušné všeobecné veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu do Unie stanovené v článcích 3 až 10 a zvláštní veterinární požadavky na vstup syrového mléka do Unie stanovené v článcích 153 a 154, a byly tedy způsobilé ke vstupu do Unie a pocházejí z:

i)

třetí země nebo území nebo jejich oblasti uvedených na seznamu, kde byly mléčné výrobky zpracovány;

ii)

třetí země nebo území nebo jejich oblasti, vyjma třetí země nebo území nebo jejich oblasti uvedených na seznamu, kde byly mléčné výrobky zpracovány a které jsou schváleny pro vstup syrového mléka do Unie, nebo

iii)

členského státu.“

15)

Článek 163 se nahrazuje tímto:

„Článek 163

Zvláštní požadavky na trvanlivé směsné produkty

1.   Odchylně od čl. 3 písm. c) bodu i) se povolí vstup do Unie zásilkám směsných produktů, které neobsahují masné výrobky kromě želatiny a kolagenu nebo výrobky z mleziva a které byly ošetřeny tak, aby byly trvanlivé při teplotě okolí, jestliže je k nim přiloženo prohlášení stanovené v odstavci 2 tohoto článku a obsahují:

a)

mléčné výrobky, které splňují jednu z těchto podmínek:

i)

neprošly ošetřením za účelem zmírnění rizik stanoveným v příloze XXVII za předpokladu, že mléčné výrobky byly získány buď v Unii, nebo v třetí zemi nebo území nebo jejich oblasti uvedených na seznamu pro vstup mléčných výrobků, které neprošly zvláštním ošetřením za účelem zmírnění rizik, do Unie v souladu s článkem 156, a třetí země nebo území nebo jejich oblast, kde se směsný produkt vyrábí, pokud se liší, jsou rovněž uvedeny na seznamu pro vstup uvedených produktů do Unie bez požadavku uplatnit zvláštní ošetření za účelem zmírnění rizik;

ii)

prošly ošetřením za účelem zmírnění rizik, které je stanoveno v příloze XXVII sloupci A nebo B a je relevantní pro živočišný druh původu mléka, pokud byly získány buď v Unii, nebo v třetí zemi nebo území nebo jejich oblasti uvedených na seznamu pro vstup mléčných výrobků, které neprošly zvláštním ošetřením za účelem zmírnění rizik, do Unie v souladu s článkem 156, nebo mléčných výrobků, které prošly zvláštním ošetřením za účelem zmírnění rizik v souladu s článkem 157, a třetí země nebo území nebo jejich oblast, kde se směsný produkt vyrábí, pokud se liší, jsou rovněž uvedeny na seznamu pro vstup uvedených produktů do Unie, jestliže prošly zvláštním ošetřením za účelem zmírnění rizik;

iii)

bez ohledu na živočišný druh původu mléka prošly ošetřením za účelem zmírnění rizik, které je přinejmenším rovnocenné ošetřením uvedeným v příloze XXVII sloupci B, pokud mléčné výrobky nesplňují všechny požadavky stanovené v bodech i) nebo ii) tohoto písmene nebo byly získány buď v Unii, nebo v třetí zemi, území nebo jejich oblasti, z nichž není povolen vstup mléčných výrobků do Unie, ale je z nich povolen vstup jiných produktů živočišného původu do Unie v souladu s tímto nařízením;

b)

vaječné výrobky, které prošly ošetřením za účelem zmírnění rizik, které je rovnocenné ošetřením uvedeným v příloze XXVIII.

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1:

a)

doprovází zásilky směsných produktů pouze tehdy, pokud se konečné místo určení směsných produktů nachází v Unii;

b)

vydá provozovatel odpovědný za vstup zásilky směsných produktů do Unie, který potvrzuje, že směsné produkty v zásilce splňují požadavky stanovené v odstavci 1.

3.   Odchylně od čl. 3 písm. a) bodu i) se povolí vstup do Unie směsným produktům obsahujícím mléčné výrobky uvedené v odst. 1 písm. a) bodě iii) tohoto článku a směsným produktům obsahujícím vaječné výrobky, které byly ošetřeny tak, aby byly trvanlivé při teplotě okolí, pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti, které nejsou výslovně uvedeny na seznamu pro vstup uvedených produktů živočišného původu do Unie, ale jsou uvedeny na seznamu pro vstup do Unie, pokud jde o buď:

a)

masné výrobky, mléčné výrobky nebo vaječné výrobky, nebo

b)

produkty rybolovu v souladu s článkem 127 nařízení (EU) 2017/625.“

16)

V článku 166 se za úvodní větu vkládá nový odstavec, který zní:

„Klinickou prohlídku uvedenou v prvním odstavci však může provádět odborník zabývající se zdravím vodních živočichů, je-li tento odborník zabývající se zdravím vodních živočichů k této činnosti oprávněn příslušnou třetí zemí nebo územím podle jejich vnitrostátního práva.“

17)

V článku 167 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

s výjimkou vodních živočichů uvedených v čl. 172 písm. d), e) a f), byli odesláni přímo z místa původu do Unie;“

18)

V článku 168 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů vodních živočichů uvedených v čl. 172 písm. d), e) a f), jestliže zaslání zásilek vodních živočichů do Unie zahrnuje přepravu lodí nebo člunem se sádkou, a to i jen po část cesty, povolí se těmto zásilkám vodních živočichů přepravovaných v souladu s článkem 167 vstup do Unie pouze v případě, že vodní živočichové v zásilce jsou v den příjezdu lodi do přístavu určení vybaveni prohlášením přiloženým k veterinárnímu osvědčení a podepsaným velitelem plavidla, v němž jsou uvedeny tyto informace:“

19)

V článku 169 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Produkty živočišného původu z vodních živočichů vyjma živých vodních živočichů, které vstupují do Unie a jsou určeny k dalšímu zpracování, musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí být označeny čitelným štítkem na vnější straně kontejneru, který odkazuje na osvědčení vydané pro tuto zásilku;

b)

čitelný štítek uvedený v písmenu a) musí v příslušných případech obsahovat rovněž tyto údaje:

i)

„produkty živočišného původu z ryb, vyjma živých ryb, určené k dalšímu zpracování v Evropské unii“;

ii)

„produkty živočišného původu z měkkýšů, vyjma živých měkkýšů, určené k dalšímu zpracování v Evropské unii“;

iii)

„produkty živočišného původu z korýšů, vyjma živých korýšů, určené k dalšímu zpracování v Evropské unii.“

20)

V článku 174 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Po vstupu do Unie:

a)

musí být zásilky vodních živočichů vyjma vodních živočichů, kteří jsou uvedeni v čl. 172 písm. d), e) a f), přepraveny přímo do místa určení v Unii;

b)

musí být se zásilkami vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů správně manipulováno, aby bylo zajištěno, že nebudou kontaminovány přírodní vody.“

21)

V části V se nadpis hlavy 2 nahrazuje tímto:

„HLAVA 2

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY ZA ÚČELEM OMEZENÍ DOPADU NĚKTERÝCH NÁKAZ JINÝCH NEŽ NÁKAZ, KTERÉ JSOU UVEDENY V ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. D) NAŘÍZENÍ (EU) 2016/429“

22)

V článku 178 se jeho název a uvozující věta odstavce 1 nahrazují tímto:

„Článek 178

Zvláštní požadavky na vstup do Unie u kopytníků, drůbeže, ptáků chovaných v zajetí a vodních živočichů pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území

1.   Zásilkám kopytníků, drůbeže, ptáků chovaných v zajetí a vodních živočichů pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto požadavky:“

23)

V článku 179 se jeho název a uvozující věta odstavce 1 nahrazují tímto:

„Článek 179

Zvláštní požadavky na vstup do Unie u zvířat jiných, než jsou kopytníci, drůbež, ptáci chovaní v zajetí a vodní živočichové, pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území

1.   Zásilkám zvířat jiných, než jsou kopytníci, drůbež, ptáci chovaní v zajetí a vodní živočichové, pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou k těmto zvířatům v zásilce přiloženy následující dokumenty:“

24)

Přílohy VIII, X, XI a XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se opravuje takto:

 

v čl. 170 odst. 1 písm. a) se bod iv) se nahrazuje tímto:

„iv)

nákaz, pro které některé členské státy přijaly vnitrostátní opatření uvedená v článku 175 tohoto nařízení, pokud zásilka obsahuje příslušné živočišné druhy uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a je určena pro členský stát, oblast nebo jednotku, které jsou uvedeny v příloze I nebo II prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/260 (*3);

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29 dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy VIII, X, XI a XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se mění takto:

1)

V příloze VIII se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Minimální období bez hlášeného případu nebo ohniska některých nákaz uvedených na seznamu v zařízení původu u koňovitých podle čl. 23 odst. 1 písm. a) bodu ii):

 

Období

Požadavky, které je třeba splnit, pokud se v zařízení v minulosti vyskytl hlášený případ nebo ohnisko

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

6 měsíců

Pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 3 let před datem odeslání do Unie, zařízení po posledním ohnisku zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem, dokud:

nakažená zvířata nebyla usmrcena a zlikvidována a

zbývající zvířata nebyla s negativním výsledkem podrobena vyšetření popsanému v bodě 3.1 kapitoly 3.6.11 Příručky Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) pro suchozemská zvířata (verze přijatá v roce 2018), provedenému na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců po datu, kdy byla nakažená zvířata usmrcena a zlikvidována a kdy bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno.

Venezuelská encefalomyelitida koní

6 měsíců

Pokud pocházejí ze zařízení nacházejícího se v třetí zemi, území nebo jejich oblasti, v nichž byla v průběhu posledních 2 let před datem odeslání do Unie hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, splňují podmínky podle následujícího bodu i) a podmínky buď podle následujícího bodu ii), nebo bodu iii):

i)

v době nejméně 21 dnů před datem odeslání do Unie zůstala klinicky zdravá a každé zvíře uvedené v bodě ii) nebo iii), které vykazovalo zvýšení tělesné teploty měřené denně, bylo podrobeno diagnostickému vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 10 bodě 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a výsledky tohoto vyšetření byly negativní a

ii)

zvířata byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 21 dnů a byla chráněna před útoky hmyzích vektorů a buď

byla očkována proti venezuelské encefalomyelitidě koní úplným základním očkovacím postupem a přeočkována v souladu s doporučeními výrobce nejméně 60 dnů a nejvýše 12 měsíců před datem odeslání do Unie, nebo

byla podrobena vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 10 bodě 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a výsledky tohoto vyšetření byly negativní, přičemž vyšetření bylo provedeno na vzorku odebraném nejméně 14 dní po datu uvedení do zařízení chráněných před vektory;

iii)

zvířata byla podrobena:

vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 10 bodě 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 bez zvýšení titru protilátek, přičemž vyšetření bylo provedeno na dvojicích vzorků odebraných dvakrát v rozmezí 21 dnů, přičemž druhý odběr proběhl v době 10 dnů před datem odeslání do Unie, a

testu na zjištění genomu viru venezuelské encefalomyelitidy koní pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 10 bodě 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a výsledky tohoto testu byly negativní, přičemž test byl proveden na vzorku odebraném v době 48 hodin před datem odeslání do Unie a zvířata byla po odběru vzorku až do odeslání chráněna před útoky hmyzích vektorů.

Hřebčí nákaza

6 měsíců

1.

Pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 2 let před datem odeslání do Unie, zařízení po posledním ohnisku zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem, dokud:

nakažená zvířata nebyla usmrcena a zlikvidována nebo poražena nebo nakažení nevykastrovaní samci koňovitých nebyli vykastrováni a

zbývající koňovití v zařízení, s výjimkou vykastrovaných samců koňovitých uvedených v první odrážce tohoto bodu držených odděleně od samic koňovitých, nebyli s negativním výsledkem podrobeni vyšetření na hřebčí nákazu pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, přičemž vyšetření bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co byla dokončena opatření popsaná v první odrážce tohoto bodu.

2.

Odchylně od bodu 1, pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 2 let před datem odeslání do Unie, zařízení po posledním ohnisku zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem po dobu nejméně 30 dnů poté, co bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo a prostory v zařízení byly vyčištěny a vydezinfikovány.

Surra

(Trypanosoma evansi)

6 měsíců

1.

Pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 2 let před datem odeslání do Unie, zařízení zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem, dokud:

nakažená zvířata nebyla odstraněna ze zařízení a

zbývající zvířata nepodstoupila s negativním výsledkem vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) pomocí jedné z diagnostických metod uvedených v příloze I části 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, přičemž vyšetření bylo provedeno na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců poté, co bylo ze zařízení odstraněno poslední nakažené zvíře.

2.

Odchylně od bodu 1, pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 2 let před datem odeslání do Unie, zařízení zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem po dobu nejméně 30 dnů poté, co bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo a prostory v zařízení byly vyčištěny a vydezinfikovány.

Nakažlivá chudokrevnost koní

90 dnů

1.

Pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 12 měsíců před datem odeslání do Unie, zařízení po posledním ohnisku zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem, dokud:

nakažená zvířata nebyla usmrcena a zlikvidována nebo poražena a

zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativním výsledkem podrobena vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní pomocí diagnostické metody uvedené v příloze I části 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, přičemž vyšetření bylo provedeno na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí nejméně 3 měsíců poté, co byla dokončena opatření popsaná v první odrážce tohoto bodu a zařízení bylo vyčištěno a vydezinfikováno.

2.

Odchylně od bodu 1, pokud byla infekce hlášena v zařízení v období 12 měsíců před datem odeslání do Unie, zařízení po posledním ohnisku zůstalo v režimu omezení přemísťování nařízeném příslušným orgánem po dobu nejméně 30 dnů poté, co bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo a prostory v zařízení byly vyčištěny a vydezinfikovány.

Vzteklina

30 dnů

Sněť slezinná

15 dnů

–“

2)

V příloze X se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

OVCE:

Nekastrovaní berani, jiní než ti, kteří jsou určeni k porážce v Unii, musí splňovat tyto požadavky:

a)

zůstali nepřetržitě po dobu nejméně 30 dnů v zařízení, kde nebyla hlášena epididymitida beranů (Brucella ovis) v průběhu 12 měsíců před datem odeslání do Unie;

b)

byli podrobeni s negativními výsledky sérologickému vyšetření na epididymitidu beranů (Brucella ovis) v období 30 dnů před datem odeslání do Unie.“

3)

Příloha XI se mění takto:

a)

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2.1.

Zvláštní požadavky na mor koní:

Koňovití musí splňovat soubor požadavků stanovený v jednom z následujících písmen:

a)

zvířata byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 30 dnů před datem odeslání do Unie a bylo provedeno sérologické vyšetření a test na určení původce moru koní s negativním výsledkem v každém případě na vzorku krve odebraném nejméně 28 dnů po datu uvedení do zařízení chráněných před vektory a během 10 dnů před datem odeslání do Unie;

b)

zvířata byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 40 dnů před datem odeslání do Unie a byla provedena sérologická vyšetření na zjištění protilátek proti viru moru koní bez významného zvýšení titru protilátek na vzorcích krve odebraných dvakrát v rozmezí nejméně 21 dnů, přičemž první vzorek byl odebrán nejméně 7 dnů po datu uvedení do zařízení chráněných před vektory;

c)

zvířata byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 14 dnů před datem odeslání a s negativním výsledkem byl proveden test na určení původce viru moru koní na vzorku krve odebraném nejméně 14 dnů po datu uvedení do zařízení chráněných před vektory a nejvýše 72 hodin před okamžikem odeslání do Unie a stálé monitorování ochrany proti vektorům prokázalo nepřítomnost hmyzích vektorů uvnitř zařízení chráněných před vektory;

d)

existují doložené důkazy o tom, že zvířata byla očkována proti moru koní úplným základním očkovacím postupem a byla přeočkována v souladu s doporučením výrobce licencovanou očkovací látkou proti všem sérotypům viru moru koní přítomným ve zdrojové populaci nejméně 40 dnů před vstupem do zařízení chráněných před vektory a zvířata byla po dobu nejméně 40 dnů před datem odeslání do Unie držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory;

e)

zvířata byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 30 dnů před datem odeslání do Unie a podstoupila sérologické vyšetření na zjištění protilátek proti viru moru koní provedené stejnou laboratoří ve stejný den na vzorcích krve odebraných dvakrát v rozmezí 21 až 30 dnů v době izolace v zařízeních chráněných před vektory. Druhé z těchto vyšetření muselo být provedeno v době 10 dnů před datem odeslání do Unie a jeho výsledky byly negativní v obou případech, nebo byl negativní výsledek testu na určení původce viru moru koní u druhého vzorku.“;

b)

bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Zvláštní požadavky na venezuelskou encefalomyelitidu koní

Koňovití musí splňovat alespoň jeden z těchto požadavků:

a)

zvířata byla očkována proti venezuelské encefalomyelitidě koní úplným základním očkovacím postupem a přeočkována v souladu s doporučeními výrobce v době nejméně 60 dnů a nejvýše 12 měsíců před datem odeslání do Unie a byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 21 dnů před datem odeslání do Unie a v průběhu této doby zůstala klinicky zdravá a jejich tělesná teplota měřená denně zůstala v normálním fyziologickém rozsahu.

Každý jiný koňovitý ze stejného zařízení, který měl zvýšenou tělesnou teplotu měřenou denně, byl podroben krevnímu testu na izolaci viru venezuelské encefalomyelitidy koní a výsledky tohoto testu byly negativní;

b)

zvířata nebyla očkována proti venezuelské encefalomyelitidě koní a byla držena v izolaci v zařízeních chráněných před vektory po dobu nejméně 21 dnů před datem odeslání do Unie a v průběhu této doby zůstala klinicky zdravá a jejich tělesná teplota měřená denně se pohybovala v normálním fyziologickém rozsahu. Během období izolace byla zvířata podrobena diagnostickému vyšetření na venezuelskou encefalomyelitidu koní a výsledky vyšetření byly negativní, přičemž vyšetření bylo provedeno na vzorku odebraném nejméně 14 dnů po datu vstupu zvířat do izolace v zařízeních chráněných před vektory, a zvířata byla chráněna před hmyzími vektory až do odeslání do Unie.

Každý jiný koňovitý ze stejného zařízení, který měl zvýšenou tělesnou teplotu měřenou denně, byl podroben krevnímu testu na izolaci viru venezuelské encefalomyelitidy koní a výsledky tohoto testu byly negativní;

c)

zvířata byla podrobena hemaglutinačně inhibičnímu testu na venezuelskou encefalomyelitidu koní provedenému stejnou laboratoří ve stejný den na vzorcích odebraných dvakrát v rozmezí 21 dnů, přičemž druhý vzorek byl odebrán během 10 dnů před datem odeslání do Unie, a nedošlo ke zvýšení titru protilátek, a testu polymerázové řetězové reakce spojené s reverzní transkripcí (RT-PCR) na zjištění genomu viru venezuelské encefalomyelitidy koní, přičemž tento test byl proveden na vzorku odebraném v průběhu 48 hodin před datem odeslání do Unie a jeho výsledek byl negativní; a zvířata byla chráněna před útoky vektorů od okamžiku, kdy byl proveden odběr vzorku pro test RT-PCR, až do nakládky pro odeslání, s použitím kombinace schválených repelentů a insekticidů u zvířat a dezinsekce stájí a dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována.“;

c)

doplňuje se nový bod 3, který zní:

„3.

ZAŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉ PŘED VEKTORY

Minimální kritéria pro udělení statusu zařízení chráněného před vektory:

a)

musí mít vhodné fyzické bariéry v místech vstupu a výstupu, například systém dvojitých vstupních a výstupních dveří;

b)

otvory zařízení chráněného před vektory musí být chráněny proti vektorům sítí s vhodnou velikostí ok, která je pravidelně impregnována schváleným insekticidem v souladu s pokyny výrobce;

c)

v zařízení chráněném před vektory a kolem něj musí být prováděn dozor nad vektory a jejich regulace;

d)

musí být přijata opatření za účelem omezení nebo odstranění míst rozmnožování vektorů v blízkosti zařízení chráněného před vektory;

e)

pro provoz zařízení chráněného před vektory a pro přepravu zvířat z uvedeného zařízení na místo nakládky k odeslání do Unie musí být zavedeny standardní operační postupy, včetně popisů záložních a poplašných systémů.“

4)

V příloze XXI se v bodě 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přípravek musí být podán veterinárním lékařem ve lhůtě počínající nejvýše 48 hodin a končící nejméně 24 hodin před okamžikem odeslání do Unie;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU